Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Działania na rzecz zachowania bioróżnorodności

W KGHM staramy się w maksymalny sposób chronić cenne zasoby przyrody. Zachowanie równowagi środowiska naturalnego w koegzystencji z przemysłem, tworzy unikatową wartość społeczno-gospodarczą. Aby sprostać stawianym nam wymaganiom środowiskowym stale ograniczamy nasz negatywny wpływ na obszary sąsiadujące z naszymi instalacjami. Czyni to poprzez podejmowanie działań, które eliminują potencjalne zagrożenia. Dzięki temu, realizujemy strategię racjonalnego kształtowaniu środowiska i gospodarowania zasobami naturalnymi.

Janusz Piątkowski
Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie działa na rzecz zachowania, a tam, gdzie nie jest to możliwe, zrekompensowania utraconej różnorodności biologicznej oraz odpowiedzialnego zarządzania naszą ziemią i lasami.

KGHM Polska Miedź S.A. nie prowadzi działalności na terenach, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Mowa tu o terenach definiowanych jako parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. W odległości od kilku do kilkunastu kilometrów znajdują się tereny o wysokiej wartości przyrodniczej lub krajobrazowej objętej różnymi formami ochrony spośród których warto wymienić:

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000:
"Lęgi Odrzańskie” PLB020008

(11 km – Zakład Hydrotechniczny, 2 km – Huta Miedzi Cedynia, 7 km – Huta Miedzi Głogów)

Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000:
Kozioróg w Czernej PLH020100

(2,7 kmHuta Miedzi Głogów)

„Lęgi Odrzańskie” PLH020018

(11 km – Zakład Hydrotechniczny, 2 km – Huta Miedzi Cedynia, 7 km – Huta Miedzi Głogów)

„Pątnów Legnicki” PLH020052

(9 km – Huta Miedzi Legnica)

Rezerwaty przyrody:
Buczyna Jakubowska

(teren koncesji Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice)

Uroczysko Obiszów

(teren koncesji Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice)

Żukowskie Śnieżyce

(teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna)

Skarpa storczyków

(ok. 1 km – Huta Miedzi Cedynia)

Dalkowskie jary

(6 km – Huta Miedzi Głogów)

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe:
Grodowiec

(teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna)

Guzicki Potok

(teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna)

Trzebcz

(teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna)

Użytki ekologiczne:
Łęgi Głogowskie

(była strefa ochronna Huty Miedzi Głogów)

Glinki w Lasku Złotoryjskim

(1 km – Huta Miedzi Legnica)

Lena

(w sąsiedztwie terenów zarządzanych przez Zakład Hydrotechniczny)

Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (wszystkie oddziały).

Dla wszystkich inwestycji, realizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A., które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), sporządzane są szczegółowe dokumenty uwzględniające wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze. W prace zaangażowani są eksperci z różnych dziedzin (m.in. takich jak: ornitologia, zoologia, botanika). Wskazują oni na potencjalne ryzyka oraz przedstawiają rekomendacje rozwiązań łagodzących w jak największym stopniu skutki prowadzenia danej inwestycji.

Tereny leśne

Na terenach byłych stref ochronnych, będących obecnie we władaniu hut, utworzono tereny leśne. Przy hucie miedzi Legnica tereny leśne zajmują ok. 385 ha, natomiast przy hucie miedzi Głogów tereny leśne zajmują 872 ha. Obszar ten jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność.

Dodatkowo Oddział Zakład Hydrotechniczny zarządza lasami zajmującymi powierzchnię wynoszącą około 212 ha w gminach: Lubin (około 58 ha), Polkowice (około 6 ha), Rudna (około 38 ha) i Warta Bolesławiecka (około 110 ha).

KGHM zalesia Dolny Śląsk

Prawie 60 tysięcy młodych drzew posadzono na zlecenie KGHM. Tysiące dębów, sosen i brzóz zazieleni teren wokół trzech miejscowości w Zagłębiu Miedziowym.

Blisko 9 hektarów gruntów wokół Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most zostało zalesionych w ramach kompensacji za tereny zielone zajęte przez budowaną Kwaterę Południową. Projekt zalesiania terenów porolnych, należących do Skarbu Państwa, prowadziło na zlecenie KGHM Nadleśnictwo Lubin. Objęto nimi okolice miejscowości Rudna, Stara Rudna i Pieszkowice. Do 2022 roku KGHM planuje kolejne nasadzenia na terenie Nadleśnictwa Lubin na powierzchni blisko 100 hektarów.

W sumie posadzono 57 510 sztuk roślin w tym:

  • Prawie 35 tys. sosen
  • Ponad 7,5 tys. brzóz
  • Blisko 12 tys. dębów
  • 3,5 tys. olch
  • 1 tys. wiązów

Nasadzenia wokół zbiornika Żelazny Most, to nie jedyne działania Spółki na rzecz środowiska. Zalesienia objęły także Nadleśnictwa Wołów, Chocianów i Przemków. KGHM bierze także udział m.in. w projekcie tzw. „Leśnych Gospodarstw Węglowych”, opracowanym i prowadzonym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, którego ideą jest przebudowa lasów i wprowadzanie nowych zalesień celem ograniczenie obecności dwutlenku węgla w atmosferze poprzez zwiększenia pochłaniania CO2 przez kompleksy leśne.

Sokół wędrowny

W 2008 roku w Hucie Miedzi „Głogów” stwierdzono nieudaną próbę gniazdowania sokoła wędrownego. Aby umożliwić sokołom bezpieczne wyprowadzanie lęgu podjęto decyzję o zamontowaniu platformy lęgowej na jednym z kominów huty. Jesienią 2008 roku na kominie Huty Miedzi Głogów II, tzw. „koniczynce”, została zamontowana platforma lęgowa.

Znalezienie trzech jaj sokoła wędrownego w zamontowanym gnieździe udowodniło, że wybór miejsca był trafny. Jaja odnaleziono 31 marca 2009 roku. Po miesiącu oczekiwania wykluły się 3 młode ptaki. Zostały one zaobrączkowane w połowie maja, a w sierpniu opuściły rodzinne strony.

W 2011 roku Spółka podjęła działania mające na celu umożliwienie oglądania sokolej rodziny online. Od roku 2012 życie głogowskich sokołów można podglądać w tej formie poprzez stronę Stowarzyszenia „Sokół”. Rokrocznie imiona dla ptaków wybierane są w konkursie ogłaszanym na stronie Stowarzyszenia „Sokół”. KGHM jest jego współorganizatorem oraz fundatorem nagród dla jego zwycięzców. Od chwili montażu platformy lęgowej w Hucie Miedzi Głogów II wykluło się 36 sokołów z czego 35 zostało zaobrączkowanych.

Użytek ekologiczny - Łęgi Głogowskie

Na wniosek Huty Miedzi „Głogów”, w celu ochrony wysokich walorów przyrodniczych, m.in. starorzeczy rzeki Odry, zespołów roślinnych od wodno-szuwarowych do żyznych lasów liściastych z licznymi – chronionymi gatunkami fauny i flory, Wojewoda Dolnośląski 28 października 2005 roku ustanowił użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie”. Użytek ten zajmuje obszar w międzywalu rzeki Odry o powierzchni 605,6 ha i rozciąga się na terenie do którego to KGHM posiada tytuł prawny.

Huta Miedzi „Głogów” rokrocznie wykonuje zabiegi mające na celu utrzymanie stanu, odtworzenie siedlisk i ochronę gatunkową na terenie użytku ekologicznego „Łęgi Głogowskie”. Są to między innymi: wykaszanie łąk w sposób pozostawiający płaty późno dojrzewającej roślinności (zbiorowiska Cnidion dubii – łąki selernicowe) oraz wykaszanie szuwaru trzcinowego na siedliskach łąkowych, usuwanie samosiewów drzew i krzewów wrastających ekspansywnie w cenne siedliska łąkowe, sadzenie drzew i krzewów gatunków rodzimych zgodnych z typem siedliskowym lasu w miejscach po usuniętych plantacjach drzew obcego pochodzenia. Zakładanie remiz dla ptaków, rozwieszenie schronów dziennych dla nietoperzy i skrzynek lęgowych dla ptaków, wykonanie konstrukcji gliniano-drewnianych, tj. siedlisk zastępczych dla owadów gniazdujących w glinie, prace porządkowe – systematyczne usuwanie nielegalnie wysypanych odpadów.

Wyniki wyszukiwania