Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Inwestycje

GRI[ ]

Racjonalny i odpowiedzialny program inwestycyjny
Nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku

2 481 mln PLN

Realizacja CAPEX 2019

2 516 mln PLN

Założenie budżetowe CAPEX 2019

Wybrane projekty rozwojowe

Realizacja CAPEX 2020

Rozbudowa OUOW Żelazny Most – 388 mln PLN

Kwatera Południowa

Łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 86%

Stacja Segregacji i Zagęszczania Odpadów

Łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 78%

Program Udostępniania Złota 484 mln PLN

 • Wykonano 40,3 km wyrobisk górniczych
 • Szyb GG-1 zgłębiono do 1 231,2 m
 • Szyb GG-2 „Odra” – Ustalono warunki handlowe w zakresie zakupu działek pod budowę szybu
 • Szyb Gaworzyce – na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej zatwierdzono wariant lokalizacji szybu

Program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT 161 mln PLN

HM Głogów

Zakończono budowę i rozruch:

 1. Instalacji przesyłowej żużla poołowiowego do przerobu w piecu zawiesinowym.
 2. Gazociągów obejściowych gazów z pieców zawiesinowych do fabryk i kwasu siarkowego
 3. Magazynu i placu dla materiałów ołowionośnych co pozwoli na eliminację emisji niezorganizowanej płynów
HM Legnica

Zakończono budowę i rozruch:

 1. Instalacji do usuwania pyłów zawierających arsen z gazów i suszami koncentratów i znad maszyny odlewniczej

Realizacja zakresu rzeczowego w ramach kluczowych inwestycji

 • Zakup 161 szt. maszyn w tym 26 – ZGL, 62 – ZGPS, 73 – ZGR
 • 2020/2019 > 161/220
 • Zabudowano główne instalacje i urządzenia ciągu technologicznego odpylni (wymienniki, reaktor, filtry workowe, komin, wentylatory, rozdzielnia)
 • Trwają końcowe prace montażowe urządzeń i instalacji
 • Zabudowano prasę filtracyjną F-1 w rejonie ZWR Rudna i rozpoczęto procedurę testu technologicznego
 • W II półroczu dokonano odbioru końcowego i rozpoczęto eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych (o kodzie 19 08 13*
 • Trwają roboty w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (pokrycia dachowe i elewacje obiektów technologicznych),
 • Przystąpiono do montażu wyposażenia obiektów pompowni w armaturę technologiczną
 • Zakończono roby żelbetowe zbiornika wód filtracyjnych DW-04
 • Wykonano kanalizację deszczową i sanitarną
 • Montaż nowego poszycia dachu na 11 z 16 etapów
 • Trwają prace na powierzchni ścian hali (demontaż starych płyt, czyszczenie i malowanie konstrukcji ścian, montaż nowych okien i płyt warstwowych elewacyjnych)

Inwestycje proekologiczne

Grupa KGHM

186 mln PLN

wydanych w 2020 roku przez spółkę KGHM na realizację inwestycji proekologicznych*

w tym największe wydatki w wysokości ponad 43 mln PLN poniesione na budowę instalacji usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi Legnica w ramach programu BATAs

Nakłady inwestycyjne

 • 203-1

Wydatki Inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A.

W 2020 roku nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 476 mln PLN i były analogiczne jak w roku poprzednim. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 480 mln PLN.

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Górnictwo 1 649 1 683 (2,0) 550 412 380 307
Hutnictwo 732 660 +10,9 239 218 191 84
Pozostała działalność 32 74 (56,8) 18 1 10 3
Prace rozwojowe – niezakończone 4 6 (33,3) 3 1
Leasing wg MSSF 16 63 58 +8,6 7 7 42 7
Ogółem 2 480 2 481 (0,0) 817 637 624 401
w tym koszty finansowania zewnętrznego 116 135 (14,1) 16 32 31 37

Działalność inwestycyjna obejmowała realizację projektów odtworzeniowych, utrzymaniowych oraz rozwojowych:

Mają na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w stanie niepogorszonym, stanowią 31% poniesionych nakładów.

PUZ – Program Udostępniania Złoża

Mają na celu utrzymanie produkcji górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym Planie Produkcji (rozbudowa infrastruktury zgodnie z postępem robót górniczych), stanowią 35% poniesionych ogółem nakładów.

 

Mają na celu zwiększenie wolumenu produkcji ciągu technologicznego, wdrożenie działań techniczno-technologicznych optymalizujących wykorzystanie istniejącej infrastruktury, utrzymanie kosztów produkcji oraz dostosowanie działalności firmy do zmieniających się standardów, norm prawnych i regulacji (projekty dostosowawcze oraz związane z ochroną środowiska), stanowią 34% poniesionych nakładów.

Szczegółowe informacje na temat realizacji głównych projektów znajdują się w części dotyczącej realizacji Strategii w 2020 roku.

Wydatki inwestycyjne KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln USD)

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Projekt Victoria 7 4 +75,0 3 1 2 1
Projekt Sierra Gorda Oxide 1 2 (50,0) 1
Usuwanie nadkładu i pozostałe 145 164 (11,6) 39 35 24 47
Razem 153 170 (10,0) 43 36 26 48
Przepływy do Sierra Gorda S.C.M. – podwyższenie kapitału 52 113 (54,0) 52

Wydatki inwestycyjne KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln PLN)

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Projekt Victoria 27 15 +80,0 11 4 8 4
Projekt Sierra Gorda Oxide 4 8 (50,0) 4
Usuwanie nadkładu i pozostałe 566 631 (10,3) 151 131 96 188
Razem 597 654 (8,7) 166 135 104 192
Przepływy do Sierra Gorda S.C.M. – podwyższenie kapitału 204 433 (52,9) (2) (4) 210

Wydatki inwestycyjne segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2020 roku wyniosły 153 mln USD, co oznacza spadek o 17 mln USD (-10%) w porównaniu do 2019 roku.

Około 75% wydatków związanych było z kopalnią Robinson. Wydatki te poniesione zostały m.in. na prace związane z usuwaniem nadkładu oraz wymianę części parku maszynowego.

Na projekt Victoria poniesiono 7 mln USD (m.in. kontynuowano prace eksploracyjne mające na celu zwiększenie stopnia rozpoznania złoża oraz rozpoczęto prace związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem wybranych elementów infrastruktury), natomiast na projekt Sierra Gorda Oxide wydatkowano 1 mln USD.

Dofinansowanie kopalni Sierra Gorda (w formie podwyższenia kapitału) w 2020 roku wyniosło 52 mln USD (w części dotyczącej 55% udziału kontrolowanego przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.).

Wydatki inwestycyjne Sierra Gorda S.C.M

W 2020 roku wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, uwzględnione w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Sierra Gorda S.C.M., wyniosły 253 mln USD, z czego większość, tj. 166 mln USD (66%) stanowiły wydatki związane z usuwaniem nadkładu w celu udostępniania do eksploatacji kolejnych partii złoża. Pozostała część dotyczyła rozwoju i odtworzenia rzeczowych aktywów trwałych.

Wydatki inwestycyjne Sierra Gorda S.C.M.

J.m. 2020 2019 Zmiana (%) IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe mln USD 253 298 (15,1) 79 58 48 68
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe
– segment (udział 55%)
mln PLN 544 629 (13,5) 168 120 106 150

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (wyrażonych w USD) o 15% dotyczyło kapitalizowanych kosztów usuwania nadkładu z uwagi na mniejszy zakres przeprowadzonych robót oraz niższy koszt jednostkowy. W odniesieniu do pozostałych wydatków inwestycyjnych zanotowano wzrost, głównie w wyniku realizacji inwestycji związanych ze zwiększeniem zdolności w zakresie przerobu rudy.

Wpływy z działalności operacyjnej w 2020 roku były blisko dwukrotnie wyższe od wydatków inwestycyjnych. Z uwagi na niepewność towarzyszącą rozwojowi pandemii COVID-19 w pierwszych miesiącach roku, Sierra Gorda skorzystała z dofinansowania przez Właścicieli w wysokości 95 mln USD (205 mln USD w 2019 roku). W trakcie roku Sierra Gorda zaciągnęła również kredyty, w tym 200 mln USD w ramach kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wyniki wyszukiwania