Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Nasi interesariusze

Od początku funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają dla niej kluczowe znaczenie.

  • 102-40
  • 102-42
  • 102-43
  • 102-44

Dialog i współdziałanie są dla KGHM bezcenne. Jako globalna spółka inwestujemy w lokalne społeczności i wspieramy strategie rozwoju naszego otoczenia. Pandemia nie zatrzymała naszych działań CSR – część projektów przenieśliśmy do wirtualnej rzeczywistości, dzięki czemu udało się utrzymać szerokie grono odbiorców. Rozwijamy wolontariat pracowniczy, współpracujemy z samorządami i sami inicjujemy liczne programy edukacyjne, z których korzystają nie tylko nasi pracownicy, ale cała społeczność Zagłębia Miedziowego.

Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Dyr. Naczelna ds. Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

Grupa wywiera bowiem istotny wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe, mając tego pełną świadomość i biorąc za to całkowitą odpowiedzialność. Współdziałanie jest jedną z wartości firmy. Stanowi podstawę osiągania przez nią sukcesów, zarówno w działalności biznesowej jak i społecznej. Grupa partnersko i w pełni transparentnie buduje relacje z interesariuszami, mając świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii i zrównoważonego podejścia do biznesu, w tym jego rozwoju. Podstawą tego procesu jest dialog ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

W roku 2020 odbywały się spotkania dyskusyjne w obrębie najwyższej kadry menadżerskiej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM. Ich zadaniem było określenie poziomu wartościowego zmian siły zainteresowania i siły wpływu poszczególnych interesariuszy oraz organizacji w zakresie kluczowych interesariuszy. Ustalono na ich podstawie, że w 2020 roku nie doszło do zmian w identyfikacji kluczowych interesariuszy dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Ich zbiór zaprezentowano na poniższym rysunku:

Mapa Kluczowych Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2020
7 7

Powyższe wskazuje z kolei na to, że aspekty raportowania przez Grupę KGHM Polska Miedź S.A. również pozostały bez dużych zmian za rok 2020 w stosunku do roku 2019. Wskazano jednakowoż na potrzebę położenia jeszcze większego, choć i tak już do tej pory niezwykle dużego, nacisku na kwestie środowiskowe, zwłaszcza w aspekcie ochrony klimatu oraz oszczędności zasobów, w tym w kontekście wdrażania przez Unię Europejską strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Bez miedzi Zielony Ład
jest niemożliwy

W marcu 2020 roku Zarządzający KGHM Polska Miedź S.A. spotkali się w Brukseli z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej. W siedzibie Business & Science Poland dyskutowano o przyszłości sektora miedziowego w Unii Europejskiej. KGHM wskazuje, że miedź jest kluczowym surowcem dla realizacji idei Europy neutralnej dla klimatu, dlatego tak istotne jest wsparcie przemysłu wydobywczego i hutniczego.

Działania służące osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku są priorytetem dla Komisji Europejskiej.  KGHM Polska Miedź S.A. proponuje UE m.in. włączenie sektora surowcowego jako przemysłu energochłonnego w możliwość pozyskania funduszy UE oraz wsparcie innowacji i inwestycji w zaawansowane technologie. Strategia Spółki zakłada, że do końca 2030 roku, 50 proc. zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną ma pochodzić ze źródeł własnych oraz OZE.

W swojej argumentacji KGHM Polska Miedź S.A. zwraca też uwagę m.in. na rosnącą konkurencję ze strony wysokoemisyjnych gospodarek azjatyckich oraz konieczność zachowania innowacyjnego charakteru Europy, a także jej dalszy niezagrożony rozwój gospodarczy i cywilizacyjny.

  • 102-12

W relacjach z klientami, pracownikami, partnerami zewnętrznymi i społecznościami lokalnymi, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega przepisów prawa obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność. Respektuje również dobrowolnie przyjęte zobowiązania wynikające m.in. z norm ISO, ASTM oraz z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, m.in.: International Copper Association, European Precious Metals Federation, Eurometaux, Euromines, London Bullion Market Association, European Technology Platform on Sustainable Mineral Reources, European Innovation Partnership, a także krajowych, m.in.: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Związek Pracodawców Polska Miedź. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. nie bierze udziału w przedsięwzięciach, które wiążą się z naruszaniem przepisów prawa lub zagrażają reputacji.

KGHM włącza się w realizację działań z zakresu ogłoszonej 13 grudnia 2019 roku koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal), a także dokumentu Implementing the Recommendations of the Task Force on the Climate-related Financial Disclosures (TCFD) z czerwca 2017 roku oraz komunikatu Komisji Europejskiej 2019/C 209/01 z 19 czerwca 2019 dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych – suplementu dotyczącego zgłaszania informacji związanych z klimatem. KGHM Polska Miedź S.A. stwierdza, że wiele ze wskazań proponowanych w powyższych dokumentach wprowadzano już we wcześniejszych latach, idąc drogą zrównoważonego, odpowiedzialnego środowiskowo rozwoju.

Wyniki wyszukiwania