Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

GRI[ ]

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (Ksh) i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.

 • 102-20
 • 102-26

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. w skład Zarządu Spółki może wchodzić od 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 5 oraz ust. 7 do 12 Statutu dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez Pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% Pracowników Spółki. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez Pracowników wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

Zarząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą lub przeciwko uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Szczegółowy wykaz spraw wymagających uchwał Zarządu zawarty jest w Regulaminie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji ograniczona jest statutowo. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem. Zgodnie z treścią § 29 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego i emisję akcji wymagane jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy możliwości emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa (§ 29 ust.1 pkt 10 Statutu spółki). Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższenia kapitału i emisji akcji Spółki na warunkach określonych w przepisach art. 444-446 Ksh.

W 2020 roku nie miały miejsca zmiany w składzie osobowym Zarządu, a jego skład przedstawiał się następująco:

 • Marcin Chludziński Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołany z dniem 6 lipca 2018 roku
 • Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju powołany z dniem 24 sierpnia 2018 roku
 • Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych powołany z dniem 10 września 2018 roku
 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych powołana z dniem 6 lipca 2018 roku
 • Radosław Stach Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji powołany z dniem 6 lipca 2018 roku

Biogramy oraz zakres obowiązków członków Zarządu

Marcin Chludziński – Prezes Zarządu

(Powołany z dniem 6 lipca 2018 roku)

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego, w projektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim. Od 2005 roku zasiada w zarządach oraz radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz przewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź. W latach 2016-2018 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie z sukcesem zrestrukturyzował spółki:

Przewozy Regionalne, H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Od stycznia 2016 roku członek Rady Nadzorczej PZU S.A. Współtwórca i Prezes Zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o. w latach 2006-2015. Prezes think tanku gospodarczego Fundacja Republikańska w latach 2011-2015.
Członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

 • działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną w Grupie Kapitałowej
 • przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce
 • działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej
 • standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego
 • wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej
 • wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa
 • działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji
 • obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki
 • obsługę prawną Spółki
 • działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej
 • sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym
 • nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej
 • działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI) w zakresie:
  • dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali
  • racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą
 • działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim

Adam Bugajczuk – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

(powołany z dniem 24 sierpnia 2018 roku)

Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył Executive MBA-Business Trends w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Od stycznia 2011 roku związany z PKO Bank Polski S.A., gdzie pełnił funkcje kierownicze oraz dyrektorskie. Był odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, a także opracowanie planów rozwoju i usprawnień w nadzorowanych obszarach.

Współodpowiedzialny za realizację strategii biznesowej banku w obszarze optymalizacji kosztów.

Wspierał procesy ekspansji biznesowej PKO Bank Polski S.A. Odpowiedzialny za wdrożenie polityki zakupów w spółkach Grupy Kapitałowej.

W latach 2002-2010 zatrudniony w spółce Bank Zachodni WBK S.A., gdzie współpracował przy realizacji projektów inwestycyjnych. Był również odpowiedzialny za optymalizację oraz nadzór nad realizacją kontraktów sieciowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji i normalizacji procesów biznesowych.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

 • realizację polityki badawczo-rozwojowej Spółki
 • realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki
 • koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki
 • opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej
 • kształtowanie portfeli produktów Spółki
 • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami
 • pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych
 • zarządzanie nieruchomościami
 • obsługę administracyjną Spółki
 • pracę Centralnego Biura Zakupów

Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

(powołany z dniem 10 września 2018 roku)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od listopada 2016 roku do września 2018 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Współtwórca reformy podatkowej. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okresie kwiecień-listopad 2016 roku. Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa.

Ekspert i członek zarządu Fundacji Republikańskiej w latach 2007-2016. Był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007-2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000-2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.
Autor i współautor licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

 • przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych
 • działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą
 • analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych
 • przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych
 • koordynację zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne
 • nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych
 • kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki

Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

(powołany z dniem 6 lipca 2018 roku)

Posiada doświadczenie w obszarze finansów, planowania, budżetowania, zarządzania wierzytelnościami i sprawozdawczości finansowej. W latach 2016-2018 związana z Pocztą Polską S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Finansów oraz dyrektora Biura Skarbowości. Wieloletni pracownik sektora bankowego w obszarze bankowości korporacyjnej. Członek wspierający Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Od lat łączy praktykę w biznesie z nauką. Profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, źródeł finansowania, faktoringu i windykacji należności.

Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i biznesowych z dziedziny finansów przedsiębiorstwa oraz bankowości. Między innymi monografii: „Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Skarbnik korporacyjny”, „Płynność finansowa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Finanse spółki akcyjnej”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Faktoring w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym”, a także „Bank a leasing”, „Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Podstawy tworzenia planu finansowego banku”.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

 • kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej
 • weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym
 • finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej
 • kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej
 • obsługę księgową Spółki

Radosław Stach – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

(powołany z dniem 6 lipca 2018 roku)

Absolwent Wydziału Górniczego krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Górnictwo i Geologia – podziemna eksploatacja złóż. Ukończył studia MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz KGHM Executive Academy, prowadzoną wspólnie z IMD Business School w Szwajcarii. Ukończył prestiżowy program menadżerski Personal Leadership Academy w ICAN Institute w Warszawie.

Związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. od początku kariery zawodowej. Zdobywał kolejne stopnie awansu w Oddziale Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice, począwszy od stażysty, poprzez nadgórnika, sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego, kierownika działu robót górniczych, do głównego inżyniera górniczego/zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego.

Pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju operacji w spółce KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie, odpowiadając za portfel aktywów zagranicznych w Ameryce Północnej i Południowej w latach 2015-2016. Następnie objął stanowisko dyrektora naczelnego O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu MBA CLUB Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 2017 roku.

Od 2000 roku czynny członek drużyny ratowniczej KGHM. Zdobył trzecie miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie organizowanych w USA (2008 rok). Jako kapitan poprowadził drużynę do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie w Australii, w zawodach w wirtualnej komorze kopalni (Virtual Comory, 2010 rok).

Współautor publikacji pt. „Wdrożenie zarządzania procesowego w KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Koncepcje biznesowe branży wydobywczej. Studium KGHM Polska Miedź S.A.”. Autor artykułów dotyczących zagadnień produkcyjno-finansowych nt. wzrostu efektywności procesów w przedsiębiorstwie górniczym, zarządzania kosztami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie górniczym oraz zarządzania ryzykiem wzrostu kosztów przedsiębiorstwa górniczego.

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

 • zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki
 • bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego
 • działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej
 • działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej
 • nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce
 • zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw

Wyniki wyszukiwania