Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Kluczowe niefinansowe wskaźniki KGHM Polska Miedź S.A. zidentyfikowane i zaraportowane zgodnie z koncepcją Zrównoważonego Rozwoju za lata 2019-2020

Od 3 września 2019 roku Spółka jest notowana w indeksie WIG-ESG, który obejmuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przestrzegające zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Obszar społeczeństwo 2019 2020
Utrzymanie pozycji w WIG-ESG (wcześniej RESPECT Idex) TAK TAK
Utrzymanie pozycji w Indeksie FTSE4Good Index Series TAK TAK
0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego TAK TAK
Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami TAK TAK
Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu (wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu tj. sport/kultura/nauka) 33,3 mln PLN 36,8 mln PLN
Efektywność zasobowa
Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni (t) 2 527 2 509
Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty (t) 31 / 156 30 / 155
Utrzymanie uzysków hutniczych Cu (%) 97,96 98,30
Bezpieczeństwo
LTIRF KGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) 10,3 7,3

Od 19 listopada 2009 roku aż do zakończenia jego obliczania i podawania do publicznej wiadomości, tj. do 1 stycznia 2020 roku, Spółka nieprzerwanie uczestniczyła w indeksie RESPECT Index. Dodatkowo, od września 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series, który należy do grupy etycznych wskaźników inwestycyjnych, uwzględniających kryteria odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem ESG. W 2020 roku, po raz pierwszy w historii, również jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce, Spółka wzięła udział w programie ratingowym CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project), dotyczącym komunikacji wpływu przedsiębiorstw na emisję gazów cieplarnianych.

W Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 wypracowano 6 obszarów strategicznych. Jednym z nich jest „Człowiek i Środowisko”, który m.in. odnosi się do zrównoważonego rozwoju firmy. Jego głównym celem jest wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie. Miernikami efektywności realizacji obszaru strategicznego „Człowiek i środowisko” są:

  • minimalny poziom corocznej poprawy wskaźników LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRiR (aktywa zagraniczne)
  • poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników Grupy KGHM w oparciu o zdefiniowane w trakcie wdrożenia mierniki do 2023 roku

Wyniki wyszukiwania