Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Odpowiedzialność za jakość produktów i usług

W relacjach z klientami, pracownikami, partnerami zewnętrznymi i społecznościami lokalnymi, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega przepisów prawa, obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność.

Respektuje również dobrowolnie przyjęte zobowiązania wynikające m.in. z norm ISO, ASTM oraz z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, m.in.: International Copper Association, European Precious Metals Federation, Eurometaux, Euromines, London Bullion Market Association, European Technology Platform on Sustainable Mineral Reources, European Innovation Partnership, a także krajowych, m.in.: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Związek Pracodawców Polska Miedź. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. nie bierze udziału w przedsięwzięciach, które wiążą się z łamaniem prawa i zagrażają reputacji.

Zasady:
  • Przestrzeganie przepisów zawartych w prawie powszechnie obowiązującym oraz w wewnętrznych regulacjach KGHM Polska Miedź S.A.
  • Dotrzymywanie zarówno zobowiązań zapisanych w umowach, jak i obietnic ustnych, złożonych klientom, dostawcom i partnerom społecznym
  • Rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych
  • Nieoferowanie i nieprzyjmowanie łapówek ani innych korzyści majątkowych lub osobistych; nienawiązywanie kontaktów z firmami o wątpliwej reputacji

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Etyki w relacjach z partnerami biznesowymi KGHM przestrzega przyjętych zasad etycznego postępowania. Stosowania się do standardów etyki biznesowej Grupa KGHM Polska Miedź S.A. wymaga nie tylko od pracowników, ale również od partnerów, którym przekazuje do zapoznania się Kodeks Etyki.

We wzajemnych relacjach Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się zasadą „zero tolerancji dla korupcji”. W Grupie funkcjonuje System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, który zgodnie z decyzją Zarządu będzie w 2021 roku doskonalony i dostosowywany do normy PN-ISO 37001:2017. KGHM kładzie nacisk na transparentność przeprowadzanych transakcji oraz przeciwdziałanie konfliktowi interesów. Monitoruje łańcuch dostaw i śledzi życie produktów.

Partnerzy biznesowi starający się o współpracę oraz już kooperujący z Grupą KGHM Polska Miedź S.A. podlegają weryfikacji pod kątem m.in. ryzyka korupcyjnego. KGHM prowadzi działania biznesowe z podmiotami o sprawdzonej reputacji. Poprzez stosowne rozwiązania proceduralne przeciwdziała praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu działalności przestępczej, w tym terroryzmu. W sposób szczególny chroni dane osobowe partnerów oraz powierzone informacje handlowe, techniczne czy organizacyjne. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się zasadami uczciwej konkurencji.

Polityka prawa konkurencji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Polityka Prawa Konkurencji. Jej celem jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, mających zastosowanie we wszystkich krajach działalności.

Polityka odpowiedzialnego łańcucha dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega najwyższych standardów produkcyjnych i etyki biznesowej oraz działań biznesowych. Tymi regułami kieruje się w całym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Mamy świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) oraz srebra, jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój.

Dokumentem regulującym powyższe kwestie jest Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM, który ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania wymienionych powyżej minerałów konfliktowych, a także zapewnienie, że nabywane towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.

Jednostka Dominująca w pełni wdrożyła wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra, na który składają się Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Procedura Badania Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska Miedź S.A. W 2020 roku dokonano aktualizacji „Procedury badania łańcucha dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska Miedź S.A.” w celu zwiększenia efektywności procesu przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance V8 i LBMA Responsible Silver Guidance V1. System zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra podlega corocznej, niezależnej, zewnętrznej ocenie, potwierdzającej wypełnienie przez Spółkę zasad dostarczania bezkonfliktowego złota i srebra w rozumieniu LBMA Responsible Gold Guidance oraz LBMA Responsible Silver Guidance. Aktualny Raport Zgodności KGHM Polska Miedź S.A., wraz z Raportem z niezależnej usługi atestacyjnej, dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

Celem dochowania należytej staranności, w Jednostce Dominującej wprowadzono wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw. W ramach którego ustalono zakres zastosowania, organizację systemu i uczestników procesu, kryteria uznawania relacji biznesowej za relację wysokiego ryzyka, proces badania łańcucha dostaw (z uwzględnieniem procesu badania wiarygodności partnerów biznesowych), monitorowania transakcji, przechowywania dokumentacji oraz szkoleń dla pracowników. Zarządzanie procesem zostało powierzone Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, raportującemu bezpośrednio do Zarządu Spółki. Uruchomiono również adres e-mail conflict.minerals@kghm.com, celem zapewnienia możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń związanych z łańcuchem dostaw pracownikom, kontrahentom oraz innym interesariuszom. Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się na stronie internetowej Spółki. 

Ryzyko nieprzestrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji, etyki biznesowej oraz w procesie zakupowym, a także ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zostało szerzej opisane w niniejszym Raporcie w punkcie „Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”.

Wyniki wyszukiwania