Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Podsumowanie 2020

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Od kilkudziesięciu lat wydobywa i przetwarza cenne zasoby ziemi, dostarczając światu produkty, które umożliwiają jego zrównoważony rozwój.

Historia przedsiębiorstwa zaczęła się w 1957 roku odkryciem jednego z największych na świecie złóż rud polimetalicznych, głównie miedzi i srebra, zlokalizowanego w południowo-zachodniej Polsce. Jest ono efektywnie i racjonalnie eksploatowane do dziś. Od tego czasu Grupa KGHM Polska Miedź S.A. znacząco rozwinęła swą działalność zarówno od strony produktowej, jak i rynkowej. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Azji. W skali globalnej zatrudnia ponad 34 tysiące pracowników wierzących, że to co robią, jest ważne dla świata. Dzięki wiedzy, odwadze i odpowiedzialności Grupa KGHM Polska Miedź S.A. produkuje cenne produkty, głównie metale. Działalność podstawowa to produkcja miedzi, a także innych metali nieżelaznych. Grupa należy do ścisłej światowej czołówki producentów miedzi i srebra. Produkuje również złoto, molibden, nikiel, ren, ołów i platynowce. Wysoką jakość miedzi, srebra oraz innych wytwarzanych produktów potwierdzają certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Poprzez odpowiedzialną postawę Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., działając zgodnie z wartościami, w sposób transparentny i odpowiedzialny społecznie, daje dobry przykład innym.

Miedź surowcem strategicznym w neutralnej węglowo Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

Metal
w obiegu zamkniętym
Blisko 50% miedzi wyprodukowanej w Unii Europejskiej pochodzi z recyklingu
Redukcja
emisji GHG
Miedź przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez społeczeństwa UE o ok. 75%, przy czym odpowiada tylko za 0,4% emisji GHG
Aż 22
miliony ton
Tyle miedzi, według szacunków, będą potrzebowały technologie budujące neutralność klimatyczną Europy
Nośnik
cennych metali
Przetwórstwo miedzi jest niezbędne do przerobu i odzysku wielu cennych materiałów w elektronice, bateriach itp.
Pół miliona
osób
Zatrudnionych przy produkcji i przetwarzaniu metali niezależnych w Europie
Zrównoważony
transport
zielona energetyka
Innowacyjny potencjał: turbiny wiatrowe, fotowoltaika, dystrybucja i magazynowanie energii, elektryczne samochody i infrastruktura punktów ładowania

Zrównoważony rozwój kluczem do bezpieczeństwa surowcowego

oraz dbałości o środowisko i zapewnienia komfortu życia pracownikom i społeczeństwu

kghm grafiki_48 kghm grafiki_48

Podsumowanie 2020 roku w Grupie Kapitałowej KGHM

Najważniejsze czynniki makroekonomiczne i charakterystyki Grupy w dobie Pandemii COVID-19 w porównaniu do roku 2019

Otoczenie makroekonomiczne*

+3%

notowania miedzi

+27%

notowania srebra

+2%

umocnienie dolara względem złotego

*Dane makroekonomiczne – średnie w okresie

Produkcja i koszt C1

+1,1%

produkcja miedzi

-4,5%

produkcja srebra

-6,5%

koszt C1

Wyniki finansowe

+4

wzrost przychodów do poziomu 23 632 mln PLN

+27%

Wzrost EBITDA** do poziomu 6 623 mln PLN

**EBITDA skorygowana

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej KGHM
Wybrane kluczowe statystyki 2020 roku1

Stabilna i bezpieczna sytuacja finansowania Grupy KGHM

kghm grafiki-69 kghm grafiki-69

1) Suma kosztów wydobycia, flotacji i przerobu hutniczego przypadającego na katodę wraz z kosztami funkcji wsparcia i kosztami sprzedaży katod, skorygowana o wartość zapasów półfabrykatów i produkcji w toku, pomniejszona o wycenę szlamów anodowych i podzielona przez wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych
2) Nakłady inwestycyjne rzeczowe – z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu WG MSSF16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozjowowe – zakończone; Pozostałe nakłady – nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych wraz z pożyczkami dla tych jednostek
3) Uwzględniono korektę założenia zgodnie z raportem bieżącym 9/2020 z 12 maja 2020 r.
4) Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawodawczego, bez uwzględnienia EBITDA współnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M
5) Poziom wskaźnika dług netto/EBITDA <= 2 wynika z przyjętej przez Spółkę Polityki Płynności Finansowej i nie stanowi założenia budżetowego KGHM na 2020 r.

Działamy, dbamy, chronimy

Skutecznie zapobiegamy rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Inicjatywy i procedury

 • Oddział covidowy w szpitalu MCZ
 • Dwa szpitale tymczasowe: w Legnicy i w Wałbrzychu
 • Pomoc dla seniorów
 • Praca zdalna i ograniczone kontakty
 • Procedury ochronne

Środki zapobiegawcze

 • Kamery termowizyjne
 • Płyny dezynfekcyjne NITROSEPT
 • Dezynfekcja i maseczki w przestrzeniach wspólnych i transporcie
 • Bezpieczeństwo przy zjazdach ludzi w kopalniach

Komunikacja i edukacja

 • Wiele kanałów komunikacji
 • Bieżące komunikaty o procedurach wewnętrznych i wytycznych służb sanitarnych
 • Akcje plakatowe, filmy edukacyjne, ulotki, gazeta i firmowa TV
 • Specjalna infolinia dla pracowników

Bezpieczeństwo pracowników jako priorytet strategiczny Grupy KGHM

Podsumowanie 2020

Bezpieczeństwo i rozwój
 • ISO 45001:2018
  Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy
  Spadek o 29% liczby uznanych wypadków przy ​pracy do 213 zarejestrowanych na koniec roku
 • Historycznie niskie wskaźniki wypadków
  Dzięki wspaniałej postawie i zaangażowaniu ​wszystkich pracowników przedsiębiorstwa​
-29%

Zmiana LTIFR r/r w KGHM Polska Miedź S.A.

-32%

Zmiana TRIR r/r w KGHM INTERNATIONAL

* LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate);  TRIR (Total Recordable Incident Rate) wskaźnik wyliczany wg przyjętej metodologii jako liczba wypadków przy pracy spełniających warunki rejestracji w rozumieniu standardu International Council on Mining & Metals, łącznie dla pracowników KGHM INTERNATIONAL, KGHM Chile SpA i Sierra Gorda SCM i podwykonawców tych podmiotów, standaryzowana dla 200 000 przepracowanych godzin.

Kluczowe elementy w poszczególnych obszarach Strategii w 2020 roku​

Produkcja

 • Wysoka produkcja miedzi z aktywów krajowych (produkcja górnicza 442 tys. ton; produkcja hutnicza 560 tys. ton)
 • Stabilna produkcja miedzi z aktywów zagranicznych (Sierra Gorda 81,8 tys. ton; Robinson 47,4 tys. ton; Carlota 5 tys. ton; Franke 12,5 tys. ton; Zagłębie Sudbury 2,1 tys. ton)
 • Kontynuacja projektów służących automatyzacji​

Rozwój

 • Kontynuacja Programu Udostępnienia Złoża (szyb GG-1 zgłębiony do poziomu 1 231 m)
 • ​Kontynuacja rozbudowy OUOW „Żelazny Most”​
 • Kontynuacja projektów eksploracyjnych w Polsce​
 • Zaspokojono zapotrzebowanie KGHM na energię ze źródeł własnych na poziomie 22,42% ogólnego zużycia oraz rozwój OZE​​
 • Osiągnięto możliwości oparcia 35% produkcji na wsadach obcych​

Innowacje

 • ​Kontynuacja przedsięwzięcia CuBR​​
 • Kontynuacja Programu Doktoratów Wdrożeniowych​
 • Realizacja prac badawczo-rozwojowych​
 • Rozpoczęcie inicjatyw związanych z testowaniem maszyn górniczych o napędzie elektrycznym​
 • Kontynuacja projektów dofinansowanych w ramach KIC Raw Materials oraz Horyzont 2020

Efektywna Organizacja​

 • Pogłębianie efektywności energetycznej​​
 • ​Kontynuacja transformacji cyfrowej w ramach Programu KGHM 4.0​
 • Optymalizacja portfela aktywów zagranicznych​
 • Prace nad poprawą efektywności procesów wsparcia

Człowiek i Środowisko​

 • Działania dostosowawcze do konkluzji BAT (w tym Program BATAs dedykowany ograniczaniu emisji arsenu)​​
 • Kontynuacja Programu Poprawy Bezpieczeństwa ​i Higieny Pracy (LTIFR: 7,31, TRIR: 0,52)​
 • Wdrożenie w Oddziałach Spółki nowej normy BHP ​ISO 45001:2018​
 • Zintensyfikowane działania na rzecz walki z COVID-19

Stabilność Finansowa​

 • Wzrost wykorzystania faktoringu​​
 • Optymalizacja struktury finansowania​
 • Oparcie struktury finansowania Grupy KGHM na instrumentach długoterminowych​
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym ​i kredytowym w Grupie KGHM

Strategia: działania dla klimatu​

kghm grafiki_59 kghm grafiki_59

Strategia: podsumowanie 2 lat obowiązywania​

Elastyczność​

Dostosowujemy działania do zmian w naszym otoczeniu

 • Racjonalna gospodarka złożem i wydobyciem
 • Optymalizacja produkcji hutniczej – piec WTR w Hucie Miedzi Legnica, prażak 
  Hucie Miedzi Głogów
 • Nowa struktura finansowania – z krótkoterminowej na długoterminową
 • Zwiększona produkcja energii elektrycznej ze źródeł własnych
 • Działania na rzecz eliminacji luki pokoleniowej – programy HR
 • Kompetencje pracowników poszerzane poprzez projekty adaptacyjne i rozwojowe
 • Przegląd aktywów zagranicznych
Efektywność​

Nasza odpowiedź na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0.

 • Krajowa produkcji górnicza na poziomie 450 tys. ton Cu w urobku; średnioroczna produkcja hutnicza na poziomie 540 tys. ton
 • Piec WTR w Hucie Miedzi Legnica – zwiększenie mocy produkcyjnych i zdolności do przerabiania materiałów obcych
 • Kompetencje w rozwoju energetyki, w tym OZE
 • Rozbudowa OUOW Żelazny Most przez budowę Kwatery Południowej
 • Źródła zewnętrzne dofinansowania projektów B+R
 • Wzrost efektywności finansowania – dywersyfikacja źródeł i dostosowanie finansowania do potrzeb GK KGHM
Ekologia​

Bazujemy na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, Gospodarce o Obiegu Zamkniętym oraz proekologicznej produkcji  w najwyższych standardach bezpieczeństwa

 • Poprawa wskaźników bezpieczeństwa w Polsce i za granicą
 • Inteligentne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników
 • Liczne działania w ramach wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce”
 • Wpływy z Grupy Kapitałowej KGHM do budżetu państwa i budżetów lokalnych tytułu podatku CIT (GK KGHM) – ok. 400 mln zł rocznie
 • Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od niektórych kopalin – ok. 1,5 mld zł rocznie​​
 • Nowe instalacje, zgodne z konkluzjami BAT (Best Available Techniques) dla przemysłu metali  nieżelaznych
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), głównie w rozwój fotowoltaiki
 • Elektromobilność – testy elektrycznych samochodów osobowych i terenowych; ramach wymiany parku maszynowego – zamiana silników diesla w SMG na silniki niskoemisyjne
E-Przemysł​

Wdrażamy ideę Przemysłu 4.0. Zdążamy w kierunku automatyzacji i robotyzacji ciągów produkcyjnych, przeprowadzamy transformację cyfrową GK KGHM, budujemy społeczeństwo oparte na wiedzy

 • Wersja pilotażowa „Systemu lokalizacji osób oraz maszyn w wyrobiskach podziemnych”
 • Rozwój „Szerokopasmowej transmisji danych w wyrobiskach podziemnych” w oddziałach górniczych
 • Rozwój „Centrum Zaawansowanych Analiz Danych (CZAD)”
 • Rozwój „Robotyzacji procesów produkcyjnych i pomocniczych” – rozpoczęto budowę robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku
 • Rozwój technologii informatycznych do gromadzenia i transferu wiedzy w Grupie Kapitałowej KGHM​​
 • Projekty związane z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa oraz poprawą bezpieczeństwa informatycznego Grupy Kapitałowej KGHM

Wyniki wyszukiwania