Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Raportowane wskaźniki GRI Standards

GRI[ ]
  • 102-55

WSKAŹNIKI W RAPORCIE ZINTEGROWANYM 2020
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Podstawowe marki, produkty i usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie
GRI 102-5 Charakter własności oraz forma prawna
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację (uwzględniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów)
GRI 102-7 Skala działalności organizacji
GRI 102-8 Informacje o pracownikach
GRI 102-9 Łańcuch dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeżeli tak, w jaki sposób ją wdraża
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
GRI 102-14 Oświadczenie wyższego decydenta
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans
GRI 102-16 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz kodeks etyki
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych
GRI 102-20 Odpowiedzialność na szczeblu kierowniczym za kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne Organizacja raportująca zgłasza następujące informacje:
GRI 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów
GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządzającego w ustalaniu celu, wartości i strategii
GRI 102-35 Polityki dotyczące wynagrodzeń
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, w tym częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy
GRI 102-45 Wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach
GRI 102-48 Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian
GRI 102-49 Znaczące zmiany w sprawozdawczości
GRI 102-50 Okres objęty raportowaniem
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jaki został opublikowany)
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Dane kontaktowe w przypadku pytań dotyczących raportu
GRI 102-54 Roszczenia dotyczące raportowania zgodnie ze standardami GRI Organizacja raportująca powinna zgłosić następujące informacje: a. Oświadczenie organizacji, jeśli przygotowała raport zgodnie ze standardami GRI, to: i. Niniejszy raport został przygotowany zgodnie ze standardami GRI: opcja podstawowa; ii. Niniejszy raport został przygotowany zgodnie ze standardami GRI: opcja kompleksowa. nie, spółka nie spełnia wrunków CORE, dlatego w raporcie jest „wybrane wskaźniki GRI Standards'
GRI 102-55 Indeks treści GRI
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych
GRI 201-2 Implikacje finansowe oraz inne ryzyka i szanse związane ze zmianą klimatu
GRI 203-1 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa przez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo
GRI 203-2 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania
GRI 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenie w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
GRI 301-1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości
GRI 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
GRI 303-3 Łączny pobór wody na jednostkę produkcji w podziale na źródła
GRI 303-4 Łączny pobór wody na jednostkę produkcji w podziale na źródła
GRI 303-5 Łączny pobór wody na jednostkę produkcji w podziale na źródła
GRI 304-1 Bioróżnorodność
GRI 305-1 Bezpośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych
GRI 305-2 Pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI 401-1 Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin
GRI 403-1 System BHP
GRI 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
GRI 404-3 Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci
GRI 405 -1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności

Wyniki wyszukiwania