Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

List Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
do Interesariuszy

GRI[ ]

Szanowni Państwo,
KGHM w 2020 roku, jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw w branży, przezwyciężył kryzysy makroekonomiczne, osiągnął założone cele i zakończył rok satysfakcjonującym wynikiem. W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. prezentuję Państwu wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2020 rok.

  • 102-14

W ubiegłym roku, świat stanął w obliczu fali zachorowań na COVID -19, najpoważniejszej pandemii od ponad wieku, o nieprzewidywalnym przebiegu i wpływie na sytuację gospodarczą na całym globie. Pandemia wywołała szok na rynku finansowym, prowadzący do zakłóceń w jego funkcjonowaniu, a nawet spowodowała krótkotrwały, bezprecedensowy, całkowity brak możliwości zawierania transakcji finansowych. Doszło do gwałtownych i głębokich spadków cen na rynkach towarowych. Znamienną dla stanu rynków była sytuacja na rynku ropy, gdzie na jednym z kontraktów ceny spadły poniżej zera, rodząc pytania o stabilność systemu wyceny towarów.

W przypadku KGHM, zaburzenia na rynku miedzi dotyczyły w dużym stopniu obszaru logistyki towarów, co miało związek z ograniczeniem możliwości podróżowania i transportu. Wprowadzana przez poszczególne kraje kwarantanna, powodowała istotne przerwy w produkcji w wielu branżach. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na proces decyzyjny w tamtym okresie była duża niepewność, co do przebiegu i głębokości kryzysu. Powszechne było przekonanie o zupełnie odmiennym od poprzednich charakterze zagrożeń, które nie były spowodowane zakłóceniami w funkcjonowaniu systemu finansowego, lecz gwałtownym spadkiem aktywności gospodarczej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, oraz ograniczeniami fizycznej mobilności, które w konsekwencji mogły zakończyć się falą bankructw i długotrwałym kryzysem.

Niepewność na rynkach finansowych oraz potencjalne zagrożenia działalności operacyjnej wymagały szybkich i zdecydowanych działań ograniczających ryzyko funkcjonowania Spółki.

Strategia firmy na lata 2019-2023 oraz zaangażowanie pracowników w jej realizację, dyscyplina sanitarna, elastyczność podejmowanych decyzji – to wszystko wpłynęło na poziom osiągniętych rezultatów. Dziś możemy pochwalić się dobrymi wynikami zarówno w obszarze finansów, rozwoju, ochrony środowiska czy energetyki, jak i przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania skutkom COVID – 19.

Głównym źródłem wyników operacyjnych Grupy są rezultaty osiągane przez KGHM Polska Miedź S.A. Utrzymaliśmy produkcję na stabilnym poziomie, a ciągłość procesów nie była zagrożona. Odpowiedzialne szacowanie ryzyka pozwoliło nam na utrzymanie planowanego poziomu produkcji.

Pragnę teraz przedstawić Państwu najważniejsze efekty działań zarządczych i operacyjnych w KGHM w minionym roku.

Najwyższy od momentu akwizycji aktywów zagranicznych Grupy KGHM poziom zysku operacyjnego EBITDA, przekraczający 6,6 mld zł, zachowana pełna zdolność operacyjna naszych aktywów, bardzo dobre wyniki sprzedaży, bezpieczeństwo i utrzymane zatrudnienie dla tysięcy naszych pracowników – to osiągnięcia, z których jesteśmy szczególnie dumni. Wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 42 780 mln PLN i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. o 3 371 mln PLN.

Kontynuowaliśmy działania zapewniające długookresową stabilność finansową poprzez oparcie struktury finansowania na zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania. Konsekwentnie obniżamy zadłużenie, na koniec 2020 roku wskaźnik zadłużenia, mierzony relacją długu netto do EBITDA, spadł do poziomu 0,9 z 1,5 na koniec roku poprzedniego. Wartość kapitałów własnych Grupy KGHM wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 roku 21 081 mln PLN i była wyższa o 879 mln PLN od wartości na koniec 2019 r.. Osiągnięty w kwocie 1797 mln zł zysk netto, był wyższy od ubiegłorocznego o +26,5%.

W 2020 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych. Saldo środków pieniężnych w 2020 r. uległo zwiększeniu o 1 506 mln PLN i na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2 522 mln PLN.

Pomimo pandemii w KGHM nie zwolniliśmy tempa. Uwzględniając perspektywę długoterminową, kontynuowaliśmy także realizację kluczowych inwestycji. Nasza strategiczna inwestycja w budowę Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most przebiega zgodnie z harmonogramem. W obszarze górnictwa prowadziliśmy projekty inwestycyjne wspomagające odwodnienie w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Kontynuujemy Program Udostępnienia Złoża, w tym prace związane z głębieniem szybu Głogów Głęboki–Przemysłowy.

W obszarze hutnictwa prowadziliśmy projekty inwestycyjne związane z odtworzeniem i optymalizacją Huty Miedzi Głogów I. Zakończyliśmy prace przed terminem pomimo trudności operacyjnych związanych z restrykcjami pandemicznymi. W Hucie Miedzi Legnica inwestowaliśmy w projekty optymalizujące wykorzystanie zdolności produkcyjnych istniejącej infrastruktury i jej rozbudowę w kierunku zwiększonego przetopu złomów. Te działania wpisują się w nasze założenia produkcji zielonej miedzi związane z ekologicznym filarem strategii rozwojowej.

Niezmiennie ważne miejsce w naszym portfelu inwestycyjnym zajmują projekty związane z ochroną środowiska, w tym projekty inwestycyjne zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Zarówno w Hucie Miedzi Legnica, jak i w Hucie Miedzi Głogów prowadziliśmy projekty dostosowujące instalacje hutnicze do konkluzji BATAs. Nowa instalacja Oczyszczania Gazów w Hucie Miedzi Legnica, której budowa ruszyła w 2020 roku, docelowo zmniejszy ładunek resztkowych zanieczyszczeń aż o 99 procent. Z naszym modelem biznesowym połączona jest dbałość o środowisko naturalne, w którym poprzez wszystkie tworzące go segmenty stosowane są standardy, które zapewniają bezpieczne i przyjazne dla środowiska prowadzenie działalności operacyjnej.

W ubiegłym roku zintensyfikowaliśmy także nasze działania w obszarze energetyki, dążąc do zwiększenia zaspokojenia potrzeb energetycznych z własnych źródeł, w tym z OZE. W ramach prowadzonego w spółce Programu „Rozwój energetyki, w tym OZE” przyjęliśmy m.in. Koncepcję Programowo-Przestrzenną, która zakłada zwiększenie zainstalowanej mocy w dwóch projektach elektrowni fotowoltaicznych. Elektrownie te powstaną na terenach oddziałów KGHM.

Zainicjowaliśmy procedury zmiany dokumentów planistycznych w gminach, w których w przyszłości powstaną źródła odnawialnej energii. Natomiast w grudniu 2020 roku KGHM ZANAM uruchomił pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0. Zielona energia to światowy trend, za którym chcemy podążać jako spółka, jako że niesie
ze sobą wiele wyzwań i szans dla naszej działalności. Chcemy produkować „zieloną miedź”, wykorzystując czystą energię. Przy tym pamiętamy, że nie ma transformacji klimatycznej bez miedzi. Tym samym nie ma Zielonego Ładu bez KGHM.

Pragnę też podkreślić, że w KGHM ze szczególną troską podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa naszej załogi. Dzięki postawie i zaangażowaniu wszystkich pracowników w 2020 roku odnotowaliśmy rekordowo niski wskaźnik wypadkowości LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM). Wyniósł on 7,3, co oznacza spadek o 29 procent w porównaniu do 2019 roku i aż o 61 procent w porównaniu do 2010 roku. Także KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2020 roku, pomimo wyjątkowo trudnych warunków narzuconych przez pandemię, odnotowało najlepszy w historii wynik pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

W minionym roku, ze względu na pandemię koronawirusa bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz ich bliskich nabrało wyjątkowego znaczenia i bezprecedensowego priorytetu.

Dlatego podjęliśmy szereg działań: profilaktycznych, komunikacyjnych i proceduralnych, by zminimalizować negatywne skutki pandemii i ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się choroby. Przy zaangażowaniu i odpowiedzialności naszych pracowników zarówno w KGHM Polska Miedź S.A., jak i w zagranicznych kopalniach Grupy nie zanotowaliśmy przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia. Swojego wsparcia udzieliliśmy także mieszkańcom, pomagając w wyposażeniu służby zdrowia, prowadząc akcje wolontariackie czy pomocowe dla seniorów, a spółka z Nitroerg z Grupy Kapitałowej rozpoczęła produkcję płynu biobójczego, który trafił do szkół, instytucji i szpitali w całej Polsce.

W tym miejscu chcę wyrazić swoje uznanie dla wszystkich naszych interesariuszy. Prowadzony przez lata dialog pozwolił zbudować wzajemne zaufanie, tak ważne w obliczu wyzwań i trudnych decyzji, przed którymi wielokrotnie stawaliśmy w minionym roku.

Szczególne podziękowania należą się naszym pracownikom, nie tylko za ich trud i ciężką pracę na rzecz rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM, ale także za olbrzymią odpowiedzialność i dyscyplinę, których świadectwo wielokrotnie dali w 2020 roku.

Dziękuję również akcjonariuszom oraz klientom za zaufanie, jakim nas Państwo darzycie. Społecznościom lokalnym składam wyrazy szacunku za dobre sąsiedztwo i obopólny wysiłek na rzecz rozwoju regionów, w których wspólnie funkcjonujemy.

2021 rok będzie wyjątkowy dla KGHM. W tym roku przypada jubileusz 60-lecia istnienia firmy, mamy ambitne i odważne plany, które są uwzględnione w planach budżetowych. Planowane 2,9 mld zł na operacje w Polsce i 0,3 mld zł na zagraniczne i polskie operacje wspierające to więcej niż średnia z ostatnich lat. Stawiamy na rozwój, bo wiemy, że przyszłość jest z miedzi, a KGHM należy do gigantów produkcji tego metalu. Miedź i surowce, które produkujemy, budują technologie przyszłości i tym samym przyszłość Grupy i otaczającej nas rzeczywistości.

W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazuję Państwu Zintegrowany Raport KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 rok.

Z wyrazami szacunku
Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin, dnia 12 maja 2021 roku

Wyniki wyszukiwania