Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Polityka Bezpieczeństwa Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 • 403-2

Życie i zdrowie naszych pracowników są naszym priorytetem, a ubiegły rok i pandemia przyniosły nowe wyzwania w obszarze bezpieczeństwa pracy. Udowodniliśmy, że przemyślane decyzje, konsekwencja we wprowadzaniu w życie procedur, a przede wszystkim współpraca i odpowiedzialność wszystkich pracowników są skuteczną receptą na tak trudny czas. W 2021 roku pod hasłem „Bądź odpowiedzialny za innych” kontynuujemy nasze działania, dążąc w szczególności do dalszego zmniejszenia liczby wypadków przy pracy  z przyczyn technicznych, organizacyjnych, czy ludzkich.

Adam Chyliński
Dyrektor Departamentu BHP i Ryzyka Zawodowego KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka od kilku lat realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”. W 2020 roku kontynuowano realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences” oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, zgodnie ze Strategią biznesową KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023.

 • 403-1

W Spółce obowiązują wysokie standardy w obszarze BHP, Dotyczą one zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Potwierdzono to uzyskaniem przez Spółkę w 2020 roku certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnie ze standardem ISO 45001:2018. Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia. Spółka dokonała oceny ryzyka zawodowego i aktualizuje je na bieżąco. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje. Przedsiębiorstwo niezwłocznie implementuje nowe regulacje i wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy.

W 2020 roku Spółka zanotowała znaczące obniżenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych (w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym), liczonych rok do roku, z poziomu 299 do 213 poszkodowanych (spadek o 86 wypadków). Liczba wypadków przy pracy w 2020 roku w KGHM Polska Miedź S.A. bez wypadków z przyczyn naturalnych (tąpnięcia, odprężenia, wstrząsy, zawały skał) była mniejsza o 54 (spadek z poziomu 248 do 194). Zdecydowana większość zarejestrowanych wypadków przy pracy (ok. 97,2%) miała charakter lekki, a ich głównymi przyczynami były w kolejności utrata równowagi przez pracowników, kontakt (uderzenie) o lub przez ruchome/nieruchome przedmioty, a także oberwanie się skał z calizny.

Działalności górniczej KGHM Polska Miedź S.A. towarzyszą zagrożenia naturalne. W szczególności wynikają one z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć, zawałów i odprężeń. Są one bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, gdyż w ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz do uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji.

Spółka od wielu lat prowadzi liczne działania dotyczące profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, obejmujące systematycznie obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu, wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpaniami. Dobiera się rozmiary, kształt i ilości komór oraz filarów międzykomorowych oraz rozmiary filarów ochronnych, jak i projektuje się najkorzystniejszy kierunek postępu eksploatacji, optymalną kolejność wybierania złoża dla minimalizacji lokalnych koncentracji naprężeń w górotworze. Stosowane są również tzw. aktywne metody profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, polegające na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków, a także za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu.

W 2020 roku w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. doszło łącznie do 19 wypadków przy pracy, wynikających z zagrożeń naturalnych ze strony górotworu. Liczba tych zdarzeń stanowiła 11,3 % wszystkich wypadków przy pracy w kopalniach w tym okresie. Przedsiębiorstwo stale doskonali się w zakresie bezpiecznej eksploatacji złóż rud miedzi.

 • 403-2

Wskaźnik wynikowy LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w 2020 roku, tj. całkowita liczba wypadków przy pracy (w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym) w Spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A., ukształtował się na poziomie wartości 7,3 i jednocześnie był mniejszy o 61% od wartości zanotowanej w 2010 roku, a także o 29% mniejszy od wartości zarejestrowanej w 2019 roku (10,3). Jest to najlepszy jak dotąd wynik w historii Spółki. Udało się go uzyskać dzięki postawie i zaangażowaniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zdefiniowała istotne ryzyka oraz ich mitygację w obszarze bezpieczeństwa. Informacja na temat kluczowych ryzyk i ich mitygacji została opisana w niniejszym Sprawozdaniu w punkcie “Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM”.

Złote zasady BHP

Myślę

zanim coś zrobię

Pracuję

sprawnymi narzędziami oraz maszynami i urządzeniami

Pamiętam

o moich bliskich

Przychodzę do pracy

wypoczęty i trzeźwy, nie będąc pod wpływem środków odurzających

Znam zagrożenia

i ryzyko zawodowe

Stosuję

odpowiednie środki ochrony

Reaguję

gdy widzę niebezpieczne zachowania lub sytuacje

Zachowuję ład

i porządek w miejscu pracy

Rada bezpieczeństwa pracy KGHM Polska Miedź S.A.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Pracownicy Jednostki Dominującej są reprezentowani w Radzie Bezpieczeństwa Pracy, której funkcjonowanie opiera się na zasadach wzajemnego zaufania i współpracy. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W jej skład wchodzi 40 osób, w tym przedstawiciele pracodawców (Oddziały), przedstawiciele strony społecznej, tj. związków zawodowych działających w Spółce oraz Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Zakres działania Rady Bezpieczeństwa Pracy obejmuje m.in. okresową ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce, opiniowanie działań profilaktycznych i formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy. W każdym z zakładów KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiciele pracodawcy, pracowników i służb medycyny pracy w ramach Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy okresowo dokonują przeglądów warunków pracy, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz formułują wnioski dotyczące poprawy warunków pracy w Oddziale.

W 2020 roku oraz w latach ubiegłych obszar BHP analizowano w różnych trybach wielokrotnie. Stan bezpieczeństwa pracy jest monitorowany na bieżąco oraz cyklicznie. Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa pracy w Spółce dokonywana jest na cotygodniowych naradach pionu Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, cotygodniowych naradach Departamentu BHP i Ryzyka Zawodowego, na miesięcznych naradach Zarządu z kierownictwem wszystkich Oddziałów oraz w czasie cyklicznych spotkań kierownictwa Spółki z osobami związanymi z procesem BHP.

Polityka zero harm KGHM Polska Miedź S.A.

Zarządzanie ryzykiem, w tym uwzględnienie zasady ostrożności, jest ważnym elementem odpowiedzialności. KGHM usilnie dąży do zminimalizowania zagrożeń dla pracowników, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego (Podejście Zero Harm). Najlepsze zakłady to te, które są najbezpieczniejsze. Pracownicy kopalń rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. pracują w trudnych warunkach środowiska pracy, w którym występuje kilkadziesiąt zagrożeń. Jednymi z najistotniejszych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. są zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi. Szczególnie te zagrożenia związane z występowaniem wstrząsów górotworu oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów, uważane są za zjawiska bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, gdyż w ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz do uszkodzeń maszyn, urządzeń i infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. traktuje bezpieczeństwo pracowników jako priorytet. Dlatego też podejmuje szereg działań prewencyjnych. W zakładach górniczych prowadzone są systematyczne obserwacje sejsmologiczne z wykorzystaniem rozbudowanej sieci dołowych stanowisk sejsmicznych oraz stanowisk powierzchniowych, obejmujących swym zasięgiem wszystkie rejony i pola eksploatacyjne kopalń. Spółka realizuje zintegrowany model zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczą w nim następujące podmioty:

 • Zakładowa służba BHP
 • Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego, o potwierdzonej światowej klasie
 • Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. – jednostka świadcząca specjalistyczne usługi medyczne
 • Jednostka badawczo-rozwojowa KGHM Cuprum Sp. z o.o. CB-R
 • Akredytowane laboratorium Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.
 • Podmiot specjalizujący się w ratownictwie z własnym zapleczem medycznym

Praktyka dobrej współpracy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka od kilku lat realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów. To także jeden z filarów Strategii Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu. W Spółce obowiązują wysokie standardy w obszarze BHP, które dotyczą zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Potwierdzono to uzyskaniem przez Spółkę w roku bieżącym certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnie ze standardem ISO 45001:2018. Profil działalności, ingerencja w środowisko naturalne i troska o pracowników wymaga definiowania ambitnych celów. Ich realizacja przekłada się jednak na wymierne efekty związane z poprawą warunków i bezpieczeństwa pracy. Manifestacja szacunku dla życia oraz zdrowia dodatkowo poprawia skuteczność i efektywność, a także zapewnia ciągłość produkcji, co jest szczególnie istotne w branży górniczo-hutniczej. Co więcej, najwyższe standardy w obszarze BHP dotyczą nie tylko Spółki, ale i wszystkich podmiotów realizujących usługi na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi natomiast szereg strukturyzowanych działań dotyczących poszanowania różnorodności. Z powyższego powodu samodzielna Deklaracja różnorodności została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A. W swojej działalności Spółka przestrzega zakazów dyskryminacji oraz prowadzi działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy. Tworzy kulturę organizacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników, bez względu m.in. na: pochodzenie etniczne, wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, wyznawaną religię, przekonania polityczne, czy przynależność związkową. Dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników w ramach prowadzonej działalności (w tym procesów rekrutacji). Zachowuje przy tym prymat wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych.

Jednostka Dominująca jest gwarantem wdrożenia zasad różnorodności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz promowania i upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy oraz partnerów biznesowych.

Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu. Więcej informacji o podejściu do różnorodności w organach nadzorczych znajduje się w Oświadczeniu o Stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku.

Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących ochrony praw człowieka. Z powyższego powodu samodzielna Deklaracja Ochrony Praw Człowieka została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A. Spółka deklaruje uznanie, szacunek i promowanie praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność i nie toleruje ich naruszeń. Zobowiązuje się prowadzić działania w sposób zgodny z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innymi normami i standardami, w tym przepisami ustawowymi i wykonawczymi krajów docelowych dla naszej aktywności biznesowej.

KGHM jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie pełni kwestia przestrzegania praw człowieka. Przyjmuje odpowiedzialność za ich ochronę i poszanowanie ich fundamentalnych zasad oraz implementuje te standardy w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przyjmuje, że przestrzeganie praw człowieka przez inne podmioty jest determinantem nawiązania wzajemnych relacji.

W ramach przyjętych zasad każdy pracownik oraz współpracownik Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest odpowiedzialny za zapewnienie, że w jego najbliższym otoczeniu przestrzegane są prawa człowieka, a ich łamanie jest zgłaszane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Deklaracja stanowi podstawę podejścia do praw człowieka. Uzupełnia oraz konsoliduje kwestie praw człowieka ujęte w innych politykach i wytycznych Spółki, takich jak: Kodeks Etyki, Deklaracja różnorodności, HR oraz Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw.

Wdrożenie Deklaracji odbywa się następująco:

 • każdy pracownik mający dostęp do komputera otrzymuje drogą elektroniczną, za pomocą funkcjonującego w Spółce Systemu Obiegu Dokumentów, przyjętą deklarację.
 • pracownicy niemający dostępu w pracy do komputerów informowani są o wdrożeniu deklaracji poprzez serwis extranetu (każdy pracownik posiada możliwość korzystania z niego) oraz od bezpośredniego przełożonego.

Zgłaszanie naruszeń odbywa się następująco:

 • pracownik ma prawo i obowiązek zgłosić naruszenie Deklaracji Ochrony Praw Człowieka bezpośredniemu przełożonemu.
 • pracownik może zgłosić naruszenie do funkcjonujących w Spółce Związków Zawodowych
  (w KGHM Polska Miedź S.A. działa 15 związków zawodowych, które tworzą 48 zakładowych organizacji związkowych, uzwiązkowienie w Spółce wynosi 88,6 proc. załogi). W KGHM Polska Miedź S.A. są przestrzegane zapisy układu zbiorowego pracy.
 • zgłaszanie naruszeń może być kierowane do powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • w Spółce funkcjonują instytucje Rady Pracowników oraz Sygnalisty.
 • do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Zakładowy układ zbiorowy pracy (ZUZP) KGHM Polska Miedź S.A.

ZUZP określa warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy w szczególności: czas pracy, urlopy wypoczynkowe i dodatkowe, zasady wynagradzania, ochronę warunków pracy, świadczenia związane z zatrudnieniem oraz zasady ich przyznawania i realizacji, świadczenia dla byłych pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, wzajemne zobowiązania stron Układu.

Wyniki wyszukiwania