Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

6.1 Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pozycja zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia obejmuje: inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności oraz pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom.

Grupa kwalifikuje do inwestycji wycenianych metodą praw własności udziały we wspólnych przedsięwzięciach będących wspólnymi ustaleniami umownymi, w których strony sprawujące współkontrolę mają prawa do aktywów netto tej jednostki. Współkontrola występuje wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnej działalności wspólnych przedsięwzięć wymagają jednomyślnej zgody stron współkontrolujących.

Inwestycje te początkowo ujmuje się według ceny nabycia. Udział Grupy w zysku lub stracie jednostek wycenianych metodą praw własności (ustalony z uwzględnieniem wpływu wycen do wartości godziwej z dnia nabycia inwestycji) od dnia nabycia ujmuje się w wyniku finansowym, zaś jej udział w zmianach stanu zakumulowanych pozostałych całkowitych dochodów od dnia nabycia w odpowiedniej pozycji zakumulowanych całkowitych dochodów.

Niezrealizowane zyski i straty z tytułu transakcji pomiędzy inwestorem a wspólnym przedsięwzięciem są eliminowane w kwocie odpowiadającej udziałowi inwestora w tych zyskach/stratach.

Inwestycja testowana jest na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia utraty wartości poprzez wyliczenie wartości odzyskiwalnej zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w Części 3.

Istnienie współkontroli

Grupa Kapitałowa kwalifikuje jako wspólne przedsięwzięcie zgodnie z MSSF 11 spółkę Sierra Gorda S.C.M., w której udział kapitałowy KGHM INTERNATIONAL LTD. wynosi 55%. Kwalifikacji Sierra Gorda S.C.M. do kategorii wspólnych przedsięwzięć, mimo 55% udziału Grupy Kapitałowej, dokonano na podstawie analizy warunków porozumień między stronami oraz ustaleń umownych, które wskazały na sprawowanie współkontroli. Zgodnie z warunkami porozumień wszystkie istotne działania Sierra Gorda S.C.M. wymagają jednomyślnej zgody obu właścicieli. W powoływanej Radzie właścicieli Grupa oraz pozostali właściciele mają po trzech członków. Rada właścicieli podejmuje decyzje strategiczne i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem. Zatwierdza również skład najwyższej kadry menadżerskiej. W okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie postanowienia, które były podstawą kwalifikacji inwestycji do kategorii wspólnych przedsięwzięć.

Zgodnie z osądem Grupy, pożyczki udzielone wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. nie spełniają kryteriów uznania za inwestycję netto we wspólne przedsięwzięcie z uwagi na to, że rozliczenie pożyczki jest planowane i prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości.

2020 2019
Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe jednostki Razem Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe jednostki Razem
Stan na 1 stycznia 4 4
Wniesienie dodatkowych wkładów kapitałowych 207 207 439 439
Udział w stratach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (w tym ujęcie udziału w stracie roku bieżącego oraz skumulowanej nieujętej stracie lat ubiegłych) (204) (204) (434) (4) (438)
Likwidacja wspólnego przedsięwzięcia
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (3) (3) (5) (5)
Stan na 31 grudnia

 

od 01.01.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2019
do 31.12.2019
Udział Grupy (55%) w stracie netto, z tego: (125) (556)
ujęty w stracie z wyceny wspólnych przedsięwzięć (125) (434)
nie ujęty w stracie z wyceny wspólnych przedsięwzięć (122)

 

Nierozliczone straty z lat ubiegłych

2020 2019
Stan na 1 stycznia (4 988) (4 866)
Udział Grupy w stracie netto nieujęty w stracie z wyceny wspólnych przedsięwzięć (122)
Rozliczenie udziału Grupy w nierozliczonych stratach z lat ubiegłych 79
Stan na 31 grudnia (4 909) (4 988)

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. udział Grupy KGHM Polska Miedź S.A. w nierozliczonych skumulowanych stratach Sierra Gorda S.C.M. wynosi 4 909 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2019 r. 4 988 mln PLN). Grupa zaprzestała ujmowania swojego udziału w stratach Sierra Gorda S.C.M. w momencie, gdy wartość tego udziału przekroczyła wartość bilansową udziału w inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. Ujęcie udziału Grupy w stratach Sierra Gorda S.C.M. spowodowało, że wartość bilansowa udziałów w Sierra Gorda S.C.M. równa jest 0 PLN. Po zredukowaniu udziału do wartości zerowej Grupa przeprowadziła analizę w zakresie istnienia prawnego lub zwyczajowo oczekiwanego obowiązku dokonania płatności w imieniu Sierra Gorda S.C.M., co rodziłoby obowiązek ujmowania przez Grupę zobowiązania z tego tytułu. Grupa przeprowadziła również analizę warunków udzielonych Sierra Gorda S.C.M. gwarancji na zabezpieczenie płatności z tytułu zawartych umów leasingu, gwarancji spłaty krótkoterminowych kredytów obrotowych, które spełniają definicję gwarancji finansowej i akredytywy na zabezpieczenie należytego wykonania długoterminowego kontraktu na dostawę energii, która nie spełnia definicji gwarancji finansowej zgodnie z MSSF 9. Szczegóły dotyczące udzielonych Sierra Gorda S.C.M. gwarancji opisane zostały w Nocie 8.6.

Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz Grupa nie identyfikuje istnienia prawnego lub oczekiwanego obowiązku dokonania płatności w imieniu Sierra Gorda S.C.M., o którym mowa w MSR 28.39.

Information on entities accounted for using the equity method

Główne miejsce prowadzenia działalności Udział Grupy w kapitale zakładowym Udział posiadanych głosów Wartość inwestycji w skonsolidowanym Sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Jednostki współkontrolowane Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019
Sierra Gorda S.C.M. Chile 55 50
Pozostałe Polska 49 50
Razem

 

Skrócone dane dotyczące Sierra Gorda S.C.M. przedstawiono w tabeli poniżej

Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019
Aktywa trwałe 15 532 15 459
Aktywa obrotowe, w tym: 2 106 1 188
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 966 336
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 20 618 19 837
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i leasingu 543 857
Zobowiązania z tytułu pożyczek od podmiotów współkontrolujących 18 985 17 965
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 3 441 3 438
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i leasingu 2 389 2 494
Wartość bilansowa aktywów netto (z uwzględnieniem wycen do wartości godziwej z dnia objęcia współkontroli) (6 421) (6 628)
Udział Grupy Kapitałowej w wartości aktywów netto (55%) (3 532) (3 645)
Łączne skumulowane nieujęte udziały w stracie Sierra Gorda S.C.M. 4 909 4 988
Saldo odpisu z tytuły utraty wartości udziałów Sierra Gorda S.C.M. (671) (671)
Różnice kursowe z przeliczenia zmian inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. na walutę prezentacji PLN (706) (672)
Wartość inwestycji w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

 

od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2019 do 31.12.2019
Przychody z umów z klientami 4 726 3 640
Amortyzacja (1 462) ( 949)
Koszty z tytułu odsetek (1 355) (1 455)
Pozostałe przychody/(koszty) (2 513) (2 533)
Strata brutto ( 604) (1 297)
Podatek dochodowy 376 284
Strata netto ( 228) (1 013)
Różnice kursowe z przeliczenia aktywów netto Sierra Gorda S.C.M. na walutę prezentacji w PLN ( 38) 29
Łączne całkowite dochody ( 266) ( 984)

 

Pozostałe informacje dot. udziału Grupy Kapitałowej w przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M.

Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019
Udział Grupy w umownych zobowiązaniach (inwestycyjnych i operacyjnych) 3 810 2 582
Udział Grupy w łącznej kwocie przyszłych opłat leasingowych brutto z tytułu umów leasingu sprzętu górniczego 542 609
[Nota 8.6] Gwarancje udzielone przez Grupę 1 814 2 046

 

Zgodnie z umową Common Security Agreement oraz umowami zastawu udziałów, na dzień 31 grudnia 2020 r. 2 215 400 sztuk posiadanych przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. udziałów w Sierra Gorda S.C.M. (wartość bilansowa udziałów 0 PLN) było objęte zastawem na rzecz banków, które udzieliły Sierra Gorda S.C.M. inwestycyjnego kredytu korporacyjnego przeznaczonego na realizację projektu Sierra Gorda. Zastaw wygaśnie w momencie całkowitej spłaty kredytu przewidzianej na 15 czerwca 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zastawem objętych było 2 215 400 sztuk udziałów (wartość bilansowa 0 PLN).

Wyniki wyszukiwania