Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Fundacje, aktywność sportowa i CSR w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM to „dobry sąsiad i zaufany inwestor”. Wspiera lokalne społeczności, organizacje społeczne, instytucje związane z nauką, kulturą i sportem. Promuje aktywny tryb życia oraz pomaga potrzebującym.

Rok 2020 nauczył nas radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami. Program wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce”, który działa w KGHM Polska Miedź S.A. od 2014 roku, pokazał, że można liczyć na szlachetne serca pracowników KGHM. Wolontariusze, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, wspierali w 2020 roku seniorów, przygotowali paczki żywnościowe oraz zebrali pieniądze dla potrzebujących. Było to wyjątkowe zaangażowanie.

Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Dyrektor Naczelna ds. Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest Fundacja KGHM Polska Miedź, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Fundacja KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź powstała w 2003 roku z myślą o tym, aby kontynuować tradycje wieloletniej działalności prospołecznej Fundatora – KGHM Polska Miedź S.A. oraz realizować wszelkie inicjatywy lokalne i regionalne, a także projekty o skali ogólnopolskiej i globalnej. Wyznacznikiem dla codziennej działalności Fundacji są wartości wyznawane przez Fundatora, do których należy bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny finansowe i rzeczowe, udzielane:

 • osobom fizycznym w zakresie ochrony zdrowia oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

 

 • instytucjom na realizację projektów

Przedsięwzięcia realizowane przez Fundację KGHM Polska Miedź w 2020 roku były naturalną kontynuacją dotychczasowej jej działalności oraz rezultatem zmian programowych określonych w toku wzajemnych uzgodnień między Zarządem i Radą Fundacji a władzami Fundatora-KGHM Polska Miedź S.A. Aktywność Fundacji koncentrowała się na przyznawaniu darowizn i kontroli ich wydatkowania oraz na prowadzeniu programów wsparcia społecznego. Podjęte przez Fundację w 2020 roku zobowiązania realizowane były z najwyższą starannością, wnikliwą analizą skierowanych potrzeb i przy szczegółowym uwzględnieniu możliwości pomocy, realizując cele statutowe w czterech głównych obszarach:

Zdrowie i bezpieczeństwo
Sport i rekreacja
Kultura i tradycje
Nauka i edukacja

W 2020 roku Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości, starała się dostrzegać różnorodne potrzeby społeczne. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych na łączną kwotę 25 097 363 ,68 PLN w tym:

390
obdarowanych instytucji
24 393 753,09
PLN
suma darowizn

oraz:

74
osoby fizyczne
703 610,59
PLN
suma darowizn

co pokazano w szczegółach w poniższej tabeli:

Poziom wsparcia finansowego przyznanego przez Fundację KGHM Polska Miedź w 2020 roku

Lp. DZIEDZINA Darowizny
Kwota przyznana PLN Liczba projektów/liczba
osób fizycznych
DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI 24 393 753,09 390
1. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 8 314 769,20 69
1.1. Akcja „Przeciwdziałanie COVID-19″ 2 419 517,91 134
2. NAUKA I EDUKACJA 3 501 217,16 51
3. SPORT I REKREACJA 2 027 508,51 35
4. KULTURA I TRADYCJE 8 130 740,31 101
DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 7 030,59 74
1. OCHRONA ZDROWIA 7 030,59 74
2. POMOC SPOŁECZNA
ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN 25 097 363,68 PLN

W ramach obszaru „Zdrowie i Bezpieczeństwo” Fundacja KGHM Polska Miedź udziela wsparcia finansowego instytucjom służby zdrowia oraz osobom fizycznym. Środki fundacyjne przeznaczane są głównie na zakup nowoczesnego sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych czy innych placówek zdrowia. Dzięki temu jakość i skuteczność prowadzonej profilaktyki prozdrowotnej uległa znacznej poprawie. W zakresie ochrony zdrowia Fundacja nie ogranicza się jedynie do doposażenia placówek, ale także finansuje przeprowadzanie badań profilaktycznych dla mieszkańców oraz inicjuje i wspiera projekty promujące krwiodawstwo, krwiolecznictwo czy dofinansowuje konferencje naukowe o tematyce medycznej. Osoby fizyczne otrzymują wsparcie finansowe z Fundacji KGHM Polska Miedź na ochronę zdrowia, przede wszystkim na: zakup aparatów słuchowych i wózków inwalidzkich, leków, leczenie operacyjne, w tym leczenie zagraniczne oraz rehabilitację stacjonarną.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo, Fundacja KGHM Polska Miedź angażuje się również w liczne projekty i działania związane z bezpieczeństwem publicznym. Środki przeznaczane są w większości na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów specjalistycznych dla lokalnych placówek interwencyjno-ratunkowych, m. in. jednostek straży pożarnej i policji. Najnowocześniejszy sprzęt przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz umożliwia sprawne funkcjonowanie instytucji chroniących życie, zdrowie i mienie. W ramach swojej działalności społecznej Fundacja KGHM Polska Miedź stara się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu ludzi i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Przekazuje darowizny pieniężne na projekty związane z organizacją akcji świątecznych na potrzeby osób potrzebujących, jak np. wigilii dla bezdomnych czy paczek dla dzieci.

W 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 priorytetowym obszarem działań Fundacji KGHM Polska Miedź było „Zdrowie i bezpieczeństwo”. W ramach ww. obszaru przyznano najwięcej darowizn. Obdarowano w ten sposób 74 osoby fizyczne na łączną kwotę 703 610,59 PLN, a także dofinansowano realizację 69 projektów na kwotę 8 314 769,20 PLN.

Ponadto, w 2020 roku Zarząd Fundacji w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa, zainicjował akcję „Przeciwdziałanie COVID-19”, której założeniem był zakup i przekazanie w formie darowizny rzeczowej środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19. Darowizny rzeczowe o łącznej wartości 2 419 517,91 PLN przekazano 134 Instytucjom, w tym:

 • 16 Urzędom Wojewódzkim, które przekazały otrzymane darowizny rzeczowe 1038 instytucjom działającym na terenie poszczególnych województw
 • 22 Szpitalom Wojewódzkim lub Powiatowym oraz Placówkom Służby Zdrowia
 • Zespołom Szkół z terenu Zagłębia Miedziowego
 • 44 Miejskim i Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej oraz Jednostkom Samorządowym, oddziałom Caritas, Domom Pomocy Społecznej, Hospicjom, Fundacjom i pozostałym placówkom zajmującym się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz działającym na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach darowizny rzeczowej przekazano:

 • 107 810 litrów płynu Nitrosept
 • 440 880 szt. saszetek płynu Nitrosept
 • 43 800 szt. maseczek ochronnych
 • 1 485 szt. kombinezonów ochronnych
 • 250 szt. przyłbic medycznych
 • 20 szt. gogli ochronnych
 • 3 szt. respiratorów

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19, przekazane instytucjom darowizny finansowe dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego, tj. respiratorów, kardiomonitorów, butli tlenowych, doposażenia linii diagnostycznej do badań laboratoryjnych, kamer termowizyjnych, sprzętu do wykonywania testów w celu zwiększenia zdolności diagnostycznych oraz zakupu środków ochrony osobistej, dożywiania pracowników służby zdrowia, wsparcia seniorów w czasie pandemii COVID-19 w postaci paczek z artykułami spożywczymi, chemią użytkową i artykułami medycznymi.

W ramach obszaru „Nauka i Edukacja” Fundacja KGHM Polska Miedź swoje działania skupia na propagowaniu tych dziedzin. Wsparcie ze strony Fundacji KGHM otrzymują placówki edukacyjne, które za przekazane środki kupują pomoce dydaktyczne. Przyczynia się to do zwiększenia poziomu edukacji. Wśród projektów naukowych wspieranych przez Fundację znajdują się także publikacje naukowe czy organizowanie konferencji naukowych, konkursów i zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

Nauka i edukacja to obszar wszechstronnych działań Fundacji KGHM Polska Miedź wspierających rozwój oświaty, nauki, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się. W ramach szerokiego wachlarza inicjatyw w 2020 roku wydatkowano kwotę 3 501 217,16 PLN na realizację 51 projektów.

W ramach obszaru „Sport i Rekreacja” Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju aktywności ruchowej młodych ludzi, realizowane przez lokalne instytucje, stowarzyszenia i kluby sportowe. Dzięki darowiznom pieniężnym udzielanym przez Fundację udaje się zakupić sprzęt sportowy oraz zrealizować liczne szkolenia sportowe, różnorodne turnieje i zawody, a także stworzyć nowe miejsca rekreacyjno-sportowe, jak np. siłownie zewnętrzne. Ponadto część środków jest przeznaczana na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży przez lokalne oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenia, domy dziecka czy kościoły. Uczestnikami są głównie dzieci i młodzież z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych i ubogich, które dzięki pomocy Fundacji mają szansę wyjechać po raz pierwszy nad morze czy w góry, ale także poznać inną kulturę.

Sport i rekreacja to obszar działań Fundacji KGHM Polska Miedź wspomagający wszelkie inicjatywy sportowe oraz popularyzujący postawy i zachowania prospołeczne w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2 027 508,51 PLN na realizację 35 projektów.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej Fundacja traktuje jako ważną dziedzinę życia społecznego i dlatego zamierza kontynuować działania promujące aktywny i zdrowy styl życia.

Bardzo ważną częścią działalności Fundacji jest obszar „Kultura i Tradycje”, w ramach którego Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera projekty dotyczące pielęgnowania tradycji górniczo-hutniczych upamiętniające polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz wzmacniające lokalną tożsamość kulturową na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Wspierane projekty związane z ratowaniem dziedzictwa kultury i tradycji przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu wielu obiektów zabytkowych, a niektóre nawet ratują zabytki przed katastrofą budowlaną. W zakresie wspierania kultury i sztuki Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera finansowo różnorodne wydarzenia artystyczno-kulturalne, organizowane przez rozmaite stowarzyszenia, towarzystwa kulturalne, ośrodki i centra kultury, a także muzea.

Fundacja odnosi się z szacunkiem do dorobku kulturowego poprzednich pokoleń stanowiącego podstawę budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych. W 2020 roku dofinansowano 101 projektów z obszaru kultura i tradycje na łączną kwotę 8 130 740,31 PLN.

Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska Fundacji KGHM Polska Miedź

Program realizowany jest od czterech lat we współpracy z firmą zewnętrzną. W 2020 roku przeznaczono na jego realizację kwotę 127 520,00 PLN i zostało nim objętych 49 osób z miejscowości sąsiadujących z przyszłą Kwaterą Południową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, które w lutym 2020 roku skorzystały w ten sposób z wypoczynku zimowego.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź wstrzymał w roku szkolnym 2020/2021 organizację grupowych wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w ramach działalności statutowej Fundacji oraz Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym. Podjęte działania ochronne Fundacji wynikały z troski o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, ich bliskich oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży.

W związku z dużym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i społeczności lokalnej Zarząd Fundacji ma nadzieję, że w roku szkolnym 2021/2022 bez przeszkód uda się wrócić do realizacji ww. programu, który na stałe wpisał się w działalność statutową Fundacji KGHM Polska Miedź.

Więcej informacji o działaniach i projektach Fundacji KGHM Polska Miedź znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

Fundacja innowacje i dziedzictwo kulturowe – Revimine

Fundacja Revimine została ustanowiona w 2014 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. W 2020 roku fundacja wspierała przedsięwzięcia przeciwdziałające skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2, inicjatywy społeczne na terenie Zagłębia Miedziowego, turystykę lokalną przez uruchomienie aplikacji mobilnej naMIEDZI i rozwój kompetencji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Sponsoring

Strategia KGHM w zakresie sponsoringu jest ściśle związana z prowadzoną działalnością w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Zakłada przeznaczanie większości środków na realizację planowanych działań zmierzających z jednej strony do promowania Spółki oraz regionu, zaś z drugiej strony do wspierania cennych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, naukowych czy społecznych. Dzięki nim Dolny Śląsk zaznacza swoją obecność na mapie Polski i Europy.

Sprawne funkcjonowanie ważnych instytucji kultury czy nauki jest dzisiaj w dużej mierze zależne od wsparcia sponsorów. Wiele wartościowych projektów bez wsparcia firm takich jak KGHM nie miałoby szans na ich skuteczną realizację.

Obszary, które leżą w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. to kultura, nauka i sport.

Spółka traktuje sport jako ważną dziedzinę życia społecznego, dlatego wspiera zarówno sport zawodowy najwyższej klasy jak i sport amatorski. Jako największy pracodawca w regionie docenia znaczenie sportu dla kształtowania kultury wypoczynku dorosłych oraz jego wychowawczą rolę wobec młodzieży. Jednostka Dominująca jest głównym sponsorem i zarazem właścicielem Zagłębia Lubin S.A. – klubu piłkarskiego grającego w Ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce).

Od lat KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym ze sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach. KGHM wspiera również inne wydarzenia biegowe, np. Cross Straceńców czy Noworoczny Marszobieg w Głogowie, „Wilczym Tropem – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, ale także lokalne organizacje sportowe, których członkami są między innymi pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM.

Spółka KGHM Polska Miedź S.A. postrzegana jest jako mecenas kultury i sztuki. Partycypuje w organizacji oraz obejmuje patronat nad znaczącymi przedsięwzięciami, które są skierowane do społeczności regionu i całego kraju. W 2019 roku Spółka KGHM objęła i kontynuowała w 2020 roku m. in. mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, zainaugurowany wystawą „Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku”.

W zakresie nauki KGHM Polska Miedź S.A. wspiera wyższe uczelnie i instytuty naukowe, tym samym zacieśnia współpracę i stwarza swoisty pomost między przemysłem a środowiskiem naukowym. Spółka finansowo i merytorycznie wspomaga przedsięwzięcia związane tematycznie z problemami rozwiązywanymi dla potrzeb KGHM i regionu.

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o wspieraniu danego projektu, oferty analizowane są przez Komisję Sponsoringową. Decyzje Komisji każdorazowo dokumentowane są w formie protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

Zestawienie kwot przyznanych w 2020 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Sponsoringu w podziale na obszary jest następujące:

 

28,977,000

Sport

6,357,000

Kultura

1,477,110

Nauka

36,811,110

Razem

Kwota wydatków spółek z Grupy Kapitałowej KGHM (z wyłączeniem Jednostki Dominującej) w ramach Sponsoringu w 2020 roku wynosiła:

Spółki krajowe KGHM International Razem
Sponsoring 64 546 61 692 126 238
Darowizny 902 797 470 235 1 373 032
Razem 967 343 531 927 1 499 270

Wyniki wyszukiwania