Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Sprawozdanie finansowe i noty objaśniające

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Część 1 – Informacje ogólne

Część 2 – Segmenty działalności i informacje na temat przychodów

Część 3 - Utrata wartości aktywów

Część 4 – Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku

Część 5 – Opodatkowanie

Część 6 – Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia

Część 7 – Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym

Część 8 – Zadłużenie, zarządzanie płynnością i kapitałem

Część 9 – Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania

Część 10 – Kapitał obrotowy

Część 11 – Świadczenia pracownicze

Część 12 – Inne noty

Część 13 – Kwartalna informacja finansowa Grupy Kapitałowej

Wyniki wyszukiwania