Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

6.2 Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć (Sierra Gorda S.C.M.)

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pożyczki udzielone Sierra Gorda S.C.M. zostały zakwalifikowane do aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na wysokie ryzyko kredytowe na moment początkowego ujęcia (POCI). Pożyczki POCI wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe przy wykorzystaniu analizy scenariuszowej i dostępnych wolnych środków pieniężnych Sierra Gorda S.C.M.

Warunki spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie operacji zagranicznych, w tym przewidywane terminy spłaty, zostały określone w poszczególnych umowach. Zgodnie z harmonogramem, kwota główna i odsetki płatne są na żądanie, nie później jednak niż do 15 grudnia 2024 r. Ze względu na implementację MSSF9 na dzień 1 stycznia 2018, Oszacowano oczekiwaną niezdyskontowaną stratę kredytową na moment początkowego ujęcia w kwocie 6 105 mln PLN (1 754 mln USD przeliczone kursem NBP USDPLN 3,4813 z dnia 29 grudnia 2017 r.).

Rozpoczęcie spłaty zadłużenia przez Sierra Gorda S.C.M. uzależnione będzie od sytuacji finansowej tej spółki. W planach długoterminowych Sierra Gorda S.C.M. założono spłatę pożyczek wraz z odsetkami. Grupa nie przewiduje żądania spłaty pożyczki do końca 2021 r., stąd pożyczka jest wykazana jako należność długoterminowa. Z uwagi na to, że rozliczenie pożyczki jest planowane i prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości, pożyczka ta nie stanowi inwestycji netto w rozumieniu MSR 21.15.

Grupa przeprowadziła wycenę pożyczki zgodnie z wymaganiami MSSF 9.5.5.17. Dla oszacowania oczekiwanych strat kredytowych wykorzystano analizę scenariuszową (MSSF 9.5.5.18) obejmującą założenia Grupy odnośnie spłacalności udzielonej pożyczki. Analizę scenariuszową oparto o przepływy pieniężne przyjęte w grudniu 2020 r. w budżecie Sierra Gorda S.C.M., które następnie zostały zdyskontowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe, ustalonej przy początkowym ujęciu pożyczki zgodnie z MSSF 9.B5.5.45 na poziomie 6,42%.

2020 2019
Stan na 1 stycznia 5 694 5 199
Naliczone odsetki 377 341
[Nota 4.4] Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości 74 106
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (76) 48
Stan na 31 grudnia 6 069 5 694

 

Udzielona Sierra Gorda S.C.M. pożyczka oprocentowana jest stałą stopą procentową.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa oszacowała przepływy z tytułu spłaty należności z tytułu udzielonych pożyczek Sierra Gorda S.C.M. w kwocie 6 069 mln PLN, które przewyższyły wartość bilansową pożyczek (5 995 mln PLN) o kwotę 74 mln PLN, w wyniku czego dokonano odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości ujętego na moment początkowego ujęcia aktywa ( w okresie porównywalnym dokonano odwrócenia odpisu w kwocie 106 mln PLN).

Wyniki wyszukiwania