Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

KGHM na rynku kapitałowym

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w lipcu 1997 roku Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów głównych WIG, WIG20, WIG30 oraz publikowanego od 3 września 2019 roku indeksu WIG – ESG, który obejmuje spółki giełdowe przestrzegające zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Strategiczne zarządzanie relacjami inwestorskimi przedsiębiorstwa pozwala na osiągnięcie długofalowych korzyści. Aktywna komunikacja, zaufanie otoczenia i dobre z nim relacje wspierają i tworzą wartość KGHM. Kluczowym zadaniem obszaru relacji inwestorskich w KGHM jest odpowiedź na potrzeby inwestorów, którzy chcą mieć dostęp do wyników finansowych, bieżącej informacji o prowadzonych operacjach i realizowanej strategii czy oddziaływania Emitenta na otoczenie w szeroko rozumianym aspekcie ESG. Zarówno inwestycja w realizację planu relacji inwestorskich, jak i regularne raportowanie danych pozafinansowych są dla nas bardzo istotne.

Janusz Krystosiak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. wchodzi również w skład indeksu sektorowego WIG-GÓRNICTWO, którego notowania w minionym roku charakteryzował głównie trend wzrostowy. Dodatkowo KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do prestiżowego indeksu FTSE4Good Index Series. FTSE4Good Index Series należy do grupy etycznych wskaźników inwestycyjnych, uwzględniających kryteria odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem ESG.

Rok 2020 znacznie różnił się w stosunku do ubiegłych lat. W wyniku pojawienia się pandemii COVID-19 inwestorom na rynku kapitałowym towarzyszyła niepewność oraz bardzo duże wahania nastrojów. Finalnie indeks WIG stracił względem końca roku ubiegłego 1,4%. W tym samym okresie indeksy WIG20 i WIG30 odnotowały spadki odpowiednio o 7,7% i 6,5%. W odmiennym położeniu znalazł się natomiast londyński indeks FTSE 350 mining obejmujący spółki z sektora górniczego notowane na London Stock Exchange, który zwyżkował o 13,9%.

W dniu 12 marca 2020 roku kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. osiągnął roczne minimum kursu zamknięcia wynoszące 49,40 PLN, natomiast 10 grudnia 2020 roku akcje Spółki osiągnęły roczne maksimum kursu zamknięcia na poziomie 189,35 PLN. Ostatecznie w 2020 roku nastąpił duży, 91% wzrost ceny akcji względem początku roku, która na zamknięcie sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku wyniosła 183,00 PLN. W tym samym okresie cena miedzi – głównego produktu Spółki – zanotowała wzrost o blisko 26%, przy jednoczesnym spadku średniego kursu dolara do złotego o 1%.

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji KGHM Polska Miedź S.A. na GPW w latach 2019-2020 zaprezentowano w poniższej tabeli:

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji Spółki na GPW w Warszawie S.A.

Symbol: KGH, ISIN: PLKGHM000017 J.m. 2020 2019
Liczba akcji mln sztuk 200 200
Kapitalizacja Spółki na koniec roku mld PLN 36,6 19,1
Średni wolumen obrotu na sesję sztuk 720 721 575 209
Wartość obrotów mln PLN 18 784 13 180
Zmiana kursu akcji w stosunku do ostatniego kursu roku poprzedzającego % 91,5 7,5
Maksymalny kurs zamknięcia w roku PLN 189,35 112,00
Minimalny kurs zamknięcia w roku PLN 49,40 73,76
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w roku PLN 183,00 95,58
Źródło: opracowanie własne, biuletyn statystyczny GPW za 2019 i 2020 rok, Bloomberg.

Podział zysku

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, zysk z tego okresu w całości przekazano na kapitał zapasowy Spółki.

Relacje inwestorskie

Zespół Relacji Inwestorskich prowadzi otwarty dialog z uczestnikami rynku kapitałowego. Jest to zgodne z polityką transparentności Spółki oraz najlepszymi praktykami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla KGHM Polska Miedź S.A., jako spółki globalnej działającej na czterech kontynentach, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych. Działania KGHM Polska Miedź S.A. mają na celu zapewnienie stałej komunikacji i przejrzystego dialogu z analitykami, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, jak również zapewnienie wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych. Spółka wypełnia obowiązki informacyjne poprzez publikację raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI).

Rok 2020 był kolejnym rokiem intensywnych działań KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie komunikacji z inwestorami. Podczas pandemii COVID-19 z powodzeniem realizowano aktywności związane z relacjami inwestorskimi w formie zdalnej, przy wykorzystaniu interaktywnych narzędzi.

Krajowe i zagraniczne konferencje inwestorskie Spółka aktywnie spotyka się z inwestorami i analitykami w Polsce i za granicą podczas konferencji organizowanych przez brokerów. W 2020 roku Spółka wzięła udział w kilkunastu konferencjach inwestorskich oraz w ponad 100 spotkaniach. Oprócz tego, w 2020 roku Spółka wzięła udział w Forum Finansów i Inwestycji zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w Warszawie.
Spotkania wynikowe Departament Relacji Inwestorskich organizuje spotkania z Zarządem w celu omówienia wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. W 2020 roku publikacje wyników finansowych powiązane były z konferencjami dla wszystkich interesariuszy, transmitowanymi na żywo w Internecie w języku polskim i angielskim, z możliwością zadawania pytań drogą mailową. Zapisy wideokonferencji są dostępne na stronie internetowej Spółki http://www.kghm.com w zakładce Inwestorzy.
Spotkania typu Capital Market Day Spółka cyklicznie organizuje wydarzenia dla rynku kapitałowego. Tego typu spotkania mają na celu zapoznanie inwestorów z realizacją strategii wzrostu, bieżącą sytuacją operacyjną i finansową Grupy Kapitałowej oraz poszczególnych jej aktywów. W 2020 roku, ze względu na pandemię COVID-19 oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników jak i inwestorów, Spółka zadecydowała o przesunięciu terminu organizacji Dnia Analityka i Dnia Inwestora Indywidualnego.
Konferencja WallStreet 24 online W 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny wzięła aktywny udział w konferencji WallStreet. Spółka była partnerem strategicznym 24 edycji konferencji. To największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce przeprowadzone zostało w wersji online, z udziałem ok. 11.000 zarejestrowanych uczestników. W ramach aktywności przedstawiciele KGHM wzięli udział w Forum Twoje Inwestycje online, przeprowadzili wykład „Zielony Ład. Szanse i zagrożenia dla KGHM”. Uczestniczyli również w debacie „Polska gospodarka w 2021 roku w opinii prezesów polskich spółek giełdowych” oraz udzielili wywiadu w czasopiśmie Akcjonariusz. Inwestorzy indywidualni mieli również okazję spotkać się z Zespołem Relacji Inwestorskich Spółki podczas Targów Akcjonariat, w formie czatu.
Czaty inwestorskie Przedstawiciele Spółki są dostępni dla inwestorów indywidualnych podczas czatów online. Organizowane są one cyklicznie po publikacji wyników finansowych przez Spółkę. W 2020 roku odbyły się 4 czaty inwestorskie.
Nowa odsłona zakładki Inwestorzy (na stronie internetowej Spółki) Departament Relacji Inwestorskich zdecydował się na modernizację zakładki Inwestorzy na stronie korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. To istotna aktualizacja techniczna, ale też fundamentalna zmiana prezentowanych treści. Uproszczono organizację obszarów tematycznych oraz ułatwiono wyszukiwanie kluczowych informacji operacyjnych i finansowych. Nowością jest sekcja Niezbędnik inwestora, w której znajdują się informacje o tym jak kupować akcje KGHM, najczęściej zadawane pytania, zestawienie informacji o Spółce, kwartalne czaty z inwestorami po wynikach, aktualna prezentacja inwestorska, a także linki do Newslettera IR oraz wydarzeń dla inwestorów. Ważnym i nowym elementem jest wyodrębniony rozdział poświęcony zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, kwestiom społecznym i ładowi korporacyjnemu – ESG (Environmental, Social, Governance).
ESG Naszym celem jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy Spółki oraz kierunkom rozwoju i rosnącemu zaangażowaniu świata w raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego w raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego. Dlatego też w 2020 roku Spółka, zgodnie ze Strategią, zainicjowała szereg przedsięwzięć, które mają na celu zwiększenie naszej transparentności w tych obszarach. Inny cel stanowi uproszczenie wyszukiwania informacji związanych z raportowaniem niefinansowym KGHM Polska Miedź S.A. Wśród owych przedsięwzięć są między innymi inicjatywa Copper Mark, działania związane z utrzymaniem certyfikatu w serii indeksów FTSE4Good czy uczestnictwo po raz pierwszy w ankiecie klimatycznej instytucji CDP. W 2020 roku KGHM odpowiedział na ankiety bądź prośby o udzielenie informacji dot. ESG m.in.: CDP, FTSE Russell, MSCI, Acadian Asset Management, HSBC, Corporate Knights, WOOD & Co., Church of England, PKO BP Securities.
Kwartalny Newsletter IR Newsletter dla Inwestorów podsumowuje najważniejsze wydarzenia kwartału i jest dystrybuowany do subskrybentów drogą mailową. Celem publikacji jest zapewnienie odbiorcom źródła rzetelnej wiedzy o KGHM i globalnym rynku miedzi oraz ułatwienie analizy i oceny możliwości, jakie wiążą się z inwestowaniem w akcje Spółki. Inicjatywa związana z publikacją Newslettera IR spotkała się z uznaniem Inwestorów oraz przedstawicieli środowiska rynku kapitałowego. Projekt został wyróżniony oraz uznany za IR Best Practice podczas webinaru GPW, a także przez SII.

W 2020 roku raporty analityczne na temat KGHM Polska Miedź S.A. opracowywane były przez 8 analityków „sell-side” z Polski oraz 9 z zagranicy.

Wykaz biur maklerskich sporządzających raporty analityczne o KGHM Polska Miedź S.A.

Polska
Biuro Maklerskie mBanku Dom Maklerski BOŚ Santander Biuro Maklerskie
Dom Maklerski Banku Handlowego Erste Group IPOPEMA Securities
Biuro Maklerskie PKO BP Trigon Dom Maklerski
Zagranica
Bank of America Merrill Lynch Raiffeisen Goldman Sachs
Morgan Stanley UBS WOOD & Company
JP Morgan EVA Dimensions Global Mining Research

Nagrody i wyróżnienia w 2020 roku za działania związane z komunikacją z inwestorami i obecnością na rynku kapitałowym:

  • Najlepsze Relacje Inwestorskie wśród inwestorów indywidualnych – III miejsce dla Zespołu Relacji Inwestorskich KGHM w ocenie inwestorów indywidualnych, w badaniu jakości relacji inwestorskich „Parkietu” i Izby Domów Maklerskich.
  • IR Excellence – uznanie za doskonałość – Spółka zdobyła maksymalną liczbę punktów w prestiżowym konkursie IR Excellence Programme za dbałość o inwestorów i wysokie standardy komunikacji z nimi. Przyznano również wyróżnienie za największą ofertę obligacji w 2019 roku
  • The Best Annual Report 2019 – w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków KGHM Polska Miedź S.A. została doceniona tytułem The Best of The Best.

Struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki, wynosił 2 000 mln PLN i dzielił się na 200 000 000 akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Spółka nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie posiada akcji własnych.

W latach zakończonych 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego ani liczby akcji.

W 2020 roku nie wystąpiły zmiany właścicielskie znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A. W 2019 roku Spółka została poinformowana o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. poniżej 5% przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania, ustalona na podstawie zawiadomień otrzymanych przez Spółkę w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia się następująco:

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień podpisania sprawozdania

Akcjonariusz Liczba akcji/głosów Udział w kapitale zakładowym
/ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa1) 63 589 900 31,79%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny2) 10 104 354 5,05%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander3) 10 039 684 5,02%
Pozostali akcjonariusze 116 266 062 58,14%
Razem 200 000 000 100,00%
1) Na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2010 roku.
2) Na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 18 sierpnia 2016 roku.
3) na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 17 lipca 2018 roku.

W grupie pozostałych akcjonariuszy, których łączny udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynosi 58,14% dominują akcjonariusze instytucjonalni – zagraniczni i krajowi.

Poniżej zaprezentowano geograficzną strukturę akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. Dane opierają się o przeprowadzone w lutym 2021 roku badanie struktury akcjonariatu Spółki.

Źródło: CMi2i, luty 2021

Zarząd Spółki nie posiada informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Podobnie też Zarząd nie posiada informacji o umowach zawieranych przez obligatariuszy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany ilości posiadanych przez nich obligacji.

Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami, na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania, żaden z Członków Zarządu Spółki nie posiadał akcji KGHM Polska Miedź S.A. ani uprawnień do nich.

Spośród Członków Rady Nadzorczej Spółki, na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania, jedynie Józef Czyczerski posiadał 10 akcji KGHM Polska Miedź S.A., o łącznej wartości nominalnej 100 PLN. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji KGHM Polska Miedź S.A. ani uprawnień do nich.

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z wiedzą Spółki, nie posiadali na dzień
31 grudnia 2020 roku i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania akcji/udziałów jednostek powiązanych KGHM Polska Miedź S.A. W 2020 roku Spółka nie prowadziła programu akcji pracowniczych.

Wyniki wyszukiwania