Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Podsumowanie biznesowe

GRI[ ]

Wkładamy dużo pracy w doskonalenie systemu sprawozdawczości finansowej i rachunkowości dbając o transparentność naszych działań i otwartość w komunikacji z interesariuszami. Obecność KGHM na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przestrzeganie standardów ładu korporacyjnego i etyki w działaniu, to gwarancja bezpiecznych i długofalowych inwestycji.

Agnieszka Sinior
Dyrektor Naczelny Centrum Usług Księgowych, Główny Księgowy KGHM Polska Miedź S.A.
 • 201-1

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. [w mln PLN]

Wyższe o 1 643 mln PLN (+9,3%) przychody ze sprzedaży zrealizowane w 2020 roku w stosunku do 2019 roku głównie w wyniku:
 • wyższych notować metali (miedź +3%, srebro +27%)
 • korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+2%)

EBITDA i wynik finansowy netto

KGHM Polska Miedź S.A.

Wzrost EBITDA przy zwiększeniu wyniku finansowego netto Spółki

 • EBITDA na poziomie wyższym o 23% w relacji do analogicznego okresu w 2019 roku
 • Wynik netto o 515 mln PLN (+41) powyżej zrealizowanego w 2019 roku, głownie w wyniku wzrostu netto na podstawowej działalności operacyjnej

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej KGHM

Wybrane kluczowe statystyki 2020 roku*

* Dane skonsolidowane, o ile nie zaznaczono inaczej, tj. w przypadku wskaźnika LTIFR – dotyczy KGHM Polska Miedź S.A.
** Suma segmentów; EBITDA skorygowana  = EBITDA (wynik netto ze sprzedaży + amortyzacja) skorygowana o odpisy/odwrócenia z tytułu utraty wartości aktywów trwałych

Otoczenie makroekonomiczne

Notowania surowców i walut

Średnia cena miedzi za 2020 roku w PLN i w USD na poziomach zbliżonych do 2019 roku, ale przy ekstremalnie dużych wahaniach cen metali
 • Średnia cena miedzi w 2020 roku wyniosła 6 181 USD/t, tj. o 3% więcej niż w roku 2019, jednakże minima i maksima wyznaczone przez kurs miedzi różnią się aż o 70% (min 4 617 USD/t, max 7 964 USD/t)
 • Średnia cena miedzi w 2020 roku wyrażona w PLN wyniosła 23 975 PLN/t, z powodu lekkiego osłabienia kursu złotego wartość ta była o 4% wyższa niż w 2019 roku.
 • Wysoka zmienność cen w 2020 roku była pokłosiem pandemii COVID-19 i jej wpływu na gospodarkę światową. Znaczenie miała też odpowiedź banków centralnych i rządów wprowadzających kolejne pakiety fiskalne i zastrzyki płatności dla rynków finansowych.
wykresy-kghm-_302 wykresy-kghm-_302

2020 rokiem ogromnych wahań cen miedzi

Również zapasy metalu wahały się znacząco w ostatnich miesiącach

W 2020 roku ceny miedzi odnotowały najniższe poziomy od 4 lata i najwyższe od 2012 roku, wzrastając prawie dwukrotnie

 • Zamknięcia gospodarek w Q1 i Q2 2020 złamały ceny miedzi i wpłynęły na skokowy przyrost zapasów metalu
 • Otwarcie gospodarki chińskiej i jej szybki powrót do równowagi, a w (szczególności rekordowe zakupy agencji odpowiedzialnej za zapasy materiałów w Chinach), wpłynęły na wzrost cen czerwonego materiału
 • W Q4 zwycięstwo Joe Biden i Demokratów w USA, wraz z zapowiedzią pakietów fiskalnych i osłabieniem USD, wspierało ceny miedzi
Spekulacyjna pozycja netto na historycznych rekordach potwierdza wyjątkowe zainteresowanie inwestorów miedzią.

 • Początkowo odbicie cen miedzi wiązało się z wyraźnym wzrostem importu miedzi Chin, który jednak przygasł w IV kwartale.
 • Ponadprzeciętne zainteresowanie inwestorów, o którym świadczy historycznie wysoki poziom zajmowanych pozycji, było głównym czynnikiem wspierającym wzrosty w kolejnych miesiącach
 • Rozgrzany rynek miedzi przyciąga kapitał spekulacyjny również na innych giełdach metali, np. w Szanghaju.

Nieznaczna obniżka cen metali szlachetnych w Q4 2020 w stosunku do rekordów z poprzedniego kwartału

Ceny srebra i złota w Q4 2020 obniżyły się, nadal jednak utrzymując się powyżej średniej rocznej

W wyniku wzrostów cen srebra wskaźnik ceny złota do srebra wrócił do poziomu średniej z ostatnich 40 lat.

 • Ceny srebra, które rok temu, na początku pandemii COVID-19, nie rosły tak szybko jak ceny złota, odrobiły straty, a następnie ustabilizowały się w Q4 2020 poniżej historycznych (złoto), bądź wieloletnich (srebro) szczytów, ale na wysokich historycznie poziomach.
 • Relacja cen złota i srebra (gold/silver ratio), po osiągnięciu rekordowych wartości w marcu i kwietniu, powróciła do średniego poziomu wyznaczonego przez ceny w ostatnich 40 latach.
 • Na spadek cen kruszców po osiągnięciu rekordowych poziomów wpływ netto miało opracowanie i zatwierdzenie szczepionki na COVID-19 oraz rozpoczęcie programów szczepień. Wpłynęły one na lepsze perspektywy globalnej gospodarki. Efekt ten był silniej odczuwany na złocie niż na srebrze z racji przemysłowego charakteru drugiego metalu.

Kluczowe wskaźniki produkcyjne 2020

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM wyższa o 1,1% r/r
709 +1,1 r/r

[w tys. t]

 • KGHM Polska Miedź
  mniejsza zasobności i miąższość złota oraz ograniczona podaż złomów miedzi w I H 2020
 • Sierra Gorda 
  wyższy wolumen przerobionej rudy uraz uzysk. wyższa zawartość miedzi w rudzie
 • KGHM INTERNATIONAL
  niższa produkcja na Franke, głownie ze względu na jakość rudy oraz zagłębiu Sudbury, gdzie była eksploatowana ruda o wyższej zawartości TPM. W I kwartale 2019 wyłączono z eksploatacji kopalnię Morrison

* Dla 55% udziału

Kluczowe wskaźniki finansowe 2020

Najwyższy od siedmiu lat poziom skorygowanej EBITDA Grupy KGHM

Wzrost relacji do 2019 (+1 394 mln PLN; +27%) zanotowano w segmentach:
 • KGHM Polska Miedź +839 mln PLN (+23%) – wyższy wolumen sprzedaży oraz wzrost cen miedzi
 • Sierra Gorda1) 686 mln PLN – ponad dwukrotny wzrost – poprawa parametrów operacyjnych kopalni (wielkość przerobu oraz uzysk), wdrożenie programów optymalizacyjnych i oszczędnościowych, lepsza jakość eksploatowanego złota, wzrost cen Cu
Wzrost przychodów Grupy
 • Wpływ wyższego poziomu sprzedaży miedzi w KGHM Polska Miedź i Sierra Gorda oraz wyższych notowań Cu i Ag
Wzrost wyniku netto Grupy
 • Poprawa w zakresie EBITDA umożliwiła realizację wyniku netto na poziomie o 376 mln PLN (+26%) wyższym od zanotowanego w 2019.
Przychody Grupy [mln PLN]
Wynik netto Grupy [mln PLN]

* Dla 55% udziału.
** Suma segmentów, EBITDA skorygowana = EBITDA (wynik netto ze sprzedaży + amortyzacja) skorygowana o odpisy/odwrócenia z tytułu utraty wartości aktywów trwałych

Wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy w 2020 roku

Na tle przyjętych rocznych założeń budżetowych

kghm grafiki-85 kghm grafiki-85

Stabilna i bezpieczna sytuacja finansowa Grupy KGHM

kghm grafiki-69 kghm grafiki-69

1) Suma kosztów wydobycia, flotacji i przerobu hutniczego przypadających na katodę wraz z kosztami funkcji wsparcia i kosztami sprzedaży katod, skorygowana o wartość zapasów półfabrykatów i produkcji w toku, pomniejszona o wycenę szlamów anodowych i podzielona przez wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych

2) Nakłady inwestycyjne rzeczowe – z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu WG MSSF 16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozwojowe – niezakończone; Pozostałe nakłady – nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych wraz z pożyczkami dla tych jednostek

3) Uwzględniono korektę założenia zgodnie z raportem 9/2020 z 12 maja 2020 r.

4) Skorygowana BITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda SCM.

5) Poziom wskaźnika dług netto/EBITDA <= 2 wynika z przyjętej przez Spółkę Polityki Płynności Finansowej i nie stanowi założenia budżetowego KGHM na 2020 r.

Zadłużenie Grupy Kapitałowej KGHM

Stan na koniec 2020

Główne czynniki wpływające na zadłużenie netto w 2020 roku

Wzrost zadłużenia
 • Wydatki na inwestycje rzeczowe (3 458 mln PLN)
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin (1 625 mln PLN)
 • Zasilenie kapitałowe Sierra Gorda (216 mln PLN)
 • Koszty finansowania w rachunku przepływów pieniężnych (177 mln PLN)

 

Zmniejszenie zadłużenia
 • Dodatkowe przepływy z działalności operacyjnej, wyłączając zmianę kapitału pracującego i podatek od kopalin (5 526 mln PLN)
 • Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań, w tym zobowiązania handlowe przyjęte przez faktora (wzrost 1 287 mln PLN)
 • Zmiana stanu zapasów (spadek o 295 mln PLN)
 • Dodatnie różnice kursowe (spadek zadłużenia wyrażonego w PLN o 194 mln PLN)
 • Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych należności (spadek o 173 mln PLN)

Wyniki wyszukiwania