Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Model finansowania

Grupa zarządza zasobami finansowymi w oparciu o przyjętą Politykę Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie Kapitałowej.

Jej nadrzędnym celem jest umożliwienie utrzymywania ciągłości działania, poprzez zabezpieczenie dostępności środków pieniężnych wymaganych do realizacji celów biznesowych Grupy, przy optymalizacji ponoszonych kosztów. Ponadto Polityka reguluje zasady pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez Grupę Kapitałową, zasady zarządzania długiem i monitorowania poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej oraz zakłada centralizację finansowania zewnętrznego na poziomie Jednostki Dominującej. Zarządzanie płynnością finansową polega na zapewnieniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych w postaci gotówki oraz dostępnego finansowania dłużnego w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym.

Zadłużenie netto w Grupie Kapitałowej

Zobowiązania z tytułu zadłużenia Grupy Kapitałowej na koniec 2020 roku wyniosły 7 335 mln PLN i uległy obniżeniu w stosunku do 2019 roku, przy zachowanej strukturze, opartej na zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania zapewniających stabilność finansową w długim horyzoncie czasowym.

Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy Kapitałowej, których kwota na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 2 501 mln PLN, mają charakter krótkoterminowy.

Struktura długu netto Grupy Kapitałowej (mln PLN)

31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (%) 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020
Zobowiązania z tytułu: 7 335 7 873 (6,8) 7 497 8 898 9 622
Kredytów bankowych 1 994 2 386 (16,4) 2 016 3 257 3 808
Pożyczek 2 685 2 794 (3,9) 2 806 2 937 3 073
Dłużnych papierów wartościowych 2 000 2 001 2 010 2 000 2 017
Leasingu 656 692 (5,2) 665 704 724
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 501 982 x2,5 1 084 1 922 2 173
Dług netto 4 834 6 891 (29,9) 6 413 6 976 7 449

Struktura długu netto Jednostki Dominującej (mln PLN)

31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (%) 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020
Zobowiązania z tytułu: 7 115 7 620 (6,6) 7 258 8 588 9 235
Kredytów bankowych 1 860 2 294 (18,9) 1 913 3 164 3 711
Pożyczek 2 461 2 686 (8,4) 2 591 2 729 2 888
Dłużnych papierów wartościowych 2 000 2 001 2 009 2 000 2 017
Cash poolingu 284 130 x2,2 230 180 80
Leasingu 510 509 +0,2 515 515 539
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 120 489 x4,3 761 1 688 1 882
Dług netto 4 995 7 131 (30) 6 497 6 900 7 353

Źródła finansowania w Grupie Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa posiadała otwarte linie kredytowe, pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe z łącznym saldem udzielonego finansowania w równowartości 13 145 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 6 679 mln PLN.

Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny na kwotę 1,5 mld USD Kredyt na kwotę 1 500 mln USD (5 638 mln PLN), uzyskany na podstawie umowy o finansowanie zawartej przez Jednostkę Dominującą z konsorcjum banków w 2019 roku, z terminem zapadalności 19 grudnia 2024 roku oraz opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). W 2020 roku Jednostka Dominująca uzyskała zgodę Uczestników Konsorcjum na wydłużenie terminu umowy o 1 rok, tj. do dnia 19 grudnia 2025 roku Limit dostępnego finansowania w okresie przedłużenia będzie wynosił 1 438 mln USD (5 405 mln PLN). Oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę, która uzależniona jest od wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA.
Środki pozyskane w ramach otrzymanego kredytu przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.
Pożyczki inwestycyjne, w tym pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na łączną kwotę 2,9 mld PLN z terminami finansowania do 12 lat

Umowy o finansowanie zawarte przez Jednostkę Dominującą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym:

  • w sierpniu 2014 roku na kwotę 2 000 mln PLN, która została zaciągnięta w trzech transzach z terminami spłaty upływającymi dnia 30 października 2026 roku, 30 sierpnia 2028 roku oraz 23 maja 2029 roku i wykorzystana w pełnym zakresie dostępnego limitu. Środki pozyskane w ramach pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją hutnictwa oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”.
  • w grudniu 2017 roku na kwotę 900 mln PLN, w ramach której zostały zaciągnięte trzy transze z terminami spłaty upływającymi dnia 28 czerwca 2030 roku, 23 kwietnia 2031 roku oraz 11 września 2031 roku Środki pozyskane w ramach pożyczki są przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Jednostkę Dominującą projektów o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym na różnych etapach ciągu technologicznego.

Oprocentowanie zaciągniętych transz oparte jest o stałą stopę procentową.

Dłużne papiery wartościowe na kwotę 2,0 mld PLN Program emisji obligacji na rynku polskim ustanowiony umową emisyjną z dnia 27 maja 2019 roku Emisja o wartości nominalnej 2 000 mln PLN, w ramach której zostały wyemitowane obligacje 5‑letnie na kwotę 400 mln PLN, z terminem wykupu upływającym 27 czerwca 2024 roku oraz obligacje 10-letnie na kwotę 1 600 mln PLN, z terminem wykupu 27 czerwca 2029 roku. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę.
Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.
Kredyty bilateralne na kwotę do 2,4 mld PLN Grupa posiada linie kredytowe w ramach zawartych umów bilateralnych na łączną kwotę 2 379 mln PLN. Są to kredyty obrotowe oraz w rachunku kredytowym z okresami dostępności do 4 lat. Oprocentowanie oparte jest na stałej stopie procentowej lub zmiennej stopie procentowej WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększonej o marżę.
Środki uzyskane w ramach ww. umów kredytowych są narzędziem wspierającym zarządzanie bieżącą płynnością finansową.
Szczegółowa informacja na temat powyższych kredytów znajduje się w notach 8.4.3 sprawozdań finansowych.

Powyższe źródła w pełni zabezpieczają bieżące, średnio- oraz długoterminowe potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej.

Wykorzystanie finansowania zewnętrznego na 31 grudnia 2020 roku

W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę źródeł finansowania Grupy Kapitałowej wraz z poziomem jego wykorzystania.

Kwota dostępnego i wykorzystanego finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej (mln PLN)

Wykorzystane finansowanie 31.12.20201) Wykorzystane finansowanie 31.12.20192) Zmiana (%) Dostępne finansowanie 31.12.20 Wykorzystanie (%)
31.12.2020
Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny 18 5 638
Pożyczki 2 685 2 794 (3,9) 3 128 85,8
Kredyty bilateralne 2 011 2 368 (15,1) 2 379 84,5
Dłużne papiery wartościowe 2 000 2 001 2 000 100,0
Razem 6 696 7 181 (7,0) 13 145 50,9
¹⁾ Wykazane z wyłączeniem zapłaconej prowizji przygotowawczej pomniejszającej zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów.
²⁾ Wykazane z uwzględnieniem kosztów związanych z zawarciem w 2019 roku umowy kredytu konsorcjalnego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku 60% zadłużenia Grupy Kapitałowej z tytułu finansowania zewnętrznego stanowiły zobowiązania zaciągnięte w USD, 38% w PLN, oraz po 1% w walutach: EUR i CAD.

Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi

W 2020 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa posiadała 2 501 mln PLN wolnych środków pieniężnych oraz miała otwarte linie kredytowe na łączną kwotę udzielonego finansowania w wysokości 13 145 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 6 679 mln PLN.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała działania mające na celu zapewnienie długookresowej stabilności finansowej poprzez oparcie struktury finansowania na zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania.

W grudniu 2020 roku Jednostka Dominująca wykorzystała opcję przedłużenia o 1 rok terminu obowiązywania umowy niezabezpieczonego rewolwingowego kredytu konsorcjalnego w wysokości 1 500 mln USD (5 638 mln PLN) zawartej w 2019 roku. W wyniku decyzji Uczestników Konsorcjum, dostępny limit środków w ramach udzielonego finansowania w okresie wydłużenia wyniesie 1 438 mln USD (5 405 mln PLN).

W 2020 roku kontynuowane były również działania mające na celu optymalizację procesu zarządzania płynnością finansową, poprzez koncentrację na efektywnym zarządzaniu kapitałem obrotowym. Grupa Kapitałowa wykorzystuje faktoring dłużny i wierzytelnościowy, którego efektem jest skrócenie cyklu rotacji należności oraz wydłużenie cyklu rotacji zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu dłużnego wyniosło 1 264 mln PLN.

W ramach niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego, dwóch kredytów bilateralnych oraz pożyczek inwestycyjnych udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Grupa zobowiązana jest do utrzymywania kowenantu finansowego na określonym poziomie. Na dzień bilansowy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, wartość kowenantu finansowego, podlegającego obowiązkowi raportowania na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku, spełniała zapisy zawarte w umowach.

Wartość wskaźnika Dług netto/EBITDA Grupy Kapitałowej

31.12.2020 31.12.2019 Zmiana (%) 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020
Dług netto / EBITDA1) 0,9 1,5 (40,0) 1,4 1,6 1,7
1) Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

Cash pooling w Grupie Kapitałowej

Realizując proces zarządzania płynnością, Grupa Kapitałowa korzysta z narzędzi wspierających jego efektywność. Jednym z instrumentów wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową jest usługa zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków – cash pooling lokalny w PLN, USD i EUR oraz międzynarodowy w USD. Cash pooling ma na celu optymalizację zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi, ograniczenie kosztów odsetkowych, efektywne finansowanie bieżących potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz wspieranie krótkoterminowej płynności finansowej w Grupie Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania