Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

4.3 Przychody i (koszty) finansowe

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2019 do 31.12.2019
[Nota 7.1] Różnice kursowe z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia 188
[Nota 7.1] Przychody z tytułu instrumentów pochodnych – realizacja instrumentów pochodnych 70 37
Pozostałe 1 1
Przychody finansowe razem 259 38
[Nota 7.1] Odsetki od zadłużenia, w tym: (131) (190)
z tytułu leasingu (13) (23)
Skutek odwracania dyskonta rezerw (14) (48)
Opłaty i prowizje bankowe od kredytów i pożyczek (22) (48)
[Nota 7.1] Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (77) (59)
wycena instrumentów pochodnych (11)
realizacja instrumentów pochodnych (77) (48)
[Nota 7.1] Różnice kursowe z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia (208)
Pozostałe (43) (13)
Koszty finansowe razem (287) (566)
Przychody i (koszty) finansowe (28) (528)

Wyniki wyszukiwania