Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

4.1 Koszty rodzajowe

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2019 do 31.12.2019
[Nota 9.3] Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 2 062 2 013
[Nota 11.1] Koszty świadczeń pracowniczych 5 884 5 594
Zużycie materiałów i energii 7 914 7 945
Usługi obce 2 226 2 655
[Nota 5.2] Podatek od niektórych kopalin 1 625 1 520
Pozostałe podatki i opłaty 544 521
[Nota 4.4] Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (2) (19)
[Nota 4.4] Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości zapasów (29) (38)
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 61 71
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 65 59
[Nota 4.4] Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych* 162 217
[Nota 4.4] Odpisy z tytułu utraty wartości zapasów 127 38
Pozostałe koszty 62 78
Razem koszty rodzajowe 20 701 20 654
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 672 681
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) 474 337
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby Grupy Kapitałowej (-) ** (1 376) (1 404)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu, z tego: 20 471 20 268
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 981 18 767
Koszty sprzedaży 432 432
Koszty ogólnego zarządu 1 058 1 069
* dotyczy spółek Grupy Kapitałowej, szczegóły zostały przedstawione w nocie 3
** Kwota stanowi głównie koszt wytworzenia majątku trwałego w Grupie Kapitałowej - głównie koszty usuwania nakładu w kopalniach odkrywkowych

Wyniki wyszukiwania