Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Korzyści ze Strategii 4E po dwóch latach jej obowiązywania

W grudniu 2020 roku minęły dwa lata od przyjęcia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Zaktualizowanej Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023.

W poniższym zestawieniu przedstawiono kluczowe osiągnięcia tego okresu, zaprezentowane przez pryzmat „4E”. Na stronie biura prasowego KGHM Polska Miedź S.A dostępny jest film podsumowujący Strategię po dwóch latach jej obowiązywania.

Kluczowe osiągnięcia Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 po dwóch latach jej funkcjonowania

Efektywność

Nasza odpowiedź na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0

 • Zrealizowano działania inwestycyjne, zapewniające utrzymanie krajowej produkcji górniczej na poziomie 450 tys. t Cu w urobku oraz średniorocznej produkcji hutniczej na poziomie 540 tys. t.
 • Piec Wychylno-Topielno-Rafinacyjny (WTR) w HM Legnica podniósł zdolność oddziału do przerabiania materiałów obcych i zwiększył moce produkcyjne.
 • Przeglądy energetyczne we wszystkich Oddziałach oraz Centrali wskazały nowe obszary działań ograniczających zużycie energii, zgodnie z Systemem Zarządzania Energią.
 • Zbudowano kompetencje w rozwoju energetyki, w tym OZE (inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne na terenie HM Legnica, HM Głogów i Piaskowni Obora).
 • Zwiększono efektywność składowania odpadów w ramach Projektu Rozbudowy OUOW Żelazny Most przez budowę Kwatery Południowej.
 • Wykorzystano źródła zewnętrzne do dofinansowania projektów poświęconych badaniom i innowacjom.
 • Budowano efektywną i różnorodną kulturę organizacyjną, opartą na wartościach Grupy Kapitałowej.
 • Racjonalizowano strukturę Grupy Kapitałowej pod kątem efektywniejszego wykorzystania jej potencjałów z perspektywy funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej.
 • Zachowano dyscyplinę kosztową oraz wdrożono inicjatywy oszczędnościowe.
 • Osiągnięto wzrost efektywności finansowania dzięki dywersyfikacji jego źródeł i dostosowania finansowania do potrzeb Grupy Kapitałowej.
 • Podjęto działania w zakresie skrócenia cyklu rotacji należności oraz wydłużenia cyklu rotacji zobowiązań (wykorzystujemy faktoring wierzytelnościowy).
 • Zapewniono stały i bezpieczny dostęp do faktoringu dla Grupy Kapitałowej.
Ekologia, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

Bazujemy na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, Gospodarce Obiegu Zamkniętego oraz proekologicznej produkcji w najwyższych standardach bezpieczeństwa

 • Wprowadzono inteligentne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników.
 • Wprowadzono te same procedury BHP w spółkach Grupy Kapitałowej i oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., w tym jednolity system zarządzania bezpieczeństwem pracy dla wszystkich aktywów KGHM INTERNATIONAL LTD.
 • Przeprowadzono liczne działania w ramach wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce”.
 • Zapewniono wpływy z Grupy Kapitałowej do budżetu państwa i budżetów lokalnych z tytułu podatku CIT – około 400 mln PLN rocznie.
 • Zapewniono wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od niektórych kopalin – około 1,5 mld PLN rocznie.
 • Stworzono pracownikom możliwości rozwoju i kształcenia poprzez liczne szkolenia, programy rozwojowe oraz projekty HR (np. „Akademia Kompetencji 4E”).
 • Zastosowano nowe instalacje, zgodne z konkluzjami BAT (Best Available Techniques) dla przemysłu metali nieżelaznych.
 • Zainwestowano w odnawialne źródła energii (OZE), głównie w rozwój fotowoltaiki.
 • Rozwijano elektromobilność – testowane są elektryczne samochody osobowe i terenowe; w ramach wymiany parku maszynowego, następuje zamiana silników diesla w SMG na niskoemisyjne.
 • Poszerzono raportowanie pozafinansowe zapewniające Spółce spójną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.
 • Osiągnięto wysokie standardy w kwestii aktywnej komunikacji z rynkiem i inwestorami.
Elastyczność

Dostosowujemy działania do zmian w naszym otoczeniu

 • Konsekwentnie gospodarowano złożem i wydobyciem, dopasowując się do struktury geologicznej.
 • Prowadzono optymalizację produkcji hutniczej – piec WTR w HM Legnica, prażak w HM Głogów.
 • Wprowadzono nową strukturę finansowania z krótkoterminowej na długoterminową.
 • Konsolidowano programy zakupowe i digitalizowano logistykę.
 • Efektywnie planowano i przeprowadzano postoje remontowe.
 • Zwiększano produkcję energii elektrycznej ze źródeł własnych.
 • Realizowano Doktoraty Wdrożeniowe i inne programy we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi, które ukierunkowano na poprawę funkcjonowania głównego ciągu technologicznego.
 • Podejmowano działania na rzecz eliminacji luki pokoleniowej i kompetencyjnej – prowadzono program we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej”.
 • Stale poszerzano kompetencje pracowników poprzez projekty adaptacyjne i rozwojowe.
E-przemysł

Wdrażamy ideę Przemysłu 4.0 idziemy w kierunku autoryzacji i robotyzacji ciągów produkcyjnych, przeprowadzamy transformację cyfrową KGHM, budujemy społeczeństwo oparte na wiedzy

 • Uruchomiono w wersji pilotażowej „System lokalizacji osób oraz maszyn w wyrobiskach podziemnych”.
 • Rozwijano „Szerokopasmową transmisję danych w wyrobiskach podziemnych” w oddziałach górniczych.
 • Rozwijano „Centrum Zaawansowanych Analiz Danych (CZAD)” – testowano wykorzystanie algorytmów do analizy obciążania przenośników taśmowych w kopalniach.
 • Rozwijano „Robotyzację procesów produkcyjnych i pomocniczych” – rozpoczęto budowę robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku.
 • Realizowano wdrożenie projektów związanych z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa oraz poprawą bezpieczeństwa informatycznego Grupy Kapitałowej.
 • Wypracowano System Zarządzania Projektami SZP 2.0.
 • Rozszerzano digitalizację, automatyzację i elektroniczny obieg dokumentów i informacji dla takich obszarów jak: administracja, logistyka, zakupy, informatyka, obsługa prawna, archiwizacja danych, kadry i płace, komunikacja i PR, umowy, zarządzanie finansami, nieruchomości, HR.
 • Rozwijano technologie informatyczne do gromadzenia i transferu wiedzy w Grupie Kapitałowej oraz archiwizacji dokumentacji naukowo-badawczej i projektowej z obszaru wynalazczości i postępowania patentowego w latach 1959-2020.

W przypadku spółek krajowych, podstawowym celem zamierzeń rozwojowych jest zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa pracy w ramach głównego ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. oraz integracja Grupy Kapitałowej wokół idei zrównoważonego rozwoju, w tym wdrażanie inicjatyw rozwojowych w ramach Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. W obszarze zagranicznej części Grupy Kapitałowej, Spółka koncentruje się na maksymalizacji wartości posiadanego portfela aktywów.

Nawiązując do przyjętych w Strategii Spółki kierunków rozwoju, działania inwestycyjne koncentrują się na projektach prowadzących do poprawy efektywności głównego ciągu technologicznego. Polityka inwestycyjna KGHM Polska Miedź S.A. opiera się na realizacji pięcioletniego planu inwestycyjnego Spółki umożliwiającego wykonanie długookresowego planu produkcji.

Spółka kontynuuje realizację kluczowych inwestycji w obszarze górnictwa i hutnictwa, w tym:

 • Program Udostępnienia Złoża (Głogów Głęboki – Przemysłowy oraz wyrobiska udostępniające i przygotowawcze)
 • Rozbudowa OUOW Żelazny Most
 • Projekty inwestycyjne wspomagające odwodnienie ZG Polkowice-Sieroszowice
 • Projekty inwestycyjne dostosowujące instalacje hutnicze do konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs)
 • Projekty optymalizujące wykorzystanie zdolności produkcyjnych Huta Hybrydowa Legnica (wykorzystanie istniejącej infrastruktury i jej rozbudowa w kierunku zwiększonego przetopu złomów)
 • Projekty inwestycyjne związane z odtworzeniem i optymalizacją HM Głogów I

Ponadto w zakresie rozwoju krajowej bazy zasobowej Spółka kontynuowała prace eksploracyjne w ramach posiadanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż.

W kierunki przyjętych zamierzeń wpisuje się także realizacja działań w obszarze Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Dodatkowo Spółka ustawicznie realizuje prace w zakresie nowych inteligentnych technologii i systemów zarządzania produkcją, opartych o komunikację online pomiędzy elementami procesu produkcyjnego i zaawansowaną analizę danych, zgodnie z założeniami Programu Strategicznego KGHM 4.0.

Spółka intensyfikuje również działania ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej poprzez inwestycje we własne moce wytwórcze, szczególnie nisko i zeroemisyjne. Rozpoczęto inwestycyjne projekty energetyczne w obszarze fotowoltaiki. Zgodnie z aktualną Strategią Grupy Kapitałowej na lata 2019-23, zakłada się, że do końca 2030 roku 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź S.A. na energię elektryczną ma pochodzić z własnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Wyniki wyszukiwania