Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest głównym narzędziem, w kulturze korporacyjnej Grupy Kapitałowej, które pomaga określić priorytety i ustalić zbiór zasad obowiązujących dla wszystkich Pracowników w ich codziennej pracy.

 • 102-16
 • 102-17

Celem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności zachowania Pracowników z najwyższymi standardami opartymi na wartościach, jakimi kierują się Pracownicy Grupy KGHM: bezpieczeństwie, współdziałaniu, zorientowaniu na wyniki, odpowiedzialności i odwadze.

Ponadto w celu efektywnego wdrożenia zawartych w Kodeksie Etyki zasad i wartości na poziomie globalnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obowiązują inne, odpowiednie polityki i procedury. Ich wdrożenie wypełnia światowe standardy ładu korporacyjnego oraz coraz większe oczekiwania interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych.

Celem tego działania było ujednolicenie podejścia do zapewnienia zgodności, definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął w 2020 r. Politykę zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest elementem efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników. Prace wspierające i podnoszące standardy funkcji compliance będą kontynuowane w roku 2021 r.

W ramach doskonalenia standardów utrzymania zgodności z prawem konkurencji, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 r. przyjął Instrukcję postępowania w celu zapobieżenia naruszeniom wynikającym z prawa ochrony konkurencji, stanowiącą rozszerzenie i doprecyzowanie treści Polityki prawa konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zaktualizowanej w 2019 r. W grudniu 2020 r. przeprowadzono szkolenie dla Lokalnych Pełnomocników ds. Prawa Konkurencji w Grupie KGHM. Prace wspierające i podnoszące standardy utrzymania zgodności z prawem konkurencji będą kontynuowane w roku 2021r.

W 2020 r. dokonano aktualizacji „Procedury badania łańcucha dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska Miedź S.A.” w celu zwiększenia efektywności procesu przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance V8 i LBMA Responsible Silver Guidance V1. System zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra podlega corocznej, niezależnej, zewnętrznej ocenie potwierdzającej wypełnienie przez Spółkę zasad dostarczania bezkonfliktowego złota i srebra w rozumieniu LBMA Responsible Gold Guidance oraz LBMA Responsible Silver Guidance. Aktualny Raport Zgodności KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Raportem z niezależnej usługi atestacyjnej dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod tym adresem.

W poprzednich latach KGHM Polska Miedź S.A. była aktywnie zaangażowana w szerokie konsultacje towarzyszące procesowi tworzenia standardu Copper Mark, w toku których przedstawiała własne spostrzeżenia co do kształtu i treści standardu. Pozyskanie znaku Copper Mark jest niezbędne dla dalszej kontynuacji swobodnego prowadzenia wymiany handlowej przez KGHM Polska Miedź S.A., w tym w szczególności dla ułatwienia utrzymania rejestracji katod na giełdzie LME (London Metal Exchange), która od 2021 roku wprowadza dodatkowe wymagania z zakresu odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Stworzenie standardu Copper Mark stanowi odpowiedź branży miedziowej na oczekiwania i wymogi szerokiej grupy interesariuszy (giełd towarowych, inwestorów, instytucji finansowych, organizacji pozarządowych, itp.) względem przestrzegania przez zarejestrowanych producentów miedzi zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także zgodności ze standardami etycznymi, środowiskowymi i organizacyjnymi. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procesu mającego na celu uzyskanie prawa do posługiwania się znakiem Copper Mark przez wybrane Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. Umowa zawarta 17 lipca 2020 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. i The Copper Mark oraz podpisany w tym samym dniu Letter of Commitment stanowią zobowiązanie KGHM Polska Miedź S.A. do przejścia w 2021 roku całej procedury związanej z akredytacją potwierdzającą spełnienie wymogów standardu Copper Mark.

W 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął nowy „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”. W celu przestrzegania najważniejszych zasad związanych z zapobieganiem korupcji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółkach krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zaktualizowano Politykę Antykorupcyjną oraz Procedurę Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Procedura szczegółowo określa standardy zachowania w sytuacjach korupcyjnych oraz wskazuje na odpowiedzialność karną za nadużycia. Stosuje się ją w celu minimalizacji ryzyka korupcji oraz ograniczenia wszelkich zjawisk korupcjogennych, w tym konfliktu interesów, mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej KGHM. Załącznikiem do procedury jest Instrukcja postępowania z upominkami biznesowymi.

W 2019 roku zaktualizowano treść procedury w zakresie regulacji dotyczących konfliktu interesów oraz upominków akceptowalnych. W oddziałach i wybranych siedmiu spółkach krajowych utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, których pracę reguluje wdrożona w 2020 roku Instrukcja. We wszystkich podmiotach KGHM, zarówno krajowych jak i zagranicznych, powołani zostali Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji. W 2019 roku zaktualizowano również Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM, dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Antykorupcyjnej, Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

W 2019 roku uruchomiono dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia Etyki KGHM”, dostępny na stronie korporacyjnej zarówno dla pracowników jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów. Platforma dostępna jest w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji.

W podmiotach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wdrożono Procedurę Kontroli Wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom KGHM Polska Miedź S.A. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej.

Weryfikacja kontrahentów, w tym m.in. pod kątem ryzyka korupcji oraz możliwości wystąpienia konfliktu interesów, prowadzona jest zgodnie z wdrożoną w 2019 roku Procedurą weryfikacji w postępowaniach zakupowych, sprzedażowych i procesach inwestycyjnych, realizowaną przez Departament Bezpieczeństwa KGHM Polska Miedź S.A.

W 2020 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o wdrożeniu w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, zgodnie ze standardem PN-ISO 37001:2017. Przeprowadzono w związku z tym szereg szkoleń dla Pracowników, w tym przygotowujących się do sprawowania funkcji audytorów wewnętrznych oraz Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg PN-ISO 37001:2017. Termin wdrożenia zaplanowano na koniec 2021 roku.

W 2020 roku opracowano i opublikowano „ABC Konfliktu Interesów. Vademecum etyczne KGHM Polska Miedź S.A.”. Publikacja w zwięzłej formie opisuje zagadnienie konfliktu interesów oraz regulacje Spółki w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Zawiera kwestionariusz, dzięki któremu w prosty sposób każdy pracownik może samodzielnie sprawdzić, czy problem konfliktu interesów go dotyczy.

W całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wdrożono również Procedurę Antymobbingową pozwalającą na efektywne przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy. Narzędziem wspierającym Pracodawcę w kwestii przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz łamania praw pracowniczych są powołane w podmiotach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Komisje ds. Etyki, rozpatrujące podejrzenia naruszenia standardów etycznych obowiązujących w Grupie KGHM.

Prace wspierające i podnoszące standardy etyczne i ładu korporacyjnego będą kontynuowane w 2021 roku.

Podstawowe Standardy Etyczne są realizowane poprzez zasady etycznego postępowania, które scharakteryzowano na poniższym schemacie:

Kluczowe Standardy Etyczne przekładające się na zasady działania w KGHM Polska Miedź S.A.

kghm grafiki-63 kghm grafiki-63

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM wpisuje się w naszą wizję budowy firmy nowoczesnej i umiejącej sobie radzić z wyzwaniami. Jest jednym z filarów kultury organizacyjnej KGHM, która jest mocno osadzona w tradycjach górniczo-hutniczych. Stanowią one kod genetyczny naszej wspólnoty, budując jej tożsamość zawodową. Będąc globalnym liderem w przemyśle wydobywczym kierujemy się najwyższymi standardami etyki. Jako międzynarodowa korporacja wychodzimy również naprzeciw wyzwaniom wynikającym z bogactwa kultur narodowych, w obrębie których działamy.

Andrzej Skałecki
Dyrektor Naczelny ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom KGHM Polska Miedź S.A.

Podział zasad etycznego postępowania

kghm grafiki-64 kghm grafiki-64

W komunikacji i wdrażaniu Standardów Etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pomaga system kodeksów, polityk i procedur. Ich wdrożenia wypełniają światowe standardy ładu korporacyjnego oraz coraz większe oczekiwania ze strony interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów, a także instytucji finansowych.

Opierając się na najlepszych praktykach ładu korporacyjnego, w Spółce obowiązują zasady, polityki i instrukcje wprowadzające globalne, ujednolicone standardy dostosowane do regulacji prawnych wszystkich jurysdykcji, w których działają podmioty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.:

Polityka Zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Zarządzania Zgodnością w Grupie KGHM Polska Miedź S.A. ustanawia ramy systemu zarządzania zgodnością (system compliance) oraz podejście obejmujące całą organizację, oparte o uznane międzynarodowe normy i najlepsze praktyki branżowe. Przyjęte rozwiązanie w zakresie budowy systemu compliance dostosowane zostało do specyfiki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i jest ważnym narzędziem biznesowym służącym przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń mogących skutkować nałożeniem sankcji. Umożliwia ono systematyczną identyfikację, ocenę i analizę ryzyka utraty zgodności lub ewentualnej niezgodności z prawem powszechnie obowiązującym, regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi i standardami, w tym normami etycznymi, tak aby w wyniku tego procesu zaprojektować i wdrożyć działania zapewniające zgodność.
Polityka Prawa Konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Celem Polityki Prawa Konkurencji jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji i ma zastosowanie we wszystkich krajach, w których działa Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje zobowiązanie konkurowania na rynkach w sposób zgodny z prawem oraz z zasadami etyki, a także do zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania naruszeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Polityka Zakupów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Celem Polityki Zakupów jest określenie naczelnych zasad, jakimi powinni kierować się wszyscy uczestnicy procesu zakupowego w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., a także ogólnych uregulowań tego procesu. Polityka określa środki nadzoru ograniczające ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w procesie zakupowym.
Polityka Antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Antykorupcyjna ustala podstawowe zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamaniu obowiązujących regulacji antykorupcyjnych w jurysdykcjach, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa stosuje politykę zera tolerancji dla korupcji i przekupstwa. Polityka reguluje również kwestię dokonywania zgłoszeń dotyczących naruszeń o charakterze korupcyjnym i/lub korupcjogennym.
Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) oraz zapewnienie, że nabywane przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.
Polityka Bezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Bezpieczeństwa określa wspólne zasady i cele dla podmiotów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Grupy KGHM, związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem stratom. Zgodnie z jej brzmieniem wszyscy pracownicy Grupy KGHM kierują się elementarnymi zasadami, tj. uczciwością zawodową, rzetelnością w wykonywaniu obowiązków służbowych, lojalnością wobec pracodawcy, zorientowaniem na wyniki, odwagą, współdziałaniem, odpowiedzialnością, wspólną dbałością o bezpieczeństwo i przeciwdziałanie stratom oraz unikaniem działań na szkodę pracodawcy.

Celem ujednolicenia podejścia do zapewnienia zgodności definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął w 2020 roku Politykę zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest elementem efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników. Prace wspierające i podnoszące standardy funkcji compliance będą kontynuowane w 2021 roku.

W ramach doskonalenia standardów utrzymania zgodności z prawem konkurencji Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku przyjął Instrukcję postępowania, w celu zapobieżenia naruszeniom wynikającym z prawa ochrony konkurencji, stanowiącą rozszerzenie i doprecyzowanie treści Polityki prawa konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zaktualizowanej w 2019 roku. W grudniu 2020 roku przeprowadzono szkolenie dla Lokalnych Pełnomocników ds. Prawa Konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prace wspierające i podnoszące standardy utrzymania zgodności z prawem konkurencji będą kontynuowane w 2021 roku.

W 2020 roku dokonano aktualizacji „Procedury badania łańcucha dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska Miedź S.A.” w celu zwiększenia efektywności procesu przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance V8 i LBMA Responsible Silver Guidance V1. System zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra podlega corocznej, niezależnej, zewnętrznej ocenie, potwierdzającej wypełnienie przez Spółkę zasad dostarczania bezkonfliktowego złota i srebra w rozumieniu LBMA Responsible Gold Guidance oraz LBMA Responsible Silver Guidance. Aktualny Raport Zgodności KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Raportem z niezależnej usługi atestacyjnej dostępny jest na stronie internetowej pod tym adresem.

Prawa do posługiwania się znakiem Copper Mark przez wybrane Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. Umowa zawarta 17 lipca 2020 roku przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. i The Copper Mark oraz podpisany w tym samym dniu Letter of Commitment, stanowią zobowiązanie KGHM Polska Miedź S.A. do przejścia w 2021 roku całej procedury związanej z akredytacją potwierdzającą spełnienie wymogów standardu Copper Mark.

W 2020 roku utworzono Magazyn Upominków Wartościowych w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz wdrożono Instrukcję jego prowadzenia przyjętą na podstawie Instrukcji postępowania z Upominkami biznesowymi stanowiącej Załącznik nr 1 do Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM.

W Grupie Kapitałowej KGHM wdrożono również Procedurę Antymobbingową pozwalającą na efektywne przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy. Narzędziem wspierającym Pracodawcę w kwestii przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz łamania praw pracowniczych są powołane w podmiotach Grupy KGHM Komisje ds. Etyki, rozpatrujące podejrzenia naruszenia standardów etycznych obowiązujących w Grupie KGHM.

Prace wspierające i podnoszące standardy etyczne i ładu korporacyjnego będą kontynuowane w 2021 roku.

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A

 • 102-16

Najważniejszym dokumentem Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM, który został przyjęty w wersji znowelizowanej i rozszerzonej uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w czerwcu 2018 roku, jest Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. To z tego powodu jest on wielokrotnie przywołany w niniejszym Sprawozdaniu, stanowiąc bazę dla działań i zachowań w Grupie.

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM opiera się na wymienionych już wcześniej kilkakrotnie wartościach KGHM i stanowi drogowskaz dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań w Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej. Powiązane są z nim akty normatywne odnoszące się do obszarów: przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania konfliktowi interesów, bezpieczeństwa i transparentności procesów zakupowych, weryfikacji podmiotów zewnętrznych, przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych, w tym dyskryminacji i mobbingowi. Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zbiorem zasad obowiązującym Pracowników Jednostki Dominującej i podmioty Grupy Kapitałowej KGHM oraz jednostki współpracujące. Jest jednym z filarów kultury organizacyjnej KGHM osadzonej mocno w tradycjach górniczo-hutniczych. Stanowią one kod genetyczny naszej wspólnoty, budując jej tożsamość zawodową.

Celem Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zapewnienie zgodności zachowania Pracowników z najwyższymi standardami opartymi na przyjętych wartościach. Status globalnego lidera i międzynarodowej korporacji obliguje nas do utrzymania najwyższych standardów etyki biznesu. Wiąże się również z wyzwaniami wynikającymi z bogactwa kultur narodowych, w obrębie których działamy.

Kodeks postępowania KGHM Polska Miedź S.A. (Code of Condouct)

Zgodnie z obecną praktyką przedsiębiorstw, w tym również przedsiębiorstw z branży surowcowej, kontrahenci, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, a także szeroko rozumiani interesariusze, oczekują od przedsiębiorców posiadania jasnych deklaracji i regulacji w zakresie kwestii etycznych.

W czerwcu 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Code of Conduct – Kodeks Postępowania w KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej KGHM. Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kieruje się Spółka.

Kodeks Postępowania ma wymiar mocno praktyczny. W swym założeniu stanowi przewodnik i wsparcie dla Pracowników, wskazując im, gdzie szukać odpowiedzi i do kogo zwrócić się w przypadku wątpliwości co do słuszności decyzji podejmowanych w obliczu codziennych sytuacji. Kodeks Postępowania przybliża wartości Spółki w sposób zrozumiały dla wszystkich Pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.

Idea przyjęcia i funkcjonowania Kodeksu Postępowania oraz Kodeksu Etyki została przedstawiona w 2018 roku i jest wciąż powtarzana Pracownikom zarówno poprzez informację na internetowym wewnętrznym portalu (intranet: KGHM To My, na stronie extranet.kghm.com). Kodeksy są dystrybuowane w wersji drukowanej w trakcie szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji we wszystkich Oddziałach i spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kodeks Postępowania wraz z Kodeksem Etyki zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie ich na stronie www.kghm.com w zakładce Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Kodeks Etyki i Kodeks Postępowania ESG.

Komisje do spraw etyki w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Każdy Podmiot Grupy KGHM tworzy Komisję ds. Etyki. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie postępowań wszczętych w związku z otrzymaniem zgłoszenia o nieprawidłowościach polegających na łamaniu standardów etycznych określonych w Kodeksie Etyki i rekomendowanie Kierownikowi zakładu pracy działań naprawczych i dyscyplinarnych.

Zgłoszenia może dokonać:

 • każda osoba, która była świadkiem działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki
 • każda osoba, która była świadkiem działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki

Postępowanie prowadzone przez Komisję dotyczy spraw wymagających ustalenia stanu faktycznego, a więc spornych lub o niejasnym podłożu. Nie stoi ono w sprzeczności ani nie zastępuje uprawnień do dochodzenia roszczeń na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Komisji są zobowiązani do obiektywnego i sprawnego rozstrzygania przypadków naruszeń zasad etyki zapisanych w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM oraz równorzędnego traktowania stron postępowania. Komisja działa na podstawie Regulaminu, przestrzegając prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych danego Podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM.

 • działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji, molestowania lub innego nierównego traktowania pracownika lub grupy pracowników Spółki;
 • łamanie obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Podmiocie Grupy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko pracy;
 • łamanie zasad współżycia społecznego;
 • nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków służbowych;
 • nieetyczne zachowanie w stosunku do innych Pracowników i osób trzecich w miejscu pracy, jak również poza godzinami pracy;
 • narażenie dobrego imienia Spółki.

Wyniki wyszukiwania