Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Polityka Energetyczna KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawowym celem KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zarządzania energią i działań proklimatycznych jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej. Odbywać się to powinno przy zapewnieniu zasilania obiektów i instalacji ciągu produkcyjnego Spółki.

Proces wdrażania międzynarodowego standardu zarządzania mediami energetycznymi zgodnie z normą ISO 50001 rozpoczęto wraz z przyjęciem przez Prezesa Zarządu Polityki Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. (28 listopada 2016 roku). Obecnie obowiązuje drugie wydanie polityki, która została zatwierdzona 28 lutego 2019 roku.

Ambicją KGHM Polska Miedź S.A. jest stałe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię.

Polityka Energetyczna zawiera najważniejsze zasady zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A. Przestrzegając tych zasad, najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się do:

  • zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów i efektów energetycznych
  • prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa i innymi wymaganiami związanymi z wykorzystaniem energii
  • kreowania pożądanych postaw, budowania świadomości i stałego podnoszenia kompetencji pracowników Spółki i współpracowników, realizujących zadania na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
  • zapobiegania marnotrawstwu w obszarze wykorzystania energii
  • współpracy z partnerami i dostawcami w zakresie zakupu dóbr materialnych i usług z uwzględnieniem efektywności energetycznej jako istotnego kryterium wyboru

Zasady opisane w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. przestrzegane są przez wszystkich pracowników Spółki, a także inne osoby i podmioty wykonujące zadania na jej potrzeby.

Efektem stosowania przyjętej Polityki Energetycznej jest realizacja działań mających na celu racjonalne, zgodne z wymaganiami prawnymi, zarządzanie energią wykorzystywaną w KGHM, w tym.:

  • ustalenie zasad postępowania w procesie inwestycyjnym i zakupowym
  • wykonywanie przeglądów energetycznych w Oddziałach KGHM i Centrali, zgodnie z zatwierdzoną metodyką
  • podejmowanie działań w celu osiągnięcia zatwierdzonych celów energetycznych
  • wdrożenie regulacji: Wymagania prawne i inne z zakresu energetyki oraz ocena ich zgodności na potrzeby SZE w KGHM Polska Miedź S.A.

System zarządzania energią (SZE) w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Energetyka sp. z.o.o

W 2017 roku w Jednostce Dominującej oraz w Energetyce Sp. z o.o. wdrożony został SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE), zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012. Przeprowadzony we wrześniu 2020 roku w KGHM Polska Miedź S.A. audyt recertyfikujący potwierdził, że w KGHM Polska Miedź S.A. dostosował swój System Zarządzania Energią do zgodności z wymaganiami nowego wydania normy PN-EN ISO 50001:2018. Przeprowadzony we wrześniu 2020 roku w spółce Energetyka Sp. z o.o. audyt recertyfikujący potwierdził, że system jest ciągle doskonalony, a wynik energetyczny jest poprawiany. Na podstawie oceny zespołu audytorów stwierdzono, że System Zarządzania Energią w spółce Energetyka Sp. z o.o. jest zdolny do osiągania zamierzonych wyników i jego certyfikat został utrzymany.

Efektem wdrożenia SZE jest uniknięcie kosztów audytów energetycznych, których obowiązek wykonania, w przypadku braku systemu zarządzania energią, nakłada Ustawa o Efektywności Energetycznej. Kolejnym rezultatem funkcjonowania SZE jest możliwość systemowego doskonalenia procesu zarządzania energią oraz procesu poprawy wyniku energetycznego KGHM, co w 2019 roku zaowocowało oszczędnością energii w wysokości 72 GWh.

Funkcjonowanie SZE służy również zmniejszeniu kosztów związanych z zakupem oraz zużyciem mediów energetycznych, w tym kosztów zakupu praw do emisji CO2 uzyskiwanych dzięki zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Naszym zamiarem jest podnoszenie kompetencji naszej kadry, uzyskiwanie w kolejnych latach dalszych oszczędności oraz, co najważniejsze, poprzez wdrożenie standardów i doskonalenie procedur, poprawa bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A..

Redukcja emisji z hut

Celem minimalizacji negatywnego oddziaływania technologii metalurgicznych na środowisko oraz utrzymania pełnej sprawności technicznej urządzań służących ochronie środowiska, w KGHM Polska Miedź S.A. z sukcesami realizowane są działania dostosowawcze instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych, wraz z ograniczaniem emisji arsenu. Osiągane dzięki szeregowi inwestycji parametry utrzymują się na znacznie lepszych poziomach, niż te wymagane prawem. Szczegółowe efekty zakończonych inwestycji z tego zakresu zaprezentowano w poniższej tabeli:

Efekty zakończonych w KGHM Polska Miedź S.A. inwestycji w zakresie działania dostosowawczych instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych

Efekty zakończonych inwestycji w zakresie działania dostosowawczych instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych

Nazwa zadania/inicjatywy Oczekiwane dostosowanie do poz. BAT Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) Termin zakończenia zadania
Osiągnięte parametry (w trakcie testów parametrów gwarantowanych)
Modernizacja układu odpylania filtra workowego PSz.1 i filtrów kasetowych PSz.2 i PSz.3 na Piecach Szybowych BAT 39: Grudzień 2019
Pył – 2-5 (mg/Nm3) Pył – poniżej 1 (mg/Nm3),
As – 0,05 (mg/Nm3) As – poniżej 0,05 (mg/Nm3), średnia 0,02 (mg/Nm3)
Budowa II-go stopnia odpylania mokrego na instalacji odpylania suszarń PW w celu obniżenia emisji As i Hg do poziomu określonych w konkluzji BAT BAT 38: Grudzień 2020
Pył – 3-5 (mg/Nm3), Pył – poniżej 1 (mg/Nm3),
As – 0,05 (mg/Nm3) As – poniżej 0,02 (mg/Nm3), średnia 0,01 (mg/Nm3)
BAT 11: Hg – poniżej 0,004 (mg/Nm3) średnia 0,002 (mg/Nm3)
Hg – 0,01 – 0,05 (mg/Nm3)
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji do usuwania arsenu z gazów znad maszyn odlewniczych TM-16 BAT 44: Grudzień 2020
Pył – poniżej 15 (mg/Nm3) Pył – poniżej 2 (mg/Nm3), średnia 1,6 (mg/Nm3)
P-1 Hermetyzacja stacji napinających taśmociągów koncentratów miedzi oraz magazynu uśredniania BAT 8 i BAT 25: Październik 2019
Określają wymagany sposób dostosowania, aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki wstępnej surowców, materiałów pierwotnych i wtórnych oraz transportu powyższych lub aby ograniczyć te emisje. Zastosowano zamknięte systemy przenośnikowe służące do transportu i obsługi koncentratów będących źródłem pyłu oraz topników i materiałów drobnoziarnistych oraz zadaszono przenośniki służące do obsługi materiałów stałych niebędących źródłem pyłu (zgodność z BAT8a, BAT8b, BAT25).
PG Instalacja podawania mielonego żużla poołowiowego do pieca zawiesinowego BAT54: Grudzień 2020
Określa sposoby, aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi. Instalacja umożliwia hermetyczny transport odpadu jakim jest żużel poołowiowy do pieca zawiesinowego w celu odzysku metali (zgodność z BAT54).
BAT90: Zastosowano system transportu pneumatycznego w odniesieniu do materiałów pylących (zgodność z BAT90a).
Określają wymagany sposób dostosowania aby zapobiec emisjom rozproszonym z przygotowania materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje (dla produkcji ołowiu).

 

Emisje z zakładów KGHM Polska Miedź S.A.​

Emisje SO2 i pyłów1

kghm grafiki-78 kghm grafiki-78

1Pył pozostały (bez metali) z produkcji metali nieżelaznych, w tym PM 2,5 i PM 10

Emisje z zakładów KGHM Polska Miedź S.A.​

Emisje ołowiu i miedzi​

kghm grafiki-79 kghm grafiki-79

Wyniki wyszukiwania