Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Strona główna

Przyszłość jest z miedzi

W 2021 roku KGHM Polska Miedź S.A. obchodzi swoje 60-lecie.

Więcej

Miedź jako surowiec kluczowy dla transformacji energetycznej

KGHM wskazuje, że miedź jest kluczowym surowcem dla realizacji idei Europy neutralnej dla klimatu, dlatego tak istotne jest wsparcie przemysłu wydobywczego i hutniczego.

Więcej

Doskonałe wyniki mimo trudnego otoczenia rynkowego

W 2020 roku odnotowaliśmy najwyższy od czasu akwizycji aktywów zagranicznych poziom zysku operacyjnego Grupy.

Więcej

Podsumowanie
roku

KGHM w 2020 roku, jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw w branży, przezwyciężył kryzysy makroekonomiczne, osiągnął założone cele i zakończył rok satysfakcjonującym wynikiem. Przyczyniły się do tego strategia firmy na lata 2019-2023, zaangażowanie pracowników w jej realizację, dyscyplina sanitarna i elastyczność podejmowanych decyzji. Dziś możemy pochwalić się dobrymi wynikami zarówno w obszarze finansów, rozwoju, ochrony środowiska czy energetyki, jak i przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania skutkom COVID – 19.

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Globalny gracz

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze (kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali szlachetnych).

Nasze aktywa zlokalizowane są w:

  • Polsce
  • USA
  • Chile
  • Kanadzie
560
tys. t
produkcja miedzi płatnej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
82
tys. t
produkcja miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda
67
tys. t
Produkcja miedzi płatnej w KGHM INTERNATIONAL

Kluczowe wyniki

Od wybuchu pandemii ani w KGHM Polska Miedź S.A., ani w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie było przestojów produkcyjnych. W segmentach KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił nieznaczny spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t miedzi płatnej.

Produkcja miedzi płatnej [tys. t]

709
tys. t
tys. t - Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM

EBITDA przekroczyła 6,6 mld zł, to o 27 proc. więcej niż w poprzednim roku. KGHM odnotował bardzo dobre wyniki sprzedaży w Grupie. Przełożyło się to na 4 proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym do poziomu 23,6 mld zł.

EBITDA [mln PLN]

+27
%
wzrost EBITDA w porównaniu z 2019 rokiem

Idea zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowania środowiska, to jedna z najważniejszych zasad determinujących aktywności Spółki.

186
mln PLN
wydanych w 2020 roku przez Spółkę KGHM na realizację inwestycji proekologicznych

Realizacja
Obszarów Strategii

Prowadzimy racjonalną gospodarkę złożami i wydobyciem oraz zoptymalizowaliśmy produkcję hutniczą.

Wprowadziliśmy nową, długoterminową strukturę finansowania. Naszym znaczącym osiągnięciem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł własnych. Dzięki przemyślanym programom HR skutecznie przeciwdziałamy zjawisku luki pokoleniowej. Poszerzamy kompetencje naszych pracowników poprzez projekty adaptacyjne i rozwojowe. Dokonaliśmy również gruntownego przeglądu aktywów zagranicznych.

Nasza odpowiedź na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0.

Krajowa produkcja górnicza osiągnęła 450 tys. ton Cu w urobku. Zwiększyliśmy moce produkcyjne i zdolności do przerabiania materiałów obcych w Hucie Miedzi Legnica (Piec WTR). Rozwijamy kompetencje Grupy w zakresie rozwoju energetyki, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Efektywnie pozyskujemy finansowanie z zewnętrznych źródeł na potrzeby realizacji projektów B+R. Odnosimy kolejne sukcesy w zakresie wzrostu efektywności finansowania dzięki dywersyfikacji źródeł i dostosowanie finansowania do potrzeb Grupy.

Bazujemy na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, Gospodarce o Obiegu Zamkniętym oraz proekologicznej produkcji w najwyższych standardach bezpieczeństwa.

Naszym sukcesem jest poprawa wskaźników bezpieczeństwa zarówno w Polsce, jak i za granicą. W pełni wykorzystujemy potencjał wolontariatu pracowniczego w ramach inicjatywy „Miedziane Serce”. Wpływy z Grupy Kapitałowej KGHM do budżetu państwa i budżetów lokalnych z tytułu podatku CIT (GK KGHM) to około 400 mln zł rocznie. Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od niektórych kopalin wyniosły około 1,5 mld zł rocznie. Nasze nowe instalacje tworzone są zgodne z konkluzjami BAT (Best Available Techniques) dla przemysłu metali nieżelaznych. Inwestujemy w odnawialne źródła energii (OZE), elektromobilność (testy elektrycznych samochodów osobowych i terenowych) oraz rozwiązania niskoemisyjne.

Wdrażamy ideę Przemysłu 4.0., idziemy w kierunku automatyzacji i robotyzacji ciągów produkcyjnych, przeprowadzamy transformację cyfrową GK KGHM, budujemy społeczeństwo oparte na wiedzy.

Wdrożylismy wersję pilotażową „Systemu lokalizacji osób oraz maszyn w wyrobiskach podziemnych”. Kontynuujemy rozwój „Szerokopasmowej transmisji danych w wyrobiskach podziemnych”, „Centrum Zaawansowanych Analiz Danych (CZAD)”, „Robotyzacji procesów produkcyjnych i pomocniczych”. W ramach ostatniej z wymienionych inicjatyw rozpoczęliśmy budowę robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku. Nowa spółka w Grupie – KGHM Centrum Analityki w Zielonej Górze – rozpoczęła działalność badawczo-rozwojową w obszarze BigData z intencją analizy procesów przemysłowych.

Wyniki wyszukiwania