Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023

W 2020 roku Spółka kontynuowała realizację zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 19 grudnia 2018 roku „Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023”.

Strategia ta opiera się na czterech strategicznych kierunkach rozwoju (elastyczność, efektywność, ekologia oraz E-przemysł), tzw. 4E, wynikających z globalnych trendów rynkowych. Pokazano to kompleksowo na poniższym schemacie:

Kierunki strategiczne KGHM Polska Miedź S.A.
kghm grafiki_Монтажная область 1-53 kghm grafiki_Монтажная область 1-53

Grupa Kapitałowa w omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowała politykę w zakresie kierunków rozwoju. Realizowane były również dalsze działania zmierzające do dostosowania modelu funkcjonowania organizacji Grupy Kapitałowej do modelu biznesowego KGHM Polska Miedź S.A. i otoczenia rynkowego. W obszarze spółek krajowych, polityka rozwoju była ukierunkowana na współdziałanie podmiotów Grupy Kapitałowej oraz eliminację nakładających się na siebie zakresów kompetencji w ramach działalności poszczególnych podmiotów.

W ramach implementacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023, w obszarze spółek zagranicznych Grupy Kapitałowej przeprowadzono szereg działań reorganizacyjnych ukierunkowanych na integrację KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie z działalnością Spółki w Polsce oraz z przeniesieniem części funkcji biznesowych KGHM INTERNATIONAL LTD. do Polski. Działania te są kontynuowane, głównie w zakresie wypracowania spójnych regulacji wewnętrznych, procedur oraz standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności Spółki. Ponadto, podjęte zostały wewnętrzne działania mające na celu określenie dalszych scenariuszy rozwoju poszczególnych aktywów zagranicznych, znajdujących się w portfolio Spółki.

Realizacja strategii w 2020 roku

Aktualizując strategię KGHM na lata 2019-23 dobrze zidentyfikowaliśmy trendy i możliwe zawirowania ekonomiczne, mimo, że nie mogliśmy przewidzieć wpływu pandemii na światową gospodarkę. Osiągamy cele, bo odważnie i konsekwentnie wprowadzamy założenia dokumentu: dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Planujemy utrzymać wysoki poziom produkcji i zwiększać bezpieczeństwo pracowników a jednocześnie dążyć w kierunku zielonej energii. KGHM to gigant w skali światowej, w wielu obszarach jesteśmy liderem i jako pierwsi wdrażamy nowe rozwiązania i technologie.

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Realizując Strategię, Spółka dążyła do utrzymywania stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów, gwarantujących bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku prowadzono prace nad nowym podejściem do monitorowania Strategii, przez Pryzmat Programów Strategicznych, które będzie sukcesywnie wdrażane w kolejnych okresach.

Informacja o kluczowych działaniach w 2020 roku w poszczególnych obszarach strategicznych znajduje się poniżej:

Obszar strategiczny

Rozwój

Cel główny

Zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy Kapitałowej w ramach aktywów polskich i zagranicznych

Wybrane mierniki efektywności

Poziom oparcia produkcji hutniczej na wsadach obcych, w tym złomach do 2030r.

Wzrost udziału wysokoprzetworzonych produktów miedziowych w ogólnej sprzedaży Grupy Kapitałowej na koniec 2030 r.

Zaspokojenie zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ze źródeł własnych i OZE do końca 2030 r.

 • Kontynuowano realizację Programu Udostępniania Złoża.
 • Zgłębiono Szyb GG-1 do poziomu 1231,2 m. Trwają prace koncepcyjne i planistyczne w zakresie budowy Szybu Gaworzyce oraz Szybu GG-2 „Odra”.
 • Wykonano 40,3 km wyrobisk górniczych w Obszarach Górniczych Rudna oraz Polkowice-Sieroszowice.
 • Kontynuowano prace nad Rozbudową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”:
  • Łączna realizacja zakresu rzeczowego dla budowy Kwatery Południowej wraz z infrastrukturą szlamową, wodną i elektroenergetyczną wynosi 88% (stan na dzień: 31.12.2020).
  • Łączna realizacja zakresu rzeczowego dla budowy Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów (SSiZO) Etap 1 wynosi 78% (stan na dzień: 31.12.2020).
  • Osiągnięto możliwości oparcia 35% produkcji na wsadach obcych (stan na dzień: 31.12.2020).
 • Realizowano projekty eksploracyjne w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż rud miedzi zgodnie z koncesjami.
  • Na obszarze koncesji Głogów oraz Retków – Ścinawa kontynuowano prace i roboty geologiczne, w ramach których wykonano dwa otwory wiertnicze poszukiwawczo-rozpoznawcze.
  • Prowadzono prace geologiczne oraz realizowano proces zmiany koncesji Synklina Grodziecka, uzyskano zmianę koncesji Konrad
  • Trwa postępowanie koncesyjne przed Ministrem Klimatu i Środowiska. Spółka oczekuje na ponowne rozpatrzenie spraw koncesji Bytom-Odrzański oraz Kulów-Luboszyce oraz wydanie decyzji koncesyjnych.
 • Realizowano projekty eksploracyjne w zakresie poszukiwania i rozpoznawania pozostałych złóż zgodnie z koncesjami.
  • Kontynuowano prace poszukiwawczo–rozpoznawcze w Rejonie Pucka, wykonano kolejny otwór wiertniczy.
  • W ramach prac koncesyjnych w obszarze Nowe Miasteczko prowadzono prace geologiczne, w ramach których wykonano badania geofizyczne.
 • Kontynuowano rozwojowe projekty w aktywach zagranicznych:
  • Projekt Victoria – kontynuowano prace eksploracyjne, mające na celu zwiększenie stopnia rozpoznania części zasobów mineralnych oraz działania związane z utrzymaniem dobrych relacji z kluczowymi interesariuszami projektu.
  • Sierra Gorda Oxide – kontynuowano prace uzupełniające, mające na celu przygotowanie do kolejnego etapu prac inżynieryjnych i dalszego rozwoju projektu. Obecnie większość zasobów rudy tlenkowej planowanych do przerobu została wydobyta i zdeponowana w pobliżu lokalizacji przyszłego zakładu ługowania i odzysku miedzi (SX-EW).
  • Zaspokojono zapotrzebowanie KGHM na energię ze źródeł własnych na poziomie 22,42% ogólnego zużycia. Szersza informacja na ten temat znajduje się w informacji na temat energii ze źródeł własnych oraz OZE w rozdziale 5.2.

Obszar strategiczny

Produkcja

Cel główny

Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej oraz zagranicznej

Wybrane mierniki efektywności
450 tys. t

Poziom krajowej produkcji górniczej Cu w urobku pracy średniorocznym koszcie C1 nie wyższym niż 3800 USD/t w okresie 2019-2023

540 tys. t

Średnioroczna produkcja hutnicza w okresie 2019-2030

130 tys. t

Minimalny średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda od 2020 r.

 • Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, spowodowanej pandemią COVID-19, praca w krajowych i zagranicznych aktywach przebiegała bez istotnych zakłóceń.
 • Produkcja górnicza w kraju wyniosła 442 tys. t Cu w urobku, przy koszcie C1 1,62 USD/funt.
 • Produkcja Cu płatnej za granicą wyniosła:
  • Sierra Gorda: 81,8 tys. t (wartość dla 55% udziałów)
  • Robinson: 47,4 tys. t
  • Carlota: 5 tys. t
  • Franke: 12,5 tys. t
  • Zagłębie Sudbury: 2,1 tys. t
 • Produkcja hutnicza wyniosła 560 tys. t.
 • Średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda wyniósł 124 tys. t (zdolność na poziomie 130 tys. t dziennie osiągnięto w IV kwartale 2020 roku).
 • Rozliczono i zamknięto Program Rozwoju Hutnictwa.
 • Kontynuowano realizację projektów służących automatyzacji ciągów produkcyjnych Oddziałów Górniczych Spółki, w ramach programu KGHM 4.0 w obszarze Industry.
 • Wykonano 5 audytów efektywności energetycznej dla przedsięwzięć z istotnym potencjałem do oszczędności energii.
 • Dostosowano System Zarządzania Energią (SZE) Spółki do nowej normy PN-EN ISO 50001:2018-09 oraz uzyskano certyfikat wystawiony przez jednostkę uprawnioną (UDT Cert).
 • Prowadzono prace nad zwiększaniem produkcji energii ze źródeł własnych, w tym OZE:
  • Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV o mocy 5 MW na terenie Piaskowni „Obora”.
  • Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV HMG I-III.

Obszar strategiczny

Innowacje

Cel główny

Zwiększenie efektywności Grupy Kapitałowego KGHM poprzez działalność innowacyjną

Wybrane mierniki efektywności
1 %

Zwiększenie wydatków na innowacje i prace B+R do poziomu 1% od przychodów KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 r.

100%

Realizacja wszystkich projektów innowacyjnych zgodnie z zasadami spójnego modelu do zarządzania innowacjami i pracami B+R w GK KGHM w okresie 2019-2023

75%

Poziom środków przeznaczonych na B+R i innowacje w okresie 2019-2023 na rozwiązywanie wyzwań KGHM Polska Miedź w obszarze GCT

 • W ramach przedsięwzięcia CuBR, współfinansowanego przez NCBR, realizowane są projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości ponad 180 mln PLN. Łącznie w ramach czterech edycji konkursu uruchomionych zostało 25 projektów.
  • Aktualnie realizowanych jest 15 projektów.
  • Zakończono realizację 8 projektów.
  • Wstrzymano 2 projekty ze względu na brak możliwości wdrożenia wyników badań.
 • Kontynuowano realizację Programu Doktoratów Wdrożeniowych dla 38 Doktorantów (pracowników Spółki) z dwóch edycji.
 • Trwa budowa prototypu Samojezdnego Wozu Transportowego (SWT) z napędem bateryjnym.
 • Trwa realizacja inicjatyw związanych z testowaniem samojezdnych maszyn górniczych z napędem elektrycznym bateryjnym.
 • W ramach robotyzacji procesów produkcyjnych i pomocniczych uruchomiono budowę samojezdnego robota do pomiaru zawartości miedzi w ścianie przodka.
 • Projekty dofinansowane w ramach KIC Raw Materials:
  • Kontynuowano realizację dofinansowanych projektów badawczych.
  • Uzyskano dofinansowanie projektu „The Reflux Flotation Cell Technology RFC” dotyczącego intensyfikacji odzysku ziaren minerałów użytecznych.
 • Projekty dofinansowane z programu Horyzont 2020:
  • Kontynuowano realizację dofinansowanego projektu.
  • Rozpoczęto realizację projektu „Rozwój systemów monitoringu obiektów budowlanych”, w ramach którego planuje się przetestować uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję w systemach monitoringu stanu OUOW „Żelazny Most”.
  • Uzyskano dofinansowanie w wysokości 753 tys. Euro na realizację projektu „Inteligentne kierowanie produkcją górniczą 2”, dotyczącego opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa robót w górnictwie podziemnym z wykorzystaniem najnowszych technologii.
 • Uzyskano ochronę dla słownego znaku towarowego „KGHM”, zgłoszonego w procedurze międzynarodowej na terytorium: USA, Szwajcarii, Ukrainy, Japonii, Indii oraz Turcji. Toczy się postępowanie w sprawie ochrony słownego znaku towarowego „KGHM” w Chinach.
 • Dokonano rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego „KGHM” w kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej.
 • Dokonano przedłużenia ochrony słowno-graficznego znaku towarowego „KGHM” na terytorium Unii Europejskiej.
 • Złożono wnioski o udzielenie patentów na 3 wynalazki.
 • Toczą się postępowania w Urzędzie Patentowym RP o udzielenie patentów na 5 wynalazków.
 • Pozyskano ponad 70 nowych projektów wynalazczych w ramach Giełdy Wynalazczości 2020 w KGHM Polska Miedź S.A.

Obszar strategiczny

Stabilność finansowa

Cel główny

Zapewnienie długookresowej stabilności finansowej oraz wypracowanie mechanizmów spierających dalszy rozwój

Wybrane mierniki efektywności

Oparcie struktury finansowania GK KGHM na instrumentach długoterminowych

Skrócenie cyklu konwersji gotówki

Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym w Grupie Kapitałowej

 • Spółka konsekwentnie kontynuowała działania zmierzające do oparcia struktury finansowania Grupy Kapitałowej na instrumentach długoterminowych.
  • Wydłużono termin zapadalności niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w wysokości 1 500 mln USD o jeden rok. Obecny termin zapadalności przypada na dzień 19 grudnia 2025 roku
  • Potrzeby finansowania spółek Grupy Kapitałowej realizowano z wykorzystaniem wewnątrzgrupowych transferów środków pieniężnych w oparciu o narzędzie cash poolingu, długoterminowe pożyczki właścicielskie, a także obligacje z długim terminem zapadalności.
 • Kontynuowano działania w zakresie skrócenia cyklu rotacji należności oraz wydłużenia cyklu rotacji zobowiązań. Na koniec IV kwartału 2020 roku saldo zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu dłużnego wynosiło 1 263 mln PLN, a poziom wykorzystania faktoringu wierzytelnościowego 2 237 mln PLN.
 • Realizując efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym Grupy Kapitałowej, wdrożono strategie zabezpieczające na rynku miedzi, srebra oraz walutowym.
  • Na rynku miedzi zabezpieczono przyszłe przychody ze sprzedaży na lata 2021-2023 dla nominału 402 tys. t, natomiast na rynku srebra zabezpieczono przychody ze sprzedaży na lata 2021-2023 dla nominału 24,6 mln uncji. W 2020 roku wdrożono także struktury opcyjne, zabezpieczające przed zmianą kursu USD/PLN w latach 2022-2023 dla łącznego nominału 720 mln USD.
  • Ponadto w 2020 roku Spółka zarządzała otwartą pozycją zabezpieczającą, restrukturyzując struktury opcyjne na rynku miedzi i walutowym.

Obszar strategiczny

Efektywna organizacja

Cel główny

Wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost Grupy Kapitałowej

Wybrane mierniki efektywności
od 2022 r.

Zapewnienie stabilności finansowej spółek Grupy Kapitałowej działających w Polsce w oparciu o ich własną działalność

20%

Zwiększenie efektywności funkcji wsparcia w wyniku centralizacji i digitalizacji kluczowych procesów back-office do 2023 r.

80%

Minimalny poziom realizacji kluczowych założeń strategicznych i przypisanych im celów rocznych, w każdym roku obowiązywania strategii

Kontynuowano realizację Programu KGHM 4.0 w podziale na trzy główne obszary:

 • Obszar Industry (Produkcja przemysłowa)
  • Zrealizowano pełny zakres projektu „Lokalizacja osób oraz maszyn w wyrobiskach podziemnych”.
  • Zapewniono szerokopasmową transmisję danych na froncie wydobywczym wszystkich kopalń.
  • Z sukcesem uruchomiono system CMMS (zautomatyzowany system wspierający utrzymanie ruchu) na wybranych Oddziałach. Rozpoczęto etap wdrożenia systemu we wszystkich Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
 • Obszar ICT (Information and Communication Technology)
  • Wdrożono system CRM – w ramach projektu zrealizowano pełną integrację systemów z wykorzystaniem korporacyjnej platformy integracyjnej (szyna danych), zakończono szkolenia użytkowników końcowych.
  • Zakończono projekt „Optymalizacji Procesu Planowania i Rozliczania Produkcji” – udoskonalano procesy planowania, monitorowania i rozliczania produkcji na wszystkich etapach głównego ciągu technologicznego.
  • Wdrożono uSearch – narzędzie usprawniające wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji w Grupie KGHM oraz wytworzono 10 narzędzi (opartych o platformę Case Manager) wspierających procesy back-office i digitalizację procesów.
 • Obszar Projektów Wspierających
  • Trwają prace nad zbudowaniem systemu repozytorium kontraktów handlowych.
  • Wdrożono platformę SAP Ariba dla postępowań przetargowych.
 • Rozpoczęto prace nad Programem Strategicznym Efektywność Procesów Wsparcia:
 • Wyłoniono 12 obszarów wsparcia w organizacji.
 • Powołano zespół i zidentyfikowano inicjatywy wpływające na wzrost efektywności procesów realizowanych w danych obszarach do realizacji.
 • Rozpoczęto prace realizacyjne w obrębie części z wyłonionych obszarów wsparcia (np. wprowadzono uproszczenia i ujednolicenia wybranych procesów, zastąpiono tradycyjny obieg dokumentów obiegiem elektronicznym, itp.).

Obszar strategiczny

Człowiek i środowisko
Wybrane mierniki efektywności

Minimalny poziom corocznej poprawy wskaźników LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRIR (aktywa zagraniczne)

Prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń na darowizny z podatku od niektórych kopalń od 2020 r.

Poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników Grupy Kapitałowej KGHM (w oparciu o zdefiniowane w trakcie wdrożenia mierniki 2023 r.)

 • Spółka dążyła do obniżenia wskaźników wypadkowości LTIFR i TRIR, o nie mniej niż 20% do 2023 roku, w stosunku do wartości zanotowanej w 2018 roku.
 • Odnotowano spadek ogólnej liczby wypadków przy pracy o 28,7%, z 299 urazów w 2019 roku do 213 urazów w 2020 roku.
 • Wskaźnik LTIFR KGHM wyniósł 7,31 w stosunku do 10,30 w 2019 roku
 • Skonsolidowany Wskaźnik TRiR wyniósł 0,52 w stosunku do 0,77 w 2019 roku
 • Kontynuowano Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KGHM Polska Miedź S.A.
 • Zakończono wdrożenie w Oddziałach Spółki nowej normy BHP ISO 45001:2018.
 • Uzyskano Certyfikat „Karta Złotego Lidera Bezpiecznej Pracy” na lata 2021-2022.
 • Promowano zasady postępowania w warunkach pandemii COVID-19.
 • Wdrożono jednolitą kartę oceny ryzyka zewnętrznego związanego z pandemią COVID-19.
 • Prowadzono szeroki zakres działań związanych z mitygacją zagrożenia wynikającego z pandemii COVID-19.
 • Kontynuowano Program dostosowania instalacji technologicznych Spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs).
 • W HM Głogów i HM Legnica prowadzonych było 14 projektów, z których w 2020 roku zakończono realizację poniższych:
 • Wybudowano i uruchomiono Instalację do usuwania pyłów zawierających arsen z gazów z suszarni koncentratów (HM Legnica).
 • Wybudowano i uruchomiono Instalację do usuwania pyłów zawierających arsen z gazów znad maszyny odlewniczej anod (HM Legnica).
 • Wybudowano i uruchomiono Instalację przesyłową żużla poołowiowego (HM Głogów).
 • Zakończono zabudowę gazociągów obejściowych gazów z pieców zawiesinowych (HM Głogów).
 • Wybudowano magazyn i plac dla materiałów ołowionośnych (HM Głogów).

Wyniki wyszukiwania