Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Wyniki operacyjne

GRI[ ]

Produkcja metali w Grupie Kapitałowej

 • Nieznacznie niższa od ubiegłorocznej produkcja
  • w KGHM Polska Miedź wynikiem mniejsze zasobności i miąższości eksploatowanego złota, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020
  • w KGHM INTERNATIONAL spowodowana mniejszą produkcją w kopalni Franke (niższa jakość eksploatowanej rudy, niższy uzysk) i Zagłębiu Sudbury (niższe wydobycie, eksploatacja złóż bogatych w TPM); w Q1 2019 wyłączono z eksploatacji kopalnię Morrison
 • Wzrost produkcji Cu w kopalni Sierra Gorda w wyniku wyższego wolumenu przerabianej rudy, uzysku oraz wyższej zawartości miedzi w rudzie
 • Spadek produkcji Mo zarówno w Sierra Gorda (eksploatacja rudy o niższych zawartościach, niższy uzysk), jak i w Robinson (eksploatacja rudy o pogorszonej jakości)

* TPM – z ang. Total Precious Metal, suma metali szlachetnych: złota, platyny i palladu

Wyniki produkcyjne

KGHM Polska Miedź S.A.

 • Wydobycie urobku zależne od miejsca jego pozyskania
 • Produkcja miedzi wynikająca z poziomu wydobycia
 • Niższa produkcja wynikiem ograniczonej podaży złomów w I półroczu oraz remontu Huty Miedzi Głogów I
 • Niższa produkcja srebra wynikiem mniejszej zawartości srebra w materiałach wsadowych

Wdrożone inicjatywy w pionie Produkcji w KGHM Polska Miedź S.A.

Pełna integracja procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw
 • Wdrożenie systemowego zintegrowanego planowania materiałowego w oparciu o strukturę miejsc powstawania kosztów
 • Wdrożenie systemowego narzędzia do badania odchyleń w realizacji planu w czasie rzeczywistym
 • Uporządkowanie i ograniczenie bazy indeksów materiałowych wykorzystywanych w planowaniu i dostawach
 • Budowa i integracja narzędzi informatycznych obsługujących procesy zamawiania materiałów od dostawców
 • Monitoring zintegrowanych procesów zużycia materiałów
 • Wykorzystanie zaawansowanych modeli analitycznych w obszarze zużycia materiałów
 • Digitalizacja i automatyzacja procesów dystrybucji i odnawiania zapasów z wykorzystaniem EDI (Electronic Data Interchange) i VMI (Vendor Managed Inventory)
 • Systemowe prognozowanie i modelowanie poziomu zapasów na podstawie zużycia historycznego, rzeczywistego i zgłoszonych potrzeb
 • Przeniesienie obiegu dokumentów RW w formę elektroniczną

Wyniki produkcyjne

Sierra Gorda*

Wyższy od zakładanego w budżecie poziom produkcji miedzi w 2020 roku

 • Wyższa produkcja miedzi płatnej w 2020 roku w stosunku do roku 2019 dzięki większemu wolumenowi przerobionej rudym, poprawie uzysków oraz wyższej zawartości metalu w eksploatowanej rudzie
 • Wzrost produkcji Cu, Ag, Au w 2020 roku w stosunku do roku 2019 w wyniku zwiększenia wydobycia kopalni Sierra Gorda
 • Spadek produkcji Mo determinowany był wydobyciem ze stref z mniejszą zawartością molibdenu w stosunku do rudy eksploatowanej w poprzednim roku; czynnik ten częściowo skompensowany został większym wolumenem przerobionej rudy

*Dla 55% udziałów

 

Wyniki produkcyjne

KGHM INTERNATIONAL

Niższy o 6,5% poziom produkcji miedzy od zakładanego w budżecie w 2020 roku

 • Spadek produkcji głownie w kopalni Franke (eksploatacja rudy o niższej jakości – wysokie zawartości węglanów w złożu), Zagłębiu Sudbury (mniejsze wydobycie i niższa zawartość miedzi w rudzie) oraz w kopalni Robinson (eksploatacja rudy o niższej zawartości miedzi)

 

 • Niższa produkcja Ag w Zagłębiu Sudbury wynikiem niższego wydobycia oraz niższych zawartości srebra w rudzie
 • Niższa produkcja Au w kopalni Robinson (mniejsza zawartość złota w rudzie, mniejszy uzysk) oraz TPM w Zagłębiu Sudbury (mniejsze wydobycie, niższe zawartości TPM w rudzie)
 • Niższa produkcja Mo w kopalni Robinson spowodowana eksploatacją rudy o pogorszonej jakości – uboga strefa przejściowa, niższy uzysk spowodowany wyższą zawartością minerałów ilastych

Wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A.

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy w 2020 roku były:

 • optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki
 • optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie

w zakresie górnictwa -rozszerzenia zakresu eksploatacji w obrębie Obszaru Górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”

-doskonalenia technologii wybierania złoża, poprawy efektywności wydobycia oraz bezpieczeństwa pracy, poprzez:
dostosowanie geometrii systemów eksploatacji do lokalnych warunków geologiczno-górniczych

 • dostosowanie geometrii systemów eksploatacji do lokalnych warunków geologiczno-górniczych
 • poprawę skuteczności technologicznych i aktywnych metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz innych skojarzonych zagrożeń naturalnych
 • właściwą gospodarkę skałą płonną w obrębie pól eksploatacyjnych (eksploatacja selektywna, lokowanie kamienia, mechaniczne urabianie złoża)

-wykonania zwiększonego zakresu robót związanych z rozpoznaniem zagrożenia gazowego oraz stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków profilaktycznych w zakresie zwalczania tego zagrożenia
-przystąpienia do prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziszcze”
-kontynuowania wykonania połączenia wiązki chodników T/W-469 z projektowanym podszybiem szybu GG-1, (zbicie wiązki T/W-169 z upadowymi D)
-budowy szybu GG-1, szyb zgłębiony do poziomu 1231 m, zgłębiono szyb w interwale soli kamiennej
-kontynuowania budowy Systemu Klimatyzacji Centralnej przy szybie GG-1, w zakresie budowy Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji oraz Systemu Przesyłu Wody Lodowej
-realizacji I Etapu Projektu „Budowa Szybu GG-2″ – kontynuowanie prac planistycznych oraz wynegocjowanie warunków handlowych z właścicielem działek pod nieruchomość. Wykonano projekt prac geologicznych
-realizacji I Etapu Projektu „Budowa Szybu Gaworzyce” – zrealizowano I Etap Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz zatwierdzono lokalizację szybu
-utrzymywania sprawności samojezdnych maszyn górniczych w asortymencie niezbędnym do realizacji zadań produkcyjnych
zrealizowania zakresu rzeczowego robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym na poziomie 53,5 tys. mb

w zakresie wzbogacania rud -utrzymania zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów Zakładów Wzbogacania Rud do ilości i jakości dostarczanego urobku
-utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych części ogniowych hut
-doskonalenia technologii wzbogacania flotacyjnego
-przeprowadzenia próby przerobu rudy z ZG Lubin w Rejonie ZWR Polkowice
-wymiany układów przesiewania rudy z szybów RI i RIII w Rejonie ZWR Rudna
-zakończenia wymiany baterii hydrocyklonów w Rejonie ZWR Polkowice realizowanej w ramach zadania strategicznego „Modernizacja układów klasyfikacji”
-zabudowania i przekazania do eksploatacji 12 szt. silników synchronicznych średniego napięcia z magnesami trwałymi typu SMH przy napędzie młynów
rozpoczęcia ponad 60 testów techniczno-technologicznych
w zakresie hutnictwa -optymalnego wykorzystania infrastruktury, co pozwoliło w pełni zrealizować zadania produkcyjne w zakresie podstawowych produktów
-minimalizacji oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności odpylania oraz hermetyzacji procesów celem zmniejszenia emisji niezorganizowanych
-utrzymania uzysków miedzi, srebra w procesach hutniczych
-skrócenia postoju remontowego kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów I o 8 dni z pełną realizacją zakresu remontu
-kontynuacji zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją hali wanien HM Głogów I i równoczesnym zwiększeniu zdolności
produkcyjnych elektrorafinacji w wyniku zmiany organizacji prac przy wymianie dachu hali
-wzrostu udziału recyklingu w produkcji miedzi wskutek zwiększenia przerobu złomu w piecach w HM Głogów oraz maksymalizacji przerobu złomów na wszystkich fazach ogniowych w HM Legnica
-optymalnej gospodarki półproduktami między oddziałami hutniczymi
w zakresie bezpieczeństwa pracy -realizacji, zgodnie z nową strategią Spółki, zaplanowanego pakietu zadań Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. „Think About Consequences” do 2023 roku
-wdrożenia uzgodnionych elementów Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie technologii innowacyjnych
-implementacji jednolitego podejścia do komunikowania o Polityce, Wizji, Misji i Złotych Zasadach w obszarze BHP
-stałego monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacji zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego i wypadkowości
-ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. oraz implementacji nowej normy BHP ISO 45001:2018
-uruchomienia nowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy w szczególności w odniesieniu do kopalń Spółki

Produkcja górnicza

 • 301-1

Wydobycie urobku w wadze suchej w 2020 roku ukształtowało się na poziomie 29,7 mln t i było niższe o 0,2 mln t niż w 2019 roku.

Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 1,49% i była nieznacznie niższa od zrealizowanej w 2019 roku. W przypadku srebra w urobku, zawartość kształtowała się na niższym poziome niż w 2019 roku i wyniosła 48,0 g/t.

W konsekwencji ilość miedzi w wydobytym urobku była niższa od wykonanej w 2019 roku o 7,3 tys. t Cu i wyniosła 442,0 tys. t. Wolumen srebra w urobku zmniejszył się i wyniósł 1 423 t.

W 2020 roku przerobiono 29,7 mln t urobku w wadze suchej (o 0,2 mln t mniej w stosunku do 2019 roku). Mniejsze wydobycie urobku w Oddziałach Górniczych wpłynęło bezpośrednio na ilość miedzi w koncentracie i wyniosło 392,7 tys. t.

Produkcja koncentratu w wadze suchej zmniejszyła się w stosunku do wykonanej w 2019 roku o 23,4 tys. t.

Ilość srebra w koncentracie była niższa od 2019 roku o 2,5%.

Produkcja górnicza KGHM Polska Miedź S.A.

J.m. 2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Wydobycie urobku (waga wilgotna) mln t 31,2 31,4 (0,6) 7,7 8,0 7,8 7,7
Wydobycie urobku (waga sucha) mln t 29,7 29,9 (0,7) 7,2 7,6 7,5 7,4
Zawartość miedzi w urobku % 1,49 1,50 (0,7) 1,47 1,48 1,50 1,52
Ilość miedzi w urobku tys. t 442 449,3 (1,6) 106,5 111,9 111,8 111,8
Zawartość srebra w urobku g/t 48 48,7 (1,4) 48,0 46,8 47,6 49,5
Ilość srebra w urobku t 1 423 1 456 (2,3) 349 354 355 365
Produkcja koncentratu (waga sucha) tys. t 1 740 1 763 (1,3) 426 438 439 437
Ilość miedzi w koncentracie tys. t 392,7 398,9 (1,6) 95,9 98,0 99,7 99,1
Ilość srebra w koncentracie t 1 218 1 249 (2,5) 301 300 305 312

Produkcja hutnicza

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do 2019 roku zmniejszyła się o 5,2 tys. t, tj. 0,9%. Mniejsza produkcja miedzi elektrolitycznej wynikała z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu, co wpłynęło na niewykorzystanie w pełni mocy produkcyjnych oraz postoju remontowego HM Głogów I. Uzupełnienie wsadu własnego obcym w postaci złomów, miedzi blister oraz importowanego koncentratu, pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących zdolności technologicznych w II półroczu.

Produkcja pozostałych produktów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE) jest pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej i zależy od rodzaju stosowanych surowców a przede wszystkim od zapotrzebowania na rynku.

W stosunku do 2019 roku produkcja złota metalicznego spadła o 215 kg, tj. 6,7%, srebra metalicznego produkowano mniej o 77 t, zamykając roczny wynik na poziomie 1 323 t.

Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A.

J.m. 2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Miedź elektrolityczna, w tym: tys. t 560,4 565,6 (0,9) 148,5 131,1 139,8 141
– produkcja ze wsadów własnych tys. t 413,3 418,3 (1,2) 126,2 81,3 102,8 103
– produkcja ze wsadów obcych tys. t 147,0 147,3 (0,2) 22,1 49,9 37,0 38,0
Walcówka, drut OFE i CuAg tys. t 259,5 266,1 (2,5) 62,9 65,4 61,2 70,0
Wlewki okrągłe tys. t 14,9 ×
Srebro metaliczne t 1 323 1 400 (5,5) 348 280 366 329
Złoto metaliczne tys. troz 96,8 103,7 (6,7) 29,7 21,5 20,4 25,2
Ołów rafinowany tys. t 30,2 30,1 +0,3 8,0 6,4 7,9 7,9

Główne zamierzenia w zakresie produkcji

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy na 2021 rok jest kontynuacja działań z 2020 roku, tj.:

 • optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki
 • optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie

w zakresie górnictwa
– prowadzenie robót udostępniających i przygotowawczych rozcinających złoże w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy”
– kontynuacja prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziszcze”
– kontynuacja prac związanych z profilaktyką zagrożenia gazowego (siarkowodorowego i metanowego), stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków w zakresie zwalczania tego zagrożenia
– kontynuacja zakresu robót związanych z wykorzystaniem zdolności szybów wdechowych i wydechowych w połączonej sieci wentylacyjnej zakładów górniczych
– osiągnięcie poziomu zubożenia wydobywanego urobku, adekwatnego do parametrów złożowych
– kontynuacja realizacji projektu Budowa szybu GG-1
– kontynuacja budowy centralnej stacji klimatyzacji na szybie GG-1
– kontynuacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu GG-2″ – zakończenie prac planistycznych, nabycie tytułu prawnego do gruntu, rozpoczęcie prac projektowych
– kontynuacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu Gaworzyce” – zawarcie porozumienia z Gminą, nabycie tytułu prawnego do gruntu
– utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie ilości niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych
– utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie ilości niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych
– utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie ilości niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych
– zrealizowanie planowanego zakresu robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym w 2021 roku
w zakresie wzbogacania rud
– poprawa efektywności energetycznej parku maszynowego zabudowanego w O/ZWR
– optymalizacja sterowania parametrami wizyjnymi procesu technologicznego
– uruchomienie instalacji do usuwania węglanów w Rejonie ZWR Polkowice – optymalizacja obiegu technologicznego I ciągu po wprowadzeniu nowego strumienia do schematu
– optymalizacja procesu mielenia, klasyfikacji i flotacji
– utrzymanie dyspozycyjności parku maszynowego i zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów O/ZWR do ilości dostarczanego urobku
– utrzymanie produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut
– poszukiwanie możliwości zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w O/ZWR
– monitoring i badanie wpływu wód technologicznych na parametry technologiczne oraz stan infrastruktury technicznej
w zakresie hutnictwa
– zwiększenie udziału koncentratów importowanych w celu realizacji wysokich poziomów produkcji miedzi elektrolitycznej przy spadku produkcji koncentratów własnych
– dalsze zwiększenie przerobu złomu w piecach w HM Głogów
– planowa realizacja 2-tygodniowego remontu kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów II w kwietniu
– zakończenie rozpoczętej w IV kwartale 2019 roku wymiany dachu i ścian hali wanien w HM Głogów I przy praktycznie całkowicie zminimalizowanym wpływie na dyspozycyjność elektrolizerów i zdolności produkcji miedzi katodowej
– utrzymanie wysokiego poziomu produkcji miedzi elektrolitycznej w HM Legnica, mimo wyłączenia jednego pieca szybowego w II półroczu, związanego z intensyfikacją przetopu koncentratów własnych w nowoczesnej technologii Pieca Zawiesinowego
– dalsza minimalizacja oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności odpylania i hermetyzacji procesów oraz optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej
– utrzymanie uzysków miedzi, srebra w procesach hutniczych oraz dyspozycyjności agregatów hutniczych
– optymalna gospodarka półproduktami między oddziałami hutniczymi
w zakresie bezpieczeństwa pracy
– kontynuacja implementacji inicjatyw ujętych w Programie poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. „Think About Consequences”
– realizacja pakietu działań dla dalszej skutecznej mitygacji zagrożenia zewnętrznego wynikającego z pandemii COVID-19
– doskonalenie przez Spółkę, wdrożonego w 2020 roku, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie normą BHP ISO 45001:2018
– kontynuacja badań systemu wspierającego operatora w zakresie „antykolizji” (ostrzeganie operatora maszyny przed potencjalną kolizją z człowiekiem lub maszyną) w ramach Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii
– przygotowanie i rozpowszechnienie nowego pakietu materiałów instruktażowych i edukacyjnych, celem poprawy nawyków pracowników
– stałe doskonalenie w zakresie monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacja zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na dalsze ograniczenie ryzyka zawodowego oraz wypadkowości
– poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy celem sprostania wyzwaniom przemysłu 4.0
– efektywna transpozycja nowych wymagań europejskich i krajowych w obszarze BHP na grunt Spółki

Sprzedaż

W 2020 roku Spółka odnotowała blisko 1-procentowy wzrost wielkości sprzedaży wyrobów z miedzi, która finalnie wyniosła 561,0 tys. t, wobec 557,0 tys. t w roku poprzednim. W 2020 roku sprzedaż katod miedzianych wzrosła do poziomu 300,7 tys. t, co oznacza przyrost o 9% w stosunku do 2019 roku. Sprzedaż walcówki miedzianej oraz drutu OFE spadła natomiast o 3%, wynosząc w 2020 roku 258,6 tys. t.

Wielkość sprzedaży srebra metalicznego w 2020 roku wyniosła 1 369 t. Oznacza to 2-procentowy spadek wobec wolumenu z 2019 roku. W 2020 roku nie wystąpiła sprzedaż srebra w koncentracie.

Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży złota w 2020 roku, wyniosła ona 100,1 tys. troz, co także oznacza niewielki spadek w stosunku do danych z poprzedniego roku (-1%).

Wolumen sprzedaży podstawowych wyrobów KGHM Polska Miedź S.A.

J.m. 2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Katody i części katod tys. t 300,7 275,7 +9,1 89,0 63,9 80,3 67,5
Walcówka miedziana oraz drut OFE tys. t 258,6 267,4 (3,3) 66,8 63,5 64,2 64,1
Pozostałe wyroby z miedzi tys. t 1,7 13,9 (87,8) 0,4 0,5 0,3 0,5
Ogółem miedź i wyroby z miedzi tys. t 561,0 557,0 +0,7 156,2 127,9 144,8 132,1
Srebro metaliczne t 1 369 1 393 (1,7) 379 281 364 345
Złoto metaliczne tys. troz 100,1 101,4 (1,3) 32,8 17,1 19,8 30,4
Ołów rafinowany tys. t 29,0 30,0 (3,3) 7,7 6,7 7,2 7,4

Wielkość całkowitych przychodów ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku wyniosła 19 326 mln PLN. Stanowi to 9‑procentowy wzrost wobec 2019 roku, kiedy to przychody osiągnęły poziom 17 683 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży wyrobów z miedzi w 2020 roku wzrosły o 6% i wyniosły 14 258 mln PLN (przy przychodach w 2019 roku na poziomie 13 474 mln PLN). Zmiana wolumenów i przychodów ze sprzedaży „Pozostałych wyrobów z miedzi” ma związek ze wstrzymaniem produkcji wlewków miedzianych w HM Legnica. Począwszy od 2020 roku, zaprzestano produkcji wlewów miedzianych. Miało to związek z Miało to związek z niską rentownością produkcji i sprzedaży wlewów, ograniczonym rynkiem zbytu na produkowany asortyment oraz brakiem możliwości znaczącej restrukturyzacji kosztów. Obecnie badana jest ewentualna możliwość wykorzystania istniejącej instalacji do produkcji innych wyrobów, zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym.

Przychody ze sprzedaży srebra metalicznego w 2020 roku również osiągnęły wzrost (+24%) do poziomu 3 453 mln PLN w porównaniu do 2 789 mln PLN za 2019 rok.

Pomimo spadku wolumenu sprzedaży złota metalicznego, przychody ze sprzedaży tego metalu wzrosły o 27% do poziomu 690 mln PLN wobec 543 mln PLN w 2019 roku.

Przychody z umów z klientami KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Katody i części katod 7 593 6 533 +16,2 2 478 1 662 1 912 1 541
Walcówka miedziana oraz drut OFE 6 623 6 611 +0,2 1 874 1 678 1 540 1 531
Pozostałe wyroby z miedzi1 42 330 (87,3) 9 14 8 11
Ogółem miedź i wyroby z miedzi 14 258 13 474 +5,8 4 361 3 354 3 460 3 083
Srebro metaliczne 3 453 2 789 +23,8 1 127 802 776 748
Złoto metaliczne 690 543 +27,1 233 125 136 196
Ołów rafinowany 220 247 (10,9) 58 51 52 59
Pozostałe wyroby i usługi 336 394 (14,7) 93 76 82 85
Towary i materiały 369 236 +56,4 94 55 166 54
Ogółem przychody ze sprzedaży 19 326 17 683 +9,3 5 966 4 463 4 672 4 225
1) W 2020 roku brak produkcji wlewków okrągłych.

Struktura geograficzna rynków zbytu

W 2020 roku najwięcej przychodów Spółka KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała ze sprzedaży krajowej, która osiągnęła 23% całkowitej wartości przychodów. Pozostali najwięksi odbiorcy Spółki pochodzili kolejno z Niemiec (16%), Chin (14%), Wielkiej Brytanii (10%) oraz Czech (7%).

Poniższy wykres prezentuje strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży w 2020 roku. Ich wartość ujmuje również wynik z rozliczenia instrumentów zabezpieczających.

Koszty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obejmujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) w 2020 roku wyniosły 16 161 mln PLN i kształtowały się na poziomie o 6% wyższym do analogicznego okresu w 2019 roku. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Spółki miało wykorzystanie zapasów, co przełożyło się na wyższy wolumen sprzedaży.

Koszty ogółem, według rodzaju, za 2020 rok w relacji do 2019 roku, były wyższe o 3%, głównie z uwagi na wyższe zużycie wsadów obcych o 196 mln PLN (wzrost ilości o 5 tys. t i wyższa cena o 3%) i wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin (105 mln PLN).

Koszty według rodzaju KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Amortyzacja śr. trwałych i wartości niemat. 1 364 1 298 +5,1 408 309 322 325
Koszty świadczeń pracowniczych 3 835 3 594 +6,7 1 061 952 932 890
Zużycie materiałów i energii, w tym: 6 326 6 196 +2,1 1 706 1 719 1 377 1 524
wsady obce 3 974 3 778 +5,2 1 100 1 145 810 919
energia i czynniki energetyczne 988 939 +5,2 260 235 243 250
Usługi obce 1 716 1 767 (2,9) 457 416 413 430
Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 625 1 520 +6,9 505 442 334 344
Pozostałe podatki i opłaty 397 397 108 83 99 107
Pozostałe koszty 123 124 (0,8) 51 20 36 16
Razem koszty rodzajowe 15 386 14 896 +3,3 4 296 3 941 3 513 3 636

Koszty według rodzaju bez wsadów obcych i podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 9 787 mln PLN i były wyższe od analogicznych kosztów roku ubiegłego o 189 mln PLN na co złożył się głównie wzrost:

 • kosztów pracy (+241 mln PLN) – z uwagi na wzrost wynagrodzeń oraz wyższy odpis na nagrodę roczną

amortyzacji (+66 mln PLN) – wzrost wynika ze zrealizowanych inwestycji w poprzednich okresach przy niższych kosztach:

 • zużycia materiałów i energii (-66 mln PLN) – głównie z uwagi na niższe ceny gazu i koksów, ale też z uwagi na niższe zużycie wolumenu materiałów technologicznych
 • usług obcych (-51 mln PLN) – głównie z uwagi na niższe koszty górniczych robót przygotowawczych oraz usług transportowych

Strukturę kosztów według rodzaju w 2020 roku przedstawia wykres poniżej. W odniesieniu do roku poprzedniego kształtuje się ona na bardzo zbliżonym poziomie.

Koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie – C1 (USD/funt)

Koszt produkcji miedzi w koncentracie – C1 (jednostkowy, gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych) wyniósł odpowiednio: w 2019 roku 1,74 USD/funt i w 2020 roku 1,62 USD/funt. Na wartość kosztu wpływ miały osłabienie się złotego względem dolara amerykańskiego oraz wzrost notowań srebra i złota, co wpłynęło na wzrost wyceny produktów ubocznych.

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej – ze wsadów własnych (PLN/t) 

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) jest wyższy od zrealizowanego w 2019 roku o 1 206 PLN/t (5%), przy niższej produkcji ze wsadów własnych o 5 tys. t Cu (1,2%). Na wzrost kosztu jednostkowego wpłynęły głównie wyższe koszty pracy oraz koszty amortyzacji. Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych jest niższy w relacji do 2019 roku o 174 PLN/t (-1%) z uwagi na wzrost notowań metali szlachetnych, które wpłynęły na wzrost wyceny szlamów anodowych.

Wyniki produkcyjne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź

W 2020 roku zanotowano nieznaczny (o 7,5 tys. t, tj. o 1%) wzrost produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej, w relacji do 2019 roku. Wzrost dotyczył segmentu Sierra Gorda S.C.M. (+22,3 tys. t dla udziału 55%). Przede wszystkim w efekcie zwiększenia przerobu rudy i wyższej zawartości Cu. Natomiast w segmentach KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t Cu.

Niższa od ubiegłorocznej produkcja KGHM Polska Miedź S.A. wynikała z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020 roku i postoju remontowego w HM Głogów I.

Zmniejszenie produkcji w KGHM INTERNATIONAL LTD. zanotowano w Zagłębiu Sudbury, Franke oraz kopalni Robinson.

Szczegółowa informacja o wynikach produkcyjnych znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym segmentom. Zestawienie wyników produkcyjnych w Grupie Kapitałowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyniki produkcyjne w Grupie Kapitałowej

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Miedź płatna (tys. t)
Grupa Kapitałowa
709,1 701,6 +1,1 188,1 170,3 176,6 174,1
KGHM Polska Miedź S.A. 560,4 565,6 (0,9) 148,5 131,1 139,8 141
KGHM INTERNATIONAL LTD. 66,9 76,5 (12,5) 17,7 18,5 16,6 14,1
Sierra Gorda S.C.M. 1) 81,8 59,5 +37,4 21,9 20,7 20,2 19
TPM (tys. troz)
Grupa Kapitałowa
194,3 220,1 (11,7) 49 45,3 48,5 51,5
KGHM Polska Miedź S.A. 96,8 103,7 (6,7) 29,7 21,5 20,4 25,2
KGHM INTERNATIONAL LTD. 66,1 85,2 (22,4) 11,7 16,2 20,4 17,8
Sierra Gorda S.C.M. 1) 31,4 31,2 +0,6 7,6 7,6 7,7 8,5
Srebro (t)
Grupa Kapitałowa
1 353 1 417 (4,5) 356 288 373 335
KGHM Polska Miedź S.A. 1 323 1 400 (5,5) 347 280 366 329
KGHM INTERNATIONAL LTD. 2 2 1 1
Sierra Gorda S.C.M. 1) 28 15 +86,7 8 8 7 6
Molibden (mln funtów)
Grupa Kapitałowa
9,4 11,9 (21) 2,2 1,9 3,5 1,8
KGHM Polska Miedź S.A. ×
KGHM INTERNATIONAL LTD. 0,4 0,8 (50) 0,1 0,1 0,1 0,2
Sierra Gorda S.C.M.1) 9,0 11,2 (19,6) 2,1 1,9 3,4 1,6
1) 55% udziału Grupy Kapitałowej.

Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży

Strukturę geograficzną oraz produktową skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej prezentują wykresy poniżej. Zgodnie z przyjętą zasadą konsolidacji metodą praw własności, przychody nie uwzględniają wartości przychodów segmentu Sierra Gorda S.C.M. Szczegółowa informacja o sprzedaży segmentów zaprezentowana jest w rozdziałach poświęconych wynikom poszczególnych segmentów.

Koszt produkcji miedzi płatnej C1 w Grupie Kapitałowej

Zestawienie kosztów jednostkowych w segmentach Grupy Kapitałowej przedstawia tabela poniżej. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym segmentom.

Koszt produkcji miedzi płatnej C1 w Grupie Kapitałowej (USD/funt)

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Grupa Kapitałowa 1,59 1,70 (6,5) 1,61 1,56 1,58 1,61
KGHM Polska Miedź S.A. 1,62 1,74 (6,9) 1,68 1,61 1,59 1,58
KGHM INTERNATIONAL LTD. 1,91 1,74 +9,8 2,00 1,62 1,83 2,19
Sierra Gorda S.C.M. 1,19 1,41 (15,6) 1,08 1,21 1,34 1,15

Koszt jednostkowy C1*

Grupa Kapitałowa

 • Spadek kosztu C1 w KGHM Polska Miedź w relacji do 2019 wynikiem osłabienia się złotego względem dolara amerykańskiego oraz ze wzrostu notowań srebra i złota, co wpłynęło na wzrost wyceny produktów ubocznych
 • Wzrost kosztu C1 o 10% w KGHM INTERNATIONAL to wynik niższego wolumenu sprzedaży miedzi, co zostało częściowo ograniczone przez osiągnięcie wyższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących (+5%)
 • Spadek C1 Sierra Gorda o 16% w efekcie wzrostu wolumenu sprzedaży miedzi, niższych cen paliwa, niższych kosztów pracy, redukcji kosztów usług obcych, materiałów i innych kategorii kosztów

Zmniejszenie C1 uzyskano przy spadku poziomu przychodów z tytułu sprzedaży pierwiastków towarzyszących

*Koszt jednostkowy C1 – jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafineryjnej (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych.

Wyniki wyszukiwania