Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Dialog społeczny i współpraca ze społecznościami lokalnymi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

GRI[ ]

Dialog społeczny i współpraca z samorządami Zagłębia Miedziowego znajduje odzwierciedlenie w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Jednym z jej 6 obszarów strategicznych jest "Człowiek i środowisko"

 • 203-2

Głównym celem powyższego obszaru jest wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie. W ramach dialogu społecznego współpracujemy z gminami, organizacjami pozarządowymi, zatrudniamy mieszkańców z lokalnych miejscowości oraz realizujemy działania poprzez sponsoring i darowizny.

W 2020 roku wdrożono szereg inicjatyw prorodzinnych skierowanych do pracowników i społeczności lokalnej:

 • Z okazji urodzenia dziecka przekazano pracownikom pisemne gratulacje w ramach spersonalizowanego listu, a także inspirującą książkę na tematy wychowawcze i kilka prezentów: coś miedzianego, coś srebrnego, coś praktycznego
 • Udostępniono szkolenia dla ojców w ramach warsztatów Tato.Net, a także możliwość udziału w corocznym ojcowskim forum organizowanym przez tę samą fundację
 • W 2020 roku, w akcji Dwie Godziny dla Rodziny z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin wzięło udział nie tylko 18 tys. pracowników KGHM Polska Miedź S.A., ale także 18 spółek z Grupy Kapitałowej KGHM

W październiku 2020 roku zostało przeprowadzone badanie opinii pracowników KGHM Polska Miedź S.A., za każdą wypełnioną ankietę przekazano 5 zł na domy dziecka wskazane przez pracownika. Dzięki temu przekazano ponad 40 tys. złotych do najbardziej potrzebujących z regionu Zagłębia Miedziowego.

Pomimo pandemii, w 2020 roku kontynuowano działania o charakterze prorodzinnym. Działania te zostały dostosowane do sytuacji epidemicznej i w większości były realizowane w formule online:

 • 800 uczniów, 400 nauczycieli i 400 rodziców uczestniczyło w programie profilaktycznym online „Nawigacja w kryzysie”
 • Pobrano 6 700 poradników Leader100
 • 350 placówkom edukacyjnym wysłano i udostępniono poradniki „Dzieci w wirtualnej sieci”

W 2020 roku została uruchomiona aplikacja naMIEDZI dla rodzinnej i indywidualnej turystyki w Zagłębiu Miedziowym (24 trasy i ponad 270 miejsc w większości stworzonych przez samorządy lokalne). To sposób, aby młodzież identyfikowała się ze swoją małą ojczyzną.

W styczniu 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. i zdecydowana większość lokalnych samorządów podpisała wspólną Deklarację na rzecz rodziny w Zagłębiu Miedziowym, co było potwierdzeniem zrealizowania wspólnych projektów i obietnicą ich rozszerzenia. Zainicjowano kampanię społeczną, której celem było znalezienie rodziców zastępczych dla 40 dzieci z Zagłębia Miedziowego. Wielowymiarowe przedsięwzięcie zaowocowało znalezieniem 14 kandydatów na rodziców zastępczych.

W listopadzie 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. po raz drugi zorganizowała konferencję „Mieć Wpływ – II Dolnośląska Konferencja CSR Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka”. W trybie online rozmawiano m.in. o zmianach w podejściu do biznesu i zrównoważonym rozwoju oraz coraz większej roli CSR skierowanego na człowieka i rodziny. Wszystkie te aspekty mają związek z trwającą transformacją społeczną związaną z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi i trendami demograficznymi

KGHM wspiera lokalne samorządy między innymi przy tworzeniu strategii ich rozwoju, wspomaga rozbudowę poprzez płacenie podatków, zatrudnianie mieszkańców z lokalnych miejscowości oraz realizuje szereg porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców.

Reprezentanci Spółki uczestniczą w spotkaniach, sesjach Rad Miejskich, wydarzeniach organizowanych przez samorządy. Wójtowe, burmistrzowie i prezydenci rokrocznie biorą udział także w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Górnika oraz Dnia Hutnika. Spółka sponsoruje wydarzenia organizowane przez Gminy, Fundacja KGHM Polska Miedź udziela wsparcia finansując wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe oraz tzw. zielone szkoły czy wyjścia na baseny.

W 2020 roku KGHM Polska Miedź kontynuowała porozumienie z Gminą Żukowice w sprawie budowy szybu GG-2. Oprócz środków finansowych na rozwój gminy zapewniono opiekę zdrowotną oraz karty rekreacyjne jej mieszkańcom.

Przedmiotem spotkań przedstawicieli Spółki z samorządami są projekty KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz środowiska lokalnego, w tym programy społeczne związane z budowaniem marki regionu, w ramach ochrony środowiska, elektromobilności czy energetyki.

We wrześniu 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. zorganizowała konferencję z samorządami: „Strategia Rozwoju Zagłębia Miedziowego – Szanse i Zagrożenia”, podczas której poruszono m.in. kwestie gospodarcze i społeczne dotyczące skutków pandemii COVID-19. Na spotkaniu podpisano list intencyjny, w którym KGHM Polska Miedź S.A. i samorządy wyrażają wolę współpracy na rzecz rozwoju OZE na terenie Zagłębia Miedziowego poprzez:

 • inicjowanie i prowadzenie konsultacji w celu wypracowania rozwiązań administracyjno-organizacyjnych w obszarze rozwoju OZE
 • określenie wspólnych dla KGHM Polska Miedź S.A. i samorządów gruntów pod instalacje OZE
 • wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach w przedmiotowym zakresie

W 2020 roku KGHM kontynuowała też działania z zakresu promocji zdrowia, ekologii i zdrowego stylu życia dla mieszkańców regionu. Spółka przekazała na te cele środki finansowe w wysokości 3,2 mln zł. Rodzaje wspieranych działań:

 • gmina miejska Legnica otrzymała wsparcie na społeczno-edukacyjną kampanię „Weź zdrowie w swoje ręce”, skierowaną do rodzin zamieszkujących na terenie miasta oraz na kampanię edukacyjno-społeczną „Jestem Cudem”, skierowaną do  dzieci i młodzieży. Celem kampanii było m.in. przeciwdziałanie uzależnieniom.
 • gmina miejska Głogów otrzymała środki finansowe na nasadzanie drzew i krzewów, badania nefrologiczne, pulmonologiczne i endokrynologiczne oraz  promocję aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej.

Pozostałe samorządy otrzymały środki finansowe  na działania z zakresu profilaktyki społecznej młodzieży, tworzenie serwisu internetowego uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych, realizację zajęć cyklicznych w Klubie Senior+, doposażenie szkół  i Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach przekazanych środków został zakupiony przez gminę Polkowice nowoczesny aparat USG do diagnostyki obrazowej.

Działania w projektach zagranicznych

W 2020 roku kontynuowano prace eksploracyjne mające na celu zwiększenie stopnia rozpoznania części zasobów mineralnych projektu oraz prowadzono prace konstrukcyjne w zakresie pierwszego etapu budowy stacji oczyszczania wody. Kontynuowane były również działania mające na celu utrzymanie dobrych relacji z kluczowymi interesariuszami projektu.

W grudniu 2017 roku Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax. W czerwcu 2018 roku rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące, niekorzystne skutki projektu dla środowiska. Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup ludności rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych.

W 2020 roku uruchomiono biuro projektu Ajax w Kamloops (Kolumbia Brytyjska) oraz zaangażowano osobę odpowiedzialną za kontakt z lokalnymi interesariuszami projektu, jako jeden z kluczowych elementów działań projektu, ukierunkowanych na dialog z ludnością rdzenną i społecznością lokalną. Ponadto prowadzono prace związane z monitoringiem oraz zabezpieczeniem terenu projektu zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Informacja na temat Ryzyka w obszarze dialogu społecznego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została opisana w niniejszym Raporcie w punkcie „Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”.

Wyniki wyszukiwania