Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Wyniki finansowe

GRI[ ]

Wyniki finansowe KGHM Polska Miedź S.A.

 • 201-1

Rachunek wyników

W 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. zanotowała zysk netto w wysokości 1 779 mln PLN, tj. o 515 mln (+41%) wyższy niż w roku poprzednim.

Podstawowe elementy sprawozdania z zysków lub strat KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Przychody z umów z klientami 19 326 17 683 +9,3 5 966 4 463 4 672 4 225
reklasyfikacja do przychodów z umów z klientami w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej 323 245 +31,8 (6) 38 169 123
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (16 161) (15 291) +5,7 (4 957) (3 643) (3 952) (3 609)
Zysk netto ze sprzedaży 3 165 2 392 +32,3 1 009 820 720 616
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne (398) 39 × (131) (223) (532) 488
różnice kursowe z tytułu aktywów i zob. innych niż zadłużenie (269) 168 × (150) (145) (420) 446
odsetki od udzielonych pożyczek i poz. należności finansowych 269 272 (1,1) 64 64 68 73
przychody z dywidend 20 37 (45,9) 5 15
(utworzenie)/rozwiązanie rezerw 14 (39) × 20 (3) (3)
wycena i realizacja instrumentów pochodnych (240) (122) +96,7 (32) (74) (45) (89)
opłaty i prowizje z tytułu refakturowania kosztów gwarancji bankowych zabezpieczających spłatę zobowiązań 53 31 +71,0 3 23 7 20
(straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (61) 102 × (1) 25 91 (176)
straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych (141) (460) (69,3) (10) (89) (42)
zyski/(straty) ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (20) 84 × (33) (99) (175) 287
przekazane darowizny (40) (30) +33,3 (2) (15) (3) (20)
zwrot podatku akcyzowego za lata ubiegłe 53 4 ×13,3 5 48
pozostałe (36) (8) ×4,5 (2) (26) (8)
Przychody i (koszty) finansowe (504) × 62 89 345 (496)
różnice kursowe z tytułu zobowiązań od zadłużenia 190 (209) × 109 81 401 (401)
odsetki od zadłużenia (148) (183) (19,1) (37) (111) (48) 48
opłaty i prowizje bankowe z tytułu finansowania zewnętrznego (27) (49) (44,9) (6) (21) (10) 10
wycena i realizacja instrumentów pochodnych (7) (22) (68,2) (2) (5) (3) 3
skutek odwracania dyskonta (8) (41) (80,5) (2) 145 5 (156)
Zysk przed opodatkowaniem 2 767 1 927 +43,6 940 686 533 608
Podatek dochodowy (988) (663) +49,0 (317) (277) (185) (209)
Zysk netto 1 779 1 264 +40,7 623 409 348 399
Amortyzacja ujęta w zysku netto (1 293) (1 220) +6,0 (397) (301) (311) (284)
Skorygowana EBITDA1) 4 458 3 619 +23,2 1 406 1 121 1 031 900
1) Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis ((odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej.

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego KGHM Polska Miedź S.A.

Wyszczególnienie Wpływ na zmianę wyniku
(mln PLN)
Charakterystyka
Zwiększenie przychodów z umów z klientami o 1 643 mln PLN +1 216 Zwiększenie przychodów z tytułu wyższych notowań miedzi (+181 USD/t, +3%), srebra (+4,33 USD/troz, +27%) oraz złota (+370 USD/troz, +27%)
+258 Wzrost przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów (Cu, Ag, Au) z tytułu korzystniejszego średniorocznego kursu walutowego USD/PLN (zmiana z 3,84 do 3,90 USD/PLN)
+78 Zwiększenie korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających z 245 mln PLN do 323 mln PLN
+42 Zwiększenie przychodów z tytułu wyższego wolumenu sprzedaży miedzi (+4,0 tys. t, +1%) przy zmniejszeniu wolumenu sprzedaży srebra (-24 t, -2%) i złota (-1,2 tys. troz, -1%)
+49 Zwiększenie pozostałych przychodów ze sprzedaży, w tym sprzedaży towarów, odpadów i materiałów produkcyjnych (+132 mln PLN) przy zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży ołowiu rafinowanego (-27 mln PLN), kwasu siarkowego (-13 mln PLN) oraz soli kamiennej (-12 mln PLN)
Zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej1)
(-870 mln PLN)
(207) Wykorzystanie zapasów (zmiana w 2020 roku +576 mln PLN; w 2019 roku +369 mln PLN)
(196) Wyższy wolumen zużycia wsadów obcych o 4,9 tys. ton Cu (+3%) przy wyższej cenie zakupu o 3%
(467) Głównie zwiększenie wartości sprzedanych towarów i materiałów o 159 mln PLN i pozostałych kosztów rodzajowych o 294 mln PLN, przede wszystkim w związku ze zmianą kosztów: świadczeń pracowniczych (wzrost o 241 mln PLN), podatku od wydobycia niektórych kopalin (wzrost o 105 mln PLN), amortyzacji (wzrost o 66 mln PLN), energii i czynników energetycznych (wzrost o 49 mln PLN), górniczych robót przygotowawczych (zmniejszenie o 47 mln PLN)
Straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych (+319 mln PLN) +319 Zmniejszenie strat z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych z -460 mln PLN do -141 mln PLN
(Straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (-163 mln PLN) (163) Zmiana różnicy między stratami i odwróceniami odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie z +102 mln PLN do -61 mln PLN
Zyski/(straty) ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (‑104 mln PLN) (104) Pogorszenie wyniku ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z +84 mln PLN do -20 mln PLN
Wpływ instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających
(-103 mln PLN)
(118) Zmiana wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych w pozostałej działalności operacyjnej z -122 mln PLN do -240 mln PLN
+15 Zmiana wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych w działalności finansowej z -22 mln PLN do -7 mln PLN
(Utworzenie)/rozwiązanie rezerw (+53 mln PLN) +100 Zmniejszenie poziomu tworzonych rezerw z -107 mln PLN do -7 mln PLN
(47) Zmniejszenie wartości rozwiązanych rezerw z 68 mln PLN do 21 mln PLN
Zwrot podatku akcyzowego za lata ubiegłe (+49 mln PLN) +49 Zwiększenie zwrotu podatku akcyzowego za lata ubiegłe z 4 mln PLN do 53 mln PLN
Skutki różnic kursowych (‑38 mln PLN) (437) Zmiana wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie – w pozostałej działalności operacyjnej
+399 Zmiana wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia (prezentowane w kosztach finansowych)
Skutek odwracania dyskonta (+33 mln PLN) +33 Zmiana wartości z -41 mln PLN w 2019 r. do -8 mln PLN w 2020 roku
Zmiana salda przychodów i kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek
(+32 mln PLN)
(3) Zmniejszenie przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek
+35 Niższe koszty odsetek od zadłużenia
Zwiększenie podatku dochodowego
(-325 mln PLN)
(325) Na zwiększenie podatku dochodowego wpłynęło zwiększenie bieżącego podatku dochodowego o 92 mln PLN, podatku odroczonego o 75 mln PLN oraz zmniejszenie ujemnej korekty bieżącego podatku za poprzednie okresy o 158 mln PLN
1) Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu.

Przepływy pieniężne

Rachunek przepływów pieniężnych KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Zysk przed opodatkowaniem 2 767 1 927 ×1,4 940 686 533 608
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 1 293 1 220 ×1,1 397 301 311 284
Różnice kursowe (204) 200 × (25) 31 (177) (33)
Pozostałe korekty 620 188 ×3,3 232 150 241 (3)
Razem wyłączenia przychodów i kosztów 1 709 1 608 ×1,1 604 482 375 248
Podatek dochodowy zapłacony (730) (465) ×1,6 (295) (63) (186) (186)
Zmiana stanu kapitału obrotowego 1 070 973 ×1,1 707 (170) 149 384
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 816 4 043 ×1,2 1 956 935 871 1 054
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi (2 373) (2 294) ×1,0 (576) (627) (461) (709)
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niemat. aktywa trwałe (49) (72) ×0,7 (5) (6) (3) (35)
Wydatki z tytułu zakupu udziałów i certyfikatów inwestyc. (43) (430) ×0,1 (14) (22) (3) (4)
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek (288) (445) ×0,6 (3) (15) (270)
Wpływy z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych 404 ×
Pozostałe (11) (17 ×0,6 (6) 55 (18) (42)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 764) (2 854) ×1,0 (604) (615) (755) (790)
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 052 4669 ×0,9 2 390 1 662
Wpływy z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansowych 2 000 ×
Wpływy z tytułu cash poolingu 154 50 ×3,1 54 50 50
Spłata kredytów i pożyczek (4 478) (7 726) ×0,6 (61) (1 275) (2 693) (449)
Spłata odsetek (173) (228) ×0,8 (25) (20) (65) (63)
Pozostałe (62) (30) ×2,1 (23) (3) 18 (54)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (507) (1 265) ×0,4 (55) (1 248) (300) 1 096
Przepływy pieniężne netto 1 545 (76) × 1 297 (928) (184) 1 360
Różnice kursowe dot. środków pieniężnych i ich ekwiw. 74 (35) × 57 2 (8) 23
Stan środków pieniężnych i ich ekwiw. na początek okresu 516 627 ×0,8 781 1 707 1 899 516
Stan środków pieniężnych i ich ekwiw. na koniec okresu 2 135 516 ×4,1 2 135 781 1 707 1 899

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2020 roku wyniosły +4 825 mln PLN.  Obejmowały głównie zysk brutto w wysokości 2 767 mln PLN, skorygowany m.in. o amortyzację w wysokości +1 293 mln PLN, pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w wysokości -730 mln PLN oraz zmianę stanu kapitału obrotowego w kwocie +1 070 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto w działalności inwestycyjnej w 2020 roku wyniosły -2 764 mln PLN i obejmowały głównie wydatki na nabycie aktywów rzeczowych i niematerialnych w kwocie ‑2 422 mln PLN, płatności z tytułu udzielonych pożyczek ‑288 mln PLN oraz wydatki z tytułu zakupu certyfikatów inwestycyjnych i udziałów w jednostkach zależnych w kwocie -43 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tym samym okresie wyniosły -507 mln PLN i obejmowały głównie wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości +4 052 mln PLN przy płatnościach z tytułu spłat kredytów i pożyczek -4 478 mln PLN oraz zapłaconych odsetkach w kwocie ‑173 mln PLN.

Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych, saldo środków pieniężnych w 2020 roku uległo zwiększeniu o 1 619 mln PLN i wyniosło 2 135 mln PLN.

Sytuacja majątkowa oraz źródła finansowania inwentarzu

Aktywa KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (%) 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze 19 162 18 092 +5,9 18 791 18 459 18 212
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze 675 651 +3,7 671 671 748
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 102 103 (1,0) 96 99 99
Pozostałe aktywa niematerialne 65 61 +6,6 57 58 60
Inwestycje w jednostki zależne 2 848 2 946 (3,3) 2 844 2 823 2 908
Instrumenty finansowe, w tym: 9 459 8 200 +15,4 9 581 9 133 8 643
pożyczki udzielone 7 648 7 217 +6,0 7 750 7 871 7 886
pochodne instrumenty finansowe 789 123 ×6,4 863 242 24
Pozostałe aktywa niefinansowe 56 58 (3,4) 64 60 67
Aktywa trwałe 32 367 30 111 +7,5 32 104 31 303 30 737
Zapasy 3 555 3 783 (6,0) 3 910 3 624 3 996
Należności od odbiorców 351 243 +44,4 406 334 153
Należności z tytułu podatków 217 435 (50,1) 282 343 355
Pochodne instrumenty finansowe 210 291 (27,8) 269 222 892
Należności z tytułu cash poolingu 128 335 (61,8) 131 265 341
Pozostałe aktywa finansowe 268 221 +21,3 262 295 361
Pozostałe aktywa niefinansowe 66 54 +22,2 115 192 163
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 135 516 ×4,1 781 1 707 1 899
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 45 × 15
Aktywa obrotowe 6 975 5 878 18,7 6 171 6 982 8 160
RAZEM AKTYWA 39 342 35 989 9,3 38 275 38 285 38 897

Suma aktywów na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 39 342 mln PLN, co oznacza zwiększenie, w porównaniu do stanu na koniec 2019 roku, o 3 353 mln PLN, tj. o 9%, na co złożyły się przede wszystkim zwiększenie wartości:

 • środków pieniężnych i ekwiwalentów o 1 619 mln PLN
 • rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych o 1 097 mln PLN, w tym górniczych i hutniczych rzeczowych aktywów trwałych o 1 070 mln PLN, wynikających z realizacji inwestycji – wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w 2020 roku wyniosły 2 422 mln PLN
 • długoterminowych instrumentów finansowych o 1 259 mln PLN, w tym pochodnych aktywów finansowych (+666 mln PLN) oraz udzielonych pożyczek (+431 mln PLN)

przy zmniejszeniu wartości zapasów (-228 mln PLN), należności z tytułu podatków (-218 mln PLN) oraz cash poolingu (‑207 mln PLN).

W zestawieniu poniżej zaprezentowano wartości bilansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitałów oraz zobowiązań.

Kapitały własne i zobowiązania KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (%) 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020
Kapitał akcyjny 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (1 390) (698 +99,1 (743) (860) (748)
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody (872) (622 +40,2 (887) (855) (772)
Zyski zatrzymane 20 988 19 209 +9,3 20 365 19 956 19 608
Kapitał własny 20 726 19 889 +4,2 20 735 20 241 20 088
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 6 525 7 215 (9,6) 6 711 7 304 8 845
Pochodne instrumenty finansowe 981 131 ×7,5 789 532 537
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 724 2 363 +15,3 2 732 2 626 2 532
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych 1 185 1 119 +5,9 1 154 1 150 1 146
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 272 277 (1,8) 353 248 195
Zobowiązania długoterminowe 11 687 11 105 +5,2 11 739 11 860 13 255
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 306 275 +11,3 317 1 104 311
Zobowiązania z tytułu cash poolingu 284 130 ×2,2 230 180 80
Pochodne instrumenty finansowe 653 60 ×10,9 226 179 315
Zobowiązania wobec dostawców i podobne 3 334 2 460 +35,5 2 811 2 640 2 572
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 042 890 +17,1 917 905 956
Zobowiązania z tytułu podatków 369 258 +43,0 378 263 279
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 77 158 (51,3) 111 123 139
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 864 764 +13,1 811 790 902
Zobowiązania krótkoterminowe 6 929 4 995 +38,7 5 801 6 184 5 554
Zobowiązania długo i krótkoterminowe 18 616 16 100 +15,6 17 540 18 044 18 809
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 39 342 35 989 +9,3 38 275 38 285 38 897

Po stronie pasywów na zwiększenie sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim zwiększenie:

 • kapitałów własnych o 837 mln PLN, w tym w związku z wypracowanym w 2020 roku zyskiem netto w wysokości 1 779 mln PLN i zwiększeniem ujemnego kapitału z tytułu wyceny instrumentów finansowych (-692 mln PLN)
 • pochodnych instrumentów finansowych (+1 443 mln PLN)
 • zobowiązań wobec dostawców i podobnych (+874 mln PLN)
 • zobowiązań pracowniczych (+513 mln PLN)

przy zmniejszeniu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych o 659 mln PLN.

Aktywa warunkowe i zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Aktywa warunkowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 505 mln PLN i dotyczyły przede wszystkim należności wekslowych w kwocie 208 mln PLN oraz otrzymanych przez Spółkę gwarancji w kwocie 208 mln PLN.

Na 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń wynosiły 2 570 mln PLN oraz z tytułu zobowiązań wekslowych 16 mln PLN, w tym:

 • zabezpieczenie realizacji zawartych przez Sierra Gorda S.C.M. umów w kwocie 1 814 mln PLN
 • zabezpieczenie kosztów rekultywacji kopalni Robinson, kopalni Podolsky i projektu Victoria w kwocie 372 mln PLN
 • zabezpieczenie należytego wykonania przez DMC Mining Services (UK) Ltd. i DMC Mining Services Ltd. kontraktu na głębienie szybów w ramach projektu realizowanego w Wielkiej Brytanii w wysokości 188 mln PLN
 • zabezpieczenie należytego wykonania przez KGHM Polska Miedź S.A. przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” w kwocie 175 mln PLN

W oparciu o posiadaną wiedzę na koniec okresu sprawozdawczego Spółka określiła prawdopodobieństwo zapłaty kwot wynikających ze zobowiązań warunkowych dotyczących Sierra Gorda S.C.M. jako umiarkowanie niskie, a pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej jako niskie.

Inne zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stanowią zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozbudową zbiornika odpadów produkcyjnych w kwocie 100 mln PLN.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej KGHM

 • 201-1

Rachunek wyników

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej (mln PLN)

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Przychody z umów z klientami 23 632 22 723 +4,0 7 052 5 632 5 649 5 299
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (20 471) (20 268) +1,0 (5 997) (4 666) (5 004) (4 804)
Zysk netto ze sprzedaży 3 161 2 455 +28,8 1 055 966 645 495
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie 247 9 ×27,4 169 95 (113) 96
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne (624) 186 × (395) (389) (680) 840
Przychody i (koszty) finansowe (28) (528) (94,7) 48 100 326 (502)
Zysk przed opodatkowaniem 2 756 2 122 +29,9 877 772 178 929
Podatek dochodowy (959) (701) +36,8 (252) (299) (169) (239)
Zysk netto 1 797 1 421 +26,5 625 473 9 690
Skorygowana EBITDA1) 6 623 5 229 +26,7 2 205 1 767 1 522 1 129
1) Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej zgodnie z danymi w części 2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wraz z Sierra Gorda S.C.M.

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego Grupy Kapitałowej

Wyszczególnienie Wpływ na zmianę wyniku
(mln PLN)
Charakterystyka
Przychody z umów z klientami +909 Zwiększenie przychodów dotyczy głównie przychodów ze sprzedaży miedzi +835 mln PLN, srebra +675 mln PLN oraz złota +201 mln PLN przy równoczesnym zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży usług -618 mln PLN. Szczegółowe przyczyny zmiany przychodów w segmentach KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. opisane zostały w części 7 i 8 niniejszego sprawozdania.
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (203) Zwiększenie kosztów podstawowej działalności to głównie wynik zwiększenia kosztów rodzajowych o 47 mln PLN przy wzroście zmiany stanu produktów, produkcji w toku o 137 mln PLN oraz zmniejszeniu korekty wytworzenia produktów na własne potrzeby o 28 mln PLN. Szczegółowe przyczyny zmiany kosztów w segmentach KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. opisane zostały w części 7 i 8 niniejszego sprawozdania.
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie +238 Na wzrost wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie z 9 mln PLN do 247 mln PLN złożyły się:
– zmniejszenie zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu o 32 mln PLN
– niższy o 234 mln PLN udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności
– wyższe o 36 mln PLN przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne (810) Na zmniejszenie wyniku z pozostałej działalności operacyjnej z 186 mln PLN do ‑624 mln PLN złożyły się głównie:
– niższy o 562 mln PLN wynik z różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie
– niższy o 140 mln PLN wynik z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych
– niższy o 224 mln PLN wynik z ujęcia i odwrócenia strat z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania
– wyższe o 65 mln PLN saldo utworzonych i rozwiązanych rezerw
Przychody i (koszty) finansowe +500 Na zmianę przychodów i kosztów finansowych z -528 mln PLN do -28 mln PLN złożyły się przede wszystkim:
– wyższy o 396 mln PLN wynik różnic kursowych z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia
– niższe o 59 mln PLN koszty odsetek od zadłużenia
– wyższy o 15 mln PLN wynik z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych
Podatek dochodowy (258) Zwiększenie podatku dochodowego dotyczy:
– wzrostu podatku bieżącego o 77 mln PLN
– wzrostu podatku odroczonego o 23 mln PLN
– zmniejszenia korekty podatku za poprzednie okresy o 158 mln PLN

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej (mln PLN)

2020 2019 Zmiana
(%)
IVQ’20 IIIQ’20 IIQ’20 IQ’20
Zysk przed opodatkowaniem 2 756 2 122 +29,9 877 772 178 929
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 1 963 1 920 +2,2 572 438 470 483
Udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności 204 438 (53,4) (2) (4) 210
Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu (74) (106) (30,2) (74)
Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu (377) (341) +10,6 (93) (91) (97) (96)
Pozostałe odsetki 159 244 (34,8) 39 7 62 51
Straty z tytułu utraty wartości aktywów trwałych 239 51 ×4,7 145 2 65 27
Różnice kursowe (101) 184 × 154 212 87 (554)
Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracown. 114 × (29) 44 32 (47)
Zmiana stanu poz. należności i zob. innych niż kapitał obrotowy 584 (176) × 525 132 91 (164)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu instr. pochodnych (171) (31) ×5,5 (219) (225) 35 238
Przekwalifikowanie pozostałych całkowitych dochodów do wyniku w związku z realizacją instr. pochodnych zabezpiecz. (42) (86) (51,2) 80 32 (97) (57)
Pozostałe korekty 11 2 ×5,5 (3) (25) 38 1
Razem wyłączenia przychodów i kosztów 2 395 2 213 +8,2 1 095 522 896 (118)
Podatek dochodowy zapłacony (667) (410) +62,7 (223) (58) (196) (190)
Zmiana stanu kapitału obrotowego 1 172 1 123 +4,4 653 87 102 330
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 656 5 048 +12,0 2 402 1 323 980 951
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi (3 060) (2 872) +6,5 (861) (810) (566) (823)
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (397) (360) +10,3 (109) (96) (52) (140)
Wydatki na aktywa finansowe przeznaczone na likwidacje kopalń i innych obiektów technologicznych (22) (293) (92,5) (22)
Objęcie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu (207) (439) (52,8) (207)
Wpływy z aktywów finansowych przeznaczonych na likwidacje kopalń i innych obiektów technologicznych 11 335 (96,7) 8 2 1
Pozostałe 14 (14) × (24) 54 (17) 1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 661) (3 643) +0,5 (986) (850) (842) (983)
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 247 4 730 (10,2) 66 24 2 417 1 740
Wpływy z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansowych 2 000 ×
Wpływy z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego 52 × 18 1 33
Spłata kredytów i pożyczek (4 513) (7 746) (41,7) (84) (1 282) (2 695) (452)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (97) (52) +86,5 (12) (41) (31) (13)
Wydatki z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego (78) × (38) (40)
Spłata odsetek (177) (239) (25,9) (28) (14) (68) (67)
Pozostałe 18 (1) × 12 4 1 1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (548) (1 308) (58,1) (66) (1 308) (383) 1 209
Przepływy pieniężne netto 1 447 97 ×14,9 1 350 (835) (245) 1 177
Różnice kursowe 59 (3) × 53 3 (2) 5
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 1 016 957 +6,2 1 119 1 951 2 198 1 016
Stan śr. pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 2 522 1 016 ×2,5 2 522 1 119 1 951 2 198

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2020 roku wyniosły +5 656 mln PLN i obejmowały głównie zysk brutto w wysokości +2 756 mln PLN, powiększony o:

 • korektę amortyzacji w wysokości +1 963 mln PLN;
 • zmianę stanu kapitału obrotowego +1 172 mln PLN;
 • zmianę stanu pozostałych należności i zobowiązań innych niż kapitał obrotowy +584 mln PLN;
 • korektę straty z tytułu utraty wartości aktywów trwałych +239 mln PLN;
 • korektę udziału w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności +204 mln PLN;
 • korektę pozostałych odsetek w wysokości +159 mln PLN.

Zmniejszenie przepływów z działalności operacyjnej dotyczyło głównie zapłaconego podatku dochodowego -667 mln PLN, korekty odsetek od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu -377 mln PLN, zmiany stanu aktywów i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych -171 mln PLN, korekty zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu -74 mln PLN oraz przekwalifikowania pozostałych całkowitych dochodów do wyniku w związku z realizacją instrumentów zabezpieczających -42 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w okresie w 2020 roku wyniosły -3 661 mln PLN i obejmowały głównie wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości -3 457 mln PLN oraz wydatki na objęcie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu w wysokości -207 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w okresie w 2020 roku wyniosły -548 mln PLN i obejmowały głównie wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie +4 247 mln PLN, spłatę kredytów i pożyczek -4 513 mln PLN, spłatę odsetek w kwocie -177 mln PLN, spłatę zobowiązań z tytułu leasingu -97 mln PLN oraz wydatki z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego -78 mln PLN.

Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych, saldo środków pieniężnych w 2020 roku uległo zwiększeniu o 1 506 mln PLN i na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 2 522 mln PLN.

Sytuacja majątkowa

Skonsolidowane aktywa (mln PLN)

31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (%) 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze 20 576 19 498 +5,5 20 291 19 945 19 793
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze 2 024 1 966 +3,0 2 048 2 076 2 197
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2 857 2 829 +1,0 2 795 2 779 2 852
Pozostałe aktywa niematerialne 141 155 (9,0) 133 134 178
Pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom 6 069 5 694 +6,6 6 075 6 159 6 317
Pochodne instrumenty finansowe 789 124 ×6,4 864 243 24
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 636 448 +42,0 532 581 345
Inne instr. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 601 656 (8,4) 699 710 688
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 193 157 +22,9 150 141 163
Pozostałe aktywa niefinansowe 161 142 +13,4 139 135 128
Aktywa trwałe 34 047 31 669 +7,5 33 726 32 903 32 685
Zapasy 4 459 4 741 (5,9) 4 854 4 615 4 951
Należności od odbiorców 834 688 +21,2 745 747 667
Należności z tytułu podatków 295 571 (48,3) 426 498 482
Pochodne instrumenty finansowe 210 293 (28,3) 269 222 892
Pozostałe aktywa finansowe 210 280 (25,0) 298 301 394
Pozostałe aktywa niefinansowe 142 151 (6,0) 248 347 327
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 522 1 016 ×2,5 1 119 1 951 2 198
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 61 × 31
Aktywa obrotowe 8 733 7 740 +12,8 7 990 8 681 9 911
RAZEM AKTYWA 42 780 39 409 +8,6 41 716 41 584 42 596

Na koniec 2020 roku wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 42 780 mln PLN i była wyższa w stosunku do stanu z 31 grudnia 2019 roku o 3 371 mln PLN.

Wartość aktywów trwałych na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 34 047 mln PLN i w porównaniu z końcem 2019 roku była wyższa o 2 378 mln PLN. Zwiększenie aktywów trwałych dotyczyło głównie rzeczowych aktywów trwałych i niematerialnych o 1 150 mln PLN, pochodnych instrumentów finansowych o 665 mln PLN, wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom o 375 mln PLN oraz innych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej o 188 mln PLN. W porównaniu z 2019 rokiem zmniejszeniu o 55 mln PLN uległy inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie.

Zwiększenie wartości aktywów obrotowych o 993 mln PLN dotyczyło środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 1 506 mln PLN, należności od odbiorców o 146 mln PLN oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży o 61 mln PLN (na koniec 2019 roku Grupa nie wykazywała aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży). W porównaniu z końcem 2019 roku zmniejszeniu uległy głównie zapasy o 282 mln PLN, należności z tytułu podatków o 276 mln PLN, pochodne instrumenty finansowe o 83 mln PLN oraz pozostałe aktywa finansowe o 70 mln PLN.

Źródła finansowania majątku

Skonsolidowany kapitał i zobowiązania (mln PLN)

31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (%) 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020
Kapitał akcyjny 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (1 430) (738) +93,8 (786) (897) (796)
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody, inne niż z wyceny instrumentów finansowych 1 728 1 954 (11,6) 1 657 1 616 1 583
Zyski zatrzymane 18 694 16 894 +10,7 18 068 17 596 17 586
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 20 992 20 110 +4,4 20 939 20 315 20 373
Kapitał udziałowców niekontrolujących 89 92 (3,3) 90 89 90
Kapitał własny 21 081 20 202 +4,4 21 029 20 404 20 463
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 6 928 7 525 (7,9) 7 093 7 697 9 218
Pochodne instrumenty finansowe 1 006 183 ×5,5 825 574 588
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 3 016 2 613 +15,4 2 986 2 874 2 772
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów 1 849 1 774 +4,2 1 862 1 870 1 855
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 442 445 (0,7) 544 428 397
Pozostałe zobowiązania 551 631 (12,7) 611 627 641
Zobowiązania długoterminowe 13 792 13 171 +4,7 13 921 14 070 15 471
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 407 348 +17,0 404 1 201 404
Pochodne instrumenty finansowe 688 91 ×7,6 252 205 341
Zobowiązania wobec dostawców i podobne 3 593 2 766 +29,9 3 146 2 856 2 879
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 313 1 150 +14,2 1 189 1 178 1 211
Zobowiązania podatkowe 537 433 +24,0 545 411 422
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 162 222 (27,0) 178 193 203
Pozostałe zobowiązania 1 202 1 026 +17,2 1 048 1 066 1 202
Zobowiązania zw. z aktywami przezn. do sprzedaży 5 × 4
Zobowiązania krótkoterminowe 7 907 6 036 +31,0 6 766 7 110 6 662
Zobowiązania długo i krótkoterminowe 21 699 19 207 +13,0 20 687 21 180 22 133
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 42 780 39 409 +8,6 41 716 41 584 42 596

Kapitał własny na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 21 081 mln PLN i był wyższy o 879 mln PLN od wartości na koniec 2019 roku, głównie z tytułu wzrostu zysków zatrzymanych o 1 800 mln PLN.

Zobowiązania długoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 13 792 mln PLN i były wyższe o 621 mln PLN w porównaniu z końcem 2019 roku, głównie ze względu na wzrost wartości zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych o 823 mln PLN oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych o 403 mln PLN. W porównaniu z końcem 2019 roku, zmniejszeniu uległa głównie wartość zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych o 597 mln PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 7 907 mln PLN i były wyższe o 1 871 mln PLN w porównaniu z końcem 2019 roku głównie z tytułu:

 • wzrostu zobowiązań wobec dostawców i podobnych o 827 mln PLN;
 • zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych o 597 mln PLN;
 • pozostałych zobowiązań o 176 mln PLN;
 • zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych o 163 mln PLNf;
 • zobowiązań podatkowych o 104 mln PLN.
kghm_39-pl kghm_39-pl

Aktywa warunkowe i zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Na 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa posiadała aktywa warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń w wysokości 526 mln PLN. Dotyczyły one przede wszystkim zabezpieczenia należytego wykonania umów w kwocie 297 mln PLN oraz należności wekslowych w kwocie 117 mln PLN.

Na 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa posiadała zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw w kwocie 2 213 mln PLN oraz zobowiązania wekslowe w kwocie 160 mln PLN.

Najistotniejsze pozycje stanowi zabezpieczenie zobowiązań:

Sierra Gorda S.C.M.:

 • gwarancje finansowe:
  • gwarancje korporacyjne w kwocie 1 140 mln PLN, zabezpieczające spłatę krótkoterminowych kredytów obrotowych
  • gwarancje korporacyjne w kwocie 18 mln PLN, ustanowione jako zabezpieczenie płatności wynikających z umów leasingu
 • pozostałe gwarancje:
  • akredytywa w kwocie 517 mln PLN, udzielona jako zabezpieczenie realizacji zobowiązania z tytułu długoterminowego kontraktu na odbiór energii elektrycznej
  • gwarancja korporacyjna w kwocie 104 mln PLN, zabezpieczająca zwrot określonej części płatności do gwarancji wystawionej przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd i Sumitomo Corporation, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu korporacyjnego zaciągniętego przez wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M.
  • gwarancja korporacyjna w kwocie 35 mln PLN, zabezpieczająca roszczenia wynikające z obowiązku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych po zakończeniu okresu życia kopalni

pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej, w tym Jednostki Dominującej:

 • gwarancje w kwocie 188 mln PLN, zabezpieczające należyte wykonanie przez DMC Mining Services (UK) Ltd. i DMC Mining Services Ltd. kontraktu na głębienie szybów w ramach projektu realizowanego w Wielkiej Brytanii
 • gwarancja w kwocie 175 mln PLN, zabezpieczająca należyte wykonanie przyszłych zobowiązań środowiskowych Jednostki Dominującej związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu Żelazny Most
 • gwarancje i akredytywy w łącznej kwocie 21 mln PLN, zabezpieczające zobowiązania związane z należytym wykonaniem zawartych przez Jednostkę Dominującą oraz spółki Grupy Kapitałowej umów

Realizacja założeń budżetu w 2020 roku i założenia budżetu na 2021 rok

KGHM Polska Miedź S.A. nie publikuje prognoz wyników finansowych. Natomiast w raportach bieżących z 16 stycznia 2020 roku oraz 28 stycznia 2021 roku, Spółka opublikowała podstawowe założenia Budżetów odpowiednio na lata 2020 i 2021. Realizację założeń na 2020 rok oraz założenia na 2021 rok prezentuje zestawienie poniżej.

Realizacja założeń Budżetu w 2020 roku i założenia Budżetu na 2021 rok

Wykonanie 2020 Budżet 2020 Realizacja (%) Budżet 2021 Zmiana (%)
KGHM Polska Miedź S.A.
Produkcja miedzi w koncentracie tys. t 392,7 399,2 (1,6) 390,0 (0,7)
Produkcja srebra w koncentracie t 1 218 1 448 (15,9) 1 200 (1,5)
Produkcja miedzi elektrolitycznej, z tego: tys. t 560,4 563,0 (0,5) 573,0 +2,2
ze wsadów własnych tys. t 413,3 410,3 +0,7 385,0 (6,8)
Produkcja srebra metalicznego t 1 323 1 432 (7,6) 1 197 (9,5)
Wolumen sprzedaży wyrobów z miedzi tys. t 561,0 565,7 (0,8) 566,3 +0,9
w tym w koncentracie tys. t 4,9 × ×
Wolumen sprzedaży wyrobów ze srebra t 1 369 1 451 (5,7) 1 165 (14,9)
w tym w koncentracie t 14 × ×
Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych PLN/t 17 827 19 297 (7,6) 20 248 +13,6
Nakłady inwestycyjne rzeczowe1) mln PLN 2 331 2 250 +3,6 2 853 +22,4
Pozostałe nakłady, w tym pożyczki2) mln PLN 387 133 ×2,9 306 (20,9)
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Produkcja miedzi płatnej tys. t 66,9 71,7 (6,7) 73,9 +10,5
Produkcja TPM tys. troz 66,1 62,8 +5,3 53,7 (18,8)
Sierra Gorda (55%)
Produkcja miedzi płatnej tys. t 81,8 78,8 +3,8 98,9 +20,9
Produkcja molibdenu mln funtów 9,0 8,9 +1,1 6,7 (25,6)
1) Z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu WG MSSF16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozwojowe - niezakończone.
1) Nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych wraz z pożyczkami dla tych jednostek; Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. skorygował założenia Budżetu 2020 w tym zakresie, podwyższając kwotę bazową ze 133 mln PLN do 365 mln PLN, w związku z zamiarem udzielenia dofinansowania Sierra Gorda S.C.M. (raport bieżący nr 9/2020 z 12 maja 2020 roku).

Realizacja założeń budżetu w 2020 roku

W 2020 roku Spółka zrealizowała produkcję miedzi elektrolitycznej o 2,6 tys. t. Cu (-1%) niższą niż zakładano w Budżecie 2020 roku, przy zwiększeniu produkcji ze wsadów własnych o 3,0 tys.t i niższej o 5,6 tys. t produkcji ze wsadów obcych. Niższą o 109 t (-8%) produkcję zrealizowano natomiast w przypadku srebra. W konsekwencji również sprzedaż miedzi i srebra były niższe od planowanych (odpowiednio o 4,7 tys. t, tj. o 1% oraz 82 t, tj. 6%).

Całkowity koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych zrealizowano na poziomie niższym o 8% od planowanego głównie z uwagi na wyższą o 20% wartość szlamów anodowych wynikającą z wyższych cen metali szlachetnych.

Nakłady na inwestycje rzeczowe w 2020 roku (z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu wg MSSF 16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozwojowe – niezakończone) zrealizowano na poziomie o 81 mln PLN (+4%) wyższym od zakładanego. Miało to związek z przekwalifikowaniem części wydatków operacyjnych na nakłady inwestycyjne).

Pozostałe nakłady były wyższe o 254 mln PLN (2,9-krotnie). Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. skorygował założenia budżetu w zakresie pozostałych nakładów, podwyższając kwotę bazową ze 133 mln PLN do 365 mln PLN. Miało to związek z zamiarem udzielenia dofinansowania Sierra Gorda S.C.M. (raport bieżący nr 9/2020 z 12 maja 2020 roku). Przekroczenie budżetu wynika ze zwiększonego poziomu inwestycji w spółki krajowe.

Produkcja miedzi płatnej KGHM INTERNATIONAL LTD. była niższa od założonej w Budżecie o 4,8 tys. t (-7%) na skutek niższej produkcji w kopalni Franke oraz kopalniach Zagłębia Sudbury. Natomiast produkcja metali szlachetnych była o 3,3 tys. troz (+5%) wyższa od przyjętej w Budżecie. Stanowi to pochodną wzrostu produkcji tych metali w kopalni Robinson oraz kopalniach Zagłębia Sudbury.

Sierra Gorda zakończyła 2020 rok produkcją miedzi płatnej na poziomie o 3,0 tys.t (+4%) wyższym od założonego w Budżecie, ze względu na zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz wyższy uzysk miedzi.

Założenia budżetu na 2021 rok

Produkcja – zwiększenie produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej w 2021 roku o 36,7 tys. t (+5%) w relacji do wielkości zrealizowanej w 2020 roku, z tego w:

 • KGHM Polska Miedź S.A. o 12,6 tys. t (+2%)
 • KGHM INTERNATIONAL LTD. o 7,0 tys. t Cu (+10%) – wzrost dotyczy większości kopalń
 • Sierra Gorda o 17,1 tys. t (+21%), w efekcie zwiększenia zdolności przerobowych rudy oraz wyższej zawartości Cu w strefach eksploatowanych w 2021 roku

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A. – w związku ze wzrostem produkcji, zakładana wielkość sprzedaży miedzi jest wyższa o 5,3 tys. t (+1%).

Całkowity koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych (KGHM Polska Miedź S.A.) – przewidywany wzrost o 14%, głównie z uwagi na planowany spadek produkcji z wsadów własnych.

Inwestycje – zwiększenie nakładów na inwestycje rzeczowe (z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu wg MSSF 16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozwojowe – niezakończone) w KGHM Polska Miedź S.A. o 522 mln PLN (+22%) wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji. W ramach Budżetu Sierra Gorda na 2021 rok uwzględniono zaktualizowane nakłady na zwiększenie zdolności przerobowych do 130/140 tys. t rudy dziennie w kolejnych latach.

Wyniki wyszukiwania