Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Integracja Zrównoważonego Rozwoju

W realizacji swoich celów KGHM Polska Miedź S.A. skupia się na tworzeniu wartości dodanej przy jednoczesnym zapewnieniu trwałych fundamentów dla przedsiębiorstwa i pracowników oraz osiąganiu sukcesów w długoterminowej perspektywie.

KGHM funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach takie obszary, jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność Zasobowa. Zasada prowadzenia naszego biznesu, w zgodzie z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz bycie liderem w tym zakresie, wiążą się między innymi z wielkością działalności biznesowej i z długoletnim funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej KGHM. To wiąże się z kolei z jej świadomą odpowiedzialnością za racjonalne, zrównoważone korzystanie z zasobów, a także za duży posiadany przez Grupę wpływ na otoczenie, głównie w jego częściach społecznej oraz środowiskowej. Grupa Kapitałowa zapewnia miejsca pracy przeszło 34 tysiącom osób. Sprzyja to rozwojowi firm kooperujących oraz napędza gospodarkę.

KGHM Polska Miedź S.A. to firma globalna, otwarta na rozwój, mający zapewnić jej stabilne i wieloletnie funkcjonowanie z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń

Spółka chce mądrze inwestować swoje zyski w nowe technologie, innowacyjne rozwiązania, najlepsze dostępne praktyki i rozwój pracowników. KGHM Polska Miedź S.A. posiada świadomość tego, że zrównoważony rozwój branży surowcowej stał się globalnym wyzwaniem współczesnego świata. Zrównoważony rozwój jest kluczem do bezpieczeństwa surowcowego i zapewnienia komfortu życia pracownikom oraz społeczeństwu i dbałości o środowisko. Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach takie obszary, jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność Zasobowa.

Na poniższym schemacie przedstawiono Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.:

Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

kghm grafiki-54 kghm grafiki-54

KGHM Polska Miedź S.A. realizuje zasady zrównoważonego rozwoju między innymi poprzez współpracę z partnerami europejskimi w ramach organizacji międzynarodowych zrzeszonych wokół Komisji Europejskiej. Spółka kreuje i wspiera działania nowej polityki przemysłowej UE, w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji EIP, poprzez uczestnictwo w spotkaniach High Level Group. Wiąże się to również z aktywnym udziałem Spółki w Programach Ramowych Unii Europejskiej oraz programach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rzecz surowców EIT KIC Raw Materials. Przedstawiciel KGHM pełni także funkcję Prezesa w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych w Brukseli. Realizacja celów Platformy przyczynia się do średnio- i długoterminowego zabezpieczenia stabilnego zaopatrzenia w surowce (w tym surowce kluczowe, przemysłowe surowce mineralne i materiały drewnopochodne), które są konieczne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa efektywnie wykorzystującego zasoby. Platforma pełni rolę doradczą w zakresie kształtowania polityki surowcowej przy EIP.

Swoimi działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. wpisuje się w pełni w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ (tzw. Agendy 2030), przedstawionych na poniższym rysunku:

Działalność KGHM, a cele zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 roku (Agenda 2030)

tablica fundacje-01 tablica fundacje-01

Pozytywne aspekty funkcjonowania KGHM Polska Miedź S.A. przekładają się na rozwój gospodarczy regionu. Grupa Kapitałowa zatrudnia ponad 34 tys. pracowników, większość w obszarze tak zwanego Zagłębia Miedziowego. Działalność Spółki umożliwia rozwój kooperujących podmiotów oraz napędza gospodarkę, co wprost przekłada się na redukcję ubóstwa, eliminację głodu i rozwój obszarów, w sąsiedztwie których działa Spółka. Spółka dba o zdrowie i jakość życia nie tylko swoich pracowników i ich rodzin, ale wszystkich mieszkańców regionu. Wyrazem tego, jest funkcjonowanie Miedziowego Centrum Zdrowia, jak również realizowane programy prozdrowotne oraz dotacje przekazywane placówkom medycznym. KGHM Polska Miedź S.A. ma bezpośredni wpływ na dobrą jakość edukacji. Region, w którym działa Spółka, w dużej mierze dzięki jej obecności, jest relatywnie zamożny. Dzięki temu więcej ludzi stać na dokształcanie się i zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Dodatkowo, KGHM współpracuje z licznymi uczelniami wyższymi i przedstawicielami świata nauki. Firma motywuje również swoich pracowników do ciągłego rozwoju, oferując atrakcyjne możliwości podnoszenia kompetencji. Działania podejmowane przez KGHM przyczyniają się wprost do redukowania nierówności między ludźmi.

Dostęp do opieki zdrowotnej, godnej pracy i edukacji, niweluje nierówności, które mogą pojawiać się w społeczeństwie. Wynika z tego prosta korelacja wskazująca, że KGHM działa także w obszarze celu „zrównoważone miasta i społeczności”. Celem bliskim Spółce jest także odpowiedzialna konsumpcja i innowacyjna produkcja. KGHM stara się, aby cały ciąg technologiczny był możliwie optymalny, bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony. Szuka metod jego dalszego doskonalenia. Racjonalnie gospodaruje zasobami, jednocześnie dąży do eliminacji odpadów. Spółce bliska jest koncepcja circular economy, odchodząca od gospodarki linearnej na rzecz zamykania obiegu materiałów, z których korzysta. Dlatego w Spółce rozwijany jest program GOZ (Gospodarka o Obiegu Zamkniętym). Praktyka KGHM Polska Miedź S.A. dowodzi, że branża surowcowa dotyka znacznie więcej celów zrównoważonego rozwoju, niż tylko te uznawane za typowe dla tego sektora. Ważnym celem wskazanym w ramach Agendy 2030 jest partnerstwo na rzecz celów. Jako Spółka chcemy łączyć siły i intensyfikować działania zmierzające do współpracy z instytucjami, którym idea zrównoważonego rozwoju jest równie bliska.

KGHM Polska Miedź S.A. ma oczywiście w powyższym kontekście świadomość wpływu celów na działalność górniczą, podąża zatem w kierunku działań zawartych na poniższym rysunku:

Wpływ poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 roku na przemysł górniczy

Wpływ poszczególnych celów na przemysł górniczy

kghm grafiki-55 kghm grafiki-55

Wynikiem powyższych działań było określenie zrównoważonego łańcucha wartości KGHM Polska Miedź S.A., który przedstawiono na poniższym schemacie:

Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź S.A.

kghm grafiki-76 kghm grafiki-76
a a

Wyniki wyszukiwania