Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Strategia a działania dla klimatu

Wykorzystanie surowców stanowiących odpad

Funkcjonowanie spółki KGHM Polska Miedź S.A. wpisuje się w ogólne zasady GOZ takie jak: oszczędność zasobów, minimalizacja wytwarzania odpadów, wykorzystanie odpadów jako surowców do innych procesów w technologiach spółki jak i poza nią, niskoemisyjność czy też hermetyzacja procesów technologicznych w celu ograniczenia uciążliwości przemysłowych dla środowiska. Przykładem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) w KGHM Polska Miedź S.A. jest produkcja kruszyw drogowych z żużli pomiedziowych. Żużel stanowi odpad (produkt uboczny) procesu produkcyjnego w hutach. Każdego roku HM Legnica wytwarza około 200 tys. t, a HM Głogów ok. 450 – 500 tys. t żużla lanego. Dzięki posiadanej wiedzy i technologii materiał ten nie trafia na składowisko, a nadaje się mu drugie życie. Dzięki technologiom, którymi dysponują spółki z Grupy Kapitałowej, odpad przerabiany jest na pełnowartościowy produkt, stosowany w budownictwie drogowym, jako wysokojakościowe kruszywa. W ten sposób udaje się zagospodarować całość powstałych w Spółce żużli pomiedziowych. Co więcej, proces produkcji kruszyw na bazie materiału dostarczonego przez huty Spółki pozwala też ograniczyć emisję, która powstałyby wokół procesu tradycyjnego pozyskiwania kruszywa. W ciągu ostatnich 10 lat, należąca do Grupy Kapitałowej spółka KGHM Metraco, zagospodarowało około 10 mln t żużli, co oznacza, że taka sama ilość surowca nie musiała zostać pozyskana ze złóż naturalnych, a jednocześnie tak wielki wolumen odpadów nie trafił na składowisko.

Spółka każdego roku czyni starania, aby wdrażać efektywne rozwiązania stanowiące przejaw dbałości o funkcjonowanie w zgodzie z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jednym z elementów, które stanowią znakomity przejaw gospodarki o obiegu zamkniętym, jest produkcja kruszyw drogowych z żużli pomiedziowych. Żużel stanowi odpad (produkt uboczny) procesu produkcyjnego w hutach. Każdego roku HM Legnica wytwarza około 200 tys. t, a HM Głogów ok. 450 – 500 tys. t żużla lanego. Dzięki posiadanej wiedzy i technologii materiał ten nie trafia na składowisko, a nadaje się mu drugie życie. Dzięki technologiom, którymi dysponują spółki z Grupy Kapitałowej odpad przerabiany jest na pełnowartościowy produkt, stosowany w budownictwie drogowym, jako wysokojakościowe kruszywa. W ten sposób udaje się zagospodarować całość powstałych w Spółce żużli pomiedziowych. Co więcej, proces produkcji kruszyw na bazie materiału dostarczonego przez huty Spółki pozwala też ograniczyć emisję, która powstałyby wokół procesu tradycyjnego pozyskiwania kruszywa. W ciągu ostatnich 10 lat, należąca do Grupy Kapitałowej, spółka KGHM Metraco zagospodarowało około 10 mln t żużli, co oznacza, że taka sama ilość surowca nie musiała zostać pozyskana ze złóż naturalnych, a jednocześnie tak wielki wolumen odpadów nie trafił na składowisko.

Kruszywa wyprodukowane w Grupie Kapitałowej znalazły zastosowanie w realizacji takich inwestycji jak budowa dróg ekspresowych S3, S5, S6, czy aktualnie realizowanej S11. Materiał pochodzący z hut po odpowiednim procesie produkcyjnym znalazł również zastosowanie w rozbudowie kwatery południowej OUOW Żelazny Most. Znaczna ilość materiału jest również wykorzystywana przez lokalnych odbiorców realizujących inwestycje infrastrukturalne zlecone przez samorządy. Głównymi odbiorcami są największe przedsiębiorstwa budowlane specjalizujące się w budownictwie drogowym.

Zagospodarowanie złomów

W ciągu technologicznym HM Legnica zabudowano węzeł topienia złomów miedzi wysokiej jakości, który stanowi pierwszy etap dla projektowanej Hybrydowej Huty w Legnicy. Docelowo zostanie on uzupełniony o Bazę Obrotu Złomem, gdzie będzie przygotowywany materiał wsadowy dla dedykowanej instalacji do przetopu pozostałych materiałów miedzionośnych pochodzących z recyklingu.

W ramach realizacji pierwszego etapu Hybrydowej Huty w Legnicy zastosowano technologię topienia złomów miedzi z zastosowaniem pieca Wychylno-Topielno-Rafinacyjnego (WTR). Zastosowany piec WTR pozwala na przetop złomów miedzi, o średniej zawartości 89% Cu, z wydajnością min. 90 tys. t miedzi anodowej/rok. Łączna produkcja miedzi anodowej w HM Legnica w 2020 roku wyniosła 167,6 tys. t, w tym 58,8 tys. t to produkcja z pieca WTR. W 2020 roku przerobiono w HM Legnica łącznie 91 tys. t złomów, które tym samym zostały przywrócone do użytkowania, zgodnie z ideą GOZ.

Elektromobilność i niskoemisyjne maszyny górnicze

Jedną z głównych przeszkód infrastrukturalnych dla rozwoju elektromobilności jest aktualnie niedobór punktów szybkiego ładowania, które winny pokrywać siatkę drogową kraju i Europy. Gwałtowny rozwój transportu opartego na energii elektrycznej stanowić będzie olbrzymie wyzwanie dla producentów i dystrybutorów energii elektrycznej, ale również zagwarantuje im nawet 20% wzrost rynku odbiorców. Mając na uwadze powyższe aspekty KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku rozpoczęła zdecydowane działania w kierunku szeroko pojętej elektromobilności. Poprzez sukcesywną i konsekwentną wymianę własnej floty transportowej na bezemisyjne pojazdy elektryczne, ale przede wszystkim poprzez rozwijanie sieci ogólnodostępnych, ultra-szybkich stacji ładowania na obszarze LGOM. Pierwsza stacja powstała przy Centrali KGHM jeszcze w grudniu 2018 roku, a następne w 2019 roku przy Oddziałach: HM Głogów, HM Legnica i ZG Lubin. Każda „ładowarka” dysponuje trzema typami złączy, co zapewnia pełną kompatybilność z pojazdami dostępnymi na rynku. Stacje włączone są do systemu informatycznego Tauron Dystrybucja Serwis. W ramach wspierania programu rozwijania elektromobilności, działając na rzecz ochrony środowiska i klimatu, ładowanie jest bezpłatne dla użytkowników.

Dodatkowo, celem działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także zdrowia i komfortu pracy pracowników, w Spółce realizowane są prace zmierzające do redukcji emisji gazów z silników maszyn górniczych, w szczególności tlenku azotu i cząstek stałych. Celem jest zmniejszenie narażenia pracowników na tlenek azotu na stanowiskach pracy i uzyskanie stężeń poniżej 2,5 mg/m³ oraz zmniejszenie narażenia na działanie czynników rakotwórczych do poziomu 0,05 mg/m³ w przeliczeniu na węgiel elementarny.

Aktualnie w Spółce trwa proces inwestycyjny zakupu maszyn, w ramach którego wprowadzane są stopniowo silniki według normy Stage IV i V, dzięki czemu możliwe jest do uzyskania kilkukrotne ograniczenie emisji. Obecnie w Spółce na 1261 użytkowanych maszyn około 10% to maszyny niskoemisyjne. Wszystkie nowe maszyny kupowane są już z silnikami o najwyższych standardach czystości spalin. Wymiana całego parku maszynowego będzie możliwa do końca 2026 roku.

Spółka współpracuje też z zewnętrznymi producentami nad przetestowaniem funkcjonalności i efektywności maszyn górniczych z napędem elektrycznym bateryjnym. Efektem podjętych działań są próby w ZG Lubin wozu kotwiącego bateryjnego. W II kwartale 2021 roku do testów zostanie dostarczony wóz wiercący oraz samojezdny wóz transportowy z napędem elektrycznym. Ponadto zaawansowane są ustalenia dotyczące rozpoczęcia prób ładowarki elektrycznej w ZG Rudna.

Energia ze źródeł
własnych oraz OZE

W 2020 roku wystartowała pierwsza w Polsce elektrownia fotowoltaiczna w technologii 4.0. To element realizacji strategii KGHM zmierzającej do zwiększenia samowystarczalności energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.

Elektrownia fotowoltaiczna KGHM ZANAM to pierwsza w Polsce, w pełni zinformatyzowana i zautomatyzowana, elektrownia funkcjonująca w technologii 4.0. Obiekt wyposażony jest w wirtualną dyspozytornię (Control Room) oraz nowoczesny System Monitoringu Wysokiej Rozdzielczości, który umożliwia precyzyjną i pełną diagnostykę stanu technicznego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. System monitoringu odbywa się na poziomie pojedynczych paneli, a nie jak dotychczas było to praktykowane, na poziomie stringów. Pozwala to na bardzo precyzyjne określenie ewentualnej usterki i ograniczenie wyjazdów serwisowych, a co za tym idzie ograniczenie kosztów serwisowych. Roczny poziom produkowanej energii wyniesie około 3 GWh. Elektrownia została wybudowana zgodnie z zalecanymi przez Międzynarodową Agencję Energii kierunkami rozwoju energetyki fotowoltaicznej. To wkład w realizację polityki niskoemisyjnej gospodarki energetycznej w KGHM i realne źródło energii dla naszego zakładu w Legnicy.

Zastosowane w elektrowni fotowoltaicznej rozwiązania dają wiele możliwości, m.in. możliwość konfiguracji automatycznych alarmów. Skraca to czas reakcji na ewentualne usterki. Do monitoringu stanu technicznego paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów wykorzystywane są zaawansowane algorytmy analityczne oparte na przetwarzaniu ogromnych zbiorów danych (Big Data), uczeniu maszynowym (Machine Learning) i metodach sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence).

Elektrownia FV KGHM ZANAM w liczbach
3,146
MWp
moc generatora PV
39.535,00
mkw
obszar zabudowy
9.534
szt.
liczba paneli
3
GWh
roczny poziom produkcji energii
źródło energii

energia solarna

lokalizacja

Zakład KGHM ZANAM w Legnicy

W 2020 roku w Spółce osiągnięto rekordową produkcję energii elektrycznej z Bloków Gazowo Parowych. Wyprodukowano w nich w sumie ponad 0,5 TWh energii, co stanowi blisko 16% całego zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną. Tak istotny udział taniej i ekologicznej (w stosunku do energii pochodzącej ze spalania węgla) energii z bloków znajdujących się w portfelu KGHM pozwoli zarówno na pozyskanie energii przyjaznej środowisku, jak i na oszczędności na poziomie kilkudziesięciu mln PLN rocznie. Odbiorcami tej energii są: O/ZG Rudna i O/ZG Polkowice-Sieroszowice oraz O/HM Głogów. Energia elektryczna w Blokach Gazowo Parowych produkowana jest przez 4 Turbiny Gazowe Titan 130 o mocy 14,7 MWe oraz 2 Turbiny Parowe Siemens o mocy 12,3 MWe każda.

Grupa Kapitałowa posiada także inne własne źródła energii, które łącznie ze wspomnianymi Blokami Gazowo Parowymi, pozwoliły pokryć 22,42% ogólnego zużycia energii w KGHM w 2020 roku (blisko 1,5% więcej niż w 2019 roku). Szczegółowe rozbicie wielkości energii pozyskanej ze źródeł własnych w 2020 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła energii elektrycznej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku

kghm grafiki-89 kghm grafiki-89

KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku podjęła także szereg działań na rzecz rozwijania źródeł energii odnawialnej:

 • Złożono wnioski do zmiany w dokumentacji urbanistycznej w celu dopuszczenia lokalizacji instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW na terenach należących do KGHM Polska Miedź S.A. w:
  • Gminie Lubin o potencjale mocy zainstalowanej około 20 MW.
  • Gminie Warta Bolesławiecka dla lokalizacji o potencjale powyżej 50 MW.
 • Przeprowadzono pilotażowy równoległy ruch dwóch turbin gazowych w bloku gazowo-parowym w Głogowie produkując 16 GWh energii elektrycznej więcej w porównaniu do pierwotnie planowanego harmonogramu produkcji, co przyczyniło się do:
  • Obniżenia kosztów pozyskania energii elektrycznej o około 1,8 mln PLN.
  • Uniknięcia emisji CO2 o ponad 4 tys. t.
 • Spółka zależna KGHM Zanam S.A. oddała do użytku elektrownię fotowoltaiczną o mocy 3,1 MWp.

Redukcja emisji z hut

Celem minimalizacji negatywnego oddziaływania technologii metalurgicznych na środowisko oraz utrzymania pełnej sprawności technicznej urządzań służących ochronie środowiska, w Spółce z sukcesami realizowane są działania dostosowawcze instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczaniem emisji arsenu. Osiągane, dzięki szeregowi inwestycji, parametry utrzymują się na znacznie lepszych poziomach, niż te wymagane prawem. Szczegółowe efekty zakończonych inwestycji z tego zakresu zaprezentowano w poniższej tabeli.

Efekty zakończonych inwestycji w zakresie działania dostosowawczych instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych

Nazwa zadania/inicjatywy Oczekiwane dostosowanie do poz. BAT Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) Termin zakończenia zadania
Osiągnięte parametry (w trakcie testów parametrów gwarantowanych)
Modernizacja układu odpylania filtra workowego PSz.1 i filtrów kasetowych PSz.2 i PSz.3 na Piecach Szybowych BAT 39: Grudzień 2019
Pył – 2-5 (mg/Nm3) Pył – poniżej 1 (mg/Nm3),
As – 0,05 (mg/Nm3) As – poniżej 0,05 (mg/Nm3), średnia 0,02 (mg/Nm3)
Budowa II-go stopnia odpylania mokrego na instalacji odpylania suszarń PW w celu obniżenia emisji As i Hg do poziomu określonych w konkluzji BAT BAT 38: Grudzień 2020
Pył – 3-5 (mg/Nm3), Pył – poniżej 1 (mg/Nm3),
As – 0,05 (mg/Nm3) As – poniżej 0,02 (mg/Nm3), średnia 0,01 (mg/Nm3)
BAT 11: Hg – poniżej 0,004 (mg/Nm3) średnia 0,002 (mg/Nm3)
Hg – 0,01 – 0,05 (mg/Nm3)
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji do usuwania arsenu z gazów znad maszyn odlewniczych TM-16 BAT 44: Grudzień 2020
Pył – poniżej 15 (mg/Nm3) Pył – poniżej 2 (mg/Nm3), średnia 1,6 (mg/Nm3)
P-1 Hermetyzacja stacji napinających taśmociągów koncentratów miedzi oraz magazynu uśredniania BAT 8 i BAT 25: Październik 2019
Określają wymagany sposób dostosowania, aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki wstępnej surowców, materiałów pierwotnych i wtórnych oraz transportu powyższych lub aby ograniczyć te emisje. Zastosowano zamknięte systemy przenośnikowe służące do transportu i obsługi koncentratów będących źródłem pyłu oraz topników i materiałów drobnoziarnistych oraz zadaszono przenośniki służące do obsługi materiałów stałych niebędących źródłem pyłu (zgodność z BAT8a, BAT8b, BAT25).
PG Instalacja podawania mielonego żużla poołowiowego do pieca zawiesinowego BAT54: Grudzień 2020
Określa sposoby, aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi. Instalacja umożliwia hermetyczny transport odpadu jakim jest żużel poołowiowy do pieca zawiesinowego w celu odzysku metali (zgodność z BAT54).
BAT90: Zastosowano system transportu pneumatycznego w odniesieniu do materiałów pylących (zgodność z BAT90a).
Określają wymagany sposób dostosowania aby zapobiec emisjom rozproszonym z przygotowania materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje (dla produkcji ołowiu).
161 mln PLN

Program dostosowania instalacji technicznych do wymogów Konkluzji BAT

Zakończono budowę i rozruch:

 • HM Głogów
  • instalacji przesyłowej żużla połowionego do przerobu w piecu zawiesinowym
  • gazociągów obejściowych gazów z pieców zawiesinowych do fabryk kwasu siarkowego
  • magazynu i placu dla niezorganizowanej pływów
 • HM Legnica
  • instalacji do usuwania pyłów zawierających arsen z gazów z suszarni koncentratów i znad maszyny odlewniczej

Wyniki wyszukiwania