Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

4.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2019 do 31.12.2019
[Nota 7.1] Przychody z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: 378 199
wycena instrumentów pochodnych 208 87
realizacja instrumentów pochodnych 170 112
Przychody z tytułu odsetek obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 4 9
[Nota 7.1] Różnice kursowe z wyceny i realizacji aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie 171
[Nota 3.2] Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania 150
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pozostałych należności finansowych 9 7
Rozwiązanie rezerw 54 85
Zysk ze zbycia wartości niematerialnych 30 7
Otrzymane dotacje państwowe 18 21
Przychody z obsługi akredytyw, gwarancji 49 12
Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny 19 27
Zwrot podatku akcyzowego za lata ubiegłe 53 4
Pozostałe 88 117
Pozostałe przychody operacyjne razem 702 809
[Nota 7.1] Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (597) (278)
wycena instrumentów pochodnych (121) (27)
realizacja instrumentów pochodnych (476) (251)
[Nota 4.4] Straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (6) (17)
[Nota 4.4] Straty z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania (77) (3)
Straty z różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie (391)
Utworzenie rezerw (52) (148)
Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych (39) (15)
Darowizny przekazane (41) (30)
Pozostałe (123) (132)
Pozostałe koszty operacyjne razem (1 326) (623)
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne (624) 186

Wyniki wyszukiwania