Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Kompleksowy system zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM

GRI[ ]

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będący integralną częścią prowadzonej działalności i mogący skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych

 • 102-11

„Nie można zarządzać niemierzalnym”. To jedna z podstawowych zasad zarządzania, która determinuje ciągłe  doskonalenie  wypracowanych przez lata zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM. Budujemy organizację świadomą podejmowanego ryzyka i dążącą do ciągłego doskonalenia i systematycznego wzrostu i ochrony wartości dla naszych akcjonariuszy. Przedmiotem naszego zainteresowania są zagrożenia i szanse w krótkim i długim horyzoncie, z uwzględnieniem funkcjonalnej i projektowej struktury Grupy Kapitałowej KGHM. Stosujemy rozwiązania dostosowane do naszej specyfiki, umożliwiając systematyczną identyfikację, ocenę i analizę ryzyka, której wyniki pozwalają zaprojektować odpowiedzi na ryzyko utrzymujące je na oczekiwanym poziomie.

Monika Wolniewicz
Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością KGHM Polska Miedź S.A.

Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, dokonywana jest weryfikacja i następuje dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na ryzyko.

W ramach wdrożonej Polityki i Procedury Zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz obowiązującego Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., a w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dokumenty regulujące ten obszar są spójne z obowiązującymi w Jednostce Dominującej.

Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępna jest na stronie internetowej KGHM w zakładce dedykowanej Relacjom Inwestorskim www.kghm.com.

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym poddawany jest corocznie ocenie skuteczności zgodnie z wytycznymi „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Ryzyko w różnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości jego ograniczania. Każde ryzyko kluczowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania Planu Odpowiedzi na Ryzyko i Działań Dostosowawczych. Pozostałe jest poddawane monitoringowi ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, a w zakresie ryzyka finansowego ze strony pionu Dyrektora Naczelnego ds. Skarbowości – Skarbnika Korporacyjnego.

Celem ujednolicenia podejścia do systematycznej identyfikacji, oceny i analizy ryzyka utraty zgodności, definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów (w tym norm etycznych), w 2020 roku. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Politykę Zarządzania Zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wraz z Procedurą i Metodyką Zarządzania Zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Proces zarządzania zgodnością, który jest powiązany z procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jest ważnym narzędziem biznesowym, służącym przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń mogących skutkować nałożeniem sankcji.

Przyjęty w Grupie KGHM proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym inspirowany jest rozwiązaniami przyjętymi w standardzie ISO 31000:2018, najlepszymi praktykami w zarządzaniu ryzykiem oraz specyfiką Grupy KGHM i składa się z następujących etapów:

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

kghm grafiki-77 kghm grafiki-77

Definicja kontekstu

Pierwszy krok procesu składa się z trzech działań: określenia kontekstu zewnętrznego, kontekstu wewnętrznego oraz kontekstu zarządzania ryzykiem.

Kontekst zewnętrzny to otoczenie, w którym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. realizuje swoją Strategię. W ramach jego określania należy uaktualnić zrozumienie społecznych, politycznych, prawnych, regulacyjnych, finansowych, ekonomicznych i technologicznych aspektów otoczenia, które mają wpływ na działalność.

Podczas określania kontekstu wewnętrznego analizowane są cele (strategiczne/biznesowe), planowane i przeprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej, nowe obszary działalności, projekty, itd.

Ostatnim działaniem tego kroku jest zdefiniowanie kontekstu zarządzania ryzykiem, który obejmuje ustanowienie lub aktualizację celów, zakresu, odpowiedzialności oraz procedur i metodyk stosowanych w procesie zarządzania ryzykiem.

Identyfikacja i Ocena

Na tym etapie procesu identyfikowane są i oceniane ryzyka, które mogą mieć wpływ na osiąganie celów na poziomie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Głównym zadaniem tego etapu jest sporządzenie kompletnej listy zagrożeń, które mogą ułatwić, utrudnić, przyspieszyć lub opóźnić osiąganie celów. Każde zidentyfikowane ryzyko zostaje usystematyzowane w kategorie i podkategorie w formie Modelu Ryzyka, który służy Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za ujednoliconą taksonomię ryzyka.

Po zidentyfikowaniu każde ryzyko korporacyjne poddawane jest ocenie przy użyciu Macierzy Oceny Ryzyka, zawierającej wyskalowane przedziały ocen dla wymiarów wpływu, podatności i prawdopodobieństwa. Ryzyko może mieć różnorakie skutki, tak więc celem zapewnienia możliwie szerokiego rozpoznania potencjalnego wpływu oraz ograniczenia subiektywizmu oceny zostały zdefiniowane następujące wymiary oceny Wpływu:

 • Finanse – wpływ skutków danego ryzyka w wymiarze finansowym przez zastosowanie przedziałów wartościowych.
 • Strategia – ocena wpływu ryzyk na zdolność do realizacji celów strategicznych.
 • Reputacja i Interesariusze – wpływ ryzyka na reputację Spółki, zaufanie do marki, relacje inwestorskie, relacje z interesariuszami, w tym również do skuteczności działań związanych z budową odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.
 • Zdrowie i Bezpieczeństwo – bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo oraz życie ludzi.
 • Środowisko naturalne – wpływ materializacji ryzyk na klimat i środowisko naturalne oraz działalność ekosystemu.
 • Regulacje i Prawo – oceny zgodności zaistniałych zdarzeń z obowiązującymi przepisami prawa, koniecznością uczestniczenia w postępowaniach przed organami administracji publicznej o charakterze nadzoru i regulacji oraz potencjalnymi sankcjami będącymi konsekwencją tych postępowań.
 • Ciągłość działania – ocena wpływu ryzyka na zakłócenia działalności powodujące poważne/nieodwracalne skutki oraz utratę dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Wyniki identyfikacji i oceny ryzyk prezentowane są w formie graficznej, tj. Map Ryzyka. Dają one obraz profilu ryzyka oraz wspierają proces wyboru ryzyka kluczowego.

Analiza i Odpowiedź

Celem etapu jest pogłębienie wiedzy i zrozumienie specyfiki wybranych w ramach poprzedniego etapu rodzajów ryzyka kluczowego. Analizy przyczynowo – skutkowe oraz pogłębiony opis sposobów postępowania z ryzykiem mają umożliwić podjęcie decyzji o utrzymaniu lub ewentualnej zmianie aktualnego postępowania.

Kierunkowa decyzja nazywana jest Odpowiedzią na ryzyko. Zmiana sposobu postępowania wymaga określenia Działań Dostosowawczych, czyli zmian organizacyjnych, procesowych, systemowych i innych, których celem jest obniżenie poziomu kluczowego ryzyka.

W trakcie tego etapu definiowane są również możliwe do zastosowania Kluczowe Wskaźniki Ryzyka – KRI (ang. KRI – Key Risk Indicators), czyli zestawy parametrów procesu biznesowego lub parametrów otoczenia, które odzwierciedlają zmiany profilu danego ryzyka.

Monitorowanie i Komunikacja

Celem procesu monitorowania i komunikacji jest zapewnienie, że stosowany Plan Odpowiedzi na Ryzyko jest efektywny (doraźne i okresowe raporty), nowe ryzyka są zidentyfikowane (aktualizacja Rejestru Ryzyk), zmiany w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz ich wpływ na działalność zostały wykryte oraz że podjęto właściwe działania  w odpowiedzi na incydenty (aktualizacja informacji o Incydentach).

Efektywny, dobrze rozplanowany i odpowiednio realizowany monitoring ryzyka umożliwia elastyczne i szybkie reakcje na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym (np. eskalowanie ryzyka, zmiany w działaniach związanych z odpowiedzią na ryzyko, czy parametrów oceny ryzyk, itp.).

Realizacja etapu dostarcza zapewnienia, że zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. spełnia oczekiwania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. i innych interesariuszy poprzez dostarczanie wiarygodnych informacji o ryzyku, stałą poprawę oraz dostosowanie jakości i efektywności Odpowiedzi na Ryzyko do wymagań kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego.

Podział uprawnień i odpowiedzialności stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznany model Trzech Linii Obrony, które pokazano na poniższym rysunku:

W Podziale uprawnień i odpowiedzialności przyjęto zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznany model Trzech Linii Obrony. Pokazano to na poniższym rysunku:

Rada Nadzorcza (Komitet Audytu) 
Dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyka i sposobu postępowania z nimi. 
Zarząd
Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami. 
1 linia obrony  2 linia obrony   obrony
Kierownictwo Komitety Ryzyka Audyt
Kadra kierownicza odpowiedzialna jest za przeprowadzenie identyfikacji, oceny  i analizy ryzyka oraz wdrożenie,  w ramach codziennych obowiązków, odpowiedzi na ryzyko. Zadaniem kadry kierowniczej jest bieżący nadzór nad stosowaniem odpowiednich odpowiedzi na ryzyko w ramach realizowanych zadań, tak aby ryzyko nie przekraczało oczekiwanego poziomu. 
 


Wspierają efektywność procesu zarządzania ryzykiem.  Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim. 
Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności  Komitet Ryzyka 
Rynkowego 
Komitet Ryzyka Kredytowego  Komitet Płynności Finansowej 
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego  Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali  
(m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych  
i stóp procentowych 
Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów  Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności 
Polityka 
zarządzania 
ryzykiem korporacyjnym   Polityka zarzadzania zgodnością  

 

Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym  Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym  Polityka  
zarządzania  
płynnością  
finansową 
Regulamin Audytu Wewnętrznego  
Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością 

Dyrektor Naczelny
Skarbowości – Skarbnik Korporacyjny

 

Dyrektor Naczelny ds. Audytu i Kontroli  
Raportowanie do Zarządu 

Raportowanie do 
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 

Raportowanie do Prezesa Zarządu 

Ryzyko korporacyjne – kluczowe ryzyka i czynniki ryzyka oraz ich mitygacja

 • 102-15

Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zostało ono zaprojektowane tak, aby wspierać Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w budowie odpornej struktury korporacyjnej. Narzędziem wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyka w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest Model Ryzyka. Jego budowa oparta jest o źródła ryzyka i dzieli się na następujących 5 kategorii: technologiczne, łańcucha wartości, rynkowe, zewnętrzne oraz wewnętrzne, które opisano szczegółowo na poniższym schemacie.

Odnosząc się do art. 49a Ustawy o rachunkowości, należy stwierdzić, że ze względu na długi łańcuch wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz rozległy geograficznie charakter działalności Grupy, a także wynikające z tego od strony procesowej jej duże rozbudowanie i wieloczynnikowość, szczegółowy opis ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie polityk stosowanych w Grupie w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, został przedstawiony w niniejszym rozdziale, a nie w rozdziałach odnoszących się do poszczególnych z powyższych obszarów. Uznano bowiem, że jego kompleksowe, wspólne przedstawienie pozwoli odbiorcy Sprawozdania na lepsze, pełniejsze jego zrozumienie.

Na poziomie każdej z kategorii Modelu Ryzyka wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. dokłada należytej staranności w podejmowaniu działań zmierzających do minimalizowania ekspozycji na ryzyko poprzez obniżanie podatności na poszczególne czynniki ryzyka oraz redukcji prawdopodobieństwa materializacji zdarzeń, które te czynniki mogą wywoływać. Identyfikacji i ocenie zagrożeń towarzyszy zawsze jednak niepewność co do skuteczności stosowanych i planowanych środków zapobiegawczych, zwłaszcza w obszarze będącym poza bezpośrednią kontrolą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Technologia

Kategoria związana ze zmianami konkurencyjności w wyniku stosowania technologii przemysłowych, IT, zarządzania innowacjami, ochrony i/lub zarządzania własnością intelektualną oraz wpływem projektów inwestycyjnych dotyczących wydajności i jakości technologii, czy zmianą jakości i sprawności infrastruktury IT mającą wpływ na jednostki biznesowe, funkcje wsparcia i infrastrukturę.

Łańcuch wartości

Kategoria związana ze zmianami efektywności operacyjnej logistyki i magazynowania w prowadzeniu produkcji i świadczeniu usług, w zarządzaniu sprzedażą, w zarządzaniu odpadami i rekultywacją oraz skorelowana z procesem zarządzania łańcuchem dostaw, dostępnością mediów i materiałów w procesie produkcyjnym, zmianą rozpoznania i zarządzania zasobami złóż kopalin, czy realizacją projektów badawczych i poszukiwawczych.

Rynek

Kategoria związana ze zmianą wartości aktywów, poziomu zobowiązań lub wyniku finansowego skutkującą zmianą wrażliwości na zmienność stóp procentowych, walut, płynności, stopy inflacji, niewypłacalności kontrahentów, cen towarów, energii i praw majątkowych. Kategoria dotyczy również zmian popytu i podaży na produkty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A,, doboru odpowiednich narzędzi realizacji strategii marketingowej, zmiany uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowych lub efektywności transferu ryzyka do ubezpieczycieli.

Zewnętrzne

Kategoria związana z warunkami prowadzenia działalności wynikającymi ze zmiany warunków ekonomicznych, zmian prawa i regulacji (compliance), decyzji politycznych, zmian środowiskowych lub klimatycznych (ryzyko związane z przejściem) oraz katastrofalnego działania przyrody i siły wyższej (ryzyko fizyczne). Kategoria obejmuje również zmiany udziałów w rynku lub marży na skutek zmian w otoczeniu konkurencyjnym lub substytutach, ryzyko skutków rozstrzygnięć w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, ryzyko niekorzystnych decyzji administracyjnych, zmiany obciążeń, wyznaczenia zobowiązań podatkowych lub terminów ich zapłaty.

Wewnętrzne

Kategoria związana ze zmianami w działalności pod wpływem zmian w jej strukturze, organizacji, procedurach, procesach lub modelu biznesowym, jak również ryzyko zmian wizerunku firmy, jej produktów lub usług, efektywności zasad postępowania związanych z etyką i antykorupcją, interesem firmy, czy zabezpieczeń przed utratą poufności, integralności, dostępności i autentyczności aktywów informacyjnych.

Poniżej przedstawiono opis kluczowych ryzyk oraz ich czynników dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku w podziale na poszczególne kategorie, wraz ze sposobem ich mitygacji, w tym wskazano na ryzyko specyficzne Jednostki Dominującej oraz Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. Ryzyko kluczowe to zdarzenia przyszłe, niepewne, o najistotniejszym wpływie na osiągniecie celów biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., z uwzględnieniem oceny podatności, tj. zdolności organizacji do ograniczania możliwości wystąpienia ryzyka i skutków jego materializacji.

W poniższej tabeli użyto następujących skrótów: dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – Grupa KGHM, dla Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. – Grupa KGHM INTERNATIONAL, dla KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca

Kategorie ryzyka, opis czynników i mitygacja

Ryzyko i opis czynników Mitygacja
Kategoria – Technologia
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko niedotrzymania parametru efektywnego czasu pracy oraz niewykorzystania mocy agregatów hutniczych do przerobu koncentratów własnych.

Do źródeł ryzyka zaliczyć należy potencjalne awarie kluczowych elementów ciągu technologicznego oraz niedostosowanie technologii do wymagań procesu produkcyjnego, które mogą mieć wpływ na dyspozycyjność infrastruktury hutniczej. Istotnym czynnikiem ryzyka jest konieczność utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z koniecznością zapewnienia niezbędnych mediów dla zachowania oczekiwanego poziomu wskaźnika dyspozycyjności infrastruktury.

Optymalne wykorzystanie infrastruktury, utrzymywanie odpowiedniego rozdziału koncentratów, inicjatywy badawczo-rozwojowe oraz realizacja programów i projektów w celu dostosowania struktury hutnictwa oraz technologii zapewniającej wzrost zdolności przerobowej koncentratów własnych, importowanych i złomów obcych. Na bieżąco podejmowane są czynności mające na celu zagwarantowanie sprawności technicznej systemów utrzymania ruchu i serwisów. Prowadzona jest polityka remontowa, opracowano procedury awaryjne oraz prowadzony jest stały monitoring dostawców w zakresie opisanym w instrukcjach i umowach. Podejmowane działania mają utrzymać dyspozycyjność agregatów hutniczych na oczekiwanym poziomie oraz poprawiać parametry wydajnościowe infrastruktury hutniczej, a tym samym ograniczać negatywny wpływ ryzyka na działalność KGHM.

Kategoria – Łańcuch Wartości
(Grupa KGHM)

Ryzyko związane z nieskutecznym procesem monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych oraz dotyczące przyjęcia niewłaściwych parametrów ekonomicznych, produkcyjnych, inwestycyjnych, makro-ekonomicznych, finansowych, dla prognozowanych wyników spółki.

Nieefektywny proces monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych może utrudniać lub opóźniać odpowiednio wyprzedzającą identyfikację odchyleń w relacji do prognozowanych wyników, tym samym skracać czas na podjęcie stosownych działań zaradczych. Źródła ryzyka związane są z możliwą nieefektywnością mechanizmów kontroli przebiegu procesów. W 2020 roku istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych i ryzyko recesji na rynkach globalnych w związku z pandemią COVID-19.

Prognozowanie poszczególnych obszarów działalności przez wyspecjalizowane komórki merytoryczne oraz zapewnienie spójności planów operacyjnych z planami strategicznymi. Miesięczne raportowanie realizacji prognozy we wszystkich istotnych obszarach. Regularne kontakty oraz systematyczne usprawnienie procesu komunikacji wraz z ustalaniem kryteriów pozwalających na identyfikację symptomów potencjalnych odchyleń od założonych wyników Grupy KGHM. Ocena kluczowych czynników ryzyka, na które ma wpływ pandemia koronawirusa, została poddana szczególnej analizie poprzez bieżący monitoring wybranych informacji z obszaru produkcji, sprzedaży, łańcucha dostaw, zarządzania personelem i finansów, w celu wsparcia procesów zarządczych w warunkach zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią.
(Grupa KGHM INTERNATIONAL)

Ryzyko związane z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń.

W obszarze czynników ryzyka związanych z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń znajdują się kwestie związane z koniecznością spełnienia obligatoryjnych warunków środowiskowych w powiązaniu z realistycznymi koncepcjami tej likwidacji.

Szacowanie kosztów rekultywacji i zamknięcia kopalń w oparciu o opracowania ekspertów i wnoszenie zabezpieczenia z tytułu przyszłych zobowiązań środowiskowych, związanych z likwidacją i rekultywacją obszarów górniczych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
(Grupa KGHM INTERNATIONAL)

Ryzyko związane z niedostatecznym rozpoznaniem parametrów i charakterystyki złóż, zarówno w projektach eksploracyjnych (szacowanie danych wejściowych do modeli wyceny złóż), jak również w ramach bieżącej eksploatacji.

Ryzyko zmiany rozpoznania i zarządzania zasobami złóż kopalin dotyczy między innymi czynników geologicznych związanych z wiarygodnym oszacowaniem zasobów lub warunków eksploatacji. Czynniki ryzyka po stronie ograniczonej wiarygodności i kompletności danych, na podstawie których wyceniane są nowe projekty zasobowe, mogą prowadzić do podjęcia nieoptymalnych decyzji o realizacji lub zawieszeniu projektów.

Dane wejściowe do modeli gromadzone są zgodnie z posiadaną dokumentacją geologiczną sporządzoną według obowiązującego prawa oraz weryfikowane i konsultowane wewnętrznie z doświadczoną kadrą. Szczegółowo analizowane są bieżące wyniki prac oraz aktualizowane są pierwotne założenia projektów. Ponoszenie nakładów na prace poszukiwacze i rozpoznawcze umożliwia oszacowanie zasobów kopaliny oraz zbadanie warunków geologiczno-górniczych w celu zaprojektowania dalszej działalności wydobywczej.
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnych.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko braku wystarczającej pojemności na składowanie odpadów na skutek opóźnienia w realizacji rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”. Czynniki ryzyka dotyczą zarządzania oraz kontroli projektu i mogą mieć wpływ na budżet, harmonogram i założone efekty oraz mogą skutkować brakiem zachowania reżimu technologicznego dla projektowania i wykonawstwa. Źródłem ryzyka są również czynniki zewnętrzne leżące po stronie organów administracyjnych, gdyż dla realizacji przedsięwzięcia konieczne jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z ewentualnymi nieplanowanymi przestojami wynikającymi z awarii infrastruktury, które mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości działania KGHM.

Prowadzenie eksploatacji, budowy i rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych zgodnie z Instrukcją eksploatacji. Współpraca z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) i Generalnym Projektantem w procesie inwestycyjnym. Stosowanie metody obserwacyjnej opierającej się na ocenie parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie oceny wyników prowadzonego monitoringu, pozwalającej wnioskować o zachowaniu rozbudowywanego i eksploatowanego obiektu. Systematyczny nadzór i kontrola nad całym procesem inwestycyjnym rozbudowy OUOW „Żelazny Most”.
(Grupa KGHM)

Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów energetycznych.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z dostępnością mediów dla realizacji swojej działalności. Ewentualna przerwa w dostawie kluczowych mediów energetycznych związana jest głównie z czynnikami ryzyka po stronie zewnętrznych dostawców, awarii ich infrastruktury przesyłowej. Ryzyko związane jest także ze wstrzymaniem dostaw mediów energetycznych w wyniku okresowych, długotrwałych susz. Skutkiem globalnych zmian klimatu może być między innymi deficyt opadów, skutkujący okresowym obniżeniem poziomu wody w rzekach, co może być przyczyną ograniczenia pracy elektrowni dostawców KGHM ze względu na deficyt wody niezbędnej do chłodzenia lub w wyniku przekroczenia wartości dopuszczalnej temperatury wody zrzucanej do rzek. Wśród wewnętrznych czynników najistotniejsze dotyczą kwestii utrzymania ruchu, eksploatacji oraz prowadzonych inwestycji i prac modernizacyjnych.

Zapewnienie awaryjnych systemów zasilania w kluczowe media oraz bieżąca ocena bezpieczeństwa sieciowego zasilania. Prowadzenie szeregu inwestycji mających wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Umowa ramowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na sprzedaż paliwa gazowego, zwiększająca bezpieczeństwo dostaw gazu. Systematyczne ograniczanie zużycia energii w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z PN-EN ISO50001:2018 oraz Programu Oszczędności Energii (POE). Planowane zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych, między innymi poprzez częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 roku.
(Grupa KGHM)

Ryzyko związane z wystąpieniem awarii infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego, związane z czynnikami leżącymi po stronie zarówno zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych związanych ze stosowaną technologią.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z potencjałem technologicznym i sprawnością infrastruktury na potrzeby obsługi procesu produkcyjnego. Z eksploatacją infrastruktury niezbędnej dla zachowania ciągłości działania KGHM wiąże się ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych skutkujących nieplanowanymi przestojami. Awarie te mogą mieć swoje źródła zarówno w zagrożeniach naturalnych, tj. katastrofalnym działaniu przyrody i siły wyższej (także w następstwie zmian klimatycznych skutkujących częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych), jak i czynnikach wewnętrznych zależnych od Grupy KGHM (bieżąca eksploatacja, utrzymanie ruchu, kluczowi dostawcy, serwis).

Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania. Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania awariom infrastruktury. Bieżące analizy ryzyka geotechnicznego oraz weryfikacja planowanych uzysków. W ramach obszaru ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) wyodrębnienie grupy projektów związanych z redukcją długu technologicznego. Stopniowa zmiana starszych technologii na nowe rozwiązania z uwzględnieniem standardu architektury korporacyjnej.
(Grupa KGHM)

Ryzyko dotyczące efektywności kosztowej procesu produkcyjnego, projektów górniczych, przerobu materiałów miedzionośnych, z uwzględnieniem ryzyka znaczącego wzrostu cen materiałów, usług, mediów oraz kosztów rekultywacji.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a dotyczącymi m.in. notowań metali, kursów walutowych, kosztów dostawy wsadów obcych, wysokością premii przerobowych, rafinacyjnych i premii sprzedażowych oraz kosztów usług i mediów. Ryzyko związane jest również z szacowaniem kosztów rezerwy na rekultywację obszarów górniczych na podstawie obowiązujących przepisów na terenie działania Grupy KGHM.

W 2020 roku istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych i ryzyko recesji na rynkach globalnych w związku z pandemią COVID-19.

Bieżąca kontrola kosztów przerobu, monitorowanie sytuacji rynkowej, optymalizacja kosztów, w tym dostaw wsadów obcych, transakcje zabezpieczające oraz zarządzanie pozycją netto. Podejmowanie działań hedgingowych, zabezpieczających Spółkę przed wahaniami kursu USD/PLN oraz cen metali (głównie miedzi i srebra). Tworzenie planów wieloletnich i budżetów pozwalających osiągnąć rentowność w kontekście panujących na rynku warunków. Ocena kluczowych czynników ryzyka, na które ma wpływ pandemia koronawirusa, została poddana szczególnej analizie poprzez bieżący monitoring wybranych informacji z obszaru produkcji, sprzedaży, łańcucha dostaw, zarządzania personelem i finansów, w celu wsparcia procesów zarządczych w warunkach zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią.
(Grupa KGHM)

Ryzyko zakłóceń ciągłości procesów sprzedażowych i usługowych (także ze względu na pandemię COVID-19).

Grupa KGHM, ze względu na rozbudowaną strukturę sprzedażową i usługową, narażona jest na ryzyko zakłóceń ciągłości tych procesów głównie z powodu czynników zewnętrznych. Źródłami ryzyka są zmiany w popycie poszczególnych grup asortymentowych i na poszczególnych rynkach geograficznych, ograniczenia produkcji, zakłócenia transportowe i logistyczne (zwłaszcza jeśli chodzi o transport międzynarodowy), siła wyższa (ekstremalne zjawiska pogodowe) oraz ograniczenie działalności w wyniku wprowadzonych regulacji prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ryzyko ma istotny wpływ na spadek przychodów generowanych przez Grupę KGHM, a co za tym idzie zmniejszanie zysków operacyjnych.

W 2020 roku istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych, ryzyko recesji na rynkach globalnych oraz ograniczenia prawne w związku z pandemią COVID-19.

 

 

Bieżący monitoring sytuacji klientów, pozwalający na dynamiczne reagowanie na potrzeby klientów (m.in. cykliczne telekonferencje, dostępność i mobilizacja pracowników, wykorzystanie różnych kanałów wymiany informacji i reakcja na pojawiające się zakłócenia), analiza sytuacji wpływającej na działalność klientów oraz logistykę w poszczególnych krajach odbiorców oraz szlakach tranzytowych, dynamiczne kształtowanie struktury sprzedaży (zmiany sprzedaży w poszczególnych asortymentach, wśród klientów z poszczególnych sektorów oraz na poszczególnych rynkach geograficznych pozwalające na reagowanie na ewentualne zmiany popytu w poszczególnych sektorach konsumpcji). Prowadzona dywersyfikacja portfela odbiorców, co skutkuje możliwością neutralizacji spadku zamówień jednych odbiorców poprzez dodatkową sprzedaż do innych, obecnością na rynku krótkoterminowym (spot – pozwala na natychmiastową alokację produktu w ramach aktualnego popytu wśród kontrahentów) oprócz głównej strategii opierającej się na realizacji kontraktów długoterminowych oraz rocznych, bazujących na długotrwałej relacji biznesowej.

W 2020 roku pandemia COVID-19 miała najistotniejszy wpływ na poboczną działalność Grupy Kapitałowej dotyczącą świadczenia usług hotelarskich i uzdrowiskowych. W okresie czasowego zamknięcia obiektów, w uzdrowiskach i hotelach Grupy KGHM Polska Miedź S.A. wdrożono szereg procedur bezpieczeństwa, mających na celu ochronę kuracjuszy, gości hotelowych i pracowników spółek przed ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19. Spółki uzdrowiskowe i hotelarskie KGHM Polska Miedź S.A. przystąpiły do programu Polski Bon Turystyczny oraz złożyły wnioski do Polskiego Funduszu Rozwoju o finansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w wyniku czego część spółek uzyskała już środki. Z uwagi na brak możliwości przeciwdziałania czynnikom ryzyka, czasowy lockdown i zamrożenie podstawowej działalności spółek uzdrowiskowych i hotelarskich wpłynął na spadek ich przychodów. Pomimo nadal panującego stanu epidemii obiekty uzdrowiskowe i hotelowe są w pełni przygotowane do świadczenia usług i przyjmowania klientów i kuracjuszy w pełnym reżimie sanitarnym.

Kategoria – Rynek
(Grupa KGHM)

Ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen metali, kursów walutowych i stóp procentowych.

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy KGHM wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

W 2020 roku istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych i ryzyko recesji na rynkach globalnych w związku z pandemią COVID-19.

Ryzyko aktywnie zarządzane przez Jednostkę Dominującą, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Podstawową metodą zarządzania ryzykiem rynkowym w Spółce są strategie zabezpieczające, wykorzystujące instrumenty pochodne, stosowany jest również „hedging naturalny”.

Z punktu widzenia Grupy KGHM istotnym skutkiem epidemii koronawirusa był w 2020 roku jej wpływ na ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen metali oraz indeksów giełdowych. Informacja o wpływie Covid-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej została szczegółowo opisana w rozdziale 6.6 Sprawozdania Zarządu z działalności.

Więcej na temat ryzyka rynkowego w rozdziale 12.3 Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A.

(Grupa KGHM)

Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców.

Grupa KGHM realizuje częściowo sprzedaż produktów z odroczonym terminem płatności, w związku z czym istnieje ryzyko nieuregulowania zobowiązań przez odbiorców w terminie za dostarczone produkty.

W 2020 roku istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych i ryzyko recesji na rynkach globalnych w związku z pandemią COVID-19.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Ograniczanie ekspozycji na ryzyko kredytowe poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Spółki Grupy KGHM od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

Z punktu widzenia Grupy KGHM istotnym skutkiem epidemii koronawirusa był w 2020 roku jej wpływ na ryzyko związane z terminowym regulowaniem zobowiązań przez odbiorców. Informacja o wpływie Covid-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej została szczegółowo opisana w rozdziale 6.6 Sprawozdania Zarządu z działalności.

Więcej na temat ryzyka kredytowego w rozdziale 12.3 Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A.

(Grupa KGHM)

Ryzyko utraty płynności.

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności.

W 2020 roku istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych i ryzyko recesji na rynkach globalnych w związku z pandemią COVID-19.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej, zgodnie z zaktualizowaną Polityką Zarządzania Płynnością Finansową.

Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej istotnym skutkiem epidemii koronawirusa był w 2020 roku jej wpływ na ryzyko utraty płynności związane z wahaniami cen metali oraz indeksów giełdowych. Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej została szczegółowo opisana w rozdziale 6.6 Sprawozdania Zarządu z działalności.

Więcej na temat ryzyka utraty płynności w rozdziale 12.3 Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A.

Kategoria – Zewnętrzne
(Grupa KGHM)

Ryzyko ograniczenia produkcji na skutek wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i towarzyszących im tąpnięć lub odprężeń górotworu oraz wystąpienia niekontrolowanych zawałów.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko zagrożeń naturalnych i siły wyższej oraz związane z nimi niewystarczające rozpoznanie geologiczne górotworu. Kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na materializację ryzyka dotyczą również wyników okresowych analiz sytuacji górniczej i stanów zagrożenia oraz stosowanych metod pomiarowych. Zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi w szczególności wynikają z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji, skutkującymi ograniczeniem produkcji.

Działania dotyczące profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, obejmujące m.in. systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpaniami. Stosowanie aktywnych metod profilaktyki tąpaniowej i zawałowej polegających na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków oraz za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu. Przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko ograniczenia produkcji lub postępu robót przygotowawczych na skutek zdarzeń gazo – geodynamicznych oraz wystąpienia gazów pochodzenia naturalnego.

KGHM narażona jest na specyficzne ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych i siły wyższej (zagrożenie gazogeodynamiczne i występowania gazów szkodliwych pochodzenia naturalnego) skutkujące ograniczeniami w realizacji planów produkcji i postępu robót przygotowawczych. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji skutkujących ograniczeniem produkcji.

 

Prowadzone jest rozpoznanie występowania zagrożenia gazowego oraz opracowane są zasady prowadzenia robót w warunkach tego zagrożenia. Stosowane są zabezpieczenia indywidualne pracowników oraz urządzenia i środki do redukcji stężeń siarkowodoru i neutralizacji uciążliwych zapachów. Przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko ograniczenia produkcji wskutek niekorzystnych warunków klimatycznych w kopalniach.

KGHM narażony jest na specyficzne ryzyko związane z warunkami klimatycznymi ograniczającymi działalność lub zwiększającymi koszty, dotyczące warunków geologicznych, temperatury powietrza doprowadzanego do wyrobisk górniczych oraz warunków eksploatacji prowadzonej pod ziemią.

Stosowanie rozwiązań zwalczających zagrożenia klimatyczne za pomocą środków neutralnych (np. stosowanie krótkich dróg dopływu powierza oraz kierowanie powietrza wyrobiskami o najniższej temperaturze górotworu, duża prędkość powietrza) oraz poprzez zastosowanie klimatyzacji centralnej, stanowiskowej, osobistej. Bieżący monitoring parametrów mikroklimatu oraz wprowadzanie zdalnego sterowania i systemów wizualizacji oraz monitoringu (kamer przemysłowych) w miejscach pracy o szczególnie niekorzystnych parametrach klimatycznych. Zmniejszanie strat zewnętrznych i wewnętrznych oraz wilgotności względnej powietrza, a także zwiększanie intensywności przewietrzania. Stosowanie skróconego czasu pracy.
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko utraty funkcjonalności wyrobisk w wyniku zagrożeń wodnych pod ziemią.

KGHM narażony jest na ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń naturalnych i siły wyższej w postaci zagrożeń wodnych pod ziemią wynikających z awarii urządzeń głównego odwadniania, błędów ludzkich (postępowania niezgodnego z projektem lub technologią) lub błędnego rozpoznania geologicznego.

Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i zagrożenia wodnego, prowadzenie bilansu wód z dopływu do wyrobisk górniczych, prowadzenie robót górniczych zgodnie z technologią bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych. Systematyczna kontrola wyrobisk zagrożonych wdarciem wody, kontrola stanu dróg spływu wody i tam wodnych według określonego harmonogramu. Sporządzenie i aktualizacja Planu Ratownictwa na wypadek wdarcia się wody. Rozbudowa pompowni rejonowych i systemu rurociągów, budowa tam wodnych mających na celu zatrzymanie przedostawania się wody, wykonywanie otworów rozpoznawczych celem stabilizacji niekontrolowanych dopływów wody. Celem minimalizacji ryzyka niekontrolowanych dopływów wody pod ziemią realizowany jest projekt „Budowy układu głównego odwadniania w rejonie szybu SW-4″, który docelowo ma zwiększyć możliwości odwadniania kopalni.
(Grupa KGHM)

Ryzyko niedotrzymania standardów jakości powietrza (w tym w zakresie arsenu).

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko dotyczące niekorzystnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego w wyniku wydobywania rudy miedzi, a następnie jej przerobu na wszystkich etapach produkcji, mogące skutkować przekroczeniem dopuszczalnych limitów emisji.

Realizacja działań wynikających z Programów Ochrony Powietrza oraz prac badawczo-rozwojowych. Realizacja Programu dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs).
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko ograniczenia możliwości zbytu kwasu siarkowego (ze względu na utratę rynku/kontrahentów i/lub spadek popytu także z powodu pandemii COVID-19).

Ryzyko wynikające z czynników makro i mikroekonomicznych dotyczących działań politycznych przejawiających się uprzywilejowaniem pewnej grupy producentów lub wprowadzeniem dodatkowych opłat/obostrzeń prawnych. Ryzyko związane z niekorzystnymi cenami (wahania na niekorzyść KGHM), wysokimi wymaganiami co do parametrów kwasu siarkowego na rynku oraz spadkiem popytu na produkt na rynkach zagranicznych, także w wyniku pogorszenie sytuacji finansowej kluczowego odbiorcy.

W 2020 roku istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była sytuacja na rynku nawozowym w związku z pandemią COVID-19.

Zwiększenie ilości zbiorników magazynowych wewnętrznych hut oraz zbiorników w porcie w Szczecinie. Szukanie nowych rynków zbytu. Długoletnie kontrakty. Dopłaty dla odbiorców i ponoszenie kosztów transportu. Szukanie alternatywnych sposobów zagospodarowania kwasu oraz utylizacja w Zakładach Wzbogacania Rud. W 2020 roku podejmowano na bieżąco działania w związku z sytuacją na rynku nawozowym w wyniku pandemii COVID-19, tj. spowolnionymi odbiorami oraz utrzymywaniem wysokich stanów zapasów surowców i nawozów przez kontrahentów.
(Grupa KGHM)

Ryzyko związane z zakłóceniami w dostawie strategicznych materiałów i komponentów mających wpływ na ciągłość działania Głównego Ciągu Technologicznego (także w wyniku pandemii COVID-19)

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchem dostaw wynikające głównie z czynników zewnętrznych, powodujących wzrost wrażliwości łańcucha dostaw. Czynnikami tymi są m.in. nieprzewidywalne wahania w podaży i popycie (również mogące wynikać z oczekiwań klientów co do wyrobów, których proces produkcji nie wpływa negatywnie na zmiany klimatu), zmiany baz dostawców, zmiany technologiczne, zmiana buforów w zapasach i okresie realizacji zamówień, uzależnienie od dostawców, a także zakłócenia logistyczne, siła wyższa (przerwanie łańcucha dostaw i zakłócenia logistyczne w dostawach w wyniku częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych na lądzie i morzu w następstwie zmian klimatycznych) oraz wahania w kursach walut i cen metali.

W 2020 roku istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych i ryzyko recesji na rynkach globalnych w związku z pandemią COVID-19.

Utrzymywany jest stały kontakt z dostawcami, co umożliwia szybką reakcję na opóźnienia przez wykorzystanie stosowanej w Grupie KGHM strategii dywersyfikacji dostawców i kierunków dostaw oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań, np. zamienników, zmiany harmonogramów produkcji/montażu. Ponadto opracowany został dla Grupy KGHM plan zachowania ciągłości działalności na wypadek ograniczenia, zaprzestania produkcji lub czasowego przejścia w stan podtrzymania działalności. Prowadzony jest bieżący monitoring dostawców oraz posiadanych zapasów. W związku z pandemią COVID-19 systematycznie podejmowane są działania celem eliminacji pojawiających się pojedynczych przypadków opóźnień po stronie dostawców w związku z brakiem dostępności komponentów, ograniczeniami logistycznymi lub opóźnieniami realizacyjnymi po stronie producentów materiałów i urządzeń lub części do nich.
(Grupa KGHM)

Ryzyko nieprzestrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji, etyki biznesowej oraz w procesie zakupowym oraz ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę KGHM.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko działań na szkodę KGHM przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w procesie zakupowym, sprzedażowym i inwestycyjnym. Zagrożenie dotyczy potencjalnych strat jakie może ponieść Grupa KGHM w wyniku celowego działania podmiotów zewnętrznych, np. zmowy cenowe, niedostateczny potencjał techniczny i ekonomiczny kontrahentów, fałszowanie dokumentacji, fikcyjność kontrahentów, konflikty interesów. Istotnymi czynnikami ryzyka są również zagrożenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości związanych z łamaniem standardów antykorupcyjnych i etycznych przez pracowników Grupy KGHM (m.in. korupcja, konflikty interesów, mobbing, dyskryminacja, niezgodność z prawem, nepotyzm).

Wdrożenie Kodeksu Etyki Grupy KGHM Polska Miedź S.A. jako głównego narzędzia w kulturze korporacyjnej Grupy KGHM oraz innych, odpowiednich polityk i procedur zapewniających efektywność implementowanych zasad i wartości. Spełnianie światowych standardów ładu korporacyjnego oraz większych oczekiwań interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych. Stosowanie w ramach Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw gwarancji wyboru odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych oraz zapewnianie, że nabywane przez Grupę KGHM towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Proaktywne monitorowanie i analizowanie procesów zakupowych pod kątem identyfikacji nadużyć i zagrożeń korupcyjnych w organizacji i łańcuchu dostaw oraz realizacja działań z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji wraz z wdrażaniem działań naprawczych. Kontrola wewnętrzna w zakresie identyfikacji i wykrywania oszustw, nadużyć i korupcji w podmiotach Grupy  KGHM oraz zapobieganie tym zjawiskom w oparciu o Procedurę kontroli wewnętrznej w celu eliminacji ryzyka na poziomie prewencji. Zarządzanie zgodnością w ramach kompleksowego systemu zarządzania zgodnością (compliance).
(Grupa KGHM)

Ryzyko utraty zgodności z wymaganiami (prawem, powszechnie obowiązującymi regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi i standardami)

Grupa KGHM prowadzi działalność w zmiennym otoczeniu regulacyjnym w wielu jurysdykcjach. Konsekwencją konieczności dostosowania technologicznego i organizacyjnego do zmieniającego się otoczenia prawnego (w tym wymogów środowiskowych) może być wzrost kosztów działalności lub jej ograniczenie. Ryzyko zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy na skutek nowych zapisów legislacyjnych może mieć istotny wpływ na działalność Grupy KGHM (m.in. ryzyko przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, gospodarkę obiegu zamkniętego).

Czynna współpraca ze środowiskiem naukowym, opiniującym zmiany aktów normatywnych oraz przekazywanie na bieżąco stanowiska i opinii w ramach wielu obszarów podlegających zmianom legislacyjnym (także w ramach członkostwa w wielu organizacjach na szczeblu krajowym i unijnym). Współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz tworzenie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych śledzących otoczenie regulacyjne. Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym. Celem ujednolicenia podejścia do zapewnienia zgodności definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów (w tym norm etycznych) w 2020 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Politykę zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest elementem efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników.
(Grupa KGHM)

Ryzyko klimatyczne związane z negatywnym wpływem zmian klimatu na działalność Grupy KGHM.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko klimatyczne związane z negatywnym wpływem na przedsiębiorstwo. Ekspozycja na ryzyko związana jest z czynnikami wynikającymi z określonych zdarzeń, w szczególności związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak burze, powodzie, pożary lub fale upałów, które mogą zakłócić łańcuch wartości, ciągłość działania Głównego Ciągu Technologicznego. Ryzyko związane jest ze zmianami warunków prowadzenia działalności wynikającymi ze zmian środowiskowych lub klimatycznych.

 

Rozpoczęcie prac przygotowujących politykę klimatyczną, która będzie stanowić systemowe rozwiązanie służące wdrożeniu Komunikatu Komisji Europejskiej, stanowiącego wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01), wraz z załącznikiem w postaci Zaleceń Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD), w części dotyczącej Metals and Mining. Obejmie ona także w zakresie średniego (2030) i długiego (2050) okresu cele ilościowe z zakresu minimalizacji działań w rejonach narażonych na długotrwałe lub ostre ryzyko fizyczne. Prowadzenie systemowych rozwiązań uwzględniających perspektywiczne podejście do zrównoważenia środowiskowego zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (2020/852, 2019/2088).

Uwzględnienie w Strategii Grupy KGHM globalnych trendów związanych ze zmianami klimatycznymi determinującymi wyzwania środowiskowe. Efektywny system zarządzania ryzykiem obejmujący również zarządzanie ryzykiem klimatycznym uwzględniające kategoryzację, identyfikację, ocenę i sposób postępowania z ryzykiem wraz z planami ich mitygacji.

Kategoria – Wewnętrzne
(Grupa KGHM)

Ryzyko poważnego wypadku przy pracy lub chorób zawodowych z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur, a także kierowanie do pracy osób bez właściwych predyspozycji psychofizycznych może być źródłem zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Ekspozycja na niekorzystne warunki naturalne wraz z występowaniem skojarzonych zagrożeń naturalnych wymaga, oprócz merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu, by pracownicy posiadali predyspozycje zdrowotne, fizyczne oraz psychologiczne. Ryzyko wiąże się również z możliwością czasowego zatrzymania odcinka ciągu produkcyjnego spowodowanego ciężkim wypadkiem, co potencjalnie może mieć wpływ na działalność Grupy Kapitałowej KGHM w aspekcie finansowym, prawnym i wizerunkowym. Grupa KGHM narażona jest również na ryzyko chorób zawodowych jako konsekwencji oddziaływania środowiska pracy na ludzi. Podwyższona ekspozycja na ryzyko związana jest także z czynnikami zewnętrznymi po stronie podwykonawców i ich kultury bezpieczeństwa pracy.

Szczegółowy podział obowiązków między osobami z kierownictwa i dozoru, a podmiotem świadczącym usługi na rzecz Spółki, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i właściwej koordynacji prac. Systematyczne omawianie stanu bezpieczeństwa pracy z udziałem przedstawicieli podwykonawców oraz organów nadzoru górniczego. Objęcie pracowników i podwykonawców kampaniami realizowanymi w Grupie Kapitałowej KGHM na rzecz poprawy standardów BHP. Realizacja inicjatywy wzrostu w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie w ramach przyjętej Strategii. Działania prowadzone zgodnie z cyklem samodoskonalenia celem stałego poszukiwania oraz przygotowania do wdrożenia katalogu inicjatyw na rzecz dalszej poprawy BHP i realizacji długoterminowego celu Spółki „Zero wypadków z przyczyn technicznych i ludzkich”. Optymalizacja opieki zdrowotnej pracowników, w szczególności po wypadkach przy pracy oraz systematyczne poszukiwanie nowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych umożliwiających uzyskanie wyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Prowadzona jest cykliczna oraz zgodna z bieżącymi potrzebami identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, także związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
(Grupa KGHM)

Ryzyko braku akceptacji społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z ekspozycją na zewnętrzne czynniki dotyczące otoczenia, w którym działa, a w konsekwencji tej ekspozycji narażeniem na zmiany wizerunku organizacji i jej produktów lub usług. Ryzyko dotyczy braku skuteczności w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, która ma wpływ na przychylność otoczenia i podejmowanie działań w stosunku do Grupy KGHM. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych. Ryzyko związane ze wzrostem oczekiwań i świadomości interesariuszy dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych, mogących prowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych i inwestycyjnych działalności, a w skrajnych przypadkach do jej ograniczenia. Zmieniające się wymagania konsumentów, wiążą się także ze zwróceniem uwagi na sposób produkcji, a nie jedynie na jakość i cenę finalnego dobra.

Realizacja Strategii CSR oraz ścisła współpraca z organami administracji publicznej. Spotkania i negocjacje z interesariuszami, akcje informacyjne, konferencje, wydawnictwa. Współpraca z jednostkami i autorytetami naukowymi i branżowymi celem spełnienia najwyższych standardów komunikacyjno-wizerunkowych. Dbałość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych. Nawiązywanie relacji handlowych i biznesowych z podmiotami deklarującymi dbałość o ochronę środowiska i przestrzegającymi obowiązujących regulacji w tym zakresie.
(Grupa KGHM)

Ryzyko braku zapewnienia właściwych zasobów kadrowych dla realizacji celów biznesowych Grupy (w tym brak wystarczających zasobów kadrowych dla utrzymania ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego ze względu na pandemię COVID-19)

Ryzyko pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich m.in.: w celu realizacji bieżącej działalności operacyjnej oraz dla projektów rozwojowych. Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z dostępnością wykwalifikowanej kadry na rynku pracy oraz bieżącą identyfikacją potrzeb kadrowych pod kątem niezbędnych kwalifikacji oraz ich uzupełnianiem przy uwzględnieniu fluktuacji załogi. Istotne znaczenie ma dostęp do wykwalifikowanych pracowników w przyszłości, w kontekście starzejącego się społeczeństwa i deficytu na rynku niektórych grup zawodowych.

W 2020 roku istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była pandemia COVID-19 i jej wpływ na dostępność, zwłaszcza kluczowych pracowników, niezbędnych dla utrzymania ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego.

Realizacja szeregu projektów w zakresie HR, identyfikacja potencjalnych sukcesorów dla stanowisk kluczowych (także pod kątem mobilności) i przygotowywanie do awansu. Bieżące porównywanie oferty płacowej (także związanej z warunkami pracy) do oferty rynkowej. Współpraca ze szkołami i uczelniami w celu promocji firmy jako pracodawcy i zapewnienia wykwalifikowanych pracowników. Wdrażanie programów rozwoju kompetencji pracowników i zabezpieczanie środków na ten cel. Rozwijanie narzędzi rekrutacji oraz identyfikacji kluczowych kompetencji dla realizacji celów biznesowych spółki.

W 2020 roku, po pojawieniu się pierwszych informacji na temat koronawirusa, dokonano analizy i oceny już funkcjonujących w Grupie KGHM rozwiązań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i wdrożono dodatkowe rozwiązania celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wśród załogi. Między innymi dokonano analizy utrzymania ciągłości działania procesów powiązanych z Głównym Ciągiem Technologicznym, opracowano tryb postępowania w przypadku konieczności ograniczenia lub zaprzestania produkcji, przygotowano założenia nowych systemów pracy uniemożliwiających kontakt pomiędzy poszczególnymi zmianami roboczymi, określono pracowników/specjalistów, którzy są niezbędni do zapewnienia ciągłości działania tych procesów oraz wskazano ich potencjalnych zastępców. Wprowadzono ograniczenia bezpośredniego kontaktu oraz zasady dystansu pomiędzy pracownikami oraz wdrożono procedury postępowania na wypadek wykrycia zakażenia SARS CoV-2 u pracowników, zgodne z wytycznymi odpowiednich instytucji państwowych. Systematycznie analizowane są i oceniane już zaimplementowane w Grupie KGHM rozwiązania pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ciągle wdrażane są dodatkowe rozwiązania celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wśród załogi.

(Grupa KGHM)

Ryzyko utraty poufności, integralności, dostępności lub autentyczności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT oraz zagrożenia cybernetyczne.

Grupa KGHM, z uwagi na rozbudowaną strukturę informacyjną, narażona jest na ryzyko utraty poufności, integralności, autentyczności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT. Źródłami ryzyka są zarówno siły natury (np. pożary, katastrofy budowalne, ulewne deszcze) jak i zagrożenia wynikające z działania człowieka (celowego bądź nie). Grupa KGHM narażona jest na ryzyko nieautoryzowanej utraty, zmiany lub zniszczenia istotnych danych i informacji oraz utratę możliwości operacyjnego sterowania urządzeniami i systemami w wyniku ataków cybernetycznych wymierzonymi w infrastrukturę Grupy KGHM. Incydenty te mogą generować ryzyko zatrzymania ciągu produkcyjnego skutkujące stratami produkcyjnymi i finansowymi oraz roszczeniami z tytułu utraty/ujawnienia danych osobowych. Ryzyko ma duży wpływ na utratę reputacji Grupy KGHM.

Ścisłe przestrzeganie i stosowanie zasad wynikających m.in. z Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego i Planów Ochrony Obiektów. Systematyczna ewaluacja oceny ryzyka utraty poufności, integralności, autentyczności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych na zasobach IT. Stałe monitorowanie posiadanej infrastruktury na podatności oraz analiza i planowanie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych zwiększających bezpieczeństwo, zgodnie ze światowymi trendami i dobrymi praktykami w tym zakresie. Implementacja systemów zabezpieczeń i adekwatnych rozwiązań organizacyjnych na różnych poziomach infrastruktury firmy celem wyprzedzającego obniżania podatności systemów na ryzyko i minimalizowania potencjalnych strat Grupy KGHM.
(Grupa KGHM)

Ryzyko przekroczenia budżetów i harmonogramów projektów/programów oraz odstępstw od zakresu i zakładanej jakości w wyniku niewłaściwego zarządzania portfelami i projektami. Ryzyka związane z operacyjnym zarządzaniem i rozwojem kluczowych projektów górniczych, z uwzględnieniem kwestii ponoszonych kosztów, pozwoleń i wymagań infrastrukturalnych.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z realizacją projektów i programów w wyniku niewłaściwego zarządzania nimi. Ryzyko zmian w budżecie, harmonogramie, zakresie oraz odstępstw od oczekiwanej jakości produktów projektów i/lub programów związane jest z szeregiem czynników natury wewnętrznej dotyczących zarówno podejścia metodycznego jak i projektowanych struktur zarządczych oraz nadzoru. Niewłaściwie dobrane narzędzia i techniki, brak ustalonych kryteriów i zasad oceny projektów lub niekonsekwencja w ich stosowaniu i przestrzeganiu mogą ograniczać lub uniemożliwiać realizację celów strategicznych Grupy KGHM. Po stronie czynników zewnętrznych pozostają kwestie spełnienia wymagań prawnych i formalnych mogące generować odchylenia od założonego harmonogramu, a w skrajnych przypadkach wstrzymać realizację projektu/programu.

Doskonalenie standardów w zakresie zarządzania portfelami i projektami oraz wdrożenie systemu zarządzania projektami mające na celu wspieranie organizacji w planowaniu i zarządzaniu portfelami i projektami. Standaryzacja w zakresie procesów planowania i przygotowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych obejmująca takie aspekty jak: harmonogramowanie, kosztorysowanie, projektowanie techniczne, przeglądy projektów, dokumenty odbiorowe inwestycji, analizę ryzyka projektów/programów. Zarządzanie projektami zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji. Bieżąca ocena efektywności ekonomicznej prowadzonych i przewidywanych do realizacji projektów rozwojowych.

Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i płynności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, wyniki w krótkim i średnim okresie oraz budowanie wartości Grupy Kapitałowej w długim terminie. Zarządzanie ryzykiem zawiera zarówno elementy identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak i jego ograniczania do akceptowalnego poziomu. Proces zarządzania ryzykiem wspierany jest przez odpowiednią politykę, strukturę organizacyjną i stosowane procedury. W Jednostce Dominującej regulują je następujące dokumenty:

 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Rynkowego
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Kredytowego
 • Polityka Zarządzania Płynnością Finansową oraz Regulamin Komitetu Płynności Finansowej

„Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek wydobywczych Grupy Kapitałowej (KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., FNX Mining Company Inc., Robinson Nevada Mining Company, KGHM AJAX MINING Inc., Sociedad Contractual Minera Franke).

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM” kompleksowo regulującą procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej, które realizowane są przez poszczególne spółki, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym”. Jednostka Dominująca pełni funkcję doradczą dla spółek Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. „Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek Grupy Kapitałowej, jej celem jest wprowadzenie ogólnego, wspólnego podejścia oraz najważniejszych elementów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym (w szczególności ryzykiem zmian cen metali i kursów walutowych) największe znaczenie oraz wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej mają skala i profil działalności Jednostki Dominującej oraz spółek wydobywczych KGHM INTERNATIONAL LTD.

Jednostka Dominująca aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, podejmując działania i decyzje w tym zakresie w kontekście globalnej ekspozycji w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje Zarządowi działania w tym obszarze.

Ryzyko zmian cen metali i kursów walutowych

W 2020 roku Grupa Kapitałowa narażona była głównie na ryzyko zmian cen sprzedawanych na rynku metali: miedzi i srebra. Dla Jednostki Dominującej istotne znaczenie miało ryzyko zmian kursów walutowych, w szczególności kursu USD/PLN. Spółki Grupy Kapitałowej są dodatkowo narażone na ryzyko fluktuacji cen innych metali. Ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen metali wynika z formuł ustalania cen w kontraktach fizycznej sprzedaży metali bazujących najczęściej na średnich miesięcznych notowaniach giełdowych z odpowiedniego miesiąca w przyszłości.

Zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w 2020 roku Jednostka Dominująca na bieżąco identyfikowała i dokonywała pomiarów ryzyka rynkowego związanego ze zmianami cen metali, kursów walutowych oraz stóp procentowych (badanie wpływu czynników ryzyka rynkowego na działalność Jednostki Dominującej – wynik finansowy, bilans, rachunek przepływów), a także prowadziła analizy rynków metali, walut i stóp procentowych. Analizy wraz z oceną wewnętrznej sytuacji Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o stosowaniu strategii zabezpieczających na rynkach metali, walutowym oraz stóp procentowych.

W ramach realizacji strategicznego planu zabezpieczeń Jednostki Dominującej przed ryzykiem rynkowym w 2020 roku wdrożone zostały strategie zabezpieczające na rynku miedzi oraz srebra. Na rynku miedzi wdrożono strategie zabezpieczające typu mewa oraz nabyto opcje sprzedaży zabezpieczające przyszłe przychody ze sprzedaży na lata 2021-2023 dla łącznego nominału 402 tys. ton. Głównym celem wdrożonych strategii na rynku miedzi było zabezpieczenie przychodów Spółki w 2021 roku na wypadek realizacji negatywnego scenariusza cenowego, będącego skutkiem kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Natomiast na rynku srebra wdrożono struktury opcyjne typu mewa, zabezpieczające przychody ze sprzedaży na lata 2021-2023 dla nominału 24,6 mln uncji. Ponadto w 2020 roku Jednostka Dominująca zarządzała otwartą pozycją zabezpieczającą, restrukturyzując struktury opcyjne na rynku miedzi.

W ramach zarządzania strategicznego przed ryzykiem zmian kursów walutowych w 2020 roku Jednostka Dominująca wdrożyła struktury opcyjne zabezpieczające przed zmianą kursu USD/PLN na lata 2022-2023 dla łącznego nominału 720 mln USD. Nabyte zostały struktury opcyjne typu mewa. Ponadto, w 2020 roku, zarządzała otwartą pozycją zabezpieczającą, restrukturyzując struktury opcyjne na rynku walutowym.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Jednostka Dominująca posiadała także otwarte transakcje swapa walutowo-procentowego (CIRS – Cross Currency Interest Rate Swap) dla nominału 2 mld PLN, zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym związanym z emisją obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu. Zadłużenie z tytułu obligacji w PLN generuje ryzyko walutowe ze względu na fakt, że większość przychodów ze sprzedaży Jednostki Dominującej jest denominowana w USD.

W ramach zarządzania ryzykiem walutowym Jednostka Dominująca stosuje hedging naturalny polegający na zaciąganiu kredytów w walutach, w których osiąga przychody. Wartość kredytów i pożyczek inwestycyjnych, na dzień 31 grudnia 2020 roku, zaciągniętych w walucie USD, po przeliczeniu na PLN wyniosła 4 321 mln PLN (na 31 grudnia 2019 roku – 4 980 mln PLN).

W 2020 roku żadna z wydobywczych spółek zależnych Grupy Kapitałowej nie wdrożyła transakcji terminowych na rynkach metali oraz walutowym i nie posiadała otwartych pozycji na dzień 31 grudnia 2020 roku. Ryzyko zmian cen metali dotyczyło natomiast instrumentów pochodnych, wbudowanych w długoterminowe kontrakty dostawy kwasu siarkowego i wody oraz instrumentów pochodnych, wbudowanych w kontrakty zakupu wsadów obcych.

Niektóre polskie spółki Grupy Kapitałowej zarządzały ryzykiem walutowym związanym z ich podstawową działalnością poprzez zawieranie transakcji w instrumentach pochodnych na rynku EUR/PLN oraz USD/PLN.

Ryzyko zmian stóp procentowych

Ryzyko stopy procentowej to możliwość niekorzystnego wpływu zmian stóp procentowych na sytuację i wyniki Grupy Kapitałowej. W 2020 roku Grupa narażona była na ten rodzaj ryzyka w związku z udzielaniem pożyczek, lokowaniem środków pieniężnych, programem faktoringu dłużnego oraz korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania.

Na 31 grudnia 2020 roku salda pozycji narażonych na ryzyko zmian stóp procentowych poprzez wpływ na wielkość przychodów oraz kosztów odsetkowych kształtowały się następująco:

 • środki pieniężne: 2 924 mln PLN, w tym środki zgromadzone w funduszach celowych: Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego, Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów,
 • zobowiązania z tytułu zadłużenia: 3 431 mln PLN,
 • zobowiązania wobec dostawców i podobne 1 264 mln PLN.

Na 31 grudnia 2020 roku salda pozycji narażonych na ryzyko zmian stóp procentowych z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu o stałym oprocentowaniu kształtowały się następująco:

 • należności z tytułu udzielonych przez Grupę Kapitałową pożyczek: 18 mln PLN,
 • zobowiązania z tytułu zadłużenia: 3 904 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Jednostka Dominująca posiadała otwarte transakcje swapa walutowo-procentowego (CIRS – Cross Currency Interest Rate Swap) dla nominału 2 mld PLN, zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym związanym z emisją obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu.

Ryzyko zmian cen akcji w obrocie publicznym Ryzyko cenowe związane z posiadanymi przez Grupę Kapitałową akcjami spółek notowanych w obrocie publiczny, rozumiane jest jako zmiana ich wartości godziwej spowodowana zmianą notowań tych akcji.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość bilansowa akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na TSX Venture Exchange wyniosła 523 mln PLN.

Wynik na instrumentach pochodnych i transakcjach zabezpieczających Łącznie wpływ instrumentów pochodnych i zabezpieczających (transakcji na rynku miedzi, srebra, walutowym, stóp procentowych oraz wbudowanych instrumentów pochodnych, pożyczki w USD wyznaczonej jako zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego) na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w 2020 roku wyniósł 79 mln PLN, z czego:
 • kwotą 323 mln PLN skorygowano przychody z umów z klientami
 • kwota 219 mln PLN pomniejszyła wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
 • kwota 25 mln PLN pomniejszyła wynik działalności finansowej

Ponadto w 2020 roku pozostałe, całkowite dochody zmniejszone zostały o 1 050 mln PLN (wpływ instrumentów zabezpieczających).

Na 31 grudnia 2020 roku wartość godziwa otwartych transakcji w instrumentach pochodnych Grupy Kapitałowej (na rynku metali, walutowym, stopy procentowej oraz wbudowanych instrumentów pochodnych) wyniosła -695 mln PLN.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się dłużników z zobowiązań.

Za zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem realizującym działania w tym obszarze jest Komitet Ryzyka Kredytowego.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. narażona była na ryzyko kredytowe głównie w czterech obszarach:

Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców

 

Spółki Grupy Kapitałowej od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

Jednostka Dominująca ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych, stosowanie zabezpieczeń wierzytelności oraz faktoringu bez regresu. Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanym w Jednostce Dominującej jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania.

Kredyt kupiecki otrzymują sprawdzeni, długoletni kontrahenci. W przypadku nowych klientów dąży się, aby sprzedaż dokonywana była na podstawie przedpłat lub instrumentów finansowania handlu, co przenosi w całości ryzyko kredytowe na instytucje finansowe.

W 2020 roku Jednostka Dominująca posiadała zabezpieczenie należności w postaci weksli, zastawów rejestrowych, gwarancji bankowych, gwarancji korporacyjnych, hipotek i inkas dokumentowych. Ponadto większość kontrahentów posiadających kredyt kupiecki, w kontraktach posiada zastrzeżenie prawa własności potwierdzone datą pewną.

W celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności klientów Jednostka Dominująca posiada umowę ubezpieczenia należności, którą objęte są należności od jednostek z kredytem kupieckim, od których nie otrzymano twardych zabezpieczeń lub otrzymano zabezpieczenia niepokrywające całości salda należności. Uwzględniając posiadane zabezpieczenia oraz limity kredytowe przyznane przez firmę ubezpieczeniową, według stanu na 31 grudnia 2020 roku, Jednostka Dominująca posiadała zabezpieczenia dla 75% należności handlowych (na 31 grudnia 2019 roku dla 64%).

Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie Kapitałowej związana jest z terminami płatności przyznawanymi kluczowym odbiorcom. W konsekwencji, na 31 grudnia 2020 roku, saldo należności Grupy Kapitałowej od 7 największych odbiorców, pod względem stanu należności na koniec okresu sprawozdawczego, stanowi 42% salda należności od odbiorców (na dzień 31 grudnia 2019 roku odpowiednio 29%). Pomimo koncentracji ryzyka z tego tytułu ocenia się, że ze względu na dostępne dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami, a przede wszystkim ze względu na stosowane zabezpieczenia, występuje niski stopień ryzyka kredytowego.

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi Grupa alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych.
Ryzyko kredytowe związane z transakcjami depozytowymi jest na bieżąco monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych instytucji finansowych, z którymi Grupa współpracuje oraz ograniczenie poziomu koncentracji środków w poszczególnych instytucjach. Na dzień 31 grudnia 2020 roku maksymalny udział jednego podmiotu w odniesieniu do ryzyka kredytowego wynikającego z powierzonych instytucjom finansowym środków pieniężnych Grupy wyniósł 25% (na 31 grudnia 2019 roku – 19%).
Ryzyko kredytowe związane z transakcjami w instrumentach pochodnych Wszystkie podmioty, z którymi Grupa Kapitałowa zawiera transakcje w instrumentach pochodnych (z wyjątkiem wbudowanych instrumentów pochodnych), działają w sektorze finansowym. Są to głównie instytucje finansowe posiadające średniowysoki rating. Według wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2020 roku maksymalny udział jednego podmiotu w odniesieniu do ryzyka kredytowego wynikającego z otwartych transakcji pochodnych zawartych przez Grupę Kapitałową oraz należności i zobowiązań z rozliczonych instrumentów pochodnych, wyniósł 36% (na 31 grudnia 2019 roku – 15%). W związku z dywersyfikacją, zarówno podmiotową, jak i geograficzną ryzyka, jak również biorąc pod uwagę wartość godziwą aktywów i zobowiązań wynikających z transakcji pochodnych, Grupa nie jest znacząco narażona na ryzyko kredytowe w związku z zawartymi transakcjami pochodnymi.
Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo udzielonych przez Jednostkę Dominującą pożyczek wyniosło 7 648 mln PLN. Najistotniejsze pozycje stanowią długoterminowe pożyczki na łączną kwotę 5 112 mln PLN, udzielone do Spółki Future1 i Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Szczegółowe informacje dotyczące pożyczek udzielonych przez KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowano w Sprawozdaniu Finansowym (Nota 6.2).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo udzielonych przez Grupę Kapitałową pożyczek wyniosło 6 087 mln PLN. Najistotniejsze pozycje stanowią długoterminowe pożyczki na łączną kwotę 6 069 mln PLN, tj. 1 615 mln USD udzielone przez Grupę KGHM INTERNATIONAL LTD. w związku z finansowaniem wspólnego przedsięwzięcia górniczego w Chile.

Ryzyko kredytowe związane z pożyczkami udzielonymi wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. uzależnione jest od ryzyka związanego z realizacją projektu górniczego i jest oceniane przez Zarząd Jednostki Dominującej jako umiarkowane.

Zarządzanie ryzykiem płynności finansowej i kapitałem

Zarządzanie kapitałem w Grupie Kapitałowej ma na celu zabezpieczenie środków na rozwój oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności.

Zarządzanie płynnością finansową Zarządzanie płynnością finansową Grupy odbywa się zgodnie z Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM. Dokument ten opisuje procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie, które realizowane są przez spółki Grupy, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Podstawowymi zasadami wynikającymi z dokumentu są:

 • zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania działalności Grupy,
 • ciągłe monitorowanie poziomu zadłużenia Grupy,
 • efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym.

Finansowanie zewnętrzne Grupy Kapitałowej oparte jest na następujących filarach:

 • niezabezpieczonym rewolwingowym kredycie konsorcjalnym uzyskanym przez Jednostkę Dominującą w kwocie 1 500 mln USD na okres 5 lat z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). W 2020 roku Jednostka Dominująca uzyskała zgodę uczestników konsorcjum na wydłużenie terminu umowy o 1 rok, tj. do dnia 19 grudnia 2025 roku. Limit dostępnego finansowania w okresie przedłużenia będzie wynosił 1 438 mln USD,
 • dwóch pożyczkach inwestycyjnych udzielonych Jednostce Dominującej przez Europejski Bank Inwestycyjny na kwotę 2 000 mln PLN oraz 900 mln PLN z terminami finansowania 12 lat od daty ciągnienia transz,
 • kredytach bilateralnych do kwoty 2 379 mln PLN, wspierających zarówno zarządzanie bieżącą płynnością spółek, służących finansowaniu kapitału obrotowego, jak i finansujących realizowane zadania inwestycyjne,
 • programie emisji obligacji Jednostki Dominującej na rynku polskim ustanowionym umową emisyjną z dnia 27 maja 2019 roku. 27 czerwca 2019 roku odbyła się emisja o wartości nominalnej 2 000 mln PLN, w ramach której zostały wyemitowane obligacje 5-letnie na kwotę 400 mln PLN oraz obligacje 10-letnie na kwotę 1 600 mln PLN.

Szczegółowa informacja na temat dostępnych źródeł finansowania oraz ich wykorzystaniu w 2020 roku znajduje się w Rozdziale 6.6 niniejszego Sprawozdania.

Powyższe źródła w pełni zaspokajają potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej. W trakcie 2020 roku Grupa korzystała z finansowania zewnętrznego, dostępnego w ramach wszystkich wymienionych powyżej kategorii, a stan zobowiązań Grupy Kapitałowej z tytułu zaciągniętych kredytów i otrzymanych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 6 679 mln PLN.

Zarządzanie kapitałem

Mając na uwadze zachowanie zdolności do kontynuowania działalności, z uwzględnieniem realizacji planowanych inwestycji, Grupa Kapitałowa zarządza kapitałem w taki sposób, aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym interesariuszom.

Grupa w długim okresie dąży, aby poziom wskaźnika kapitału własnego wynosił nie mniej niż 0,5, natomiast wskaźnika Dług netto/EBITDA na poziomie do 2,0.

Wyniki wyszukiwania