Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Polityka HR KGHM Polska Miedź S.A.

Dla Jednostki Dominującej zdefiniowano Politykę HR, która podkreśla, że to właśnie Pracownicy KGHM są najcenniejszym kapitałem firmy – to oni tworzą unikalną kulturę i budują jej pozycję na rynku.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Pracownicy KGHM są najcenniejszym kapitałem firmy – nie tylko tworzą unikalną kulturę i budują jej pozycję na rynku, ale także angażują się w działania na rzecz środowiska i lokalnych społeczności. Od lat konsekwentnie inwestujemy w rynek pracy i aktywnie wpływamy na proces kształcenia młodych ludzi, tworząc zintegrowaną, otwartą na przyszłość organizację.

Magdalena Wróbel
Dyrektor Naczelna ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A.

Przedsiębiorstwo chcąc zabezpieczyć realizację swoich strategicznych celów od lat konsekwentnie inwestuje w rynek pracy i aktywnie wpływa na proces kształcenia młodych ludzi. Dochowuje należytej staranności w odniesieniu do Pracowników, gdyż to właśnie kadra odgrywa kluczową rolę w rozwoju wszystkich obszarów modelu biznesowego. Buduje globalne znaczenie przedsiębiorstwa i sprawia, że tworzymy zintegrowaną, otwartą na przyszłość organizację i specjalistów z rynku. KGHM pozyskuje najlepszych ekspertów i specjalistów. W efekcie tych działań Spółka zatrudnia osoby o największym potencjale, które w realny sposób odpowiadają jej potrzebom. Praca każdej z nich jest jednakowo ważna dla sukcesu całej organizacji.

O wyjątkowości prowadzonej polityki HR świadczy fakt, że Pracownicy KGHM to ludzie nie tylko utalentowani i o wysokich kwalifikacjach, ale także postępujący w zgodzie z wartościami KGHM, otwarci na zmiany, poszukujący innowacyjnych rozwiązań, jak również chętnie dzielący się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Najważniejsze jest jednak to, że Pracownicy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko, swój osobisty rozwój postrzegają jako czynnik, który pozwala osiągać korzyści całej organizacji.

Rozwój KGHM stał się motorem zmian również w obszarze samego zarządzania kapitałem ludzkim wewnątrz Spółki. W ostatnim czasie realizacja polityki HR uległa transformacji. Wdrożono spójny zestaw kluczowych procesów i narzędzi wspierających długofalowo rozwój kompetencji, przygotowano nowe rozwiązania z zakresu zarządzania wynikami i ocenami pracowniczymi, usprawniono komunikację wewnętrzną. Postawiono też na nowoczesne systemy zarządzania projektami, programami i portfelami. Ze względu na dynamiczny rozwój priorytetem stało się efektywne identyfikowanie najlepszych pracowników, a następnie systemowe przygotowywanie ich do objęcia kluczowych ról i funkcji we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

W 2020 roku w KGHM Polska Miedź S.A. zapewniono pracownikom możliwość realizacji programów kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, menedżerskich i specjalistycznych, w tym:

 • możliwość rozwijania kompetencji poprzez dofinansowanie studiów wyższych, w tym:
  • dofinansowanie studiów typu MBA – 30 osób
  • realizację grupowych studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa” we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie II semestr – 62 osoby
  • dofinansowanie indywidualnych studiów podyplomowych – 30 osób
  • dofinansowanie studiów wyższych – 27 osób
 • rozwijanie kompetencji językowych wszystkich pracowników Spółki poprzez dostęp do narzędzi e-learningowych online – program dedykowany dla wszystkich pracowników
 • rozwijanie kompetencji językowych wszystkich pracowników Spółki poprzez możliwość uczestnictwa w tradycyjnych kursach językowych: język angielski,  język hiszpański oraz niemiecki
 • wdrożenie procesu zarządzania wynikami dla kadry menedżerskiej oraz opracowanie systemu ocen pracowników do poziomu dyrektorów departamentów
 • wdrożenie narzędzi informatycznych które wspierają najwyższej jakości kadry, w tym przede wszystkim aplikacji e-Rekrutacja

KGHM jako Grupa globalna stwarza wyjątkową szansę dla osób, które chcą uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i rozwiązań. Mają one taką, możliwość biorąc udział w pracy specjalistycznych zespołów projektowych. Uczestnictwo w pracy takiego zespołu, to również doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach struktur firmy.

KGHM Polska Miedź S.A. współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi w projektach, których celem jest dopasowanie sposobu kształcenia przyszłych pracowników. Prowadzi projekt „Kompetentni w branży”, który jest skierowany do uczniów szkół technicznych i branżowych.

Celem programu „Kompetentni w branży” jest ścisła współpraca na linii szkoła – KGHM, która umożliwi kształcenie młodych ludzi zgodnie z realnymi wymaganiami biznesu oraz najnowszymi osiągnięciami przemysłu miedziowego. Uczniowie, zdobywający wiedzę w klasach patronackich, mogą liczyć na merytoryczną pomoc naszej Spółki, dostęp do materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim mogą skorzystać z dedykowanego im programu stypendialnego oraz możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu. Wspólnie ze szkołami realizujemy działania w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Klasy patronackie to:

 • Program Stypendialny dla najlepszych uczniów, którego zasady określa Regulamin dostępny w formie załącznika,
 • Warsztaty z rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • Możliwość odbywania wizyt zawodoznawczych, udziału w prelekcjach, lekcjach eksperckich,
 • Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników oraz innych inicjatywach skierowanych do społeczności pracowników firmy

Wspieramy również nauczycieli poprzez:

 • Wizyty zawodoznawcze w naszych Oddziałach oraz innych rekomendowanych instytucjach,
 • Dofinansowanie udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych inicjatywach edukacyjnych mających wpływ na rozwój zawodowy nauczyciela,
 • Możliwość udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz innych inicjatywach skierowanych do pracowników firmy,
 • Współpracę w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych,
 • Organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Współpracuje także z Ministerstwem Edukacji Narodowej w obszarze tworzenia nowych zawodów kluczowych dla miedziowej spółki. Przedstawiciele KGHM uczestniczyli w projekcie tworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Górnictwa (SRK). SRK określa spodziewane efekty kształcenia na każdym etapie edukacji formalnej i nieformalnej w budowaniu kompetencji potrzebnych pracownikom zatrudnionym w górnictwie. SRK jest jednym z elementów gwarantujących właściwe relacje miedzy kwalifikacjami i kompetencjami pracowników oraz wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Projekt był realizowany pod auspicjami Instytutu Badań Edukacyjnych. Był prowadzony przez konsorcjum złożone z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz spółki JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. W ramach projektu prowadzone były konsultacje wśród przedstawicieli branży górniczej. Wykorzystywane były ankiety, wywiady pogłębione i zajęcia warsztatowe. Wśród ekspertów zaangażowanych w realizację projektu, oprócz reprezentantów KGHM Polska Miedź S.A., znajdowali się reprezentanci AGH, PGNiG, LW Bogdanka, JSW, PGE, JSW Innowacje, GIPH, WUG i GIG.

W 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. i Uczelnia Jana Wyżykowskiego podpisały umowę o kształceniu dualnym. Współpraca pomiędzy KGHM i Uczelnią obejmuje prowadzenie studiów inżynierskich kierunku Górnictwo i geologia w trzech specjalizacjach: Techniki eksploatacji złóż, Maszyny i urządzenia górnicze oraz Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. Umowa z Uczelnią Jana Wyżykowskiego zakłada m.in. współfinansowanie studiów przez KGHM oraz możliwość odbycia praktyk przez studentów z kierunku Górnictwo i geologia w oddziałach spółki. Studenci, którzy są pracownikami, KGHM będą mieli możliwość zakwalifikowania pracy zawodowej na poczet praktyk zawodowych. Najlepsi studenci będą mogli liczyć na program stypendialny. KGHM jako Patron na zakończenie roku akademickiego może dodatkowo przyznać jednorazowe stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 3000 zł dedykowane imiennie jednemu studentowi Uczelni.

Dodatkowo powołana zostanie Komisja ds. Programu Nauczania, w skład której wejdą przedstawiciele KGHM i Uczelni, a która zajmie się m.in. dostosowaniem programów nauczania  do potrzeb przemysłu miedziowego oraz analizą programów praktyk studenckich.

Studia dualne to nowoczesna forma kształcenia wpisująca się w trendy efektywnej edukacji w krajach Europy Zachodniej. Łączy tradycyjne studia akademickie z praktyką zawodową w przedsiębiorstwie. Powiązanie wiedzy teoretycznej z aspektami praktycznymi skraca okres adaptacji zawodowej i przygotowania studentów do pracy w pełnym zakresie bezpośrednio po zakończeniu studiów. Współpraca z Uczelnią Jana Wyżykowskiego to pierwsza tego typu inicjatywa miedziowej spółki na poziomie szkolnictwa wyższego, która wpisuje się w idee kształcenia dualnego od poziomu szkoły podstawowej. Wśród uczniów szkół zawodowych i technicznych KGHM prowadzi program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej”.

Projekty w zakresie HR KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku

 • 404-2

Digitalizacja procesów HR W ramach zwiększania efektywności działań priorytetem stała się digitalizacja systemów HR owych, część procesów zostało wdrożonych już w 2020 roku, prace przy kolejnych planowane są na najbliższe dwa lata.
Uruchomienie programu szkoleń onboardingowych dla nowych pracowników (również online) Cykliczne szkolenia dedykowane są dla nowozatrudnionych pracowników, a ich celem poznanie firmy, szybkie wdrożenie w organizację oraz płynne przejście do realizowania zadań. Podczas szkolenia poruszane są tematy związane z Misją, Wizją i Strategią naszej Spółki, przedmiotem działalności i procesem technologicznym, zasady poruszania się po organizacji, kwestie HR-owe.
Realizacja projektu rozwojowego dla Oddziału COPI W ramach projektu dedykowanego pracownikom Oddziału COPI przeprowadzono ocenę kompetencji menedżerskich metodą 360 stopni. W wyniku tej oceny powstały indywidualne plany rozwoju dla każdego menedżera, które są bazą i podstawą do organizacji indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego z nich. W ramach projektu zrealizowano również dwa szkolenia „Konstruktywny feedback” oraz „Usprawnianie komunikacji w zespole”.
Kontynuacja projektu „Kompetentni w branży”.

Projekt ma na celu przygotowywanie przyszłej kadry w zawodach, które zostały określone przez Oddziały jako kluczowe dla utrzymania ciągu produkcyjnego.

Program w cyfrach:

 • ufundowano stypendia naukowe w kwocie 145 tys. PLN.
 • 1912 uczniów w klasach patronackich w roku szkolnym 2020/202
 • 9 szkół patronackich
 • doposażenie warsztatów szkolonych w kwocie 170 tys. PLN
 • zorganizowanie praktyk zawodowych dla 388 uczniów oraz 242 zajęć praktycznych
Kształcenie dualne Spadająca liczba studentów na kierunkach związanych górnictwem na głównych uczelniach w przyszłości może skutkować problemami Spółki z zatrudnianiem osób, które mają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji związanych z szeroko rozumianym dozorem. Dlatego też została podjęta decyzja o nawiązaniu współpracy z Uczelnią Jana Wyżykowskiego i uruchomienie w trybie studiów dualnych profil Górnictwo i Geologia. W ramach porozumienia i w trybie dualnym można połączyć tradycyjne studiowanie z możliwością zdobywania doświadczenia zawodowego. KGHM Polska Miedź S.A. ma realny wpływ na kształtowanie programów nauczania, pracownicy przedsiębiorstwa są wykładowcami na uczelni. Praktyki studenckie odbywają się na terenie Spółki, co pozwala studentowi na zdobywanie wiedzy i umiejętności istotnych z punktu widzenia potrzeb KGHM.
Uczestnictwo w Targach Pracy AGH Na początku 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczyło w targach pracy organizowanych przez Centrum Kariery AGH w Krakowie. Zaprezentowano wybrane produkty Spółki: granulat miedzi z HM Cedynia oraz granulat srebra z HM Głogów. Oferowana była także możliwość wirtualnej wycieczki do kopalni i zakładów Polskiej Miedzi przy wykorzystaniu technologii VR.
Restrukturyzacja procesów HR w KGHM INTERNATIONAL LTD. Reorganizacja procesów KGHM INTERNATIONAL LTD. związanych z obsługą HR-ową i administracyjną. W ramach Reorganizacji w obszarach HR dokonano:
 • Zmiany struktury organizacyjnej wraz ze zmianą umów o pracę
 • KGHM Polska Miedź S.A. zarządza procesami HR i administracji KGHM INTERNATIONAL LTD. i sprawuje bieżący nadzór nad tymi procesami we współpracy z Prezesem KGHM INTERNATIONAL LTD.

Działania w obszarze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Spółki krajowe

W 2020 roku w spółkach krajowych kontynuowano projekty wdrożone w latach ubiegłych, w tym m.in. projekt obejmujący całą Grupę spółek krajowych tj. e-Rekrutację. Ponadto każda ze Spółek realizowała własne projekty w zakresie HR. Dotyczyły one takich zakresów jak: podwyższanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kompetencji, poprawy efektywności pracy, przy wykorzystaniu narzędzi z funkcją motywacyjną. Borykając się z problemami w zakresie pozyskania pracowników, nawiązywana była współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ze szkolnictwem zawodowym, urzędami pracy. Zawierane były również porozumienia z uczelniami wyższymi, co umożliwia realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, m.in. organizację warsztatów, szkoleń, wykładów oraz paneli branżowych.

Spółka POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w Lubinie podjęła działania mające na celu utworzenie Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów. Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów rozpocznie funkcjonowanie w strukturach Spółki po uzyskaniu wpisu na listę ośrodków prowadzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (zakładana data uzyskania wpisu: II kwartał 2021 roku). Spółka udziela wsparcia merytorycznego i finansowego szkołom i uczelniom kształcącym w zawodach kolejowych. Wsparcie udzielane szkołom ma na celu odbudowę szkolnictwa zawodowego w branży kolejowej oraz zapewnienie kadry wykwalifikowanych pracowników  w przyszłości.

Działania anty-COVID realizowane przez Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi

W związku z wdrażanymi przez Rząd rozporządzeniami, zaleceniami i obostrzeniami w zakresie stanu epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy, w spółkach wdrażane były wewnętrzne zarządzenia ustalające m. in. organizację pracy, w tym zasady pracy zdalnej oraz inne regulacje wynikające z potrzeb podyktowanych stanem epidemii. Koncentrowały się one głównie na stworzeniu bezpiecznych warunków pracy i ochronie pracowników przed zakażeniem.

Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi w aktywny sposób włączył się w działania przeciwdziałające skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2. Mając na uwadze dwa cele – bezpieczeństwo ludzi i produkcji realizowane były inicjatywy w kilku kluczowych obszarach:

 • Organizacja i obsługa kanałów komunikacyjnych dla pracowników (infolinia HR czynna 24h/7, skrzynka e-mail dla pracowników pytania@kghm.com, dzięki której pracownicy mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące stanu pandemii, procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce, sposobu organizacji pracy w czasie pandemii i innych.). Koordynacja przepływu informacji pomiędzy pracownikami, a służbami BHP (koordynacja dostępu do środków ochrony indywidualnej, wdrażanie pomysłów pracowniczych, etc.)
 • Zarządzanie przepływem informacji (cykliczne telekonferencje z menedżerami z Centrali i Oddziałów)
 • Opracowanie raportu SAP – nieobecności, który pozwolił na bieżąco analizować skalę zakażeń i podejmować decyzje o prewencyjnym wydelegowaniu pracowników na pracę zdalną w sytuacji kontaktu z osobą zakażoną (zrealizowane przez COPI przy współpracy z Wydziałem Obsługi HR)
 • Aktualizacja i wprowadzenie nowej funkcjonalności aplikacji „Wnioski urlopowe”, która pozwalała monitorować potencjalne zagrożenia w zakażeniu pracowników przez tych, którzy wyjeżdżali na urlop w miejsca stanowiące potencjalne źródło pandemii (zrealizowane przez COPI przy współpracy z Wydziałem Obsługi HR)
 • Opracowywanie i wydawanie newslettera dla menedżerów średniego szczebla, w którym przekazywane były najważniejsze informacje o sytuacji pandemicznej (dwutygodnik)
 • Przeprowadzenie badania nt. efektywności pracy zdalnej
 • Organizacja szkoleń z zakresu „Zarządzanie zespołem zdalnym” (menedżerowie), „Zwiększanie efektywności pracy zdalnej” (pracownicy)
 • Organizacja webinarium nt. „Jak przeżyć lockdown i nie zwariować”
 • Zmiana trybu realizacji kursów zawodowych na platformie TEAMS
 • Wprowadzenie szkoleń e-learningowych BHP i RODO
 • Opracowanie i wdrożenie zasad bezpiecznego kierowania pracowników na kursy zawodowe
 • Kontrola/nadzór realizowanych przez organizatora kursów w dobie COVID 19 – wizytacje w celu zweryfikowania przyjętych przez Spółkę norm bezpieczeństwa/sanitarnych
 • Współpraca z Miedziowym Centrum Zdrowia i wypracowanie najkorzystniejszego w dobie COVID-19 działania w zakresie bezpiecznego kierowania pracowników na badania lekarskie
 • Zarządzanie procesem praktyk zawodowych uczniów ze szkół patronackich (reorganizacja/wstrzymanie praktyk/zajęć praktycznych uczniów)
 • Opracowanie i wdrożenie metod i narzędzi stosowanych w rekrutacji w trybie online
 • Opracowanie metod i narzędzi stosowanych w procesie onboarding online

KGHM International LTD

W 2020 roku w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie i USA realizowano następujące projekty w zakresie HR:

Aktywa w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie
 • cykl warsztatów szkoleniowych dla liderów aktywów produkcyjnych oraz zespołów HR z zakresu komunikacji, zarządzania konfliktem oraz dobrostanu pracowników
 • opracowanie planu sukcesji kadrowej dla kluczowych stanowisk kierowniczych w kopalniach, obejmującego następujące procesy: identyfikacja kluczowych ról przywódczych w organizacji, stworzenie profili kompetencyjnych liderów, określenie potencjału pracowników i ocena ich potrzeb rozwojowych, plany rozwoju talentów i monitorowanie stopnia ich realizacji
Kopalnie Robinson i Carlota w USA
 • wdrożenie nowoczesnej platformy rekrutacyjnej i zautomatyzowanie procesu selekcji kandydatów
 • program szkoleń dedykowanych dla 75 przedstawicieli kadry kierowniczej realizowany we współpracy z University of Nevada, Reno Extended Studies
 • aktualizacja opisów stanowisk pracy w kopalniach – dopasowanie do potrzeb organizacyjnych oraz aktualnych trendów rynkowych
 • program doceniania pracowników wspierający liderów w rozwijaniu kultury doceniania zaangażowania pracowników w organizacji
 • audyt procesu szkoleń pracowników oraz procesu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w USA
KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie
 • relokacja części funkcji z KGHM INTERNATIONAL LTD. do Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz innych jednostek biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD
Sierra Gorda S.C.M.

W 2020 roku w spółce Sierra Gorda S.C.M. realizowano m.in. następujące projekty w zakresie HR:

 • wdrożenie nowych systemów pracy: 14×14 oraz 8×6, a także odnowienie pozwolenia na systemy pracy 4×3 oraz 7×7, zatwierdzenie nowych stanowisk pracy w szczególnych warunkach
 • wdrożenie polityki różnorodności i integracji
 • wdrożenie nowego modelu kompetencyjnego w oparciu o sukcesy produkcyjne
 • transformacja procesów HR do formy online
 • wdrożenie systemu pracy zdalnej na stanowiskach administracyjnych
 • budowa nowego zaplecza socjalnego dla pracowników kopalni
 • wdrożenie aplikacji internetowych w zakresie: systemu wnioskowania o transport pracowniczy, wnioskowania o odzież roboczą, kampanii informacyjnych dotyczących COVID-19, ankiet i głosowań online, modułu dotyczącego dobrostanu pracowników w celu ułatwienia kwarantanny pracownikom i ich rodzinom
 • wdrożenie kampanii oraz projektów w związku z pandemią COVID-19 w zakresie bezpieczeństwa pracowników, informacji o sytuacji pandemicznej, środków prewencyjnych, informacji dla firm zewnętrznych o aktualnej sytuacji pandemicznej w spółce i obowiązujących procedurach

Zarządzanie ścieżkami kariery i rekrutacją w KGHM Polska Miedź S.A.

 • 404-3

KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia wysoko wykwalifikowane kadry poprzez proces wewnętrznej i zewnętrznej rekrutacji. Dba o markę KGHM jako pracodawcy pierwszego wyboru zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników.

Spółka działa w oparciu o zasady należytej staranności. Prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów do pracy na podstawie ogłoszeń umieszczanych na stronie internetowej Spółki w zakładce KARIERA. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje miejsca pracy zgłaszane przez wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. W celu złożenia aplikacji kandydat powinien wypełnić zamieszczony formularz elektroniczny, zawierający niezbędne dane osobowe i wymagania na aplikowane stanowisko. Rejestrację internetową uznaje się za ważną, jeżeli została zakończona w wyznaczonym terminie, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, potwierdzona stosownie do informacji wysłanej przez system do kandydata.

Kandydatom nadsyłającym oferty Spółka zapewnia pełną dyskrecję oraz zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Brak informacji w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oznacza, że oferta nie została rozpatrzona pozytywnie. Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie zostają powiadomieni odrębnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, może zostać za jego zgodą umieszczony w Centralnej Bazie Kandydatów. Aplikacja w Centralnej Bazie Kandydatów przechowywana jest przez okres 12 miesięcy. Zmiany i aktualizacje przechowywanych aplikacji dokonywane są na wniosek kandydata. Dane osobowe zgromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów są wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie są udostępniane osobom trzecim.

Komunikacja Kandydata za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL, przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji. System elektronicznej rekrutacji w KGHM zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów oraz z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”).

Procesy szkoleniowe KGHM Polska Miedź S.A

 • 404-1

Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż, w jakich działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A., każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących szkoleń pracowników. Celem działań rozwojowych dotyczących pracowników w KGHM było w 2020 roku utrzymanie i doskonalenie kapitału ludzkiego, zarządzanie kapitałem intelektualnym Spółki, z uwzględnieniem w tym procesie nowych kierunków strategicznych – 4E (Elastyczność, Efektywność, Ekologia – bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, E-przemysł) Spółki oraz długofalowych planów rozwojowych, poprzez:

 • zapewnienie realizacji wymagań określonych w przepisach, przez udział pracowników w okresowych szkoleniach BHP, szkoleniach i egzaminach uprawniających do objęcia stanowisk, na których wykonuje się czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych oraz innych stanowisk występujących w Spółce
 • podnoszenie kompetencji pracowników przez organizację szkoleń i innych aktywności rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych, menedżerskich, interpersonalnych oraz szkoleń dotyczących zarządzania procesowego
 • podniesienie kwalifikacji i zmianę struktury wykształcenia pracowników Spółki, przez kontynuowanie dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych

Pracownicy Spółki mają możliwość doskonalenia kwalifikacji w kontekście przewidywanych zmian organizacyjnych i technologicznych. Odbywa się to poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach, studiach, studiach podyplomowych. Pracodawca zapewnia wysoki poziom szkoleń m.in. poprzez dostosowywanie programów szkoleń do celów biznesowych.

Planując działania Spółka koncentruje się na tym, by w jak najlepszym stopniu wpisywały się one w realizację przyjętych priorytetów strategicznych.

Systemowe działania dotyczące rozwoju kompetencji realizowane są przez scentralizowaną komórkę wyspecjalizowaną w tym zakresie. Podstawą budowy planu szkoleń i kalkulacji środków potrzebnych na jego realizację są cyklicznie zbierane potrzeby rozwojowe. Działania te realizuje się w oparciu o istniejące w Spółce procedury, rejestrowane na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. Zarówno działalność w zakresie rozwoju kompetencji, jak i poziom realizacji przyznanego budżetu są regularnie monitorowane, a ich wyniki raportowane.

Liczba pracowników biorących w 2020 roku udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym wyniosła 32,384.

W celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy pracowników uruchamiane są szkolenia e-learningowe. Jedną z najważniejszych zalet e-learningu jest to, że można przeszkolić się w dogodnym dla siebie czasie. Ponadto e-szkolenie zawiera interaktywne elementy, które ułatwią zrozumienie i zapamiętanie potrzebnych informacji. W 2020 roku udostępniono pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. następujące szkolenia e-learningowe:

 • Szkolenia z zakresu etyki:
  • Szkolenie dla pracowników na stanowiskach kierowniczych (kierujących pracownikami) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowości w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów
  • Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych (z dostępem do komputera) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości za pomocą funkcjonujących w firmie kanałów
 • Szkolenie z zakresu Polityki Ochrony Informacji (Polityka Ochrony Informacji oparta o rodzinę norm ISO 27000)
 • Szkolenia z zakresu RODO
 • Szkolenia okresowe BHP:
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia z zakresu Polityki Ochrony Informacji, szkolenia z zakresu RODO oraz szkolenia okresowe BHP przeznaczone są dla wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A. korzystających w codziennej pracy z komputerów. Kurs ma na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci. Szkolenia e-learningowe zapewniają interaktywną formę nauki, zawierają liczne materiały dodatkowe, filmiki, analizy przypadków oraz ćwiczenia decyzyjne.

Kursy językowe metodą e-learningową

W 2020 roku zostały uruchomione kursy języka obcego prowadzone metodą e-learningową. Pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w nauce języka angielskiego oraz niemieckiego na dwóch niezależnych od siebie platformach językowych. Jako benefit pracowniczy usługa jest w całości finansowana przez Pracodawcę.

Obie platformy oferują niemal nieskończoną ilość materiału do nauki w formie gotowych lekcji do ćwiczenia wszystkich kompetencji językowych, zarówno w obszarach życia codziennego, np. Travel English, jak i w obszarach zawodowych, np. Business English. Obie wzajemnie się uzupełniają zasobem ćwiczeń: jedna platforma przeznaczona jest typowo do samodzielnej nauki, druga do komunikacji w świecie biznesu poprzez bezpośrednie konwersacje z native speakerami.

Wprowadzone pilotażowo platformy wzbudziły duże zainteresowanie wśród pracowników Spółki. W 2020 roku z obu platform skorzystało ponad 2 tys. jej Pracowników. Aby dotrzeć do jak największej liczby Pracowników akcja była cyklicznie promowana poprzez ulotki, plakaty oraz informacje prasowe i medialne m.in. na portalach pracowniczych: Intranet i Extranet oraz w gazecie wewnętrznej Curier.

Zainteresowanie nauką online wciąż wzrasta, szczególnie w dobie wciąż panującej pandemii COVID-19. Pomysł kursów online doskonale wpasował się w rzeczywistość, jaką przyniósł rok 2020. Mamy nadzieję, że już wkrótce optymistycznie zmieni się sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie, natomiast kursy językowe online pozostaną jako forma nauki, która się sprawdziła i na dobre przyjęła się wśród pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki wyszukiwania