Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Struktura organizacyjna

Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej KGHM – KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 23302.

 • 102-5

W 2020 roku w skład wielooddziałowego przedsiębiorstwa Spółki, działającego jako KGHM Polska Miedź S.A., wchodziła Centrala Spółki i 10 Oddziałów, co pokazano na poniższym schemacie:

kghm grafiki-52 kghm grafiki-52
 • 102-10

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką w 2020 roku:

 • W związku z podjętą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., 19 czerwca 2020 roku w Statucie Spółki dokonano zmiany w zakresie podejmowania uchwał przez Zarząd w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu.
 • W związku z dokonaniem w dniu 12 sierpnia 2020 roku wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powyższych zmian, Zarząd wprowadził zmiany w Regulaminie Zarządu, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą 21 stycznia 2021 roku
Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym KGHM International LTD. wraz z pozycją Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. oraz poziomem jej udziałów właścicielskich w poszczególnych Spółkach
 • 102-1
 • 102-2
 • 102-3
 • 102-4
 • 102-5
 • 102-6
 • 102-7
 • 102-45
kghm grafiki_56 kghm grafiki_56
kghm grafiki-67 kghm grafiki-67

Na poniższym schemacie zaprezentowano istotne aktywa produkcyjne oraz projekty realizowane w ramach segmentów sprawozdawczych: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., Sierra Gorda S.C.M. oraz Pozostałe segmenty.

Segmenty sprawozdawcze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

kghm grafiki-70 kghm grafiki-70

Do żadnego z wyżej wymienionych segmentów nie zostały zaklasyfikowane spółki:

 • Future 1 Sp. z o.o., która pełni funkcje holdingowe w stosunku do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.,
 • Future 2 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 6 Sp. z o.o. w likwidacji, Future 7 Sp. z o.o. w likwidacji, które funkcjonują w ramach struktury związanej z utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej mającej wpływ na wyniki osiągane przez poszczególne segmenty, w związku z czym ich uwzględnienie mogłoby zaburzać dane prezentowane w ramach tej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z uwagi na istotne wartości rozrachunków wewnętrznych z pozostałymi podmiotami Grupy Kapitałowej.

Segmenty KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Sierra Gorda S.C.M. posiadają oddzielne Zarządy, które raportują wyniki prowadzonej działalności do Zarządu Jednostki Dominującej.

W skład segmentu KGHM Polska Miedź S.A. wchodzi tylko Jednostka Dominująca, a w skład segmentu Sierra Gorda S.C.M. wchodzi tylko wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową

 • 102-10

W 2020 roku nie zmieniono modelu zarządzania Grupą Kapitałową. W ramach szeroko rozumianych, dotychczas obowiązujących zasad zarządzania podejmowane były działania mające na celu koordynację procesów zachodzących w Grupie, w tym m. in. w obszarze obrotu gospodarczego, w celu zachowania ciągłości i bezpieczeństwa działania głównego ciągu technologicznego. Jednym z istotniejszych aspektów w tym obszarze były działania wynikające z pandemii COVID-19. Koordynacja działań na poziomie Jednostki Dominującej miała na celu ograniczenie wpływu negatywnych skutków pandemii na działalność podmiotów w Grupie Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania