Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej

Największy wpływ na funkcjonowanie oraz wyniki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ma Jednostka Dominująca oraz, w mniejszym stopniu, Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.

Kluczowe kategorie ryzyka

Najistotniejszymi kategoriami ryzyka związanymi z pandemią COVID-19 i wpływającymi na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej są:

  • możliwe zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i podwyższona absencja wśród pracowników głównego ciągu technologicznego
  • ewentualne zaburzenia w łańcuchu dostaw materiałów i usług oraz ograniczenia logistyczne, zwłaszcza w transporcie międzynarodowym
  • możliwe zamknięcie niektórych rynków zbytu, spadek popytu oraz optymalizacja zapasów surowców i produktów gotowych u kontrahentów
  • potencjalne nadzwyczajne zmiany przepisów prawa
  • spadki notowań miedzi i srebra na rynkach metali
  • spadek notowań molibdenu, ołowiu, kwasu siarkowego
  • spadki kursu walutowego USD/PLN
  • niedobory obcych materiałów miedzionośnych
  • ogólna niepewność i zmienność na rynkach finansowych oraz ryzyko recesji na rynkach globalnych

Wpływ na rynek metali

Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej istotnym skutkiem pandemii koronawirusa jest jej wpływ na ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen metali oraz indeksów giełdowych w 2020 roku. Kurs akcji Spółki na koniec 2020 roku wzrósł o 91% w stosunku do notowań z końca 2019 roku oraz dwukrotnie w stosunku do notowań z końca I półrocza 2020 roku i na zamknięciu sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku wyniósł 183,00 PLN. W tych samych okresach indeksy WIG i WIG20 spadły odpowiednio o 1% i 8% (w stosunku do końca 2019 roku) oraz wzrosły o 15% i 13% (w stosunku do końca I półrocza 2020 roku). W konsekwencji zmiany cen akcji kapitalizacja Spółki zwiększyła się z 19,2 mld PLN na koniec 2019 roku do 36,6 mld PLN na koniec 2020 roku, co oznaczało poziom odpowiednio o 77% i 73% powyżej wartości aktywów netto Spółki i Grupy Kapitałowej.

Od II kwartału 2020 roku nastąpiła poprawa na rynku metali, czego odzwierciedleniem jest wzrost notowań settlement miedzi o 26% z 4 797 USD/t na koniec I kwartału 2020 roku do 6 038 USD/t na koniec II kwartału 2020 roku oraz wzrost o 28% w II półroczu 2020 roku do poziomu 7 742 USD/t na koniec roku 2020.

Wpływ na działalność uzdrowiskową Grupy Kapitałowej

Pandemia COVID-19 miała najistotniejszy wpływ na poboczną działalność Grupy Kapitałowej dotyczącą świadczenia usług hotelarskich i uzdrowiskowych przez spółki: Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU, INTERFERIE S.A. i Interferie Medical SPA Sp. z o.o. W 2020 roku miały miejsce istotne zakłócenia w bieżącym funkcjonowaniu tych spółek związane z przymusowym lockdownem i ograniczeniem działalności, wprowadzonymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia. W związku z powyższym zostały podjęte decyzje o czasowych wyłączeniach poszczególnych obiektów. Spółki zostały objęte czasowym zakazem prowadzenia działalności dwukrotnie: w okresie wiosennym (marzec – maj/czerwiec) oraz w okresie zimowym (od listopada). Wpływ na działalność spółek uzdrowiskowych i hotelarskich miało również wprowadzenie innych regulacji, np. wpływających na możliwość świadczenia pracy przez pracowników czy wpisanie wybranych obiektów spółek uzdrowiskowych do wykazu obiektów przeznaczonych na cele kwarantanny.

Restrykcje związane z COVID-19 spowodowały spadek przychodów w 2020 roku w spółkach uzdrowiskowych o ok. 37%, a w spółkach hotelarskich o 45% w porównaniu do przychodów za 2019 rok, a w porównaniu do planu przychodów odpowiednio na poziomie 41% i 43%. Stanowiło to przesłankę do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów trwałych tych spółek i dokonania odpisów aktualizujących wartość tych aktywów. Szczegółowe wyniki testów zostały przedstawione w Części 3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Należy ponadto wskazać, że odnotowany spadek przychodów, a co za tym idzie zmniejszenie zysku operacyjnego, doprowadził do naruszenia przez spółki uzdrowiskowe zobowiązania (wynikającego z zawartych umów kredytowych) utrzymywania wskaźnika DSCR (Debt Service Coverage Ratio) na poziomie nie niższym niż 1,2, według stanu na koniec 2020 roku Spółki uzdrowiskowe pozyskały od kredytodawców oświadczenia, iż z tego tytułu czasowo nie będą stosowane sankcje przewidziane w umowach kredytowych. W związku z przedłużeniem restrykcji i zakazu prowadzenia działalności na 2021 rok planowane jest pozyskanie takich oświadczeń również na kolejne okresy.

W drugim kwartale 2021 roku spodziewany jest stopniowy powrót do prowadzenia działalności, świadczenia usług i generowania przychodów sprzed kryzysu. Pomimo nadal panującego stanu pandemii obiekty uzdrowiskowe i hotelowe są w pełni przygotowane do świadczenia usług i przyjmowania klientów i kuracjuszy w pełnym reżimie sanitarnym. Na terenie wybranych obiektów uzdrowiskowych prowadzone są również punkty szczepień przeciw COVID-19.

Spółki uzdrowiskowe i hotelarskie z Grupy KGHM Polska Miedź SA przystąpiły również do programu Polski Bon Turystyczny oraz złożyły wnioski do Polskiego Funduszu Rozwoju o finansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorstw, w wyniku czego część spółek uzyskała już środki z programu 1.0.

Wpływ na działalność jednostki dominującej i pozostałych spółek Grupy Kapitałowej

W zakresie pozostałych spółek krajowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sytuacja pandemiczna w 2020 roku nie miała istotnego wpływu na wyniki operacyjne generowane przez te podmioty.

Sytuacja pandemiczna spowodowana przez COVID-19 nie miała istotnego wpływu na działalność operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej i na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Jednostki Dominującej ocenia ryzyko utraty ciągłości działania z tytułu COVID-19 jako niskie. Obserwowane są pojedyncze, niewielkie odchylenia w ciągłości łańcucha dostaw materiałów i usług spowodowane ograniczeniami logistycznymi na rynkach międzynarodowych. Sytuacja na rynku złomów miedzi w II półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku uległa znaczącej poprawie, a wolumen dostaw zabezpieczył potrzeby produkcyjne Jednostki Dominującej. Systematyczny kontakt z dostawcami umożliwia szybką reakcję na opóźnienia przez wykorzystanie stosowanej w Grupie Kapitałowej strategii dywersyfikacji dostawców oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań.

Działania zapobiegawcze w Grupie Kapitałowej

W KGHM Polska Miedź S.A., a także we wszystkich kopalniach zagranicznych Grupy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda S.C.M., dzięki podjęciu szeregu działań zapobiegawczych, jak na przykład: utrzymywanie reżimu sanitarnego, monitorowanie stanu zdrowia oraz testowanie pracowników, nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia. W związku z tym produkcja miedzi Grupy Kapitałowej w 2020 roku nie odbiegała od zaplanowanej na początku roku.

Ponadto opracowany został dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. plan zachowania ciągłości działalności na wypadek ograniczenia, zaprzestania produkcji lub czasowego przejścia w stan podtrzymania działalności. Jednostka Dominująca dysponuje również kompletną dokumentacją, wymaganą ustawą „Prawo geologiczne i górnicze” i rozporządzeniami wykonawczymi w tym zakresie, dotyczącymi w szczególności utrzymania ciągu ruchu zakładu górniczego.

W obszarze sprzedaży Jednostka Dominująca posiada wieloletnią, stabilną bazę klientów, z którymi utrzymywany jest stały kontakt. Większość odbiorców wciąż nie odczuwa w chwili obecnej silnie negatywnego wpływu pandemii na swoją działalność, dzięki czemu zobowiązania z tytułu sprzedaży wobec Jednostki Dominującej regulowane są terminowo.

Grupa Kapitałowa posiada pełną zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują jej utrzymanie płynności finansowej. Oparcie struktury finansowania Grupy Kapitałowej na poziomie Jednostki Dominującej na długoterminowych i zdywersyfikowanych źródłach finansowania, zapewniło Spółce i Grupie Kapitałowej długookresową stabilność finansową poprzez wydłużenie średnioważonego okresu zapadalności zadłużenia KGHM Polska Miedź S.A.

W związku z centralizacją procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego na potrzeby całej Grupy Kapitałowej, w celu wewnątrzgrupowego transferu płynności, wykorzystuje się instrument dłużny w postaci pożyczek właścicielskich wspierających proces inwestycji, a w zakresie obsługi bieżącej działalności Grupa korzysta z cash poolingu lokalnego oraz międzynarodowego.

Obecnie Jednostka Dominująca nie identyfikuje istotnego ryzyka braku wywiązania się z kowenantów finansowych zawartych w umowach finansowania zewnętrznego w związku z pandemią COVID-19.

Grupa Kapitałowa kontynuuje realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami i tym samym nie identyfikuje wzrostu oceny ryzyka związanego z ich kontynuacją w wyniku pandemii koronawirusa.

W raportowanym okresie nie wystąpiły również zakłócenia w ciągłości działania Grupy Kapitałowej z powodu zakażenia wirusem wśród pracowników. Nie odnotowano również, w związku z pandemią, istotnie podwyższonej absencji wśród pracowników głównego ciągu produkcyjnego Jednostki Dominującej oraz krajowych i zagranicznych aktywów produkcyjnych. Na bieżąco analizowane są i oceniane już zaimplementowane w Grupie Kapitałowej rozwiązania pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ciągle wdrażane są dodatkowe rozwiązania celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wśród załogi.

W związku z trwającą nadal pandemią COVID-19, wystąpieniem w I kwartale 2021 roku kolejnej jej fali oraz wprowadzeniem od 20 marca 2021 roku rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce, wciąż istnieje niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie. Istotne dla gospodarki krajowej i światowej będzie szczepienie ludności szczepionkami na COVID-19, które zostały opracowane przez kilka firm i stopniowo są dopuszczane do użytku w poszczególnych krajach. Dostępność szczepionek, ich skuteczność w stosunku do poszczególnych szczepów wirusa oraz tempo szczepień będzie miało wpływ m.in. na możliwość zniesienia wprowadzonych ograniczeń w poszczególnych krajach i branżach, zmniejszenie niepewności co do przyszłych okresów, czy zwiększenie aktywności zarówno przez producentów, jak i konsumentów. Powyższe może mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej w kolejnych kwartałach, niemniej Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje globalną sytuację gospodarczą w celu oceny jej potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. i podjęcia wyprzedzających działań mitygujących ten wpływ.

Wyniki wyszukiwania