Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Zmiany w składzie władz Jednostki Dominującej

Zarząd Spółki

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

 • Marcin Chludziński – Prezes Zarząd
 • Adam Bugajczuk – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych
 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Radosław Stach – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Dziesiąta kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 6 lipca 2018 roku. Jako że w bieżącym roku obrotowym przypadał trzeci rok tej kadencji oraz biorąc pod uwagę jej termin końcowy przypadający po dniu 30 czerwca, czyli po dniu, w którym, stosownie do treści art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych winno się odbyć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 5 marca 2021 roku podjęła uchwałę  o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nowej, XI kadencji. Treść Ogłoszenia w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego  na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz na stronie korporacyjnej Spółki.

W dniu 23 marca 2021 roku Rada Nadzorcza w celu zsynchronizowania okresu kadencji i mandatu odwołała z dniem 15 kwietnia 2021 roku wszystkich Członków Zarządu X kadencji i powołała na kolejną, XI kadencję Marcina Chludzińskiego, powierzając mu począwszy od dnia 16 kwietnia 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu, Adama Bugajczuka, powierzając mu począwszy od dnia 16 kwietnia 2021 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, Andrzeja Kensboka, powierzając mu począwszy od dnia 16 kwietnia 2021 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Pawła Gruzę, powierzając mu począwszy od dnia 16 kwietnia 2021 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych. Jednocześnie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podjęła uchwałę  o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji nowej, XI kadencji. Treść Ogłoszenia w sprawie wszczęcia powyższego postępowania kwalifikacyjnego zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz na stronie korporacyjnej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiał się następująco:

 • Andrzej Kisielewicz – Przewodniczący
 • Leszek Banaszak – Zastępca Przewodniczącego
 • Jarosław Janas – Sekretarz
 • Bartosz Piechota
 • Marek Pietrzak
 • Agnieszka Winnik–Kalemba

oraz wybrani przez Pracowników:

 • Józef Czyczerski,
 • Ireneusz Pasis
 • Bogusław Szarek

W dniu 19 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Leszka Banaszaka i powołało Katarzynę Lewandowską.

W dniu 3 sierpnia 2020 roku na skutek śmierci wygasł mandat członka Rady Nadzorczej Ireneusza Pasisa.

W dniu 26 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Przemysława Darowskiego, wybranego przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w wyborach uzupełniających.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 26 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

 • Andrzej Kisielewicz –  Przewodniczący
 • Katarzyna Lewandowska – Zastępca Przewodniczącego
 • Jarosław Janas – Sekretarz
 • Bartosz Piechota
 • Marek Pietrzak
 • Agnieszka Winnik–Kalemba

oraz wybrani przez Pracowników:

 • Józef Czyczerski
 • Bogusław Szarek
 • Przemysław Darowski

Wyniki wyszukiwania