Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Rada Nadzorcza

GRI[ ]

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. jest organem KGHM Polska Miedź S.A. uprawnionym do sprawowania nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

 • 102-18
 • 102-22

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym 3 członków pochodzi z wyboru Pracowników Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz w miarę potrzeby także Sekretarza. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 1. ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
 2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2
 4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
 5. badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki oraz coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki
 6. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań, o których mowa w punkcie 1
 7. określanie liczebności składu Zarządu w danej kadencji
 8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień 12 Statutu Spółki
 9. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
 10. delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, niemogących sprawować swoich czynności
 11. ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów z nimi zawieranych
 12. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki
 13. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Strategii Spółki oraz rocznego budżetu
 14. opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia
 15. na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:
  1. nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia)
  2. udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym, w których Spółka posiada poniżej 1/3 głosów z akcji lub udziałów na Walnych Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów
  3. tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych
  4. zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki
  5. tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych
  6. objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki
  7. ustanawianie i likwidację fundacji
  8. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 tys. zł netto, w stosunku rocznym
  9. zawarcie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w podpunkcie h
  10. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana
  11. zawarcie darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 tys. złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
  12. zawarcie zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 tys. złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
 16. określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 roku poz. 229), w sprawach:
  1. zawiązania przez spółkę innej spółki
  2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności Spółki
  3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki
  4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki
  5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego organizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego
  6. umorzenia udziałów lub akcji
  7. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych
  8. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
  9. w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 34 ust. 4 Statutu
 17. wyrażanie opinii w sprawach inwestycji Spółki w środki trwałe, które spełniają jeden z warunków:
  1. inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy
  2. inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu z kapitału w Spółce
 18. opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
 19. opiniowanie zasad działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej
 20. opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 331 Statutu
 21. zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej
 22. sporządzanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej w 2020 r. przedstawiał się następująco:

1 stycznia-
19 czerwca
19 czerwca-
3 sierpnia
3 sierpnia-
26 listopada
26 listopada-
31 grudnia
Agnieszka Winnik-Kalemba
Bartosz Piechota
Marek Pietrzak
Bogusław Szarek 1)
Leszek Banaszak
Jarosław Janas
Ireneusz Pasis 1)
Józef Czyczerski 1)
Andrzej Kisielewicz (Przewodniczący) (Przewodniczący) (Przewodniczący) (Przewodniczący)
Katarzyna Lewandowska
Przemysław Darowski 1)

 

1) Wybrani przez pracowników.

Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Bartosz Piechota, Marek Pietrzak, Agnieszka Winnik-Kalemba złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. W zakresie kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Biogramy członków Rady Nadzorczej

Andrzej Kisielewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 roku)

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauki w Warszawie. Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2001 roku otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Obecnie zajmuje stanowisko profesora na Politechnice Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Manitoba (Winnipeg, Kanada,1989-1990), Technische Hochschule Darmstadt (Niemcy, 1990-1992), Vanderbilt University (Nashville, USA, 2001-2002). Ponadto odbył wiele krótkookresowych staży zagranicznych między innymi we Francji, Włoszech, Austrii i Izraelu. Jest laureatem dwóch najbardziej prestiżowych na świecie stypendiów naukowych: stypendium Alexandra von Humboldta i stypendium Fulbrighta.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych. Między innymi był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych takich spółek jak „Spedtrans” sp. z o.o., „Teta” S.A. oraz jest członkiem Rady Nadzorczej PKO BP S.A.

Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki, logiki oraz informatyki w czasopismach zagranicznych, a także trzech książek w języku polskim („Logika i argumentacja”, ”Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki”).

Katarzyna Lewandowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2020 roku)

W swojej karierze zawodowej od ponad 20 lat skupiona na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami z udziałem Skarbu Państwa. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła Wydział Handlu Wewnętrznego. Aktualnie Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedzialna za wykonywanie zadań właścicielskich wobec m.in. spółek o istotnych znaczeniu dla gospodarki państwa. Kierowała pracami departamentów nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwie Skarbu Państwa.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów („KPRM”), prócz sprawowania nadzoru właścicielskiego, organizowała prace Departamentu Skarbu Państwa, wprowadzając rozwiązania systemowe w zakresie wykonywania nadzoru zgodnie z nowym porządkiem prawnym, wynikającym z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W ramach pracy w KPRM, jako Dyrektor Departamentu Skarbu Państwa, koordynowała wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z tytułu posiadania akcji/udziałów w podmiotach.

Posiada wieloletnie doświadczenie członka organów nadzoru spółek prawa handlowego, w tym podmiotów przemysłu obronnego, PZU SA, Banku Ochrony Środowiska S.A. Aktualnie członek Rady Nadzorczej Grupa LOTOS SA.

Jarosław Janas 

Sekretarz Rady Nadzorczej
(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 roku)

Wrocławski adwokat i doktor nauk prawnych. W latach 2009-2010 prowadził badania na University of Exeter School of Law (UK) w przedmiocie brytyjskiej służby zdrowia, co zaowocowało pracą doktorską pt. Prywatyzacja brytyjskiego sektora publicznego na przykładzie National Health Service. Przedsiębiorca nieprzerwanie od 1999 roku, nauczyciel akademicki, członek zarządu Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu od 2005 roku, Przewodniczący Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Bartoszowice-Dąbie w latach 2009-2013, wolontariusz Polish Home Ilford Park (UK) 2009-2010, członek Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2017, od 2016 roku członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (Skarb Państwa) oraz ekspert w dziedzinie reformy służby zdrowia (2018), od 2020 roku Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

W latach 2011-2019 autor artykułów naukowych w przedmiocie prawa brytyjskiego, prywatyzacji sektora publicznego, sądowej kontroli administracji publicznej, prawa ochrony zdrowia. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu.

Józef Czyczerski

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 roku)

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1979 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, elektromonter pod ziemią. Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników w latach 1999 – 2011, a następnie od 2014 roku.

Przemysław Darowski

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2020 roku)

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Pracę zawodową rozpoczął w 1997 roku jako ślusarz, następnie jako Specjalista do spraw taboru kolejowego w Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. Od 2003 roku Kierownik Działu planowania i rozliczeń remontów oraz Kontroli Remontów, a następnie Kierownik Wydziału Eksploatacji Kolejowej w Głogowie. Od 2006 roku Starszy Specjalista/Komisarz Odbiorczy Działu Utrzymania Wagonów. Współpracował z Gminą Legnica, w imieniu której działa Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Były członek komisji kolejowych działających przy Pol-Miedź Trans, badających wypadki i incydenty kolejowe. Ponadto w latach 2017-2019 pełnił funkcję Społecznego Inspektora Pracy. Obecnie Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSSZ „Solidarność” w Pol- Miedź Trans. Członek Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSSZ „Solidarność”. Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSSZ „Solidarność”.

Bartosz Piechota

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 roku)

Bartosz Piechota jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School (Diploma in Legal Studies), a także IESE Business School Barcelona (Advanced Management Program AMP). Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz największych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Przez międzynarodowe rankingi m.in. Legal500 2019 i 2020 wskazywany jest jako wiodący prawnik w zakresie rozwiązywania sporów oraz restrukturyzacji/upadłości. Doradzał między innymi przy realizacji szeregu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych oraz wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych. Był wspólnikiem, założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej zajmującej się rozwiązywaniem sporów i restrukturyzacją. Wcześniej pracował w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych m.in. Allen & Overy oraz Wardyński i Wspólnicy.

W okresie od 2014 do 2016 roku pełnił funkcję „Liaison Officer” International Bar Association w sekcji restrukturyzacyjnej i upadłościowej odpowiedzialnego za obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Był członkiem International Bar Association a także autorem publikacji oraz prelegentem na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach.

Od sierpnia 2019 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Lotniczej.

W latach 2016 – 2019 był członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 do lipca 2019 roku pełnił, w ramach delegacji, funkcję członka Zarządu PLL LOT S.A. Od wielu lat współpracuje w charakterze eksperta z Fundacją Republikańską.

Marek Pietrzak

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2016 roku)

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu. Ukończył studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, akredytowane przez Apsley Business School of London, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej a także praktykę w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa.

W praktyce zawodowej koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Jego wiodącą specjalizacją jest prawo cywilne oraz gospodarcze, w szczególności prawo spółek, a także prawo pracy.

Pan Marek Pietrzak pełni między innymi funkcje Prezesa Zarządu w Orlen Asfalt sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej w Alior Bank S.A.

Bogusław Szarek

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 roku)

Wykształcenie średnie techniczne.

Od 1982 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku „ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych”.

Od 1992 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Sieroszowice”. Po połączeniu kopalni Polkowice z kopalnią Sieroszowice od 1996 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Od 2012 roku Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Skarbnik Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Agnieszka Winnik-Kalemba

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2016 roku)

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również Public Administration na Georgetown University in Washington D.C.; oraz Public Administration and Business Law na University of Kentucky.

Aplikację adwokacką ukończyła w 2003 roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu.

Od 2003 roku jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej. W latach 2006-2010 pełniła funkcję doradcy i stałego współpracownika śp. Posłanki Aleksandry Natalii-Świat. W latach 1999-2003 zdobywała doświadczenie jako aplikantka adwokacka w Kancelarii Adwokackiej adw. Kazimierza Cyrklewicza we Wrocławiu. Ponadto wcześniej była Szefem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Asystentem Prawnym Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu, Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego. Doświadczenie zdobyła również jako Asystent Prawny Law Offices of Bowles w Keating, Matuszewich & Fiordalisi Chicago – Milan – Rome, a Partnership of Professional Corporation, Chicago USA.

Była Wiceprzewodniczącą oraz członkiem Rady Nadzorczej PKO BP S.A.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety, pełniące rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań, służących wypracowaniu decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza.

Komitet Audytu

Skład Komitetu Audytu w 2020 roku:

1 stycznia-
19 czerwca
19 czerwca-
16 lipca
16 lipca-
3 sierpnia
3 sierpnia-
10 grudnia
10 grudnia-
31 grudnia
Agnieszka Winnik-Kalemba
(Przewodnicząca)

(Przewodnicząca)

(Przewodnicząca)

(Przewodnicząca)

(Przewodnicząca)
Bartosz Piechota
Marek Pietrzak
Bogusław Szarek
Leszek Banaszak
Jarosław Janas
Ireneusz Pasis
Katarzyna Lewandowska
Przemysław Darowski

Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów.

 1. monitorowanie:
  1. procesu sprawozdawczości finansowej
  2. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, zgodnością oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej
  3. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej
 2. dokonywanie przeglądu transakcji dokonywanych przez Spółkę, które Komitet Audytu uznaje za ważne dla Spółki
 3. opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego, podlegającego bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi Zarządu
 4. analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd Spółki
 5. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie
 6. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w tym procesie
 7. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce
 8. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
 9. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
 10. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę
 11. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia nr 537/2014 (tj. rekomendację dotyczącą powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich), zgodnie z politykami, o których mowa powyżej w punktach 8 i 9
 12. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce
 13. oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą

W odniesieniu do Członków Komitetu Audytu pełniących funkcje od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Pani Agnieszka Winnik-Kalemba, Pan Marek Pietrzak, Pan Bartosz Piechota i Pan Jarosław Janas spełniali kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz.1089, z późn. zm).

Kwalifikacje członków komitetu w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedza i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikały z wykształcenia, doświadczenia oraz praktyki zawodowej posiadanych przez członków komitetu. Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.

Pan Marek Pietrzak został wskazany jako członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, wynikające z wykształcenia (m.in.- tytuł radcy prawnego oraz Executive Master of Business Administration oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), doświadczenia oraz praktyki zawodowej (m.in. nadzór i zarządzanie spółkami prawa handlowego).

Pan Bogusław Szarek został wskazany jako członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z wieloletniego zatrudnienia (od 1982 roku) w KGHM Polska Miedź S.A. jak również z zasiadania w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 roku jako Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru Pracowników.

W 2020 roku odbyło się 8 posiedzeń Komitetu Audytu.

Komitet Wynagrodzeń

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2020 roku:

1 stycznia-
19 czerwca
19 czerwca-
16 lipca
16 lipca-
3 sierpnia
3 sierpnia-
10 grudnia
10 grudnia-
31 grudnia
Józef Czyczerski
Marek Pietrzak
Bogusław Szarek
Andrzej Kisielewicz (Przewodniczący) (Przewodniczący) (Przewodniczący) (Przewodniczący) (Przewodniczący)
Leszek Banaszak
Jarosław Janas
Ireneusz Pasis
Katarzyna Lewandowska
Przemysław Darowski

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w KGHM Polska Miedź S.A. i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

 1. prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania członków Zarządu poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji
 2. opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązywaniem stosunku prawnego z członkiem/-ami Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony,
 3. nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premiowych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej
 4. monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej
 5. nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu, wynikających z umów o pracę, takich jak: ubezpieczenia, samochody, mieszkania, i innych
 6. oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą

Komitet ds. Strategii

Skład Komitetu ds. Strategii w 2020 roku:

1 stycznia-
19 czerwca
19 czerwca –
16 lipca
16 lipca –
3 sierpnia
3 sierpnia–
10 grudnia
10 grudnia –
31 grudnia
Józef Czyczerski
Marek Pietrzak
Bogusław Szarek
Bartosz Piechota (Przewodniczący) (Przewodniczący) (Przewodniczący) (Przewodniczący) (Przewodniczący)
Leszek Banaszak
Ireneusz Pasis
Agnieszka Winnik-Kalemba
Katarzyna Lewandowska
Przemysław Darowski

Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii Spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, dokonuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki.

 1. wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności Spółki
 2. monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości
 3. monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji
 4. ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki
 5. przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki
 6. oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą

Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy. Komitety Audytu, Wynagrodzeń i ds. Strategii po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.

Wyniki wyszukiwania