Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Społeczeństwo – wstęp

GRI[ ]

KGHM Polska Miedź S.A. uznaje, szanuje prawa człowieka i ich przestrzega – w tym prawa Pracowników. Spółka zobowiązuje się prowadzić operacje zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ.

Człowiek jako kluczowy i najważniejszy kapitał podlega szczególnej ochronie i pozostaje w centrum uwagi organów Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. stawia sobie za cel budowę kultury organizacji, której fundamentem jest kształtowanie relacji opartych na bezwzględnym poszanowaniu godności i dóbr osobistych pracownika, bez względu na miejsce zatrudnienia i relację służbową.

Podejście do ochrony praw człowieka definiuje Deklaracja Ochrony Praw Człowieka KGHM. Godność i dobra osobiste pracownika podlegają bezwzględnej ochronie, a wzajemne relacje opierają się na ich poszanowaniu. Będąc Grupą globalną, działającą na rynkach światowych, stosujemy standardy pracy i relacji pracowniczych zgodne z obowiązującym prawem lokalnym, jak również określone przez międzynarodowe instytucje, takie jak International Labour Organization (ILO), czy UN Global Compact. Tworzone są regulacje i polityki uwzględniające dobro Pracowników i wzajemnych relacji, opierając się na najlepszych praktykach, niezależnie od jurysdykcji, w której podmiot Grupy prowadzi swoje kooperacje.

KGHM Polska Miedź S.A. stosuje obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny Pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych, umiejętności społecznych i jakości świadczonej pracy. Kultura Spółki tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji. Nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.

W Grupie Kapitałowej KGHM człowiek – pracownik – jest najcenniejszy

Zasady:
  • Stosowanie się do prawa pracy w jurysdykcjach, w których Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. działa, a także przyjętych standardów wewnętrznego prawa pracy.
  • Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz płacy minimalnej
  • Szanowanie prawa Pracowników do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych i związkach zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych
  • Dbanie o rozwój Pracowników, wspieranie ich w podnoszeniu kompetencji poprzez zróżnicowane formy szkoleniowe oraz możliwości udziału w nowych projektach
  • Respektowanie praw człowieka i niedopuszczanie żadnych form nielegalnej lub przymusowej pracy, w tym pracy dzieci

Grupa Kapitałowa

W 2020 roku w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 34 116 osób, co oznacza zmniejszenie o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego. Strukturę zatrudnienia przedstawiają poniższe zestawienia:

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2019-2020

2020 2019 Zmiana (%)
KGHM Polska Miedź S.A. 18 440 18 444 (0,0)
KGHM INTERNATIONAL LTD. 2 006 1 944 +3,2
Sierra Gorda S.C.M.1 789 794 (0,6)
Spółki krajowe Grupy Kapitałowej 12 872 13 137 (2,0)
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej 9 9
Razem 34 116 34 328 (0,6)
Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%).

KGHM Polska Miedź S.A.

  • 102-8

Stan zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. kształtował się na stabilnym poziomie i na koniec 2020 roku wyniósł 18 531 osób (0,4% powyżej stanu zatrudnienia na koniec 2019 roku). Średnioroczne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosło natomiast  18 440, co pokazano szczegółowo w poniższej tabeli:

Przeciętne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2019-2020

2020 2019 Zmiana (%)
Kopalnie 12 430 12 440 (0,1)
Huty 3 604 3 635 (0,9)
Pozostałe oddziały 2 406 2 369 +1,6
KGHM Polska Miedź S.A. 18 440 18 444 (0,0)

Działania w obszarze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W 2020 roku przeciętne zatrudnienie w spółkach krajowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obniżyło się, w stosunku do 2019 roku, o 265 etatów (tj. 2%). Zmiana dotyczy głównie stanowisk robotniczych i spowodowana była dostosowaniem zatrudnienia do bieżących potrzeb, wynikających m.in. z sytuacji rynkowej i zmiany organizacji pracy.

W Spółkach zagranicznych Grupy przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wzrosło, w stosunku do 2019 roku, o 57 etatów (tj. 2%). Przy czym w Sierra Gorda S.C.M. zanotowano spadek zatrudnienia o 0,6%, natomiast w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. wzrost o 3,2%.

Spadek zatrudnienia w Sierra Gorda S.C.M. wynikał z redukcji zatrudnienia w poszczególnych obszarach w związku z planem oszczędnościowym. Przyczyną wzrostu poziomu zatrudnienia w KGHM INTERNATIONAL LTD. było głównie zwiększenie mocy produkcyjnej w kopalni Robinson w USA.

Polityka międzynarodowej mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W związku z posiadaniem aktywów zagranicznych, KGHM Polska Miedź S.A. od 2015 roku realizuje program mobilności Pracowników. Z uwagi na międzynarodową działalność Grupy KGHM Polska Miedź S.A. przyjęta została polityka międzynarodowej mobilności jako podstawa działania zgodnie z zasadami procedur należytej staranności. W celu ujednolicenia zasad zagranicznych oddelegowań Pracowników oraz usprawnienia funkcjonowania procesu mobilności 27 kwietnia 2020 roku wprowadzono zaktualizowaną Politykę Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przyjęto również Procedurę Realizacji Polityki Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Oddelegowania do spółek w Chile, Kanadzie czy USA są dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. inwestycją o istotnym znaczeniu. Dzięki nim zaspokajane są nie tylko lokalne potrzeby kadrowe, ale również rozwijany potencjał zawodowy Pracowników, co wpływa na  podwyższanie konkurencyjności Spółki. W 2020 roku na oddelegowaniu przebywało łącznie 15 Pracowników. Wśród nich 4 powróciło z oddelegowania, 8 osób kontynuowało oddelegowania rozpoczęte przed 2020 rokiem, a 3 rozpoczęły pracę na rzecz spółki oddelegowania.

Kapitał ludzki i ryzyko na międzynarodowym rynku

Globalny charakter Grupy Kapitałowej KGHM przekłada się także na ryzyko związane z kapitałem ludzkim. Spółka chce pozyskiwać i utrzymywać najlepszych pracowników niezbędnych m.in. do realizacji projektów rozwojowych. Nieustannie poprawia także efektywność procesów rekrutacyjnych. Od 2015 roku realizuje również program mobilności pracowników. Określa on szczegółowo zasady delegowania pracowników poza kraj macierzysty. Program gwarantuje zgodność polityki zarządzania zasobami ludzkimi z najlepszymi praktykami rynkowymi. Zapewnia też ciągłość zarządzania ryzykiem (w tym prawnym, podatkowym, imigracyjnym) w procesie delegowania kadry do pracy poza granicami. Celem realizowanej polityki mobilności międzynarodowej pracowników jest uzyskanie efektu synergii, transfer wiedzy, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między Spółkami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Regulamin pracy w KGHM Polska Miedź S.A.

  • 401-2

W KGHM Polska Miedź S.A. obowiązuje Regulamin Pracy, który określa organizację i porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Formułuje tryb i zasady rozliczania czasu pracy, udzielania urlopów, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia. Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto opisuje przyjęte praktyki w zakresie nagród i wyróżnień, a także stosowanych kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

Wyniki wyszukiwania