Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Wartości wybranych wskaźników GRI Standards

Wartości wybranych wskaźników GRI Standards za 2020 rok obrazujące działania w sferze zagadnień środowiska naturalnego:

  • 303-3

Pobór wody przez organizację

2020 2019
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A KGHM Polska Miedź S.A.
Pobór wody według źródeł Wody powierzchniowe (ogółem) 9 273 960 9 787 124
Wody gruntowe (ogółem) 31 055 637 158 149 33 942 726 176 405
Woda morska (ogółem) 30 714 866 31 031 562 25 048 901
Woda pobrana w wyniku działalności, np. woda kopalniana (ogółem) 31 034 027 –  27 186 375 27 186 375
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 2 465 31 031 562
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 31 031 562 11 049 080 27 186 375 27 186 375
Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem) 304 596 11 049 080 246 587 11 301 142
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 98 145 11 049 080 18 317 11 301 142
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 207 329 228 270
Całkowity pobór wody Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie) 102 383 087 42 238 791 96 211 713 38 663 922
  • 303-4

Zrzut ścieków (wody) przez organizację

2020 2019
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A KGHM Polska Miedź S.A.
Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia (m3) Wody powierzchniowe 41 473 468 24 829 044 37 040 279 19 498 439
Grunt i gleba 61 222 79 529
Morza
Woda przekazana do osób trzecich 84 836 8 856 278 818 986 10 050 454
Całkowity zrzut ścieków (wody) (m3) Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie) 41 619 526 33 685 322  37 938 794 29 548 893
Zrzut ścieków (wody) – wody słodkie i inne wody (m3) Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 16 817 279 8 913 666 18 492 273 10 105 915
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 24 799 629 24 771 656 19 442 978 19 442 978
  • 303-5

Zużycie wody przez organizację

2020 2019
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A KGHM Polska Miedź S.A.
Całkowite zużycie wody (m3) Całkowite zużycie wody 60 040 901 8 553 469  58 272 919 9 115 029
  • 304-1

Lokalizacje organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności

2020
KGHM Polska Miedź S.A.
Lokalizacje organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności 15
  • 305-1

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

2020 2019
KGHM Polska Miedź S.A.
Emisje bezpośrednie (ETS + nonETS equivalent) (tCO2e) 1 430 234 1 714 122
  • 305-2

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych

Emisje pośrednie według źródła pochodzenia 2020 2019
Grupa Kapitałowa KGHM S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej 1 838 716,21 1 614 949,00** 1 946 213,58 1 815 871,13
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej 299 544,54 0** 480 568,78 161 014,64
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary 23 859,30 21 284,06
Suma emisji pośrednich (tCO2e) 2 162 120,05 1 614 949,00** 2 448 066,43 1 976 885,77

** Ze względu na przepisy polskiego prawa związane z obowiązkiem przygotowywania raportów dotyczących szczegółowego rozbicia emisji pośredniej w zakresie Scope 2 do końca kwartału roku występującego po roku raportowanym, szczegółowe dane dotyczące wyodrębnienia z poziomu emisji związanej z zakupioną energią cieplną, również na część dotyczącą chłodzenia lub pary, będą znane już po publikacji niniejszego Sprawozdania.

  • 307-1

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

2020 2019
Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska Grupa Kapitałowa KGHM S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Całkowita wartość kar pieniężnych  za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN] 448 117,00 0 357 940,00 0,00
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące 2 0 2 0
  • 306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

2020 2019
1. Składowanie odpadów według grup, w tonach metrycznych (t) KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady wytworzone Odpady kierowane do odzysku Odpady kierowane do unieszkodliwienia Odpady wytworzone Odpady kierowane do odzysku Odpady kierowane do unieszkodliwienia
Grupa „01″ – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 27 948 802 17 887 232 10 061 570 28 144 055 18 012 194 10 131 861
Grupa „10″ – odpady z procesów termicznych 1 230 983 1 175 548 55 435 1 298 977 1 234 817 64 160
Pozostałe odpady 142 253 108 272 33 981 141 435 62 709 78 726
Suma 29 322 038 19 171 052 10 150 986 29 584 467 19 309 720 10 274 747
2020 2019
2. Odpady kierowane do odzysku w podziale na procesy odzysku, w tonach metrycznych (t) KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)
Na miejscu 18 646 18 834 517 19 299 18 397 003
Poza miejscem 35 259 282 630 49 816 843 602
Suma 53 905 19 117 147 69 115 19 240 605
2020 2019
3. Odpady kierowane do unieszkodliwiania w podziale na procesy unieszkodliwiania, w tonach metrycznych (t) KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów) Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów) Odpady niebezpieczne
(składowanie odpadów)
Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów)
Na miejscu 82 756 10 052 545 76 234 10 197 644
Poza miejscem 15 218 467 73 796
Suma 97 974 10 053 012 76 307 10 198 440

 

  • 306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

2020 2019
1. Składowanie odpadów według grup, w tonach metrycznych (t) Grupa Kapitałowa KGHM S.A.
Odpady wytworzone Odpady kierowane do odzysku Odpady kierowane do unieszkodliwienia Odpady wytworzone Odpady kierowane do odzysku Odpady kierowane do unieszkodliwienia
Grupa „01″ – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 113 737 132 17 893 767 95 843 365 116 996 969 18 018 729 98 978 240
Grupa „10″ – odpady z procesów termicznych 1 268 783 1 213 348 55 435 1 336 777 1 272 617 64 160
Grupa „19″ – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 166 259 95 401 70 858 166 259 95 401 70 858
Pozostałe odpady 194 627 159 988 34 639 193 409 114 425 78 984
Suma 115 366 801 19 362 503 96 004 297 118 693 413 19 501 171 99 192 242
2020 2019
2. Odpady kierowane do odzysku w podziale na procesy odzysku, w tonach metrycznych (t) Grupa Kapitałowa KGHM S.A.
Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)
Na miejscu 18 646 18 874 571 19 299 18 437 057
Poza miejscem 35 489 433 693 50 046 994 665
Suma 54 135 19 308 264 69 345 19 431 722
2020 2019
3. Odpady kierowane do unieszkodliwiania w podziale na procesy unieszkodliwiania, w tonach metrycznych (t) Grupa Kapitałowa KGHM S.A.
Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów) Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów) Odpady niebezpieczne
(składowanie odpadów)
Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów)
Na miejscu 4 321 358 91 595 738 4 720 924 94 399 332
Poza miejscem 86 010 1 296 70 858 1 231
Suma 4 407 368 91 597 034 4 791 782 94 400 563
  • 302-1

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację*


1

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca
Wartości (MWh)
KGHM Polska
Miedź S.A.
Nieodnawialne węgiel 0
gaz ziemny 2 578 089
olej opałowy 0
olej napędowy 0
Suma Suma zużycia 2 578 089
2
Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych  (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca Wartości (MWh)
KGHM Polska
Miedź S.A.
Odnawialne

biomasa 0
biopaliwa 0
energia wiatrowa 0
energia słoneczna 0
energia geotermalna 0
energia wodna 0
Inne (t) 0
Suma Suma zużycia 0
3
Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności Wartości (MWh)
KGHM Polska
Miedź S.A.


energia elektryczna 2 895 029
energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) 820 239
Suma Zużycie energii 3 715 268

4
Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotności
Wartości (MWh)
KGHM Polska
Miedź S.A.
 
 
Całkowita sprzedaż energii elektrycznej 211 594
Całkowita sprzedaż energii cieplnej (w tym: ciepło w parze, ciepło w wodzie, energia chłodnicza) 427 916
Suma Sprzedaż 639 510
5 Całkowite zużycie energii w organizacji wg wzoru 5 653 847

Wyniki wyszukiwania