Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

2.3 Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział według asortymentu

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zasady rachunkowości

W przychodach z umów z klientami w sprawozdaniu z wyniku ujmowane są przychody powstające ze zwykłej działalności operacyjnej Grupy tj. przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Grupa generuje przychody głównie ze sprzedaży: miedzi, srebra i złota. Pozostałe mniejsze strumienie przychodów pochodzą ze sprzedaży usług oraz pozostałych produktów (w tym energii elektrycznej), towarów i materiałów (w tym stali i ropy naftowej i jej pochodnych).

Grupa ujmuje przychody z umów z klientami w momencie spełnienia przez Grupę zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub usługi nabywcy, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli nad tym składnikiem aktywów tj. zdolności do bezpośredniego rozporządzania przekazanym składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści oraz zdolność do niedopuszczania innych jednostek do rozporządzania składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego korzyści.

Przychody ze sprzedaży usług Grupa ujmuje w wyniku finansowym w miarę upływu czasu, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści ekonomiczne płynące ze świadczenia Grupy w miarę jak wykonuje ona swoje zobowiązanie, lub
  • w wyniku spełnienia zobowiązania przez Grupę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja w toku), a kontrolę nad tym składnikiem w miarę jego powstawania lub ulepszania, sprawuje klient, lub
  • w wyniku spełnienia zobowiązania przez Grupę powstaje składnik aktywów, który nie ma alternatywnego zastosowania dla Grupy i jednocześnie Grupie przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

Jeżeli Grupa ujmuje przychód na podstawie obmiarów zgodnie z przyjęta metodą pomiaru stopnia zaawansowania wykonania świadczenia, zanim zostanie wystawiona faktura, ujmuje należne wynagrodzenie jako aktywo z tytułu umowy i przenosi je na należności kiedy prawo do wynagrodzenia staje się bezwarunkowe.

Jako zobowiązanie do wykonania świadczenia Grupa rozpoznaje każde, zawarte w umowie przyrzeczenie przekazania klientowi towaru lub usługi, które można wyodrębnić, lub grupy wyodrębnionych towarów lub usług, które są zasadniczo takie same i w taki sam sposób przekazywane klientowi. Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia, Grupa ustala (na podstawie warunków umownych), czy będzie je realizować w miarę upływu czasu lub czy spełni je w określonym momencie.

W kontraktach handlowych, w których wypełnienie zobowiązania do wykonania świadczenia zachodzi w określonym momencie czasu, Grupa stosuje różne terminy płatności obejmujące zarówno przedpłaty do kilku dni przed dostawą jak i odroczone terminy płatności do 120 dni, przy czym odroczone terminy płatności nie dotyczą srebra. Terminy płatności uzależnione są od oceny ryzyka kredytowego odbiorcy oraz możliwości zabezpieczenia należności. W związku z powyższym terminy płatności nie są zależne od momentu spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia. Otrzymane przedpłaty Grupa ujmuje jako zobowiązania z tytułu umowy, natomiast w przypadku odroczonych terminów płatności Spółka ujmuje należne wynagrodzenie jako należności w momencie wystawienia faktury, jeżeli jedynym warunkiem otrzymania płatności jest upływ czasu. Płatność wynagrodzenia staje się wymagalna, w zależności od warunków płatności zawartych w poszczególnych umowach, bądź przed zrealizowaniem dostawy (przedpłata) lub w ciągu wskazanej liczby dni od daty sprzedaży wskazanej na danej fakturze.

Przychody z umów z klientami ujmuje się w kwocie równej cenie transakcyjnej, stanowiącej kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich.

Cena transakcyjna odzwierciedla również zmianę wartości pieniądza w czasie, jeżeli umowa z klientem zawiera istotny element finansowania, który określa się na podstawie umownych warunków płatności, bez względu na to czy został on wyraźnie określony w umowie. Oceniając, czy komponent finansowania jest istotny dla umowy, uwzględnia się wszystkie fakty i okoliczności, w tym ewentualną różnicę między kwotą przyrzeczonego wynagrodzenia a ceną sprzedaży gotówkowej przyrzeczonych towarów i usług oraz łączny wpływ obu następujących czynników: (i) przewidywany okres od momentu, w którym jednostka przekazuje przyrzeczone towary lub usługi klientowi do momentu, w którym klient płaci za te towary lub usługi, oraz (ii) stopy procentowe obowiązujące na danym rynku. W zrealizowanych umowach sprzedaży do klientów w 2020 r. oraz 2019 r. Grupa zidentyfikowała istotny komponent finansowania w kontrakcie z Franco Nevada (umowa opisana poniżej w części Ważne oszacowania, założenia i osądy). Grupa przedstawia skutki finansowania (koszty z tytułu odsetek) odrębnie od przychodów z tytułu umów z klientami w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. W kontrakcie z Franco Nevada występuje również element zmienności wynagrodzenia. W takiej sytuacji Grupa rozpoznaje przychody oszacowując kwotę wynagrodzenia, do którego będzie uprawniona w zamian za przekazane dobra na rzecz klienta i zalicza do ceny transakcyjnej część lub całość kwoty wynagrodzenia zmiennego wyłącznie w takim zakresie w jakim jest wysoce prawdopodobne, że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części wcześniej ujętych skumulowanych przychodów w momencie kiedy niepewność co do wysokości wynagrodzenia ustanie.

W przypadku transakcji sprzedaży produktów miedzi i srebra, dla których cena zostanie ustalona po dniu ujęcia sprzedaży w księgach rachunkowych, na moment początkowego ujęcia transakcji dokonuje się korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu różnicy pomiędzy ceną terminową metalu wyrażoną w USD z dnia rozpoznania sprzedaży na okres odpowiadający okresowi rozliczenia transakcji, a ceną wynikającą z faktury prowizorycznej. Korekta ta doprowadza wartość transakcji do wartości oczekiwanej jako ceny transakcyjnej na moment początkowego ujęcia. Dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy zmiana ceny transakcyjnej wynika ze zmiany ceny metalu. Do tego typu zmiennych przychodów nie ma zastosowania ograniczenie z MSSF 15 dotyczące ujmowania zmiennego wynagrodzenia w kwocie, co do której jest wysoce prawdopodobne, że nie nastąpi jej odwrócenie. Zmiany zarachowanej kwoty po momencie ujęcia nie wpływają na przychody ze sprzedaży lecz stanowią zyski/straty z wyceny do wartości godziwej należności zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w Nocie 10.2.

Przychody ze sprzedaży korygowane są o wynik z rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne, zgodnie z ogólną zasadą, że rozliczenie pochodnego instrumentu zabezpieczającego w części stanowiącej zabezpieczenie efektywne ujmuje się w tej samej pozycji wyniku finansowego, w której ujmowana jest wycena pozycji zabezpieczanej w momencie, kiedy pozycja zabezpieczana wpływa na wynik finansowy.

Ważne oszacowania, założenia i osądy

Grupa ujmuje przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wyniku finansowym jednorazowo, w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, w szczególności określanym w oparciu o formuły baz dostawy INCOTERMS. W większości kontraktów, moment przeniesienia kontroli na klienta następuje po dostarczeniu dóbr do klienta, przez co rozumie się również dostarczenie dóbr przewoźnikowi lub podstawienie ich klientowi na wyznaczony zakład (bazy DAP, FCA i EX WORKS). W pozostałych kontraktach przeniesienie kontroli nad dobrami na klienta następuje w momencie przekazania przewoźnikowi morskiemu na pokład statku (bazy CFR, CIF, CPT oraz CIP). W tych kontraktach Grupa jest zobowiązana również do zorganizowania transportu. W takich przypadkach Grupa działa jako zleceniodawca, ponieważ sprawuje kontrolę nad wykonaniem usługi przed jej przekazaniem do klienta.

Grupa rozpoznaje przychody w miarę upływu czasu z tytułu realizowanych usług budowy kopalń i prowadzenia innych robót geologicznych. Grupa spełnia zobowiązania w czasie, ponieważ klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści ekonomiczne wynikające ze świadczonej usługi w miarę jej wykonywania lub ze względu na wytwarzanie składników, które nie mają alternatywnego zastosowania dla Grupy i jednocześnie Grupie przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty. Do pomiaru stopnia zaawansowania wykonania świadczenia Grupa stosuje metodę opartą na nakładach poniesionych przy spełnianiu zobowiązania do wykonania świadczenia na bazie poniesionych kosztów oraz do innych kontraktów metodę opartą na wynikach, gdzie z góry określona cena jednostkowa jest stosowana do wyceny jednostki produkcji (np. metrów wydrążonego chodnika).

Grupa realizuje umowę typu streaming arrangement, stanowiącą dostępne na rynku źródło finansowania jednostek działających w branży wydobywczej.
Umowa dotyczy sprzedaży połowy produkcji złota, platyny oraz palladium zawartych w rudzie wydobytej w okresie życia następujących kopalni: Morrison, McCreedy West oraz Podolsky wchodzących w skład OWSP Sudbury. Na podstawie warunków umowy Quadra FNX Mining Ltd. otrzymała przedpłatę w wysokości 400 mln CAD. Jednocześnie, cena sprzedaży za uncję ekwiwalentu złota zgodnie z umową stanowi mniejszą z kwot: (a) 400 USD, powiększone o 1% każdego roku począwszy od 2011, bądź (b) cena rynkowa złota. Otrzymana przedpłata pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową sprzedanej rudy, a jej wartością w stałej cenie sprzedaży. Grupa ujęła zobowiązanie z tytułu umowy w kwocie zaliczki z tytułu zobowiązania jednostki do wykonania świadczenia w postaci przekazania lub gotowości do przekazania dóbr lub usług w przyszłości. Jednostka zaprzestaje ujmowania tego zobowiązania z tytułu umowy (i ujmuje przychód) w momencie gdy przenosi owe dobra lub usługi, spełniając w ten sposób swoje zobowiązanie do wykonania świadczenia.

Wynagrodzenie zmienne

W umowie z Franco Nevada łączna cena transakcyjna jest zmienna i zależy od ilości sprzedanych surowców, a ta z kolei zależy od wydobycia rudy w przyszłości przez okres życia kopalni (w tym np. od wielkości złóż). A zatem, jeżeli w kolejnych okresach sprawozdawczych Grupa dokona zmiany osądu w zakresie planowanego wydobycia rudy, a w konsekwencji ilości sprzedanych surowców – dokona także aktualizacji ceny transakcyjnej.
Kwoty przypisane do spełnionych zobowiązań do wykonania świadczenia Grupa ujmuje jako przychody lub jako zmniejszenie przychodów w okresie, w którym cena transakcyjna uległa zmianie.

Istotny element finansowania

W kontekście umowy z Franco-Nevada, mając na uwadze przewidywany okres od momentu, w którym otrzymano przedpłatę do momentu, w którym Grupa przekazuje przyrzeczone dobra (okres życia kopalni, tj. kilkadziesiąt lat) oraz charakter tej umowy uznano, że rozkład w czasie płatności daje Grupie korzyści z tytułu finansowania dostawy surowców przez kupującego (Franco Nevada), co skutkuje tym, że umowa zawiera istotny element finansowania.
Grupa przedstawia skutki finansowania (koszty z tytułu odsetek) oddzielnie od przychodów z tytułu umów z klientami w sprawozdaniu z wyniku. Koszty z tytułu odsetek ujmowane są tylko w takim zakresie, w jakim wcześniej ujęto zobowiązanie z tytułu umowy z Franco Nevada.

Grupa realizuje kontrakt długoterminowy na budowę kopalni, w którym do ujmowania przychodów wykorzystuje metodę opartą na nakładach, spełniającą kryteria dla ujmowania przychodu w kwocie, którą Grupa ma prawo zafakturować. Łączna kwota ceny transakcyjnej przypisanej do zobowiązań do wykonania świadczeń, które pozostały niespełnione na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 172 mln PLN, z czego kwota 144 mln PLN zostanie zrealizowana w roku 2021 oraz 28 mln PLN w roku 2022. W cenie transakcyjnej nie zostało uwzględnione wynagrodzenie z tytułu umów z klientami odpowiadające szacowanej kwocie wynagrodzenia zmiennego, na poziomie 5% wartości kontraktu, podlegającego ograniczeniom w ujmowaniu zgodnie z par.56 MSSF15.

Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział według asortymentu

od 01.01.2020 do 31.12.2020
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych Dane skonsolidowane
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M. Korekty konsolidacyjne
Miedź 14 258 1 610 1 996 7 (1 996) (14) 15 861
Srebro 3 453 21 75 (75) 3 474
Złoto 690 303 224 (224) 993
Usługi 116 584 2 110 (1 693) 1 117
Energia 47 193 (136) 104
Sól 25 25
Środki strzałowe i materiały wybuchowe 221 (81) 140
Maszyny górnicze, środki transportu i inne typy maszyn i urządzeń 201 (161) 40
Dodatki do paliw 91 91
Ołów 220 220
Wyroby z innych metali nieżelaznych 75 (2) 73
Stal 402 (32) 370
Ropa naftowa i jej pochodne 247 (219) 28
Towary i materiały 369 3 962 (3 761) 570
Pozostałe produkty 148 185 304 372 (304) (179) 526
RAZEM 19 326 2 703 2 599 7 881 (2 599) (6 278) 23 632
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.

 

od 01.01.2019 do 31.12.2019
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych Dane skonsolidowane
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M. Korekty konsolidacyjne
Miedź 13 474 1 565 1 311 5 (1 311) (18) 15 026
Srebro 2 789 10 30 (30) 2 799
Złoto 543 249 176 (176) 792
Usługi 110 998 2 185 (1 558) 1 735
Energia 43 170 (118) 95
Sól 37 62 (37) 62
Środki strzałowe i materiały wybuchowe 215 (80) 135
Maszyny górnicze, środki transportu i inne typy maszyn i urządzeń 181 (144) 37
Dodatki do paliw 94 94
Ołów 247 3 (3) 247
Wyroby z innych metali nieżelaznych 79 (3) 76
Stal 463 (39) 424
Ropa naftowa i jej pochodne 289 (241) 48
Towary i materiały 236 3 260 (3 025) 471
Pozostałe produkty 204 262 485 442 ( 485) (226) 682
RAZEM 17 683 3 084 2 002 7 448 (2 002) (5 492) 22 723
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.

Wyniki wyszukiwania