Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Ekosystem innowacji

Zamiarem KGHM Polska Miedź S.A. jest bycie liderem innowacyjności w Polsce i na świecie. Status międzynarodowej korporacji obliguje KGHM do coraz szerszych badań nad rozwojem. Innowacyjność to jedna z przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Rozwój technologii i podnoszenie poziomu innowacyjności są dla KGHM bardzo istotne. Przyszłość budujemy w oparciu o e-przemysł. Wprowadzane rozwiązania obejmują robotyzację, digitalizację, zarządzanie wiedzą oraz założenia przemysłu 4.0, w tym data mining, budowa spójnego łańcucha dostaw, oszczędność energii, a także bezpieczeństwo. Program Strategiczny KGHM 4.0 to blisko 50 projektów. Podejmujemy prace nad najnowocześniejszymi technologiami, które zmienią w przyszłości sposób i charakter wydobycia miedzi.

Adam Bugajczuk
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM konsekwentnie pomnaża wiedzę zgromadzoną przez 60 lat swojej działalności. Swój sukces opiera zarówno na bogatej tradycji, jak i na innowacjach. Spółka stale poszukuje technologii, które pomogą obniżyć koszty produkcji, pozwolą na większy odzysk miedzi i metali towarzyszących lub przyczynią się do poprawy produktywności. Spółka dba o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom i o ochronę środowiska naturalnego.

W 2023 roku KGHM Polska Miedź S.A. zamierza przeznaczać 1% rocznego przychodu Spółki na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe, co stanowi blisko 200 mln zł. Jest to istotne zwiększenie wydatków na B+R, które aktualnie kształtują się na poziomie około 40 mln zł rocznie.  Spółka koncentruje się na poprawie jakości realizowanych zadań oraz osiąganych efektów. Zasadniczy strumień finansów B+R oraz innowacji jest kierowany na działania związane z głównym ciągiem technologicznym (min. 75% w latach 2019-2023), które mają wysoki potencjał do wdrożenia czy komercjalizacji. W KGHM obowiązuje spójny model zarządzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi.

Rozwój technologii i podnoszenie poziomu innowacyjności są dla Spółki bardzo istotne. Przedsięwzięcia podejmowane przez KGHM wiążą się z opracowaniem nowych systemów eksploatacji złóż rud miedzi w warunkach złoża głębokiego oraz efektywnych technologii ich przerobu i produkcji materiałów finalnych. Ponadto, prowadzone są działania nad zwiększeniem poziomu automatyzacji procesów wydobywczych, technologiami energooszczędnymi, czy wreszcie ograniczeniem oddziaływania przemysłu górniczego na środowisko.

Spółka buduje swoją przyszłość w oparciu o e-przemysł. Wprowadzane rozwiązania obejmują robotyzację, digitalizację, zarządzanie wiedzą oraz założenia przemysłu 4.0 (w tym data mining, ukierunkowane na lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń, budowę spójnego łańcucha dostaw, oszczędność energii, a także bezpieczeństwo). KGHM stawia nie tylko na projekty możliwe do realizacji w najbliższym horyzoncie czasowym. Firma nie boi się ambitnych wyzwań i podejmuje prace nad najnowocześniejszymi technologiami, które mogą w przyszłości zmienić  sposób i charakter produkcji miedzi.

KGHM rozwija się dzięki połączeniu doświadczenia i potencjału intelektualnego swoich pracowników oraz zewnętrznych podmiotów badawczych, przedsiębiorców i instytucji. Spółka efektywnie wykorzystuje posiadane zasoby i środki finansowe, budując wartość oraz wizerunek światowego potentata branży górniczej.

Kluczowe działania w 2020 roku w obszarze Innowacje

 • Kontynuacja działań w ramach przedsięwzięcia CuBR, współfinansowanego przez NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Realizowane są projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości ponad 180 mln PLN. Dotychczas w ramach czterech edycji konkursu uruchomionych zostało 25 projektów.
  • Aktualnie realizowanych jest 15 projektów.
  • Zakończono realizację 8 projektów.
  • Wstrzymano 2 projekty ze względu na brak możliwości wdrożenia wyników badań.
 • Kontynuowano realizację Programu Doktoratów Wdrożeniowych dla 38 Doktorantów (pracowników KGHM) z dwóch edycji.
 • Trwa realizacja inicjatyw związanych z testowaniem samojezdnych maszyn górniczych z napędem elektrycznym bateryjnym.
 • W ramach robotyzacji procesów produkcyjnych i pomocniczych uruchomiono budowę samojezdnego robota do pomiaru zawartości miedzi w ścianie przodka.
 • Projekty dofinansowane w ramach KIC Raw Materials:
  • Kontynuowano realizację dofinansowanych projektów badawczych.
  • Uzyskano dofinansowanie projektu „The Reflux Flotation Cell Technology RFC”, dotyczącego intensyfikacji odzysku ziaren minerałów użytecznych.
 • Projekty dofinansowane z unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020:
 • Rozpoczęto realizację projektu „Rozwój systemów monitoringu obiektów budowlanych”, w ramach którego planuje się przetestować uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję w systemach monitoringu stanu OUOW „Żelazny Most”.
 • Uzyskano dofinansowanie w wysokości 753 tys. Euro na realizację projektu „Inteligentne kierowanie produkcją górniczą 2”, dotyczącego opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa robót w górnictwie podziemnym z wykorzystaniem najnowszych technologii,
 • Uzyskano ochronę dla słownego znaku towarowego „KGHM”, zgłoszonego w procedurze międzynarodowej na terytorium: USA, Szwajcarii, Ukrainy, Japonii, Indii oraz Turcji.
 • Dokonano rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego „KGHM” w kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej.
 • Dokonano przedłużenia ochrony słowno-graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej „KGHM”.
 • Złożono wnioski o udzielenie patentów na 3 wynalazki.
 • Toczą się postępowania w Urzędzie Patentowym RP o udzielenie patentów na 5 wynalazków.
 • Pozyskano ponad 70 nowych projektów wynalazczych w ramach Giełdy Wynalazczości 2020 w KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki wyszukiwania