Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Kim jesteśmy

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą.

 • 102-1
 • 102-2
 • 102-3
 • 102-4
 • 102-6
 • 102-7

Od kilkudziesięciu lat wydobywa i przetwarza cenne zasoby ziemi, dostarczając światu produkty, które umożliwiają jego zrównoważony rozwój. Historia Przedsiębiorstwa zaczęła się w 1957 roku odkryciem jednego z największych na świecie złóż rud polimetalicznych, głównie miedzi i srebra, zlokalizowanego w południowo-zachodniej Polsce. Jest ono efektywnie i racjonalnie eksploatowane do dziś. Od tego czasu Grupa KGHM Polska Miedź S.A. znacząco rozwinęła swą działalność zarówno od strony produktowej, jak i rynkowej. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. tworzy Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. oraz kilkadziesiąt spółek zależnych.

Na 31 grudnia 2020 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 71 jednostek zależnych (w tym dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych), globalnie zatrudniając ponad 34 tysiące pracowników – wierzących, że to co robią, jest ważne dla świata. Dzięki wiedzy, odwadze i odpowiedzialności Grupa KGHM Polska Miedź S.A. produkuje cenne produkty, głównie metale. Działalność podstawowa to produkcja miedzi, a także innych metali nieżelaznych. Nie należy także zapominać o rozwoju bazy zasobowej, który jest kluczowym elementem zabezpieczenia możliwości eksploatacyjnych zasobów geologicznych. Grupa należy do ścisłej światowej czołówki producentów miedzi i srebra. Produkuje również złoto, molibden, nikiel, ren, ołów i platynowce. Wysoką jakość miedzi, srebra oraz innych wytwarzanych produktów potwierdzają certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Poprzez odpowiedzialną postawę Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., działając zgodnie z wartościami w sposób transparentny i odpowiedzialny społecznie, daje dobry przykład innym.

Spójność tak złożonej organizacji jest budowana na wspólnych wartościach:

Bezpieczeństwie
Współpracy
Zorientowaniu na wynikach
Odpowiedzialności
Odwadze

KGHM to przedsiębiorstwo z  60-letnimi tradycjami, działające w oparciu o silnie zakorzenione wartości i zasady, którymi pracownicy kierują się w codziennej pracy. Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga – wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od tego czy pracują w kopalni, zakładzie przeróbczym czy też w hucie, w Polsce, czy na innych szerokościach geograficznych.

KGHM buduje swoją globalną pozycję w świecie jako wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma prowadząca politykę zrównoważonego rozwoju.

Spółka od ponad 20 lat jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąc uwzględnianą w indeksach WIG20, WIG30 i WIG-ESG. Dodatkowo KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series.

WARTOŚCI KGHM Polska Miedź S.A.

Zasady postępowania odnoszące się do wartości opracowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

kghm grafiki-49 kghm grafiki-49

W zakres działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wchodzą przede wszystkim:

 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z),
 • Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),
 • Wydobywanie soli (08.93.Z),
 • Produkcja gazów technicznych (20.11.Z),
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),
 • Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z),
 • Produkcja miedzi (24.44.Z),
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z),
 • Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),
 • Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 • Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
 • Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
 • Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
 • Handel energią elektryczną (35.14.Z),
 • Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
 • Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 • Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
 • Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
 • Działalność portali internetowych (63.12.Z),
 • Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
 • Leasing finansowy (64.91.Z),
 • Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z ),
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
 • Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),
 • Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
 • Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z),
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z),
 • Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),
 • Górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z),
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z),
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),
 • Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z),
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z),
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),
 • Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z).
kghm grafiki-51 kghm grafiki-51

Działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce oraz posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. tytułach prawnych do poszukiwania i wydobycia surowców na terenie USA, Kanady oraz Chile.

Na 31 grudnia 2020 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 71 jednostek zależnych (w tym dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych), zlokalizowane na czterech kontynentach: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Azja. Część jednostek zależnych tworzyło własne grupy kapitałowe. Największa z nich, zarówno pod względem liczebności podmiotów, jak i wysokości kapitałów, to Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD., której główne aktywa zlokalizowane są w Kanadzie, USA i Chile. W jej skład wchodziła spółka KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz 26 jej jednostek zależnych. Na dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiadała udziały w dwóch wspólnych przedsięwzięciach – Sierra Gorda S.C.M. i NANO CARBON Sp. z o.o. w likwidacji. Szczegółową strukturę Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wraz z powiązaniami pomiędzy podmiotami, przedstawiono na dwóch poniższych schematach.

Główne podmioty Grupy Kapitałowej, zaangażowane w branżę wydobywczą, tworzą trzy podstawowe segmenty sprawozdawcze, które podlegają odrębnej ocenie przez organy zarządcze. Należą do nich: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe spółki, z wyłączeniem Future 1 Sp. z o.o., Future 2 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 6 Sp. z o.o. w likwidacji, Future 7 Sp. z o.o w likwidacji., wchodzą w skład segmentu pod nazwą Pozostałe segmenty.

Wyniki wyszukiwania