Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Ryzyka i Szanse związane ze zmianami klimatu

GRI[ ]

W ramach wdrożonej Polityki i Procedury zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz obowiązującego Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

  • 201-2

Cele Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. są spójne z przyjętą Strategią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i są kształtowane przez globalne megatrendy oraz determinują wyzwania środowiskowe, którym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. musi sprostać. Cele i inicjatywy strategiczne zostały pogrupowane w obszary strategiczne, a każdy z nich odzwierciedla globalne megatrendy, wśród których wyróżnić można Ekologię, Bezpieczeństwo i Zrównoważony Rozwój. Dbałość o środowisko naturalne oraz ochrona życia i zdrowia pracowników są podstawą budowy organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia.

W ramach systemu oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W oparciu o przeprowadzoną ocenę dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na ryzyko. Zgodnie z macierzą oceny ryzyk jedną z 7 kategorii wykorzystywanych do oceny każdego zidentyfikowanego ryzyka jest jego wpływ na środowisko naturalne. Każde zidentyfikowane ryzyko rozpatrywane jest więc w wielostopniowej skali, począwszy od zdarzeń niemających negatywnego wpływu na klimat i środowisko naturalne, do takich, które mogą poważnie, negatywnie oddziaływać na klimat, środowisko naturalne (również poza terenami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.) i powodować istotne zakłócenia w funkcjonowaniu ekosystemu.

Wpływ zmian klimatycznych na grupę kapitałową KGHM Polska Miedź S.A

Poniżej przedstawiono opis zidentyfikowanych, kluczowych ryzyk związanych z negatywnym wpływem zmian klimatu. Poniższe ryzyka wynikają ze wskazanych kluczowych ryzyk oraz ich czynników dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku w podziale na poszczególne kategorie, wraz ze sposobem ich mitygacji.

Ryzyko fizyczne to ryzyko dla działalności Grupy KGHM wynikające z fizycznych skutków zmiany klimatu.

Określone zdarzenia w szczególności związane z pogodą, takie jak burze, powodzie, pożary, wichury, które mogą zniszczyć infrastrukturę oraz zakłócić łańcuch dostaw (ryzyko fizyczne ostre).

(Kategoria ryzyk korporacyjnych: Łańcuch Wartości, Zewnętrzne, Wewnętrzne)

Zagrożenia

W następstwie częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych może dojść do awarii infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy Głównego Ciągu Technologicznego.

KGHM Polska Miedź S.A. narażona jest na specyficzne ryzyko związane z warunkami klimatycznymi ograniczającymi działalność lub zwiększającymi koszty dotyczące warunków geologicznych, temperatury powietrza doprowadzanego do wyrobisk górniczych oraz warunków eksploatacji prowadzonej pod ziemią.

Możliwe przerwanie łańcucha dostaw i zakłócenia logistyczne w dostawach w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych na lądzie i morzu.

Mitygacja:

Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania. Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania awariom infrastruktury.

Stosowanie rozwiązań zwalczających zagrożenia klimatyczne za pomocą środków neutralnych (np. stosowanie krótkich dróg dopływu powietrza oraz kierowanie powietrza wyrobiskami o najniższej temperaturze górotworu, duża prędkość powietrza) oraz poprzez zastosowanie klimatyzacji centralnej, stanowiskowej, osobistej. Bieżący monitoring parametrów mikroklimatu oraz wprowadzanie zdalnego sterowania i systemów wizualizacji oraz monitoringu (kamer przemysłowych) w miejscach pracy o szczególnie niekorzystnych parametrach klimatycznych. Zmniejszanie strat zewnętrznych i wewnętrznych oraz wilgotności względnej powietrza, a także zwiększanie intensywności przewietrzania. Stosowanie skróconego czasu pracy.

Utrzymywany jest stały kontakt z dostawcami, co umożliwia szybką reakcję na opóźnienia przez wykorzystanie stosowanej w Grupie KGHM strategii dywersyfikacji dostawców i kierunków dostaw oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań, np. zamienników, zmiany harmonogramów produkcji/montażu.

Określone zdarzenia w szczególności związane z długofalowymi zmianami klimatu, takie jak zmiany temperatury i ograniczona dostępność wody, mogą zakłócić ciągłość działania Głównego Ciągu Technologicznego i prowadzić do zmian warunków prowadzenia działalności (długotrwałe ryzyko fizyczne).

(Kategoria ryzyk korporacyjnych: Łańcuch Wartości, Zewnętrzne)

Zagrożenia i szanse

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko klimatyczne związane z negatywnym wpływem na przedsiębiorstwo. Ekspozycja na ryzyko związana jest z czynnikami wynikającymi z określonych zdarzeń, w szczególności związanymi z długookresowymi zmianami klimatu, które mogą zakłócić łańcuch wartości, ciągłość działania Głównego Ciągu Technologicznego. Ryzyko związane jest ze zmianami warunków prowadzenia działalności wynikającymi ze zmian środowiskowych lub klimatycznych.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z dostępnością mediów dla realizacji swojej działalności. Ryzyko związane jest m.in ze wstrzymaniem dostaw mediów energetycznych w wyniku długotrwałych susz. Skutkiem globalnych zmian klimatu może być między innymi deficyt opadów, skutkujący okresowym obniżeniem poziomu wody w rzekach, co może być przyczyną ograniczenia pracy elektrowni dostawców KGHM ze względu na deficyt wody niezbędnej do chłodzenia lub w wyniku przekroczenia wartości dopuszczalnej temperatury wody zrzucanej do rzek.

Szansa związana z inwestycjami we własne odnawialne źródła energii, które skutkują redukcją kosztów produkcji i zapewnieniem ciągłości działania przy jednoczesnej redukcji gazów cieplarnianych (fotowoltaika/farmy wiatrowe).

Mitygacja:

Systematyczne ograniczanie zużycia energii w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z PN-EN ISO50001:2018 oraz Programu Oszczędności Energii (POE). Planowane zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych, między innymi poprzez częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 roku.

Rozpoczęcie prac przygotowujących Politykę Klimatyczną, która będzie stanowić systemowe rozwiązanie służące wdrożeniu Komunikatu Komisji Europejskiej, stanowiącego wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01) wraz z załącznikiem w postaci Zaleceń Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD), w części dotyczącej Metals and Mining. Obejmie ona także w zakresie średniej (2030) i długiej (2050) perspektywy czasowej cele ilościowe dotyczące minimalizacji działań w rejonach narażonych na długotrwałe lub ostre ryzyko fizyczne.

Uwzględnienie w Strategii Grupy KGHM globalnych trendów związanych ze zmianami klimatycznymi determinującymi wyzwania środowiskowe. Efektywny system zarządzania ryzykiem obejmujący również zarządzanie ryzykiem klimatycznym uwzględniające kategoryzację, identyfikację, ocenę i sposób postępowania z ryzykiem wraz z planami jego mitygacji (również na poziomie długoterminowym, strategicznym).

Ryzyko związane z przejściem to ryzyko dla przedsiębiorstwa wynikające z przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Ryzyko wystąpienia niezgodności mogących skutkować sankcjami, sporami prawnymi i roszczeniami z tytułu nieunikania lub nieograniczania niekorzystnego wpływu na klimat lub niedostosowania się do zmiany klimatu.

(Kategoria ryzyk korporacyjnych: Zewnętrzne)

Zagrożenia

Ryzyko związane z rosnącymi wymaganiami prawnymi w zakresie klimatu, potencjalną błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji czy brakiem zgodności z wymaganiami prawnymi.

Mitygacja

W ramach procesu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie KGHM każde zidentyfikowane ryzyko oceniane jest pod kątem wpływu na Regulacje i Prawo – ocena zgodności zaistniałych zdarzeń z obowiązującymi przepisami prawa, koniecznością uczestniczenia w postępowaniach przed organami administracji publicznej o charakterze nadzoru i regulacji oraz potencjalnymi sankcjami będącymi konsekwencją tych postępowań. Celem ujednolicenia podejścia do zapewnienia zgodności definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów (w tym norm etycznych), w 2020 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Politykę zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest elementem efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników.

Ryzyko zmiany warunków prowadzenia działalności wynikające z wymogów efektywności energetycznej, mechanizmów ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych lub polityki wspierającej zrównoważoną gospodarkę.

(Kategoria ryzyk korporacyjnych: Zewnętrzne)

Zagrożenia i szanse

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko utraty zgodności z przyszłymi wymaganiami prawnymi. Ryzyko zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy na skutek nowych zapisów legislacyjnych może mieć istotny wpływ na działalność Grupy KGHM (m.in. ryzyko przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, gospodarkę o obiegu zamkniętym).

Szansa, związana ze wzrostem zużycia i możliwością przerobu wolumenu złomu miedziowego i materiałów miedzionośnych przez huty KGHM, skutkująca poprawą efektywności gospodarki odpadami w ujęciu globalnym w kontekście wykorzystania zasobów i dłuższego cyklu życia miedzi – zmiana podejścia klienta, ale także Regulatora, premiująca gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę niskoemisyjną.

Mitygacja

Czynna współpraca ze środowiskiem naukowym opiniującym zmiany aktów normatywnych oraz przekazywanie na bieżąco stanowiska i opinii w ramach wielu obszarów podlegających zmianom legislacyjnym (także w ramach członkostwa w wielu organizacjach na szczeblu krajowym i unijnym). Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym.

Ryzyko związane ze świadomością na temat zmian klimatu i wyborami konsumentów biznesowych prowadzącymi do przekierowania zainteresowania na produkty i usługi mniej szkodliwe dla środowiska.

(Kategoria ryzyk korporacyjnych: Wewnętrzne)

Zagrożenia i szanse

Zagrożenie związane ze wzrostem oczekiwań i świadomości interesariuszy dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych, mogących prowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych i inwestycyjnych działalności, a w skrajnych przypadkach do jej ograniczenia. Zmieniające się wymagania konsumentów wiążą się także ze zwróceniem uwagi na sposób produkcji, a nie jedynie na jakość i cenę finalnego dobra.

Szansa związana ze wzrostem popytu na miedź wynikającym z konieczności jej dostarczania na potrzeby gospodarki niskoemisyjnej w wyniku wzrostu poziomu elektryfikacji (np. wzrost zużycia miedzi na potrzeby niezbędne dla produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych i rozwoju elektromobilności). W perspektywie, do 2030 roku, spodziewany jest stabilny wzrost globalnego popytu na miedź. Prognozowany wzrost będzie efektem między innymi również dynamicznie rosnącego zapotrzebowania ze strony branż powiązanych z odnawialnymi źródłami energii.

Mitygacja

Dbałość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych oraz uwzględnienie tych kwestii w perspektywie długoterminowej, strategicznej. Nawiązywanie relacji handlowych i biznesowych z podmiotami deklarującymi dbałość o ochronę środowiska i przestrzegającymi obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Potencjalne pojawienie się trudności w pozyskaniu klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz inwestorów, w przypadku jeśli działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. uznana zostanie się za szkodliwą dla klimatu.

(Kategoria ryzyk korporacyjnych: Zewnętrzne, Wewnętrzne)\

Zagrożenia i szanse

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z ekspozycją na zewnętrzne czynniki dotyczące otoczenia, w którym działa, a w konsekwencji tej ekspozycji narażona jest na zmiany wizerunku organizacji i jej produktów lub usług. Ryzyko dotyczy braku skuteczności w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, która ma wpływ na przychylność otoczenia i podejmowanie działań w stosunku do Grupy KGHM. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych.

Szansa (ryzyko pozytywne) związana z inwestycjami w energię odnawialną sprzyjającymi walce z emisją gazów cieplarnianych – szansa wizerunkowa i rynkowa na tle branży, tj. wizerunek Spółki dbającej o środowisko naturalne i dążącej do ograniczenia globalnych zmian klimatu (Zielona energia/zielona miedź/zielony KGHM), zmiana podejścia klienta ale także zmiany legislacyjne premiujące postawę KGHM Polska Miedź S.A.

Mitygacja

Dbałość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych. Nawiązywanie relacji handlowych i biznesowych z podmiotami deklarującymi dbałość o ochronę środowiska i przestrzegającymi obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Wyniki wyszukiwania